Derbyniadau i Ysgolion yn Sir Benfro Gwybodaeth i Rieni (y flwyddyn nesaf)

Atodiad 5 Addysgu’r Gymraeg a’r Saesneg yn ysgolion Cynradd Sir Benfro (2024-2025)

 Ysgol

Cwricwlwm

Laith yr Ysgol

Canlyniadau

WM

Cyfrwng Cymraeg

Cyfnod Sylfaen – trwy gyfrwng y Gymraeg.                                              Cyfnod Allwedd 2 (CA2) – o leiaf 70% o’r addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg

Cymraeg yw iaith cyfathrebu gyda disgyblion ac iaith gwaith yr ysgol o ddydd i ddydd.  Mae’r ysgol yn cyfathrebu gyda rhieni yn y ddwy iaith

Bydd disgyblion, beth bynnag yw iaith eu cartref, yn gallu mynd ymlaen i ddarpariaeth uwchradd trwy gyfrwng y Gymraeg ac erbyn diwedd CA2 byddant wedi cyrraedd yr un safon yn Saesneg â disgyblion mewn ysgolion lle mae Saesneg yn brif gyfrwng

DS

Dwy Ffrwd

Mae Cymraeg yn brif gyfrwng neu Saesneg yn brif gyfrwng yn bodoli gyda’i gilydd yn yr ysgolion hyn

Defnyddir Cymraeg a Saesneg yng ngwaith pob dydd yr ysgol.  Penderfynir yr iaith gyfathrebu ar sail natur y ddarpariaeth gwricwlaidd.  Mae’r ysgol yn cyfathrebu gyda rhieni yn y ddwy iaith

Bydd disgyblion, beth bynnag yw’r iaith gatre, yn gallu trosglwyddo I ddarpariaeth uwchradd cyfrwng Cymraeg, ac erbyn diwedd CA2 byddant wedi cyrraedd yr un safon yn Saesneg â disgyblion mewn ysgolion lle mae Saesneg yn brif gyfrwng

TR

Ysgol Drosiannol

Cyfnod Sylfaen – meysydd dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg yn bennaf.      

CA2 – defnyddir y ddwy iaith ond gyda mwy o bwyslais ar Gymraeg – 50%~70%

Cymraeg yw iaith gwaith pob dydd yr ysgol.  Blaenoriaeth fawr i greu ethos Cymraeg.  Mae’r ysgol yn cyfathrebu gyda rhieni yn y ddwy iaith

Efallai y bydd rhai disgyblion, yn enwedig o gartrefi Cymraeg eu hiaith, yn gallu mynd ymlaen i ddarpariaeth uwchradd trwy gyfrwng y Gymraeg.  Bydd pob disgybl wedi cyrraedd yr un safon yn Saesneg â disgyblion mewn ysgolion lle mae Saesneg yn brif gyfrwng

EW

Cyfrwng Saesneg Gyda Defnydd Sylweddol o Gymraeg

Cyfnod Sylfaen – mae disgyblion yn cael profiad o’r meysydd dysgu yn y ddwy iaith ond gyda mwy o bwyslais ar Saesneg. 

CA2 – addysgu yn y ddwy iaith ond gyda mwy o bwyslais ar Saesneg.  Cymraeg yn gyfrwng addysgu neu ddysgu – rhwng 20% a 50% o’r cwricwlwm cynradd yn gyffredinol

Penderfynir iaith neu ieithoedd pob dydd yr ysgol gan gynnwys ieithyddol yr ysgol.  Defnyddir y ddwy iaith i gyfathrebu gyda disgyblion a gweinyddu’r ysgol.  Blaenoriaeth fawr i greu ethos cymraeg. Mae’r ysgol yn cyfathrebu gyda rhieni yn y ddwy iaith

Disgwylir fel arfer y bydd disgyblion yn mynd ymlaen i ddarpariaeth uwchradd trwy gyfrwng saesneg, ond y bydd eu sgiliau’n well yn y Gymraeg yn ail iaith. Rhai dysgyblion yn gallu dilyn nefer gyfyngedig o bynciau trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg

EM

Ysgol Cyfrwng Saesneg

Cyfnod Sylfaen – mae pob disgybl yn cael profiad o’r meysydd dysgu trwy gyfrwng Saesneg.                              

CA2 – Addysgir y Gymraeg yn ail iaith. Mae llai nag 20% o’r addysgu trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg

Saesneg yw iaith gwaith pob dydd yr ysgol – rhywfaint o gyfathrebu yn Gymraeg gyda disgyblion er mwyn gwella eu gallu i ddefnyddio Cymraeg pob dydd.  Mae’r ysgol yn cyfathrebu gyda rhieni un ai yn Saesneg neu yn y ddwy iaith

Disgwylir fel arfer y bydd disgyblion yn trosglwyddo i ddarpariaeth uwchradd trwy gyfrwng Saesneg ac y byddant yn parhai i ddysgu yn bennaf trwy gyfrwng Saesneg, ac yn dysgu’r Gymraeg fel ail iaith

WM

Cyfwng Cymraeg

Addysgir pob pwnc heblaw Saesneg trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg i bob disgybl.  Gall rhai ysgolion gyflwyno terminoleg Saesneg mewn un neu ddau o bynciau

Cymraeg yw iaith cyfathrebu gyda disgyblion a gwaith pob dydd yr ysgol.  Maer’r ysgol yn cyfathrebu gyda rhieni yn y ddwy iaith.

