Derbyniadau i Ysgolion yn Sir Benfro Gwybodaeth i Rieni (y flwyddyn nesaf)

Atodiad 4 Trefniadau derbyn a meini prawf gordanysgrifio ar gyfer Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir (2024-2025)

Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir Sant Marc, Hwlffordd

Ysgol Wirfoddol a Gwynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru Sant Oswald, Jeffreyston

Ysgol a Gynorthwyir yn Wirfoddol yr Eglwys yng Nghymru St Aidan

Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Penrhyn Dewi VA School, Tyddewi

Ysgol Gynradd Gatholig yr Enw Sanctaidd, Abergwaun

Ysgol Gynradd Gatholig Teilo Sant, Dinbych-y-Pysgod

Ysgol Gynradd Gatholig Mair Ddihalog, Hwlffordd

Ysgol Gynradd Gatholig Sant Ffransis, Aberdaugleddau

 

 

Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir Sant Marc, Hwlffordd

Ysgol Sant Marc G. C. Pont Myrddin,

Hwlffordd, Sir Benfro SA61 1JX

Rhif ffôn 01437 767623

E-bost: admin.stmarks@pembrokeshire.gov.uk

 

Prifathro: Revd Heather Cale

E-bost: head.stmarks@pembrokeshire.gov.uk 

 

Ein Hysgol Eglwysig

Fel Ysgol Eglwysig, ein hethos Cristnogol sydd wrth wraidd popeth a wnawn. Dylai ein hysgol “fod yn lle arbennig, yn lle diogel, yn lle dysgu, yn lle i feithrin ac archwilio. Rhaid i ysgol eglwysig ddangos didwylledd a derbyniad, goddefgarwch a maddeuant. Yma, caiff gwerthoedd ac agweddau eu ffurfio, ac mae pob unigolyn yn cael ei ddathlu fel rhywun unigryw. Mae Ysgol Eglwysig yn datblygu cymeriad Cristnogol arbennig trwy ei haddysg grefyddol, addoli ar y cyd ac ethos, sy’n rhoi gwybod i’r byd am gariad a phresenoldeb Duw.” (Gwefan Church Schools)

 

Datganiad Cenhadaeth

Rydym yn gymuned ofalgar, lle caiff pawb eu gwerthfawrogi a’u parchu. Rydym yn dysgu, chwarae, gweddïo a thyfu gyda’n gilydd, wedi’n hamgylchynu gan gariad Duw bob dydd, er mwyn i ni fod y gorau y gallwn ni.

 

Arwyddair

Dysgu, chwarae, gweddïo a thyfu gyda’n gilydd, er mwyn i ni fod y gorau y gallwn ni.

 

Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR)

Mae’r ysgol wedi ymrwymo i sicrhau’r safonau uchaf o ran Diogelu Data. Byddwn yn trin yr holl ddata personol fel y byddem yn disgwyl i’n data personol ein hunain gael ei drin, h.y. â pharch, uniondeb a chyfrinachedd, ac yn unol â’r GDPR a deddfau Diogelu Data eraill. Bydd ein holl bolisïau ysgol yn glynu at ganllawiau’r GDPR. Mae ein Hysbysiad Preifatrwydd wedi’i gyhoeddi ar wefan yr ysgol (yn agor mewn tab newydd)

 

CCUHP (Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn)

Ymgorfforir egwyddorion CCUHP (Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn) ar draws ein holl gwricwlwm, polisïau ac arferion. Mae hyn yn rhoi fframwaith i ni sy’n rhoi ystyr a dealltwriaeth wirioneddol ar gyfer popeth a wnawn.

 

Polisi Derbyn

Yr awdurdod derbyn ar gyfer yr ysgol hon yw’r Corff Llywodraethol. Caiff y polisi derbyn ei adolygu bob blwyddyn.

Mae’r polisi hwn yn ymwneud â’r blynyddoedd hyd at, ac yn cynnwys, y flwyddyn ysgol 2023 – 2025.

Datblygwyd y polisi derbyn hwn i sicrhau system gyson a theg ar gyfer derbyn plant i’r ysgol, yn enwedig os yw lleoedd yn debygol o fod yn gyfyngedig o ganlyniad i gyrraedd y nifer derbyn, sef 20 disgybl mewn unrhyw grŵp blwyddyn penodol.

Nod yr Awdurdod Derbyn yw cael trefniadau derbyn a fydd yn gweithio er budd yr holl rieni a phlant yn yr ardal, ac a fydd mor syml ag y bo modd i rieni eu defnyddio a’u helpu i wneud penderfyniadau.

 

Pryd gall fy mhlentyn ddechrau yn yr ysgol?

Yn Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir San Marc, fel yng ngweddill Sir Benfro, mae plant yn gymwys i fynychu’r ysgol yn rhan-amser o’r tymor cyntaf ar ôl eu trydydd pen-blwydd, ac amser llawn o’r tymor cyntaf ar ôl eu pedwerydd pen-blwydd. Sylwer bod addysg orfodol yn dechrau o’r tymor ar ôl eu pumed pen-blwydd. Mae dyddiad pen-blwydd eich plentyn yn pennu pryd y gall ddechrau yn yr ysgol, ni waeth beth yw’r dyddiad pan mae’r tymor yn dechrau, ac mae’r tabl isod yn dangos pryd y gellir derbyn eich plentyn i’r ysgol. Gall rhieni ddewis gohirio dyddiad dechrau eu plentyn unrhyw bryd nes bydd y plentyn o oedran ysgol gorfodol; i gael mwy o wybodaeth, cysylltwch ag Ysgol San Marc, ar 01437 767623.

 

Mae pen-blwydd y plentyn rhwng

Tîm Derbyn i’r Meithrin

1 Ebrill - 31 Awst     Hydref
1 Medi - 31 Rhagfyr Gwanwyn
1 Ionawr - 31 Mawrth   Haf

Gall plant fynychu Ysgol San Marc yn amser llawn ar ddechrau’r tymor ar ôl eu pedwerydd pen-blwydd.

Nid yw’r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i blentyn ddechrau mewn addysg amser llawn hyd nes dechrau’r tymor ysgol ar ôl ei bumed pen-blwydd. Fodd bynnag, darperir lle amser llawn ar gyfer disgyblion yn y tymor ar ôl iddynt fod yn bedair blwydd oed, ac anogir disgyblion yn gryf i fynychu’n amser llawn er mwyn derbyn manteision llawn addysg a phrofiadau yn y Cyfnod Sylfaen.

 

Ceisiadau

Dylid gwneud ceisiadau am le yn Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir San Marc ar-lein trwy Gyngor Sir Penfro (https://www.sir-benfro.gov.uk/ysgolion-a-dysgu). Os nad oes gan rieni gyfeiriad e-bost, mae ffurflen gais ar gael o’r ysgol. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i’r dosbarth Meithrin yw 30 Ebrill cyn y flwyddyn galendr pan fydd angen y lle yn yr ysgol. Bydd rhieni’n cael gwybod am lwyddiant eu cais erbyn 31 Gorffennaf. Mae Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir San Marc wedi ymrwymo i sicrhau’r safonau uchaf o ran Diogelu Data. Byddwn yn trin yr holl ddata personol fel y byddem yn disgwyl i’n data personol ein hunain gael ei drin, h.y. â pharch, uniondeb, cyfrinachedd, ac yn unol â’r GDPR a deddfau Diogelu Data eraill. Mae ein Hysbysiad Preifatrwydd ar gael ar wefan yr ysgol (yn agor mewn tab newydd).

Gofynnir i rieni ddarparu copi o dystysgrif geni’r plentyn. Mae plant o dramor, sy’n byw yn gyfreithlon yn y DU, p’un a ydynt gyda rhieni neu heb rieni, yn meddu ar yr un hawliau i addysg â phlant sy’n Ddinasyddion Prydeinig. O ganlyniad, bydd Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir San Marc yn trin ceisiadau o’r fath i dderbyn i ysgolion yn yr un ffordd. 

 

Meini Prawf Gordanysgrifio

Mae Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir San Marc yn ysgol yr Eglwys yng Nghymru sydd, yn ei hanfod, yn gwasanaethu cymuned Pont Fadlen ac ardal fugeiliol Hwlffordd. Mae’r polisi derbyn yn adlewyrchu hyn yn ei restr flaenoriaethol o feini prawf gordanysgrifio:

 1. Plant sy’n Derbyn Gofal ar hyn o bryd, ac a fu’n derbyn gofal yn y gorffennol (plant sy’n derbyn gofal gan Awdurdod Lleol yn unol ag Adran 22 Deddf Plant 1989).
 2. Brodyr neu chwiorydd plant sydd eisoes yn yr ysgol adeg derbyn. Bydd hyn yn cynnwys unrhyw frodyr neu chwiorydd llawn, hanner brodyr neu chwiorydd neu lys frodyr neu chwiorydd sy’n byw yn yr un cyfeiriad â phlentyn sydd eisoes yn yr ysgol.
 3. Plant sy’n byw yng nghymuned Pont Fadlen. (Gweler y map ar ddiwedd y ddogfen hon y gellir ei ddefnyddio fel canllaw.)
 4. Plant aelodau gweithredol o’r Eglwys yng Nghymru (dylid cynnwys datganiad gan eu Hoffeiriad Plwyf i gefnogi’r cais).
 5. Plant i rieni o enwadau Cristnogol eraill sy’n dymuno i’w plentyn gael addysg mewn ysgol eglwysig (dylid cynnwys datganiad gan eu Harweinydd Ffydd i gefnogi’r cais).
 6. Plant i rieni sy’n arddel mathau eraill o ffydd sy’n dymuno i’w plentyn gael addysg mewn ysgol yr Eglwys Anglicanaidd.

Os bydd plant sy’n deillio o enedigaeth luosog yn gwneud cais am leoedd yn ein hysgol, byddant yn cael eu hystyried fel uned, a bydd lle yn cael ei gynnig naill ai i bob un neu ddim un ohonynt, yn dibynnu ar b’un a fyddai eu derbyn yn achosi i ni fynd y tu hwnt i’r nifer derbyn. Os yw’r plentyn olaf i gael ei dderbyn i fyny i’r nifer derbyn yn un o enedigaeth luosog, yna byddai brawd/chwaer neu frodyr/chwiorydd yr enedigaeth luosog honno yn cael eu derbyn hefyd.

Bydd plant i staff y lluoedd arfog yn cael eu derbyn y tu allan i’r rownd dderbyn arferol, hyd yn oed os byddai eu derbyn yn achosi i ni fynd y tu hwnt i’r terfyn ym maint y dosbarth babanod. (Yn amodol ar y meini prawf gordanysgrifio uchod).

Wedi iddynt gael eu derbyn i’r ysgol, caiff y plant eu cofnodi ar Gofrestr yr Ysgol. Caiff eu manylion, ynghyd ag unrhyw wybodaeth a ddarparwyd gan eu rhieni, eu cynnwys ar gofnodion cyfrifiadur sy’n destun rheoliadau diogelu data.

Ni fydd pob dosbarth yn cynnwys mwy na 30 o ddisgyblion ar ddechrau’r flwyddyn academaidd. Os bydd plentyn yn symud i’r ardal yn ystod y flwyddyn ysgol, gallai’r nifer o fewn y dosbarth hwnnw godi i dros 30 ar gyfer y flwyddyn ysgol honno yn unig.

Gall y Corff Llywodraethol wrthod derbyn plentyn i ysgol pan gyrhaeddir y nifer derbyn.

