Deddf Hapchwarae 2005

Deddf Gamblo 2005 - Ffurflenni Cais

Cofrestru ar gyfer Loteri

Weithiau cyfeirir at loterïau fel raffl, tôt, tynnu enw o het a thombola. Maent yn fodd i gymdeithasau a sefydliadau eraill cymwys godi arian. 

Er mwyn cynnal loterïau, rhaid i gymdeithasau gofrestru gyda'r Cyngor yn yr ardal lle mae eu prif swyddfa. Ni allwn gofrestru cymdeithasau heblaw'r rhai a sefydlwyd at un neu fwy o'r dibenion canlynol:

  • at ddibenion elusennol
  • at ddiben galluogi cyfranogiad mewn, neu gefnogi, chwaraeon, athletau neu weithgaredd diwylliannol
  • at unrhyw ddiben anfasnachol arall ac eithrio elw preifat

Fodd bynnag, os yw gwerth yr holl docynnau a werthir yn fwy nag £20,000 ar gyfer un gystadleuaeth, neu'n fwy na £250,000 ar gyfer y flwyddyn galendr gyfan, rhaid i'r gymdeithas gofrestru gyda'r Comisiwn Hapchwarae.

Gwneud cais am drwydded

Fe'ch cynghorir i ddarllen y canllawiau a'r dogfennau polisi perthnasol a chysylltu â'r Adran Drwyddedu gydag unrhyw ymholiadau cyn cwblhau cais.

Bydd angen i chi ddarparu'r eitemau canlynol

  • Y copi o gyfansoddiad y gymdeithas
  • Enwau a chyfeiriadau'r Cadeirydd, y Trysorydd a'r Ysgrifennydd
  • Y ffi gofrestru o £40

Ffurflenni Manylion Loteri

Mae'n ofynnol i gymdeithasau cofrestredig gwblhau a chyflwyno ar gyfer pob loteri unigol. Rhaid cyflwyno'r ffurflen cyn pen tri mis wedi dyddiad y loteri.

Adnewyddu'ch trwydded

Ffi adnewyddu trwyddedau blynyddol yw £20. Anfonir anfoneb at yr hyrwyddwr cofrestredig am y ffi flynyddol a rhaid ei dalu yn y ddau fis cyn y pen-blwydd. Gall methu â gwneud hynny arwain at ddiddymu'r cofrestriad. Gallwch dalu drwy siec at yr Adran Drwyddedu am y swm cywir a’i gwneud yn daladwy i 'Cyngor Sir Penfro'.

 

Hawlenni

Mangreoedd

Isod mae’r ffurflenni ar gyfer gwneud cais am drwydded mangre.  Byddwch hefyd yn gweld y ffurflenni i’w defnyddio er mwyn hysbysu’r Awdurdodau Cyfrifol a’r cyhoedd o’ch cais.  Rhaid ichi roi rhybudd i’r cyhoedd y tu fas i’r fangre ac mewn papur newydd lleol.  Am fanylion pellach byddwch cystal â darllen y rheoliadau.

Dylid anfon yr holl ffurflenni, ynghyd â’r ffi briodol, at y Tîm Trwyddedu (Hyperlink cannot be resolved(gaming-fees-2005)).

licensing@pembrokeshire.gov.uk

Yn gorff cyhoeddus, ein dyletswydd yw diogelu'r arian cyhoeddus yr ydym yn ei weinyddu, ac i'r perwyl hwn gallem ddefnyddio'r wybodaeth yr ydych wedi ei rhoi ar y ffurflen hon er mwyn atal a darganfod  twyll.  Gallem hefyd rannu'r wybodaeth hon gyda chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus i'r dibenion hyn.   

ID: 2080, adolygwyd 29/01/2020