Defnyddwyr Gwasanaeth

Asesu Anghenion Cymwys

Sgwrs yw’r peth cyntaf wrth ddarganfod pa anghenion cymwys sydd gan rywun. Yn ystod y sgwrs hon byddwn yn gofyn beth sydd o bwys i chi. Byddwn yn eich holi ynghylch eich amgylchiadau; canlyniadau personol a rhwystrau i gyflawni’r canlyniadau hynny; unrhyw beryglon i chi neu i bobl eraill; a’ch cryfderau a galluoedd. Byddwn hefyd yn eich holi ynghylch y cymorth a gewch eisoes a byddwn yn dweud ble gallwch gael y cymorth sydd arnoch ei angen.

Mae meini prawf cymhwyster cenedlaethol ar gyfer gofal a chymorth i oedolion, plant a gofalwyr. Mae 4 maen prawf yn ffurfio cymhwyster, sy’n rhaid eu cyrraedd i’r angen fod yn gymwys. Mae tabl meini prawf ar gyfer oedolion, gofalwyr a phlant. Mae cymhwyster diofyn i’r rhai sydd mewn perygl o gamdriniaeth neu esgeulustod.

    • Angen sy’n penderfynu cymhwyster yn hytrach na’r unigolyn ac nid yw’n ymwneud â hawl i wasanaeth.
    • Caiff ei ddefnyddio i warantu mynediad at ofal a chymorth i’r rhai na all gyflawni eu canlyniadau personol hebddo.
    • Fe all rhai anghenion gael eu diwallu trwy gynllun gofal a chymorth a rhai trwy fynediad at wasanaethau cymunedol.
    • Gallai gwasanaethau cymunedol gynnwys y rhai sy’n cael eu darparu gan sefydliadau cyhoeddus, preifat a thrydydd sector, yn ogystal â grwpiau cymunedol, teulu a chyfeillion.
    • Os na all darparu gofal a chymorth helpu’r unigolion gyflawni eu canlyniadau, nid yw mater cymhwyster yn codi.

Dewis Cymru y w’rlle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

ID: 2014, adolygwyd 14/06/2022