Cynghorir unrhyw un sy’n mynegi diddordeb mewn cael eu derbyn i wneud cais am le ar-lein trwy Gyngor Sir Penfro

 

Apeliadau

Os gwrthodir mynediad, yna mae gan rieni’r hawl i un apêl yn ystod pob blwyddyn academaidd i gorff annibynnol y byddai’r Corff Llywodraethol yn ei sefydlu.  (Efallai y bydd ail apêl os yw’n ymddangos y bu diffygion yn y gwrandawiad cyntaf neu os bu newid sylweddol a pherthnasol yn amgylchiadau’r rhiant neu’r person ifanc neu’r ysgol (h.y. rhesymau meddygol neu symud tŷ.)) Dylai rhieni sy’n aflwyddiannus apelio yn ysgrifenedig i Gadeirydd y Corff Llywodraethol d/o Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir San Marc, Pont Fadlen, Hwlffordd, SA61 1JX. Caniateir 14 diwrnod (10 diwrnod gweithio) o ddyddiad yr hysbysiad yr oedd eu cais yn aflwyddiannus i rieni baratoi a chyflwyno eu hapeliadau ysgrifenedig. Cydnabyddir pan fydd ceisiadau i apelio wedi cael eu derbyn. Bydd apelwyr yn cael o leiaf 14 diwrnod (10 diwrnod gweithio) o rybudd ysgrifenedig am ddyddiad gwrandawiad eu hapêl. Dim ond rhieni plant o oedran ysgol statudol all apelio yn erbyn gwrthodiad. 

 

Dewis Rhieni

Bydd yr Awdurdod Derbyn yn dangos ystyriaeth am yr egwyddor gyffredinol y dylid addysgu disgyblion yn unol â dymuniadau eu rhieni, oni bai y byddai derbyn y plentyn hwnnw’n niweidio darpariaeth addysg effeithlon, neu ddefnydd effeithlon o adnoddau.

Os yw plentyn wedi cael ei wahardd yn barhaol o ddwy ysgol neu fwy, caiff y gofyniad i gydymffurfio â dewis y rhieni ei ddatgymhwyso am gyfnod o ddwy flynedd ar ôl yr ail waharddiad.

 

Datglwm ar gyfer Pob Categori

Os bydd datglwm wrth ystyried y meini prawf gordanysgrifio, bydd y llywodraethwyr yn derbyn yr ymgeiswyr hynny sy’n byw agosaf at yr ysgol. Yn achos plentyn y mae gan ei rieni gyfrifoldeb ar y cyd / rhannu cyfrifoldeb amdano, cartref y rhiant sydd â’r cyfrifoldeb mwyaf yn ystod yr wythnos ysgol fydd y cyfeiriad a bennir. Bydd angen prawf o breswylfa (wedi’i ddyddio o fewn y tri mis diwethaf) ar ffurf un o’r canlynol:

 • Cyfriflen y Dreth Gyngor
 • Bil Cyfleustod
 • Cyfriflen Budd-daliadau, e.e. Lwfans Plant, Pensiwn
 • Cyfriflen Morgais
 • Cyfriflen Banc / Cymdeithas Adeiladu
 • Cyfriflen Cerdyn Credyd

Bydd y Corff Llywodraethol yn defnyddio’r llwybr cerdded byrraf, wedi’i gyfrifo gan ddefnyddio data llwybr teilwredig Arolwg Ordnans o ddrws ffrynt yr ysgol i ddrws ffrynt cartref yr ymgeisydd. Os oes angen, bydd y llywodraethwyr yn gofyn am gymorth gan yr awdurdod lleol i bennu’r llwybr byrraf.

 

Rhestr Aros

Bydd rhestr aros o geisiadau aflwyddiannus yn cael ei chynnal. Os daw lle ar gael, bydd y llywodraethwyr yn ystyried y rheiny ar y rhestr aros ar sail y meini prawf gordanysgrifio cyhoeddedig. Os bydd y llywodraethwyr yn rhoi cais ar y rhestr aros, ni fydd yn effeithio ar hawl y rhiant i apelio. Ar gyfer ceisiadau a dderbynnir y tu allan i’r rowndiau derbyn arferol (e.e. disgyblion nad ydynt o oedran ysgol gorfodol sydd eisiau ymuno â’r dosbarth meithrin), cedwir rhestrau aros tan 30 Medi, 31 Ionawr a 30 Ebrill. Bydd enwau’n aros ar y rhestr tan y dyddiad cyntaf ar ôl y tymor y derbyniwyd y cais ynddo (e.e. bydd ceisiadau a dderbyniwyd ym mis Medi yn cael eu cadw ar y rhestr aros tan 31 Ionawr, ac ati).

 

Trosglwyddiadau rhwng ysgolion

Gall rhieni ofyn am drosglwyddo ar unrhyw adeg. Os yw’r cais i drosglwyddo o ganlyniad i newid cyfeiriad a bod lle i’r disgybl yn Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir San Marc, bydd y disgybl yn cael ei drosglwyddo cyn gynted ag y bydd yn gyfleus i’r ddwy ochr. 

Os nad yw’r cais i drosglwyddo o ganlyniad i newid cyfeiriad, gofynnir am gyngor gan y Gwasanaeth  Cymorth i Ddisgyblion. Bydd rhieni’n cael eu gwahodd i drafod y cais i drosglwyddo gyda’r Pennaeth, a fydd yn penderfynu p’un a ddylid caniatáu i’r disgybl drosglwyddo ar unwaith.

Gall newid ysgolion fod yn gythryblus i ddisgyblion, a gall darfu ar drefniadaeth ddosbarth. Dylai newid ysgol fod yn ddewis olaf, a dylid ond ei ystyried pan fydd yr holl opsiynau eraill ar gyfer datrys problemau wedi cael eu harchwilio. Os yw eich cais i drosglwyddo o ganlyniad i bryderon am gynnydd eich plentyn neu os bydd unrhyw broblemau yn ysgol eich plentyn, dylech drafod y mater gyda phennaeth yr ysgol bresennol, fel cam cyntaf. 

 

Pa drefniadau diogelu sydd ar waith?

Mae gofal a lles disgyblion yn holl bwysig i bob ysgol. Mae pob aelod o staff ysgol yn glynu at Weithdrefnau Diogelu Cymru 2019 er mwyn diogelu a hyrwyddo lles plant. Mae gan bob ysgol bolisi diogelu, a bydd ganddi Uwch Unigolyn Dynodedig wedi’i enwi sy’n gyfrifol am faterion diogelu ac am ddelio â honiadau unigol o gam-drin.

Mae gan ysgolion ddyletswydd statudol i weithredu er lles pennaf y plentyn, ac felly, mae ganddynt ddyletswydd i wneud atgyfeiriad diogelu i’r Tîm Asesu Gofal Plant (CCAT) o fewn yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol os oes pryderon am les plentyn neu os oes honiad am gam-drin. Fel arfer, gofynnir am ganiatâd i atgyfeirio plentyn gan riant. Fodd bynnag, er mwyn gwarchod plentyn, weithiau, bydd angen atgyfeirio heb roi gwybod i’r rhieni. Mae hwn yn faes gwaith sensitif, ac mae cael cefnogaeth rhieni yn bwysig pan fydd ysgolion yn rhoi protocolau diogelu ar waith. Hoffem eich sicrhau bod staff ysgolion yn gweithio gan roi sylw cadarn i les eich plentyn. Mae ysgolion Sir Benfro yn gweithredu Polisi Atal Eithafiaeth a Radicaleiddio, y bwriedir iddo ddarparu fframwaith ar gyfer delio â materion yn ymwneud â bregusrwydd, radicaleiddio ac amlygrwydd i safbwyntiau eithafol.

Mae holl ysgolion Sir Benfro yn cymryd rhan mewn prosiect gyda Heddlu Dyfed-Powys o’r enw Operation Encompass. Trwy Operation Encompass, rhoddir gwybod i ysgolion cyn dechrau’r diwrnod ysgol canlynol pan fydd plentyn neu berson ifanc wedi cael ei amlygu i unrhyw ddigwyddiad domestig, neu wedi bod yn gysylltiedig ag ef. Mae’r Pennaeth a’r Uwch Unigolyn Dynodedig wedi cael eu hyfforddi i ddefnyddio’r wybodaeth am y digwyddiad domestig i sicrhau bod plentyn a/neu’i deulu yn cael cefnogaeth ddigonol pan fydd wedi bod yn gysylltiedig â digwyddiad cam-drin domestig, neu wedi cael ei amlygu i hyn. 

 

Ysgol Wirfoddol a Gwynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru Sant Oswald, Jeffreyston

Polisi Derbyniadau

Chwefror 2022

Bydd y polisi hwn yn benodol i dderbyniadau yn ystod 2023 – 2025

 

Rhagymadrodd

1. Mae'r polisi a'r trefniadau a nodir isod yn cael eu llywodraethu gan y rhannau perthnasol o ddeddfwriaeth addysg a darpariaeth gweithred ymddiriedolaeth yr ysgol.

 

Hawliau Rhieni

2. Mae'r ysgol yn ceisio darparu lleoedd ar gyfer pob plentyn sy'n byw o fewn y dalgylch yr oedd disgyblion yn dod ohono i fynychu hen Ysgol WR Jeffreyston ac Ysgol Gynradd Loveston hyd at 31 Awst 2001. Fodd bynnag, gall unrhyw riant wneud cais i'w blentyn/phlentyn gael ei dderbyn i'r ysgol. Gellir cael ffurflen gais o swyddfa’r ysgol a rhaid ei dychwelyd at Gadeirydd Corff Llywodraethu Ysgol Sant Oswallt. Rhaid i rieni hefyd wneud cais trwy wefan Cyngor Sir Penfro.

3. Os na fydd plentyn yn cael cynnig lle, gall y rhiant, o fewn 14 diwrnod, apelio yn erbyn y penderfyniad i Banel sy'n cael ei drefnu at y diben hwnnw yn unol â darpariaethau'r Deddfau Addysg. Bydd y Pennaeth yn rhoi gwybodaeth am sut i apelio ar adeg y penderfyniad gwreiddiol. Rhaid cyflwyno pob apêl i Gadeirydd Corff Llywodraethu Ysgol Sant Oswallt. Nid oes hawl i apelio am geisiadau i’r feithrinfa.

 

Nifer Y Disgyblion I'w Derbyn

4. O ran nifer derbyn yr ysgol, a bennwyd ar sail y ddeddfwriaeth berthnasol, bydd 17 o  ddisgyblion yn cael eu derbyn i Ddosbarth y Blynyddoedd Cynnar hyd at y nifer honno. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau i'r meithrin yw 30 Ebrill cyn y flwyddyn galendr y mae angen y lle yn yr ysgol. Rhoddir gwybod i rieni am lwyddiant eu cais erbyn 31 Gorffennaf.

Mae Ysgol WG Sant Oswallt wedi ymrwymo i sicrhau'r safonau uchaf o ran Diogelu Data. Byddwn yn trin pob data personol fel y byddem yn disgwyl i’n data personol ein hunain gael eu trin, h.y. gyda pharch, cywirdeb, cyfrinachedd ac yn unol â’r GDPR a deddfau Diogelu Data eraill. Mae ein Hysbysiad Preifatrwydd ar gael ar wefan yr ysgol (yn agor mewn tab newydd) 

 • Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i'r Feithrinfa ar gyfer 2024 yw 30 Ebrill 2024.
 • Rhaid gwneud y cais am dderbyniadau ar gyfer y Dosbarth Derbyn ym mis Medi 2024 erbyn 31 Ionawr 2024.

