Datblygu Priffyrdd

Ganiatâd i adeiladu neu newid mynedfa i gerbydau i'r briffordd gyhoeddus

A allaf i ollwng fy ymyl ar fin parcio oddi ar y ffordd?

Gallwch barcio car ar eich eiddo yn unig os oes gennych dramwyfa briodol ac mae'r cwrbyn wedi'i ostwng. Er mwyn creu mynedfa newydd / cwrbyn wedi'i ostwng, bydd yn ofynnol cael contractwr cymeradwy. Ni ellir gweithredu unrhyw waith hyd nes y byddwch wedi cael caniatâd gan yr adran Gofal Stryd. Cyn cytuno ar ddyddiad cychwyn gyda'r contractiwr, mae'n hanfodol cysylltu â'r adran Gofal Stryd er mwyn cytuno ar ddyddiad cychwyn.

Sut mae cael caniatâd?

Rhaid i unrhyw un sy’n dymuno gwneud cais am drwydded am gwrbyn wedi’i ostwng neu i greu mynedfa newydd i gerbydau, wneud cais drwy ddefnyddio ffurflen gais Adran 184 ac mae ffi o £153.50 i’w thalu, fesul mynediad. Os ydych yn darparu dros fwy nag un annedd yna bydd y ffi yn £208.50. Dychwelwch y ffurflen gais wedi'i llenwi i'r adran Gofal Stryd. Sicrhewch fod y ffi wedi'i chynnwys gyda'ch cais.

Cais ganiatad i adeiladu neu newid mynedfa i gerbydau i`r briffordd gyhoeddus

Nodyn: Gall gymryd hyd at 6 wythnos i ganiatâd gael ei roi. Bydd Gofal Stryd yn cysylltu â chi i gadarnhau naill ai bod eich Cais Adran 184 wedi cael ei derbyn neu ei wrthod.  Os gwrthodir eich cais o dan unrhyw amgylchiadau, ni chaiff y ffi ei had-dalu.

Ar ôl derbyn y drwydded gallwch gyfarwyddo eich contractiwr cymeradwy i wneud y gwaith.

Peidiwch â dechrau unrhyw newidiadau/gwaith newydd hyd nes y byddwch wedi cael caniatâd ysgrifenedig gan yr adran Gofal Stryd.

Rhestr o Gontractwyr ar gyfer trwydded S184

Alan James & Sons 01239-698373 / rhif ffôn symudol – 07970-577798

DJM Services (Pembs) LTD 01437-731303 / rhif ffôn symudol – 07773-547704 (Darrell/Emma)

DKA Building & Groundworks Mr Darren Dalton – 07967-604952

Evan Pritchard 01437-769470

G.D. Harries 01834-860464

James Belton rhif ffôn symudol – 07831-527007

K & G Sutton 01646-602419 / rhif ffôn symudol – 07768-844789

Malcom Virgo – Mr Malcolm Virgo 01646-602270 / rhif ffôn symudol – 07854-751326

M.C.M. – Mr John McHugh rhif ffôn symudol – 07836-661518

Paul James Driveways rhif ffôn symudol – 07931-625995

Peter Williams Contracting rhif ffôn symudol – 07825-006166

Canllaw yn unig yw'r rhestr hon. Mae contractwyr eraill sy'n meddu ar y cymwysterau penodol i weithio o fewn y briffordd

ID: 8078, adolygwyd 12/07/2022