Bydd yr asesu yn Cyfnod Allweddol 3 (CA3) CA3 ac Cyfnod Allweddol 4 (CA4) trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg ym mhob pwn heblaw Saesneg neu ieithoedd eraill.  Bydd disgyblion yn gallu mynd ymlaen i ddarpariaeth ôl – 16 Cyfrwng Cymraeg.

Bilingual

 

AB

BB

CB

CH

Mae 4 o is-raniadau i’r categori hwn yn ôl y pynciau a addysgir trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg ac a oes darpariaeth gyfochrog yn Saesneg

2A Addysgir o leiaf 80% o’r pynciau (heblaw Saesneg a Chymraeg) trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg yn unig i bob disgybl.  Addysgir un neu ddau o bynciau i rai disgyblion yn Saesneg neu’r ddwy iaith

2B Addysgir o leiaf 80% o’r pynciau (heblaw Saesneg a Chymraeg) trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg ond addysgir hwy hefyd trwy gyfrwng Saesneg

2C Addysgir 50-79% o’r pynciau (heblaw Saesneg a Chymraeg) trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg ond addysgir hwy hefyd trwy gyfrwng Saesneg.

2CH Addysgir pob pwnc (belaw saesneg a Chymraeg) i bob disgybl yn y ddwy iaith

Penderfynir iaith neu ieithoedd pob dydd yr ysgol trwy ei chyd-destun ieithyddol.  Defnyddir y ddwy iaith i gyfathrebu gyda disgyblion a gweinyddu’r ysgol.  Rhoddir blaenoriaeth fawr i greu ethos Cymraeg.  Mae’r ysgol yn cyfathrebu gyda rhieni yn y ddwy iaith

Ar gyfer disgyblion yn 2A, 2B a 2C sy’n dilyn y nifer fwyaf o gyrsiau trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg, byddai’r asesu yn CA3 ac CA4 trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg yn y pynciau hynny ac y byddent yn gallu symud ymlaen i ddarparieaeth ôl-16 trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg mewn pynciau a ddewisir.

Ar gyfer disgyblion yn 2CH byddai’r aesu yn CA3 ac CA4 trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg ym mhob pwnc heblaw Saesneg ac y byddent yn gallu symud ymlaen I ddarpariaeth ôl-16 trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg mewn pynciau a ddewisir.

 

EW

Cyfrwng Saesneg gyda defnydd sylweddol o Gymraeg

Addysgir yn y ddwy iaith gan addysgu 20-49% o’r pynciau trwy gyfrwng y Gymraeg.  Byddai pob pwnc yn cael ei ddysgu fel arfer hyfed trwy gyfrwng Saesneg

Penderfynir iaith neu ieithoedd pob dydd yr ysgol trwy ei chyd-destun ieithyddol.  Defnyddir y ddwy iaith i gyfathrebu gyda disgyblion a gweinyddu’r ysgol.  Rhoddir blaenoriaeth fawr i greu ethos Cymraeg.  Mae’r ysgol yn cyfathrebu gyda rhieni un ai yn y ddwy iaith neu yn saesneg

Gellid asesu disgyblion sy’n cymryd dewisiadau cyfrwng Cymraeg trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg yn y pynciau hynny ar bob lefel a byddent yn gallu symud ymlaen i astudio ôl-16 trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg yn y pynciau hynny.

EM

Ysgol cyfrwng Saesneg

 

Addysgir disgyblion yn bennaf trwy gyfrwng Saesneg.  Gellid addysgu Cymraeg a addysgir yn ail iaith hyd at CA4 (gallai gynnwys Cymraeg yn iaith gyntaf) trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg neu drwy ddefnyddio’r ddwy iaith

Saesneg yw iaith bob dydd yr ysgol, ond mae rhywfaint o gyfathrebu yn Gymraeg gyda’r disgyblion, gyda’r nod o wella eu gallu I ddefnyddio Cymraeg pob dydd.  Mae’r ysgol yn cyfathrebu gyda rhieni un ai yn y ddwy iaith neu yn Saesneg                                 

Gellid asesu unrhyw ddisgyblion sy’n cymryd dewisiadau cyfrwng Cymraeg trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg yn y pynciau hynny ar bob lefel a byddent yn gallu symud ymlaen i astudio ôl-16 trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg yn y pynciau hynny.  Byddai’r rhan fwyaf o’r disgyblion yn cael eu hasesu yn Sesneg ac yn symud ymlaen i astudio ôl-16 trwy gyfrwng Saesneg

ID: 10743, adolygwyd 18/09/2023