Rhestrau aros – rydym yn cadw plant ar y rhestr aros am le yn y Dosbarth Derbyn tan 30 Medi ac yna'n gofyn i rieni a hoffent i enw eu plentyn aros ar y rhestr aros tan ddiwedd y flwyddyn academaidd. Mae pob un arall yn aros ar y rhestr aros tan ddiwedd y flwyddyn academaidd y maent wedi gwneud cais amdani.

Mae plant yn gymwys i fynychu’r ysgol ar sail rhan amser o’r tymor cyntaf ar ôl eu trydydd pen-blwydd ac yn llawn amser o’r tymor cyntaf ar ôl eu pedwerydd pen-blwydd. Sylwch fod addysg orfodol yn cychwyn o'r tymor yn dilyn eu pumed pen-blwydd. Dyddiad pen-blwydd eich plentyn sy'n pennu pryd y gall ef neu hi ddechrau'r ysgol, ni waeth ar ba ddyddiad y mae'r tymor yn dechrau, ac mae'r tabl isod yn dangos pryd y gellir derbyn eich plentyn i'r ysgol. Gall rhieni ddewis gohirio dyddiad cychwyn eu plentyn unrhyw bryd hyd nes y bydd y plentyn o oedran ysgol gorfodol. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â'r ysgol.

 

Mae pen-blwydd y plentyn rhwng

Tîm Derbyn i’r Meithrin

1 Ebrill - 31 Awst     Hydref
1 Medi - 31 Rhagfyr Gwanwyn
1 Ionawr - 31 Mawrth   Haf

Gall plant fynychu Ysgol Sant Oswallt yn llawn amser ar ddechrau'r tymor yn dilyn eu pedwerydd pen-blwydd.

 

5. Gwneir ceisiadau i ddosbarthiadau lle mae lleoedd gwag (a gyfrifir yn ôl y nifer derbyn a therfynau statudol a osodir gan ddarpariaeth effeithlon o addysg neu ddefnydd effeithlon o adnoddau).

 

Meini Prawf Ar Gyfer Penderfynu Ar Dderbyniadau

6. Os bydd nifer y plant y mae eu rhieni yn ceisio eu derbyn i’r ysgol yn fwy na nifer y lleoedd sydd ar gael, gwneir cynigion yn y drefn flaenoriaeth ganlynol:

a) Plant sy'n Derbyn Gofal neu blant a oedd gynt yn derbyn gofal.

b) Plant â rhieni / gofalwyr sy’n aelodau gweithredol o'r lluoedd arfog neu a oedd yn aelodau o’r lluoedd arfog dim mwy na chwe blynedd cyn dyddiad y cais am dderbyniad.

c) Plant â brodyr neu chwiorydd, y penderfynir eu bod yn rhai maeth, wedi'u mabwysiadu neu'n byw'n barhaol yn yr un cyfeiriad, sy'n mynychu'r ysgol ar ddyddiad y derbyniad arfaethedig.

ch) Plant sy'n byw yn nalgylch yr ysgol fel y disgrifir yn 2 uchod.

d) Plant o deuluoedd sy'n byw y tu allan i'r ardal sy'n gymunwyr rheolaidd mewn Eglwys Anglicanaidd.

dd) Plant o deuluoedd o enwadau Cristnogol eraill o'r tu allan i'r ardal fel y'i diffinnir yn 2 uchod y mae eu rhieni'n dymuno iddynt gael eu haddysgu mewn Ysgol Eglwys Anglicanaidd.

e) Plant o deuluoedd y tu allan i'r ardal fel y'i diffinnir yn 2 uchod nad ydynt yn addolwyr Cristnogol gweithredol ond y mae eu rhieni yn dymuno i'w plant gael eu haddysgu mewn Ysgol Eglwys Anglicanaidd.

Os caiff yr ysgol ei henwi mewn datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig, mae'n ddyletswydd ar y Corff Llywodraethu i dderbyn y plentyn i'r ysgol.

Ym mhob achos mae 'hawl i apelio' yn erbyn penderfyniad sydd wedi'i wneud ynghylch gwrthod cais am le, y mae'n rhaid ei wneud i Gadeirydd y Corff Llywodraethu.

Adolygir y polisi hwn yn flynyddol ac ymgynghorir â hi rhwng yr holl ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir a gwirfoddol a reolir yn Sir Benfro, y Cyfarwyddwr Esgobaethol a rhwng awdurdodau lleol Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion fel rhan o’r broses ymgynghori.

 

Ceisiadau

Yn unol â pholisïau derbyn i ysgolion yr awdurdod lleol, gwneir cais am le yn Ysgol WG Sant Oswallt yn unol â dewis y rhieni. Mae ceisiadau i'w gwneud ar-lein trwy system derbyniadau ar-lein Cyngor Sir Penfro (CSP).

 • Mae CSP yn anfon y cais trwy PDF i'r ysgol i'w ystyried. Bydd yr ysgol yn cadarnhau statws nifer y grŵp blwyddyn/dosbarth(iadau) y gwneir cais amdanynt gyda CSP.
 • Pan nad eir y tu hwnt i’r nifer derbyn, byddai’r ysgol yn cysylltu â rhiant/rhieni’r plentyn sydd wedi gwneud cais am le. Gofynnir am ffurflen derbyn ysgol wedi'i llenwi (rhaid llenwi hwn). Mae’r ysgol yn annog ymweliad i weld yr ysgol trwy gyfarfod â’r rhiant/rhieni a’r plentyn cyn dechrau.
 • Os eir y tu hwnt i'r nifer derbyn, mae'r un trefniadau uchod yn berthnasol. Rhoddir gwybod i'r rhieni am restr aros yr ysgol a'r gweithdrefnau ar gyfer hyn.

Bydd Ysgol WG Sant Oswallt yn cymryd rhan yn y trefniadau derbyn cydgysylltiedig a weithredir gan yr awdurdod lleol. O ganlyniad, dylai ceisiadau ar gyfer disgyblion meithrin sydd i fod i ddechrau ym mis Medi, Ionawr neu Ebrill ddod i law erbyn 30 Ebrill y flwyddyn flaenorol. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau Dosbarth Derbyn/Cynradd yw 30 Ionawr yn yr un flwyddyn y byddai'r plentyn yn dechrau yn y grŵp blwyddyn hwnnw. Hysbysir rhieni yn ysgrifenedig o'r penderfyniad. Bydd teuluoedd sy'n symud i'r ardal yn cael eu trin fel achosion ar wahân ond bydd y meini prawf uchod yn cael eu defnyddio.

Chwefror 2022

  

Ysgol a Gynorthwyir yn Wirfoddol yr Eglwys yng Nghymru St Aidan

Bydd y polisi hwn yn benodol i dderbyniadau yn ystod 2024-2025

 

Yr awdurdod derbyniadau ar gyfer yr ysgol hon yw'r Corff Llywodraethu. Caiff y polisi hwn ei adolygu'n flynyddol gyda holl ysgolion cam cynradd Sir Benfro - ac ymgynghorir ag ysgolion a gynorthwyir yn wirfoddol, a reolir yn wirfoddol, cymunedol 3-11 ac ysgolion 3-16, y Cyfarwyddwr Esgobaethol ac Awdurdodau Lleol Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion.

Mae ein polisi derbyniadau wedi cael ei ddatblygu i sicrhau system gyson a theg ar gyfer derbyn disgyblion i'n hysgol, yn enwedig os yw lleoedd yn debygol o fod yn gyfyngedig gan ein bod wedi derbyn uchafswm ein disgyblion, sef 17.

Mae Ysgol a Gynorthwyir yn Wirfoddol St Aidan yn Ysgol yr Eglwys yng Nghymru ac mae’n gwasanaethu'r gymuned ym mhlwyfi Llanhuadain, Dwyrain Waltwn, Heol Clarbeston, Slebets a Chas-wis ac mae'r polisi derbyniadau'n adlewyrchu hyn yn ei restr o feini prawf wedi’u blaenoriaethu.

 

Ceisiadau

Dylai ceisiadau am le yn Ysgol  a Gynorthwyir yn Wirfoddol yr Eglwys yng Nghymru St Aidan gael eu gwneud ar-lein drwy Gyngor Sir Penfro. Os nad oes cyfeiriad e-bost gan rieni, mae ffurflen gais ar gael o'r ysgol. Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau i'r meithrin yw 30 Ebrill cyn y flwyddyn galendr y mae angen y lle yn yr ysgol. Bydd rhieni'n cael gwybod am lwyddiant eu cais drwy lythyr.

 

Meini prawf gordanysgrifio

Os bydd yna ordanysgrifio, rhoddir blaenoriaeth i dderbyn disgyblion yn y drefn ganlynol:

 1. Plant sy'n Derbyn Gofal ar hyn o bryd  ac yn y gorffennol (plant sy'n derbyn gofal gan yr Awdurdod Lleol yn unol â Rhan 22 Deddf Plant 1989).
 2. Plant o blwyfi Llanhuadain, Dwyrain Waltwn, Heol Clarbeston, Slebets a Chas-wis.
 3. Plant fydd â brawd neu chwaer o oedran ysgol statudol yn yr ysgol ar adeg cyflwyno’r  cais. Bydd hyn yn cynnwys unrhyw frodyr neu chwiorydd llawn, hanner neu lysfrodyr a chwiorydd neu blentyn sydd wedi'i fabwysiadu neu sy'n cael ei faethu yn yr un cyfeiriad â'r plentyn sydd eisoes yn yr ysgol.
 4. Plant o deuluoedd y mae eu rhieni yn dymuno iddynt dderbyn addysg mewn Ysgol yr Eglwys Anglicanaidd.
 5. Plant o deuluoedd enwadau Cristnogol eraill y mae eu rhieni'n dymuno i'w plant dderbyn addysg mewn Ysgol Eglwys Anglicanaidd.

Os bydd dau gais yn gydradd gyntaf, cynigir lleoedd i ddisgyblion sy'n byw agosaf at yr ysgol, wedi'i fesur yn ôl y pellter byrraf o'r giât ysgol agosaf sydd ar gael i bwynt lle mae cartref  preifat y disgybl yn ymuno â'r briffordd gyhoeddus. (Defnyddir Google maps i fesur y pellteroedd)

Mae'r llywodraeth wedi nodi dyddiadau lle mae'n rhaid i blant 5 oed fod o oedran ysgol gorfodol yn y tymor ysgol dilynol: y dyddiadau hyn yw 31 Awst, 31 Rhagfyr a 31 Mawrth. Mae gan St Aidan ddarpariaeth feithrin a gall plant ymuno'n rhan-amser o ddechrau'r tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn dair oed. Mae'r dyddiadau cymhwysedd uchod hefyd yn gymwys i'r derbyniadau hyn a byddant yn penderfynu ar y tymor y gall y plentyn ddechrau. Gall y plant hynny a anwyd rhwng 1 Medi a 31 Mawrth fynychu darpariaeth feithrin amser llawn yn y tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn bedair oed. Os bydd cais yn cael ei gyflwyno am le yn y dosbarth meithrin, mae angen cyflwyno cais arall am le yn y dosbarth derbyn hefyd.

Mae'r terfynau amser yn cadw at yr amserlen derbyniadau a gyhoeddir gan awdurdod derbyniadau Cyngor Sir Penfro.

 

Apeliadau

Os na fydd plentyn yn cael cynnig  lle, yna gall y rhiant, o fewn 14 diwrnod, apelio yn erbyn y penderfyniad i Banel sy'n cael ei drefnu at y diben hwnnw yn unol â darpariaethau'r Deddfau Addysg. Bydd y Pennaeth yn rhoi gwybodaeth am sut i apelio  ar adeg y penderfyniad gwreiddiol. Mae'n rhaid i'r holl apeliadau gael eu cyflwyno i Gadeirydd Corff Llywodraethu St Aidan.  Nid oes hawl i apelio mewn perthynas â derbyniadau meithrin.

 

Rhestr Aros

Caiff rhestr aros o ymgeiswyr aflwyddiannus ei llunio. Os daw lle ar gael bydd y llywodraethwyr yn ystyried y rheiny ar y rhestr aros ar sail y meini prawf gordanysgrifio cyhoeddedig. Os bydd y  llywodraethwyr yn rhoi cais ar y rhestr aros, ni fydd yn effeithio ar hawl rhiant i apelio. Cynhelir y rhestr aros tan 30 Medi ar ddechrau'r flwyddyn academaidd berthnasol. Rhoddir blaenoriaeth i unrhyw leoedd sy'n dod yn wag yn ôl y meini prawf gordanysgrifio ac nid yn ôl y dyddiad y cyflwynwyd y cais gwreiddiol am le. Yn achos ceisiadau sy'n cael eu derbyn y tu allan i'r rownd derbyniadau arferol, bydd y rhestrau yn cael eu cadw tan ddiwedd tymor haf y flwyddyn academaidd y cyflwynwyd cais am le.

 

Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Penrhyn Dewi VA School, Tyddewi

Polisi Derbyniadau 2024/2025

 

Ein Hysgol Eglwysig

Fel Ysgol Eglwysig, ein hethos Cristnogol sydd wrth wraidd popeth a wnawn. Dylai ein hysgol fod yn lle arbennig, yn lle diogel, yn lle dysgu, yn lle i feithrin ac archwilio. Rhaid i ysgol eglwysig ddangos didwylledd a derbyniad, goddefgarwch a maddeuant. Yma, caiff gwerthoedd ac agweddau eu ffurfio, ac mae pob unigolyn yn cael ei ddathlu fel rhywun unigryw. Mae Ysgol Eglwysig yn datblygu cymeriad Cristnogol arbennig trwy ei haddysg grefyddol, addoli ar y cyd ac ethos, sy’n rhoi gwybod i’r byd am gariad a phresenoldeb Duw.  

 

Arwyddair

‘Byddwch Lawen, Cadwch y Ffydd a gwnewch y pethau bychain’.

 

Y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR)

Mae’r ysgol wedi ymrwymo i sicrhau’r safonau uchaf o ran Diogelu Data. Byddwn yn trin yr holl ddata personol fel y byddem yn disgwyl i’n data personol ein hunain gael ei drin, h.y. â pharch, uniondeb a chyfrinachedd, ac yn unol â’r GDPR a deddfau Diogelu Data eraill. Bydd ein holl bolisïau ysgol yn glynu at ganllawiau’r GDPR.

 

Trefniadau derbyn a meini prawf gordanysgrifio

Cyfrifoldeb y Corff Llywodraethol yw derbyn i’r ysgol, a dylid gwneud ceisiadau ar-lein trwy wefan Cyngor Sir Penfro 

 

Pryd gall fy mhlentyn ddechrau yn yr ysgol?

Yn Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir Penrhyn Dewi, fel yng ngweddill Sir Benfro, mae plant yn gymwys i fynychu’r ysgol yn rhan-amser o’r tymor cyntaf ar ôl eu trydydd pen-blwydd, ac yn amser llawn o’r tymor cyntaf ar ôl eu pedwerydd pen-blwydd. Sylwer bod addysg orfodol yn dechrau o’r tymor ar ôl eu pumed pen-blwydd. Mae dyddiad pen-blwydd eich plentyn yn pennu pryd y gall ddechrau yn yr ysgol, ni waeth beth yw’r dyddiad y mae’r tymor yn dechrau, ac mae’r tabl isod yn dangos pryd y gellir derbyn eich plentyn i’r ysgol. Gall rhieni ddewis gohirio dyddiad dechrau eu plentyn unrhyw bryd nes bydd y plentyn o oedran ysgol gorfodol; i gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â’r ysgol, ar 01437 809200 neu anfonwch neges e-bost: admin.penrhyndewi@pembrokeshire.gov.uk

 

Mae pen-blwydd y plentyn rhwng

Tîm Derbyn i’r Meithrin

1 Ebrill - 31 Awst     Hydref
1 Medi - 31 Rhagfyr Gwanwyn
1 Ionawr - 31 Mawrth   Haf

Nid yw’r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i blentyn ddechrau mewn addysg amser llawn hyd nes dechrau’r tymor ysgol ar ôl ei bumed pen-blwydd. Fodd bynnag, darperir lle amser llawn ar gyfer disgyblion y tymor ar ôl iddynt fod yn bedair blwydd oed, ac anogir disgyblion yn gryf i fynychu’n amser llawn er mwyn derbyn manteision llawn addysg a phrofiadau yn y Cyfnod Sylfaen. 

 

Plant Oedran Meithrin – 3 mlwydd oed

Dyddiad y mae’n rhaid cyrraedd yr oedran priodol

Tymor Derbyn

31 Rhagfyr 2023

Gwanwyn 2024

31 Mawrth 2024

Haf 2024

31 Awst 2024

Hydref 2024

 

Plant Oedran Cynradd – 4 blwydd oed

Dyddiad y mae’n rhaid cyrraedd yr oedran priodol

Tymor Derbyn

31 Rhagfyr 2023

Gwanwyn 2024

31 Mawrth 2024

Haf 2024

31 Awst 2024

Hydref 2024

 

Plant Oedran Uwchradd – 11 mlwydd oed

Ni fydd yn ofynnol i ddisgyblion ym Mlwyddyn 6 wneud cais i drosglwyddo i’r sector uwchradd

Dyddiad y mae’n rhaid cyrraedd yr oedran priodol

Tymor Derbyn

31 Rhagfyr 2024

Hydref 2024

 

Amserlen Dderbyn– Rowndiau Derbyn Arferol

Darpariaeth

Oedran

Dechrau’r Ysgol

Dyddiad cau i ymgeisio

Dyddiad Cynnig /hysbysu

Dyddiad cau apeliada

Meithrin

1 Medi 2021 – 31 Awst 2022

Ionawr, Ebrill, Medi 2025

30 Ebrill 2024

Erbyn diwedd Gorffennaf 2024

Dim hawliau apelio

Lle yn y derbyn (nid oes trosglwyddiad awtomatig o'r meithrin i'r derbyn)

 

1 Medi 2019 – 31 Awst 2020

Tymor yr hydref 2024

31 Ionawr 2024

16 Ebrill 2024

10 diwrnod gweithio o dderbyn y llythyr gwrthod

Trosglwyddo i'r ysgol uwchradd

1 Medi 2012 – 31 Awst 2013

Tymor yr Hydref, Medi 2024

22 Rhagfyr 2023

1 Mawrth 2024

10 diwrnod gweithio o dderbyn y llythyr gwrthod

 

Ceisiadau

Dylid gwneud ceisiadau am le yn Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir Penrhyn Dewi ar-lein trwy Gyngor Sir Penfro. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i’r dosbarth Meithrin yw 30 Ebrill cyn y flwyddyn galendr pan fydd angen y lle yn yr ysgol. Bydd rhieni’n cael gwybod am lwyddiant eu cais erbyn 31 Gorffennaf. Os caiff eich plentyn ei dderbyn i addysg Feithrin, nid yw hyn yn sicrhau lle mewn ysgol gynradd i’ch plentyn (Derbyn). Rhaid i chi wneud cais o’r newydd am le mewn ysgol gynradd. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 31 Ionawr cyn dechrau tymor yr hydref yn yr un flwyddyn galendr. Ni fydd yn ofynnol i ddisgyblion ar y gofrestr ym Mlwyddyn 6 wneud cais i drosglwyddo i’r sector uwchradd. Yn amodol ar ddewis rhieni, bydd disgyblion yn aros ar y gofrestr tan ddiwedd eu hoedran ysgol gorfodol.

 

Meini Prawf Gordanysgrifio

Y nifer derbyn ar gyfer yr ysgol yw 21 ar gyfer y dosbarth Derbyn i Flwyddyn 6, a 60 ar gyfer Blynyddoedd 7 – 11 ac, os nad yw nifer y ceisiadau yn fwy na’r nifer hon, yna bydd pob ymgeisydd yn cael ei dderbyn. Fodd bynnag, mae’r Corff Llywodraethol wedi gosod nifer derbyn dros dro, sef 29, yn y Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 6, ac 84 o Flynyddoedd 7 – 11. Os bydd mwy na nifer uchod y ceisiadau yn cael eu derbyn ar gyfer un grŵp blwyddyn, bydd disgyblion yn cael eu derbyn ar sail y meini prawf gordanysgrifio canlynol, wedi’u cymhwyso yn nhrefn blaenoriaeth, fel y rhestrir isod.

 1. Disgyblion Awdurdodau yng Nghymru a Lloegr sy’n Derbyn Gofal ar hyn o bryd, ac a fu’n derbyn gofal yn y gorffennol, yn unol ag Adran 22 Deddf Plant 1989 fel y’i diwygiwyd gan Reoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwygiadau Canlyniadol).
 2. Plant sy’n byw yn nalgylch yr ysgol.
 3. Plant sydd â brodyr a chwiorydd sydd eisoes yn mynychu’r ysgol adeg derbyn (sef brodyr neu chwiorydd llawn, hanner brodyr neu chwiorydd neu lys frodyr neu chwiorydd, neu blant sydd wedi cael eu mabwysiadu neu’u maethu, sy’n byw ar yr un aelwyd adeg derbyn y plant).
 4. Disgyblion sydd wedi mynychu ysgol fwydo
 5. Plant i rieni sy’n dymuno i’w plentyn gael addysg mewn Ysgol Eglwysig Anglicanaidd.
 6. Plant o enwadau Cristnogol sy’n byw y tu allan i ddalgylch yr ysgol y mae eu rhieni yn benodol yn dymuno iddynt gael addysg mewn Ysgol Eglwysig. (Gyda llythyr i gefnogi’r cais gan eu hoffeiriad neu weinidog).

Os bydd nifer y dewisiadau yn fwy na nifer y lleoedd ar gael, rhoddir blaenoriaeth o dan bob categori gordanysgrifio i frodyr / chwiorydd genedigaeth luosog (e.e. efeilliaid neu dripledi). Os yw’r plentyn olaf i gael ei dderbyn i fyny i’r nifer derbyn yn un o enedigaeth luosog, yna bydd yr ysgol yn derbyn y brawd/chwaer arall neu frodyr/chwiorydd eraill yr enedigaeth luosog honno hefyd.

Os bydd datglwm, cynigir lleoedd i ddisgyblion sy’n byw agosaf at yr ysgol, wedi’i fesur yn ôl y pellter cerdded byrraf o giât yr ysgol agosaf sydd ar gael i fan lle mae annedd breifat y disgybl yn cwrdd â’r ffordd fawr.

 

Apelio

Os gwrthodir mynediad, yna mae gan rieni’r hawl i un apêl fesul cais yn ystod pob blwyddyn academaidd i Banel yr Esgobaeth ar gyfer Apelio ynghylch Derbyniadau, sef corff annibynnol y mae Awdurdod Addysg yr Esgobaeth wedi’i sefydlu ar gyfer y Corff Llywodraethol.  (Efallai y bydd ail apêl os yw’n ymddangos y bu diffygion yn y gwrandawiad cyntaf, neu os bu newid sylweddol a pherthnasol yn amgylchiadau’r rhiant neu’r person ifanc neu’r ysgol (h.y. rhesymau meddygol neu symud tŷ.)) Dylai rhieni sy’n aflwyddiannus apelio yn ysgrifenedig i’r Pennaeth, Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir Penrhyn Dewi, Campws Dewi, Tyddewi, Sir Benfro, SA62 6QH neu drwy anfon neges e-bost at: admin.penrhyndewi@pembrokeshire.gov.uk (At sylw'r:Pennaeth). Caniateir 14 diwrnod (10 diwrnod gweithio) o ddyddiad yr hysbysiad yr oedd eu cais yn aflwyddiannus i rieni baratoi a chyflwyno eu hapeliadau ysgrifenedig. Cydnabyddir pan fydd ceisiadau i apelio wedi cael eu derbyn. Bydd apelwyr yn cael o leiaf 14 diwrnod (10 diwrnod gweithio) o rybudd ysgrifenedig am ddyddiad gwrandawiad eu hapêl. Dim ond rhieni plant o oedran ysgol statudol all apelio yn erbyn gwrthodiad.

 

Rhestr Aros

Bydd rhestr aros o geisiadau aflwyddiannus yn cael ei chynnal.  Os daw lle ar gael, bydd y llywodraethwyr yn ystyried y rheiny ar y rhestr aros ar sail y meini prawf gordanysgrifio cyhoeddedig. Os bydd y llywodraethwyr yn rhoi cais ar y rhestr aros, ni fydd yn effeithio ar hawl y rhiant i apelio. Ar gyfer ceisiadau a dderbynnir y tu allan i’r rowndiau derbyn arferol, cedwir rhestrau aros tan ddiwedd tymor yr Haf yn y flwyddyn academaidd y gofynnwyd am y lle.

 

Gwneud Cais y Tu Allan i’r Rownd Dderbyn Arferol

Symud i’r Ardal

Dylai rhieni sy’n bwriadu symud i’r ardal wneud cais heb fod yn gynharach na thymor cyn dyddiad dechrau disgwyliedig eu plant. Bydd ceisiadau a dderbynnir fwy na thymor ymlaen llaw yn cael eu cadw tan yr adeg briodol. Gall oedi wrth symud i’r ardal arwain at dynnu cynigion yn ôl, oni bai y rhoddir rheswm da.

 

Trosglwyddiadau Ysgol yn ystod y Flwyddyn

Mae angen rhoi ystyriaeth ddifrifol i newid ysgolion, a dylid trafod hyn yn llawn gyda Phennaeth ysgol bresennol eich plentyn, yn y lle cyntaf. Os bydd angen i rieni drosglwyddo eu plentyn o un ysgol i ysgol arall o hyd, yna rhaid iddynt wneud cais trwy gyflwyno cais ar-lein a fydd yn cael ei drin yn yr un ffordd ag unrhyw gais arall ar gyfer derbyn.

 

 

Ysgol Gynradd Gatholig yr Enw Sanctaidd, Abergwaun

Polisi Derbyn 2023-25

 

Mae Ysgol Gynradd Gatholig yr Enw Sanctaidd wedi’i lleoli yn Esgobaeth Mynyw, ac fe’i cynhelir gan Awdurdod Lleol Sir Benfro.

Mae’r Corff Llywodraethol yn gyfrifol am bennu a gweinyddu’r polisi yn ymwneud â derbyn disgyblion i’r ysgol. Caiff ei arwain yn y cyfrifoldeb hwnnw gan y canlynol:

a) gofyniad y gyfraith

b) cyngor Ymddiriedolwyr yr Esgobaeth ar natur a diben ei dyletswyddau, ac o ran cyflawni ei Gweithred Ymddiriedolaeth ac Offeryn Llywodraethu

c) ei ddyletswydd tuag at yr ysgol a’r gymuned Gatholig y mae’n ei gwasanaethu  

ch) cymeriad Catholig yr ysgol, a’i datganiad cenhadaeth

Mae ethos yr ysgol yn Gatholig. Sefydlwyd yr ysgol gan yr Eglwys Gatholig i ddarparu addysg ar gyfer plant teuluoedd Catholig. Rydym yn gofyn i’r holl rieni sy’n gwneud cais am le yma gefnogi a pharchu’r ethos hwn, ei bwysigrwydd i gymuned yr ysgol a’r addysg y mae’n ei darparu. Nid yw hyn yn effeithio ar hawl rhieni nad ydynt yn arddel ffydd yr ysgol hon i wneud cais a chael eu hystyried ar gyfer lle yma.

Nifer derbyn yr ysgol ar gyfer pob grŵp blwyddyn yw 18.

Bydd ceisiadau i grwpiau blwyddyn yn cael eu gwneud os oes lleoedd gwag (wedi eu cyfrifo yn ôl y nifer derbyn a therfynau meintiau statudol wedi eu gosod yn ôl darpariaeth addysg effeithlon neu ddefnydd effeithlon o adnoddau).

Os yw nifer y ceisiadau yn fwy na’r nifer derbyn, bydd y llywodraethwyr yn rhoi blaenoriaeth i geisiadau yn unol â’r meini prawf a restrir, ar yr amod fod y llywodraethwyr yn ymwybodol o’r cais hwnnw cyn gwneud penderfyniadau am dderbyniadau.

Rhaid gwneud ceisiadau am le yn yr ysgol gan ddefnyddio’r ffurflen ar-lein ar wefan Cyngor Sir Penfro.

Bydd rhieni’n cael gwybod yn ysgrifenedig am y canlyniad ar ôl cyfarfod y pwyllgor derbyn.

Mae gan y corff llywodraethol gyfrifoldeb dirprwyedig am bennu derbyniadau i’w Bwyllgor Derbyn, a fydd yn ystyried yr holl geisiadau ar yr un pryd, ac ar ôl y dyddiad cau ar gyfer derbyniadau, ac y’u gwneir yn unol â’r meini prawf derbyn.

Bydd disgyblion sy’n cael eu derbyn i’r ysgol yn dechrau yn y Dosbarth Derbyn yn y tymor ar ôl eu pedwerydd pen-blwydd. Rhaid i bob rhiant wneud cais o’r newydd am le yn y grŵp blwyddyn Derbyn / Cynradd – sef y flwyddyn academaidd y mae plentyn yn troi’n 5 oed.

Os bydd cais am dderbyn wedi cael ei wrthod gan y Corff Llywodraethol, gall rhieni apelio i Banel Apelio Annibynnol. Rhaid anfon y cais hwn yn ysgrifenedig at glerc y llywodraethwyr yn yr ysgol o fewn 14 diwrnod (10 diwrnod gweithio) i’r gwrthodiad. Nid oes hawl i apelio ar gyfer ceisiadau meithrin.

Os bydd unrhyw ordanysgrifio yn nifer y ceisiadau yn cael ei wneud o dan unrhyw un o’r categorïau uchod, yna bydd y pwyllgor derbyn yn cynnig lleoedd yn gyntaf i blant sy’n byw agosaf at yr ysgol yn ôl y pellter cerdded byrraf gan ddefnyddio ffyrdd mawr cyhoeddus o ddrws ffrynt y plentyn i brif fynedfa’r ysgol.

Rhestrau aros – rydym yn cadw plant ar y rhestr aros am le mewn dosbarth Derbyn tan 30 Medi, ac wedyn yn gofyn i rieni a hoffent i enw eu plentyn aros ar y rhestr aros tan ddiwedd y flwyddyn academaidd. Mae pob un o’r plant eraill yn aros ar y rhestr aros tan ddiwedd y flwyddyn academaidd y maent wedi gwneud cais ar ei chyfer.

 

Ysgol Gynradd yr Enw Sanctaidd Meini Prawf Derbyn

Os yw nifer y ceisiadau’n fwy na nifer y lleoedd sydd ar gael, bydd y Corff Llywodraethol yn cymhwyso’r meini prawf gordanysgrifio canlynol yn nhrefn blaenoriaeth:

1.     Plant sydd wedi eu bedyddio’n Gatholig o fewn y plwyfi a wasanaethir gan yr ysgol.

2.     Yr holl blant sydd wedi eu bedyddio yn yr Eglwys Uniongred sy’n byw yn nalgylch yr ysgol.

3.     Plant eraill sydd wedi eu bedyddio’n Gatholig.

4.     Plant sydd â brawd neu chwaer yn yr ysgol adeg derbyn.

5.     Plant o enwadau Cristnogol eraill.

6.     Plant sy’n arddel mathau eraill o ffydd y mae eu rhieni eisiau iddynt gael addysg Gatholig.

7.     Plant nad ydynt yn Gatholig y mae eu rhieni eisiau i’w plentyn gael addysg Gatholig.

8.     Plant y mae’r ALl wedi gofyn yn benodol am le ar eu cyfer yn yr ysgol.

Mae gan bob ysgol ddyletswydd i dderbyn plant sydd â Datganiad o Anghenion Addysg os enwir yr ysgol yn y datganiad.

Ym mhob un o’r categorïau uchod, rhoddir blaenoriaeth i Blant sy’n Derbyn Gofal.

 • Os bydd unrhyw ordanysgrifio, a nifer y ceisiadau a wneir o dan unrhyw un o’r categorïau uchod yn uwch, yna bydd y Pwyllgor Derbyn yn cynnig lleoedd yn gyntaf i blant sy’n byw agosaf at yr ysgol yn ôl y pellter cerdded byrraf gan ddefnyddio ffyrdd mawr cyhoeddus. Bydd yn ofynnol i’r holl ymgeiswyr Cristnogol ddangos tystysgrifau bedydd.
 • Rhaid i rieni roi rhesymau dros apelio yn ysgrifenedig, ac mae’r llywodraethwyr wedi ymrwymo i benderfyniad y Panel Apelio.
 • Fel sy’n ofynnol gan y gyfraith, ni fydd y Corff Llywodraethol yn derbyn mwy na 30 o ddisgyblion i unrhyw ddosbarth Derbyn y Cyfnod Sylfaen.

 

 

Ysgol Gynradd Gatholig Teilo Sant, Dinbych-y-Pysgod

Polisi Derbyn 2024-2025

Heol Greenhill, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro, SA70 7LJ
Ffôn: 01834 843995

Pennaeth: Mrs L Prevel
E-bost: head.stteilos@pembrokeshire.gov.uk

‘Dysgu dilyn y llwybr cywir trwy ofal, cariad a pharch yng Ngoleuni’r Crist Atgyfodedig’

 

1.     Mae Ysgol Gynradd Gatholig Teilo Sant wedi’i lleoli yn Esgobaeth Mynyw ac yn cael ei chynnal gan Awdurdod Lleol Sir Benfro.

2.     Mae’r Corff Llywodraethol yn gyfrifol am bennu a gweinyddu’r polisi yn ymwneud â derbyn disgyblion i’r ysgol. Caiff ei arwain yn y cyfrifoldeb hwnnw gan y canlynol:

a)   gofyniad y gyfraith

b)   cyngor Ymddiriedolwyr yr Esgobaeth ar natur a diben ei dyletswyddau, ac o ran cyflawni ei Gweithred Ymddiriedolaeth ac Offeryn Llywodraethu

c)   ei ddyletswydd tuag at yr ysgol a’r gymuned Gatholig y mae’n ei gwasanaethu

ch) cymeriad Catholig yr ysgol, a’i datganiad cenhadaeth

Mae ethos yr ysgol yn Gatholig. Sefydlwyd yr ysgol gan yr Eglwys Gatholig i ddarparu addysg ar gyfer plant teuluoedd Catholig. Rydym yn gofyn i’r holl rieni sy’n gwneud cais am le yma gefnogi a pharchu’r ethos hwn, ei bwysigrwydd i gymuned yr ysgol a’r addysg y mae’n ei darparu. Nid yw hyn yn effeithio ar hawl rhieni nad ydynt yn arddel ffydd yr ysgol hon i wneud cais a chael eu hystyried ar gyfer lle yma.

Nifer derbyn yr ysgol ar gyfer y flwyddyn yn dechrau ym mis Medi 2023 yw 13, yn ogystal â’r dosbarth Meithrin.

Os yw nifer y ceisiadau yn fwy na’r nifer derbyn, bydd y llywodraethwyr yn rhoi blaenoriaeth i geisiadau yn unol â’r meini prawf a restrir, ar yr amod fod y llywodraethwyr yn ymwybodol o’r cais hwnnw cyn gwneud penderfyniadau am dderbyniadau (gweler nodyn 1 isod). Os bydd gordanysgrifio mewn categori, bydd y llywodraethwyr yn rhoi blaenoriaeth i blant sy’n byw agosaf at yr ysgol, wedi’i bennu gan y pellter byrraf (gweler nodyn 4).

3. Mae’r ysgol yn gwasanaethu plant sydd wedi eu bedyddio’n Gatholig sy’n byw ym mhlwyf Holyrood a Theilo Sant, Dinbych-y-pysgod.

4. Dylid gwneud ceisiadau ar-lein am le yn Ysgol Gatholig Teilo Sant ar-lein trwy Gyngor Sir Penfro. Os nad oes gan rieni gyfeiriad e-bost, mae ffurflen gais ar gael gan yr ysgol. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i’r dosbarth Meithrin yw 30 Ebrill cyn y flwyddyn galendr y mae angen y lle ysgol ynddi. Bydd rhieni’n cael gwybod am lwyddiant eu cais erbyn 31 Gorffennaf.

Mae Ysgol Gatholig Teilo Sant wedi ymrwymo i sicrhau’r safonau uchaf o ran Diogelu Data. Byddwn yn trin yr holl ddata personol fel y byddem yn disgwyl i’n data personol ein hunain gael ei drin, h.y. â pharch, uniondeb a chyfrinachedd, ac yn unol â’r GDPR a deddfau Diogelu Data eraill. Mae ein Hysbysiad Preifatrwydd ar gael ar wefan yr ysgol, sef Stteilos.wales

 •   Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i’r dosbarth Meithrin yn 2025 yw 30 Ebrill 2024
 •   Rhaid gwneud ceisiadau ar gyfer y dosbarth Derbyn ym mis Medi 2024 erbyn 31 Ionawr 2024

Rhestrau aros – rydym yn cadw plant ar y rhestr aros ar gyfer lle yn y dosbarth Derbyn tan 30 Medi, ac wedyn yn gofyn i rieni a hoffent i enw eu plentyn aros ar y rhestr aros tan ddiwedd y flwyddyn academaidd. Mae pob un o’r plant eraill yn aros ar y rhestr aros tan ddiwedd y flwyddyn academaidd y maent wedi gwneud cais ar ei chyfer.

Mae plant yn gymwys i fynychu’r ysgol yn rhan-amser o’r tymor cyntaf ar ôl eu trydydd pen-blwydd, ac yn amser llawn o’r tymor cyntaf ar ôl eu pedwerydd pen-blwydd. Sylwer bod addysg orfodol yn dechrau o’r tymor ar ôl eu pumed pen-blwydd. Mae dyddiad pen-blwydd eich plentyn yn pennu pryd y gall ddechrau yn yr ysgol, ni waeth beth yw’r dyddiad y mae’r tymor yn dechrau, ac mae’r tabl isod yn dangos pryd y gellir derbyn eich plentyn i’r ysgol. Gall rhieni ddewis gohirio dyddiad dechrau eu plentyn unrhyw bryd nes bydd y plentyn o oedran ysgol gorfodol; i gael mwy o wybodaeth, cysylltwch ag Ysgol Gatholig Teilo Sant, ar 01834 843995.

 

Mae pen-blwydd y plentyn rhwng

Tîm Derbyn i’r Meithrin

1 Ebrill - 31 Awst     Hydref
1 Medi - 31 Rhagfyr Gwanwyn
1 Ionawr - 31 Mawrth   Haf

 

Gall plant fynychu Ysgol Gatholig Teilo Sant yn amser llawn ar ddechrau’r tymor ar ôl ei bedwerydd pen-blwydd.

5. Mae gan y corff llywodraethol gyfrifoldeb dirprwyedig am bennu derbyniadau i’w Bwyllgor Derbyn, a fydd yn ystyried yr holl geisiadau ar yr un pryd, ac ar ôl y dyddiad cau ar gyfer derbyniadau, ac y’u gwneir yn unol â’r meini prawf a amlinellir dros y dudalen.

6. Os bydd cais am dderbyn wedi cael ei wrthod gan y Corff Llywodraethol, gall rhieni apelio i Banel Apelio Annibynnol. Rhaid anfon y cais hwn yn ysgrifenedig at glerc y llywodraethwyr yn yr ysgol o fewn 14 diwrnod (10 diwrnod gweithio) i’r gwrthodiad. Nid oes hawl i apelio ar gyfer lle mewn dosbarth Meithrin.

 

Ysgol Gynradd Gatholig Teilo Sant Meini Prawf Derbyn

Pan fydd nifer y ceisiadau yn fwy na nifer y lleoedd sydd ar gael, bydd y Corff Llywodraethol yn cymhwyso’r meini prawf gordanysgrifio canlynol yn nhrefn eu blaenoriaeth:

1.     Plant sydd wedi eu bedyddio’n Gatholig o fewn y plwyf a wasanaethir gan yr ysgol.

2.     Plant eraill sydd wedi eu bedyddio’n Gatholig.

3.     Plant sydd â brawd neu chwaer yn yr ysgol adeg derbyn.

4.     Plant o enwadau Cristnogol eraill.

5.     Plant sy’n arddel mathau eraill o ffydd y mae eu rhieni eisiau iddynt gael addysg Gatholig.

6.     Plant nad ydynt yn Gatholig y mae eu rhieni eisiau i’w plentyn gael addysg Gatholig.

7.     Plant y mae’r ALl wedi gofyn yn benodol am le ar eu cyfer yn yr ysgol.

Ym mhob un o’r categorïau uchod, rhoddir blaenoriaeth i Blant sy’n Derbyn Gofal (PDG).

 • Os bydd unrhyw ordanysgrifio, a nifer y ceisiadau a wneir o dan unrhyw un o’r categorïau uchod yn uwch, yna bydd y Pwyllgor Derbyn yn cynnig lleoedd yn gyntaf i blant sy’n byw agosaf at yr ysgol yn ôl y pellter cerdded byrraf (mewn metrau) gan ddefnyddio ffyrdd mawr cyhoeddus. Bydd yn ofynnol i’r holl ymgeiswyr Cristnogol ddangos tystysgrifau bedydd.
 • Rhaid i rieni roi rhesymau dros apelio yn ysgrifenedig, ac mae’r llywodraethwyr wedi ymrwymo i benderfyniad y Panel Apelio.
 • Os caiff yr ysgol ei henwi mewn datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig, mae gan y Corff Llywodraethol ddyletswydd i dderbyn y plentyn i’r ysgol.
 • Fel sy’n ofynnol gan y gyfraith, ni fydd y Corff Llywodraethol yn derbyn mwy na 30 o ddisgyblion i unrhyw ddosbarth Derbyn y Cyfnod Sylfaen.

 

Ysgol Gynradd Gatholig Mair Ddihalog, Hwlffordd

Bydd y polisi hwn yn berthnasol ar gyfer derbyniadau yn 2022-2025

(ysgrifennwyd yn unol â Pholisi Esgobaeth Mynyw ar Dderbyn i Ysgolion Catholig)

 

Cynhelir Ysgol Mair Ddihalog fel ysgol Gatholig yn unol â Chyfraith Ganonaidd a dysgeidiaethau’r Ysgol Gatholig, ac yn unol â Gweithred Ymddiriedolaeth Esgobaeth Mynyw. Wrth gymhwyso’r polisi hwn, bydd Ysgol Mair Ddihalog yn rhoi ystyriaeth, yn benodol, i gyngor gan Esgobaeth Mynyw.

Bydd Ysgol Mair Ddihalog yn gweithredu yn unol â holl ddarpariaethau perthnasol y Codau Ymarfer statudol (Cod Derbyniadau Ysgol Llywodraeth Cynulliad Cymru a Chod Ymarfer Apelau Derbyn i Ysgolion 2009), fel y maent yn berthnasol ar unrhyw adeg benodol i ysgolion a gynhelir a gyda’r gyfraith ar dderbyniadau, fel y mae’n berthnasol i ysgolion a gynhelir.

Ystyrir bod y cyfeiriad yn y codau neu yn y polisi hwn at "awdurdodau derbyn" neu "y llywodraethwyr" yn cyfeirio at Gorff Llywodraethol Gwirfoddol a Gynorthwyir Ysgol Mair Ddihalog.

Ystyrir bod cyfeiriadau at “yr awdurdod lleol” yn cyfeirio at Gyngor Sir Penfro.

Mae ethos yr ysgol yn Gatholig. Sefydlwyd yr ysgol gan yr Eglwys Gatholig i ddarparu addysg ar gyfer plant teuluoedd Catholig. Rydym yn gofyn i’r holl rieni neu warcheidwaid sy’n gwneud cais am le yma gefnogi a pharchu’r ethos hwn, ei bwysigrwydd i gymuned yr ysgol a’r addysg y mae’n ei darparu. Nid yw hyn yn effeithio ar hawl rhieni neu warcheidwaid nad ydynt yn arddel y ffydd Gatholig, neu nad yw eu plant yn arddel y ffydd Gatholig, i wneud cais a chael eu hystyried ar gyfer lle yma.

Datblygwyd ein polisi derbyn i sicrhau system gyson a theg ar gyfer derbyn disgyblion i’n hysgol, yn enwedig os yw lleoedd yn debygol o fod yn gyfyngedig o ganlyniad i gyrraedd y nifer derbyn ar gyfer Medi 2023, sef 29.

At ddibenion derbyn i’r ysgol, dyddiadau dechrau’r tymhorau yw 1Ionawr, 1Ebrill a 1Medi. Fodd bynnag, nid oes rhaid i addysg orfodol ddechrau tan y tymor ar ôl pumed pen-blwydd plentyn.

Yr oedran arferol ar gyfer derbyn i ysgol yn Sir Benfro, mewn ysgol fel Mair Ddihalog sydd â darpariaeth feithrin, yw dechrau’r tymor ar ôl trydydd pen-blwydd y plentyn. Yn y cyd-destun o ran pryd y gall plentyn ddechrau yn yr ysgol, sylwer y graddfeydd amser isod:

 

Mae pen-blwydd y plentyn rhwng

Tîm Derbyn i’r Meithrin

1 Ebrill - 31 Awst     Hydref
1 Medi - 31 Rhagfyr Gwanwyn
1 Ionawr - 31 Mawrth   Haf

 

Ceisiadau

Yn unol â pholisïau awdurdodau lleol ar gyfer derbyn i ysgolion, bydd cais am dderbyn i Ysgol Mair Ddihalog yn cael ei wneud yn unol â dewis rhieni. Dylid gwneud ceisiadau ar-lein trwy system derbyniadau ar-lein Cyngor Sir Penfro (CSP).

 • Mae CSP yn anfon y cais trwy PDF i’r ysgol i’w ystyried. Bydd yr ysgol yn cadarnhau gyda CSP beth yw statws nifer y grŵp blwyddyn / dosbarth / dosbarthiadau y gwneir cais amdanynt.
 • Os na fydd mwy o geisiadau na’r nifer derbyn, byddai’r ysgol yn cysylltu â rhiant/rhieni neu warcheidwad/gwarcheidwaid y plentyn/plant sydd wedi gwneud cais am le. Gwneir cais i lenwi ffurflen derbyn i ysgol (rhaid llenwi’r ffurflen hon). Mae’r ysgol yn annog ymweliad er mwyn gweld yr ysgol a chwrdd â’r rhiant/rhieni cyn dechrau.
 • Os bydd mwy o geisiadau na’r nifer derbyn, mae’r un trefniadau yn berthnasol, fel yr uchod. Bydd y rhiant/rhieni neu’r gwarcheidwad/gwarcheidwaid yn cael gwybod am restr aros yr ysgol, a’r gweithdrefnau o ran hyn.

Bydd Ysgol Mair Ddihalog yn cymryd rhan yn y trefniadau derbyn cydlynus a weithredir gan yr awdurdod lleol. O ganlyniad, dylid derbyn ceisiadau ar gyfer disgyblion meithrin a fydd yn dechrau ym mis Medi, Ionawr neu Ebrill, erbyn y 30 Ebrill flaenorol, fan bellaf, a byddant yn cael eu hystyried yn fuan ar ôl y dyddiad hwnnw (gweler tabl 1).

Ar gyfer lleoedd Derbyn, dylid gwneud ceisiadau erbyn y diwrnod gweithio olaf ym mis Ionawr yr un flwyddyn ar gyfer dechrau ym mis Medi. Sylwer os yw’r plentyn hwnnw eisoes yn y dosbarth Meithrin yn yr ysgol, bod yn rhaid i’r rhiant/rhieni neu’r gwarcheidwad/gwarcheidwaid wneud cais o’r newydd am le.

Bydd teuluoedd sy’n symud i’r ardal yn cael eu trin fel achosion ar wahân, ond defnyddir y meini prawf isod.

 

Meini Prawf Derbyn

Diffiniadau

Plant sy’n derbyn gofal. Mae’r diffiniad o blentyn sy’n derbyn gofal yn golygu plentyn sy’n derbyn gofal gan yr Awdurdod Lleol yn unol ag Adran 22 Deddf Plant 1989. Rhoddir blaenoriaeth i blant sy’n derbyn gofal ym mhob un o’r categorïau isod.


Brodyr neu chwiorydd. At ddibenion derbyn, mae brawd neu chwaer yn blentyn sy’n frawd/chwaer, yn hanner brawd/chwaer (plant sy’n rhannu un rhiant cyffredin), llysfrawd/llyschwaer (plant sy’n perthyn trwy briodas) neu’n blentyn wedi’i fabwysiadu neu’i faethu sy’n byw yn yr un cyfeiriad. Bydd disgyblion sydd â brodyr neu chwiorydd ym mhob categori yn cael blaenoriaeth yn y categori hwnnw.

Bydd y cysylltiad o ran brawd neu chwaer yn berthnasol i’r plant hynny sydd â brawd neu chwaer ar y gofrestr yn Ysgol San Ffransis yn y mis Medi y byddai’r ymgeisydd yn dechrau’r ysgol. Rhaid i riant/rhieni neu warcheidwad/gwarcheidwaid ddatgan unrhyw gysylltiad o ran brodyr neu chwiorydd yn eu cais.

Catholig. Mae unigolyn Catholig yn rhywun sydd wedi ei fedyddio o fewn Defodau Lladin yr Eglwys Gatholig (‘Rufeinig’) neu un arall o’r 23 Eglwys Ddwyreiniol mewn cymundeb llawn â’r Babaeth.

Uniongred. Cristion Uniongred yw rhywun sydd wedi cael ei fedyddio mewn Eglwys Uniongred mewn cymundeb rhannol â’r Babaeth, ac y mae gan ei Eglwys strwythur sacramentaidd dilys sy’n cael ei gydnabod gan y Babaeth.

Plwyfolyn. Rhywun sy’n byw yn ddaearyddol o fewn ffiniau plwyf penodol (nid yw addoli mewn adeilad eglwys plwyf arall yn cymhwyso rhywun i fod yn aelod o’r plwyf arall hwnnw).

 

Meini Prawf Derbyn a Gordanysgrifio

Os bydd nifer y ceisiadau yn fwy na nifer y lleoedd sydd ar gael, bydd y llywodraethwyr yn cymhwyso’r meini prawf gordanysgrifio. Bydd llywodraethwyr yn derbyn plant yn y categorïau canlynol ac yn y drefn blaenoriaeth a restrir. Bydd angen tystiolaeth o fedydd ar ffurf Tystysgrif Bedydd wedi’i chyflwyno gan y plwyf bedyddio, neu Dystysgrif Derbyn i’r Eglwys Gatholig wedi’i chyflwyno gan y plwyf derbyn.

1.     Plant sydd wedi eu bedyddio’n Gatholig i riant/rhieni neu warcheidwad/gwarcheidwaid sy’n blwyfolion ym Mhlwyf Catholig Tyddewi a San Padrig.

2.     Plant sydd wedi eu bedyddio’n Gatholig i riant/rhieni neu warcheidwad/gwarcheidwaid sy’n blwyfolion mewn plwyfi Catholig yn agos at Blwyf Catholig Tyddewi a San Padrig.

3.     Plant sydd wedi eu bedyddio mewn eglwysi Uniongred sy’n byw ym Mhlwyf Catholig Tyddewi a San Padrig a phlwyfi Catholig cyfagos.

4.     Plant sydd heb gael eu bedyddio ond sydd â brodyr neu chwiorydd yn yr ysgol.

5.     Plant sydd wedi eu bedyddio o enwadau Cristnogol eraill sy’n byw yn yr ardaloedd y cyfeirir atynt yng nghategori 2. Mae hyn yn cynnwys aelodau o Gymunedau Eglwysig sy’n aelodau o Eglwysi Ynghyd yng Nghymru (Cytûn) a Chymunedau Eglwysig Cristnogol eraill. Ni roddir blaenoriaeth i geisiadau yn y categori hwn oni bai fod llythyr amgaeedig gan y gweinidog presennol yn cael ei ddarparu yn cadarnhau bod y plentyn wedi cael ei fedyddio, neu oni bai fod datganiad amgaeedig am gysylltiad, wedi’i lofnodi gan y gweinidog neu gynrychiolydd y gweinidog, yn cadarnhau aelodaeth yn y Gymuned Eglwysig Gristnogol honno.

6.     Plant sy’n arddel mathau eraill o ffydd y mae eu rhieni eisiau i’w plentyn gael addysg Gatholig.

7.     Plant y mae’r ALl wedi gofyn yn benodol am le ar eu cyfer yn yr ysgol.

Mae gan bob ysgol ddyletswydd i dderbyn plant â Datganiad o Anghenion Addysg lle caiff yr ysgol ei henwi yn y datganiad. Ym mhob un o’r categorïau uchod, rhoddir blaenoriaeth i Blant sy’n Derbyn Gofal (PDG).

 

Datglwm ar gyfer pob categori

Os bydd datglwm yn unrhyw un o’r categorïau uchod, bydd y llywodraethwyr yn derbyn yr ymgeiswyr hynny sy’n byw agosaf at yr ysgol. Yn achos plentyn y mae gan ei riant/rhieni neu warcheidwad/gwarcheidwaid gyfrifoldeb ar y cyd / rhannu cyfrifoldeb amdano, cartref y rhiant/gwarcheidwad sydd â’r cyfrifoldeb mwyaf yn ystod yr wythnos ysgol fydd y cyfeiriad a bennir. Bydd angen prawf o breswylio ar ffurf un o’r canlynol:

 • Llythyr hysbysu cyfredol am y Dreth Gyngor ar gyfer y cyfeiriad ar y cais
 • Nodyn cyfredol am Gredyd Treth Plant
 • Llythyr hysbysu cyfredol am Fudd-dal Plant
 • Hysbysiad cyfredol am Gymhorthdal Incwm
 • Hysbysiad cyfredol am Ddyfarnu Credyd Pensiwn
 • Llythyr hysbysu cyfredol am Fudd-dal Tai

Bydd y llywodraethwyr yn defnyddio’r llwybr cerdded byrraf, wedi’i gyfrifo gan ddefnyddio data llwybr teilwredig Arolwg Ordnans o ddrws ffrynt yr ysgol i ddrws ffrynt tŷ neu fflat yr ymgeisydd. Os oes angen, bydd y llywodraethwyr yn gofyn am gymorth gan yr awdurdod lleol i bennu’r llwybr byrraf. 

 

Rhestr Aros

Bydd rhestr aros o geisiadau aflwyddiannus yn cael ei chynnal.  Os daw lle ar gael, bydd y llywodraethwyr yn ystyried y rheiny ar y rhestr aros ar sail y meini prawf gordanysgrifio cyhoeddedig. Os bydd y llywodraethwyr yn rhoi cais ar y rhestr aros, ni fydd yn effeithio ar hawl y rhieni neu’r gwarcheidwaid i apelio. Bydd y rhestr aros yn cael ei chynnal tan 31 Awst yn y flwyddyn ysgol y gwnaed y cais. Ar ôl y dyddiad hwnnw, rhaid i’r rhiant roi gwybod i’r ysgol y dylid mynd â’r cais ymlaen i’r flwyddyn academaidd nesaf.

 

Ysgol Gynradd Gatholig Sant Ffransis, Aberdaugleddau

Polisi Derbyn 2023-25

 

Caiff Ysgol San Ffransis ei gweithredu fel ysgol Gatholig yn unol â chyfraith Ganon a dysgeidiaeth yr Eglwys Gatholig ac yn unol â Gweithred Ymddiriedolaeth Esgobaeth Mynyw. Wrth gymhwyso’r polisi hwn, bydd Ysgol San Ffransis yn rhoi sylw arbennig i gyngor gan Esgobaeth Mynyw.

Bydd Ysgol San Ffransis yn gweithredu yn unol â holl ddarpariaethau perthnasol y Codau Ymarfer statudol (Cod Derbyn i Ysgolion a Chod Apelau Derbyn i Ysgolion 2009 Llywodraeth Cymru) fel y maent yn berthnasol ar unrhyw adeg benodol i ysgolion a gynhelir ac â’r gyfraith ar dderbyniadau fel y mae’n berthnasol i ysgolion a gynhelir.

Dylid tybio bod cyfeiriadau yn y codau neu yn y polisi hwn at “awdurdodau derbyn” neu “y llywodraethwyr” yn gyfeiriadau at Gorff Llywodraethu Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir San Ffransis.

Dylid tybio bod cyfeiriadau at “yr awdurdod lleol” yn gyfeiriadau at Gyngor Sir Penfro.

Catholig yw ethos yr ysgol. Sefydlwyd yr ysgol gan yr Eglwys Gatholig i ddarparu addysg ar gyfer plant o deuluoedd Catholig. Gofynnwn fod rhieni neu warcheidwaid sy’n ymgeisio am le yma’n cefnogi ac yn parchu’r ethos hwn, ei bwysigrwydd i gymuned yr ysgol a’r addysg a ddarperir ganddi. Nid yw hyn yn effeithio ar hawl rhiant/rhieni neu warcheidwad/gwarcheidwaid nad ydynt yn perthyn i’r ffydd Gatholig, neu nad yw eu plant yn perthyn i’r ffydd Gatholig, i ymgeisio am le a chael eu hystyried ar gyfer lle yma.

Datblygwyd ein polisi derbyn i sicrhau system gyson a theg ar gyfer derbyn disgyblion i’n hysgol, yn enwedig os yw lleoedd yn debygol o fod yn gyfyngedig o ganlyniad i gyrraedd y nifer derbyn ar gyfer mis Medi 2024, sef 19.

At ddibenion derbyn i’r ysgol, dyddiadau dechrau tymhorau yw 1 Ionawr, 1 Ebrill ac 1 Medi. Fodd bynnag, nid oes rhaid i addysg orfodol ddechrau tan y tymor ar ôl pumed pen-blwydd plentyn.

Yr oedran arferol ar gyfer derbyn i ysgol yn Sir Benfro, mewn ysgol fel San Ffransis â darpariaeth feithrin, yw dechrau’r tymor yn dilyn trydydd pen-blwydd y plentyn. Yng nghyd-destun pryd all plentyn ddechrau yn yr ysgol, sylwer ar y graddfeydd amser isod:

 

Mae pen-blwydd y plentyn rhwng

Tîm Derbyn i’r Meithrin

1 Ebrill - 31 Awst     Hydref
1 Medi - 31 Rhagfyr Gwanwyn
1 Ionawr - 31 Mawrth   Haf

 

Ceisiadau

Yn unol â pholisïau’r awdurdod lleol ar dderbyn i ysgolion, bydd ceisiadau i dderbyn disgyblion i Ysgol San Ffransis yn cael eu gwneud yn unol â dewis rhieni. Dylid gwneud ceisiadau ar-lein trwy system dderbyn ar-lein Cyngor Sir Penfro.

 • Bydd Cyngor Sir Penfro’n anfon y cais ymlaen ar ffurf PDF at yr ysgol i gael ei ystyried. Bydd yr ysgol yn cadarnhau gyda Chyngor Sir Penfro beth yw statws niferoedd y grŵp blwyddyn/dosbarth/dosbarthiadau yr ymgeisiwyd am le ynddynt.
 • Lle nad eir y tu hwnt i’r nifer derbyn bydd yr ysgol yn cysylltu â rhiant/rhieni neu warcheidwad/gwarcheidwaid y plentyn/plant y gwnaed cais am le ar eu cyfer. Gwneir cais i gwblhau’r ffurflen derbyn i’r ysgol (rhaid cwblhau hon). Mae’r ysgol yn annog y rhiant/rhieni neu’r gwarcheidwad/gwarcheidwaid a’r plentyn/plant i ymweld â’r ysgol i’r ysgol gael cwrdd â hwy cyn dechrau.
 • Lle eir y tu hwnt i’r nifer derbyn, bydd yr un trefniadau ag a nodir uchod yn berthnasol. Bydd y rhiant/rhieni neu’r gwarcheidwad/gwarcheidwaid yn cael eu hysbysu ynghylch rhestr aros yr ysgol a’r gweithdrefnau mewn perthynas â hyn.

Bydd Ysgol San Ffransis yn cyfranogi yn y trefniadau derbyn cydgysylltiedig a weithredir gan yr awdurdod lleol. O ganlyniad, dylai ceisiadau ar gyfer disgyblion meithrin sydd i fod i ddechrau ym mis Medi, mis Ionawr neu fis Ebrill ddod i law, fan bellaf, erbyn y 30 Ebrill blaenorol, a byddant yn cael eu hystyried yn fuan wedi’r dyddiad hwnnw (gweler tabl 1).

Ar gyfer lleoedd yn y Derbyn, dylid gwneud ceisiadau erbyn y diwrnod gwaith olaf ym mis Ionawr yn yr un flwyddyn ar gyfer dechrau ym mis Medi. Sylwer: os yw’r plentyn hwnnw eisoes yn y dosbarth Meithrin yn yr ysgol, rhaid i’r rhiant/rhieni neu’r gwarcheidwad/gwarcheidwaid wneud cais o’r newydd am le.

Bydd teuluoedd sy’n symud i mewn i’r ardal yn cael eu trin fel achosion ar wahân, ond defnyddir y meini prawf isod.

 

Meini Prawf Derbyn

Diffiniadau

Plant sy’n Derbyn Gofal. Y diffiniad o Blentyn sy’n Derbyn Gofal yw plentyn sy’n derbyn gofal gan yr Awdurdod Lleol yn unol ag Adran 22 Deddf Plant 1989. Bydd plant sy’n derbyn gofal yn cael blaenoriaeth yn yr holl gategorïau isod.

Siblingiaid. At ddibenion derbyn, ystyr sibling yw plentyn sy’n frawd/chwaer, hanner brawd/chwaer (plant sy’n rhannu un rhiant cyffredin), llysfrawd/llyschwaer (plant sy’n perthyn trwy briodas) neu blentyn mabwysiedig neu blentyn maeth sy’n byw yn yr un cyfeiriad. Bydd disgyblion sydd â siblingiaid ym mhob categori’n cael blaenoriaeth yn y categori hwnnw. Bydd y cysylltiad sibling yn berthnasol i’r plant hynny sydd â sibling ar y gofrestr yn Ysgol San Ffransis yn y mis Medi pan fyddai’r ymgeisydd yn dechrau yn yr ysgol. Rhaid i riant/rhieni neu warcheidwad/gwarcheidwaid nodi unrhyw gysylltiad sibling yn eu cais.

Catholig. Ystyr Catholig yw rhywun a Fedyddiwyd yn yr Eglwys Gatholig (‘Rufeinig’) Ladinaidd neu un arall o’r 23 o Eglwysi Dwyreiniol sydd mewn cymundeb llawn â’r Babaeth.

Uniongred. Ystyr Cristion Uniongred yw rhywun a Fedyddiwyd mewn Eglwys Uniongred sydd mewn cymundeb rhannol â’r Babaeth, ac y mae gan ei eglwys strwythur sacramentaidd dilys a gydnabyddir gan y Babaeth.

Plwyfolyn. Rhywun sy’n byw’n ddaearyddol o fewn ffiniau plwyf penodol (nid yw addoli yn adeilad eglwys plwyf arall yn gwneud rhywun yn gymwys i fod yn aelod o’r plwyf arall hwnnw).

 

Meini Prawf Derbyn a Goralw

Lle mae nifer y ceisiadau’n uwch na nifer y lleoedd sydd ar gael, bydd y llywodraethwyr yn cymhwyso’r meini prawf goralw. Bydd llywodraethwyr yn derbyn plant yn y categorïau canlynol ac yn y drefn blaenoriaeth a restrir. Bydd yn ofynnol dangos tystiolaeth o fedydd ar ffurf Tystysgrif Bedydd a ddyroddwyd gan y plwyf lle digwyddodd y bedydd, neu Dystysgrif Derbyn i’r Eglwys Gatholig a ddyroddwyd gan y plwyf lle digwyddodd y derbyniad.

1.      Plant Catholig Bedyddiedig i riant/rhieni neu warcheidwad/gwarcheidwaid sy’n blwyfolion Plwyf Catholig San Ffransis o Assisi.

2.      Plant Catholig Bedyddiedig i riant/rhieni neu warcheidwad/gwarcheidwaid sy’n blwyfolion plwyfi Catholig sy’n ffinio â Phlwyf Catholig San Ffransis o Assisi.

3.      Plant a Fedyddiwyd mewn Eglwysi Uniongred sy’n byw ym Mhlwyf Catholig San Ffransis o Assisi ac mewn plwyfi Catholig cyfagos.

4.      Plant nad ydynt wedi’u Beddyddio ond sydd â siblingiaid yn yr ysgol.

5.      Plant a Fedyddiwyd mewn enwadau Cristnogol eraill sy’n byw yn yr ardaloedd y cyfeirir atynt yng nghategori 2. Mae hyn yn cynnwys aelodau o'r Cymunedau Eglwysig sy’n aelodau o Eglwysi Ynghyd yng Nghymru (Cytûn) a Chymunedau Eglwysig Cristnogol eraill. Ni fydd blaenoriaeth yn cael ei rhoi i geisiadau yn y categori hwn oni bai y darperir llythyr i gyd-fynd â’r cais gan weinidog presennol a hwnnw’n cadarnhau Bedydd, neu oni bai y cyflwynir datganiad o gysylltiad i gyd-fynd â’r cais, a hwnnw wedi’i lofnodi gan y gweinidog neu gynrychiolydd y gweinidog, yn cadarnhau aelodaeth yn y Gymuned Eglwysig Gristnogol honno.

6.      Plant o ffyddoedd eraill y mae eu rhieni’n ceisio addysg Gatholig iddynt.

7.      Plant y mae’r ALl wedi gofyn yn benodol am le iddynt yn yr ysgol.

Mae dyletswydd ar bob ysgol i dderbyn plant â Datganiad o Anghenion Addysgol lle mae’r ysgol yn cael ei henwi yn y datganiad. Yn yr holl gategorïau uchod bydd Plant sy’n Derbyn Gofal yn cael blaenoriaeth.

 

Torri’r Ddadl ar gyfer pob categori

Os bydd angen torri’r ddadl yn unrhyw un o’r categorïau uchod, bydd y llywodraethwyr yn derbyn yr ymgeiswyr hynny sy’n byw agosaf at yr ysgol. Yn achos plentyn y mae gan ei riant/rhieni neu warcheidwad/gwarcheidwaid gyfrifoldeb ar y cyd/a rennir, man preswylio’r rhiant/gwarcheidwad sydd â’r mwyaf o gyfrifoldeb yn ystod yr wythnos ysgol ac sydd â’r man preswylio agosaf at yr ysgol fydd y ffactor sy’n penderfynu. Bydd yn ofynnol cyflwyno prawf o fan preswylio ar ffurf un o’r canlynol:

 • Llythyr cyfredol yn hysbysu ynghylch y Dreth Gyngor ar gyfer y cyfeiriad ar y cais
 • Nodyn credyd cyfredol ar gyfer credyd treth plant
 • Llythyr cyfredol yn hysbysu ynghylch budd-dal plant
 • Hysbysiad cyfredol ynghylch cymhorthdal incwm
 • Hysbysiad cyfredol ynghylch dyfarniad pensiwn
 • Hysbysiad cyfredol ynghylch budd-dal tai

Bydd y Corff Llywodraethu’n defnyddio’r llwybr cerdded byrraf, a gyfrifwyd gan ddefnyddio data llwybrau pwrpasol yr Arolwg Ordnans o ddrws blaen yr ysgol at ddrws blaen man preswylio’r ymgeisydd. Lle y bo’n angenrheidiol, bydd y Llywodraethwyr yn gofyn am gymorth gan yr awdurdod lleol i bennu’r llwybr byrraf.

 

Rhestr Aros

Bydd rhestr aros o geisiadau aflwyddiannus yn cael ei chynnal. Os daw lle i fod ar gael, bydd y Llywodraethwyr yn ystyried y rhai ar y rhestr aros yn seiliedig ar y meini prawf goralw a gyhoeddwyd, nid ar y dyddiad y daeth y cais i law. Os yw’r Llywodraethwyr yn gosod cais ar y rhestr aros ni fydd hynny’n effeithio ar hawl rhiant i apelio. Bydd y rhestr aros yn cael ei chynnal tan 31 Awst yn y flwyddyn ysgol y gwnaed y cais ynddi. Ar ôl y dyddiad hwnnw, rhaid i’r rhiant hysbysu’r ysgol y dylid dwyn y cais ymlaen i’r flwyddyn academaidd nesaf.

 

 

ID: 10741, adolygwyd 18/09/2023