Derbyniadau i Ysgolion yn Sir Benfro Gwybodaeth i Rieni (y flwyddyn nesaf)

Rhan 1 - Dewis a gwneud cais (2024-2025)

i) Pryd gall fy mhlentyn ddechrau’r ysgol?

Yn Sir Benfro gall plant gael eu derbyn yn rhan amser i ysgol gynradd ar ddechrau’r tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn dair oed, ac yn llawn-amser ar ddechrau’r tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn bedair. Sylwer fod addysg orfodol yn dechrau’r tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn pump oed. Dyddiad pen-blwydd eich plentyn sy’n penderfynu pryd y gall ddechrau’r ysgol, ni waeth beth yw dyddiad dechrau’r tymor ac mae’r tabl isod yn dangos pryd y gall eich plentyn gael ei dderbyn i ysgol. Gellir dod o hyd i amserlen o ran Dyddiadau Cau a Hysbysiadau yn Rhan 1v. Gall rhieni ddewis i ohirio dyddiad dechrau eu plentyn ar unrhyw adeg hyd nes bod y plentyn wedi cyrraedd oedran ysgol gorfodol, am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Swyddog Derbyn

 

Pen-blwydd y plentyn rhwng  

Tymor derbyn Meithrin

1 Ebrill - 31 Awst Hydref
1 Medi - 31 Rhagfyr  Gwanwyn
1 Ionawr - 31 Mawrth Haf

 

Mae’r rhan fwyaf o ysgolion Sir Benfro yn darparu ar gyfer disgyblion o 3+ oed a gall plant fynychu yn llawn-amser y tymor yn dilyn eu pedwerydd penblwydd, neu’n rhan-amser y tymor yn dilyn eu trydydd penblwydd. Cyfeiriwch at restr yr ysgol am ragor o wybodaeth. Pan fydd trefniadau’n bodoli rhwng ysgolion a darparwyr blynyddoedd cynnar preifat, gall disgyblion ddechrau yn yr ysgol ar ddechrau’r ail neu trydydd tymor yn dilyn penblwydd y plentyn yn dair oed. Dylech gysylltu â’r Swyddog Derbyn er mwyn cael gwybodaeth am drefniadau penodol ysgol unigol. 

Mae'r ysgolion y mae'r uchod yn berthnasol iddynt fel a ganlyn:

 • Ail dymor yn unig – Aberllydan, Spittal
 • Trydydd tymor yn unig – Maenclochog, Arberth, Roch, Tafarn-sbeit, Tredeml, Ysgol Bro Preseli
 • Meithrinfa amser llawn yn unig – Clydau, Eglwyswrw, Cas-mael, Enw Sanctaidd

Lle nad yw ysgolion yn derbyn disgyblion rhan-amser yn y tymor ar ôl eu trydydd pen-blwydd, bydd y ceisiadau yn dal i gael eu prosesu yn yr un garfan o blant yn ôl eu dyddiad geni a bydd yr awdurdod derbyn yn hysbysu rhieni o'r dyddiad cychwyn perthnasol ar gyfer yr ysgol benodol.

Nid yw’r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i blentyn ddechrau addysg lawn-amser hyd nes dechrau’r tymor ysgol yn dilyn pen-blwydd y plentyn yn bump oed. Fodd bynnag, darperir lle llawn amser i ddisgyblion y tymor ar ôl pedair ac fe’u hanogir i fynychu’n llawn-amser er mwyn elwa’n llawn ar addysg a phrofiadau’r Cyfnod Sylfaen. Dangosir ystod oed pob ysgol ar Rhestr Ysgolion - Sir Benfro  

 

ii) Sut y gallaf gael lle mewn ysgol i’m plentyn tair oed?   

Mae hawl gan bob plentyn yng Nghymru i gael lle addysg feithrin cyfnod sylfaen rhan-amser am ddim mewn lleoliad blynyddoedd cynnar cymeradwy o'r tymor yn dilyn ei ben-blwydd yn dair oed, cyn cael mynediad llawn amser i'r ysgol.

Mae Cyngor Sir Penfro yn cytuno i ddarparu'r cyllid a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru er mwyn cynnig o leiaf 10 awr o addysg ran-amser wedi'i hariannu mewn lleoliad cymeradwy yn ystod y tymor ysgol i bob plentyn cymwys. Gall rhieni ddewis derbyn hawl y plentyn naill ai mewn lleoliad a gynhelir neu leoliad nas cynhelir:

Lleoliad a gynhelir – dosbarth meithrin mewn ysgol sy’n cynnig 10 awr neu ragor yr wythnos o Ddysgu Sylfaen a ariennir. I gael rhagor o wybodaeth am sut i wneud cais am le addysg rhan-amser mewn lleoliad a gynhelir, ymwelwch â Gwefan derbyniadau ysgolion Sir Benfro

 Neu

Lleoliad nas cynhelir – gallai hyn fod yn feithrinfa ddydd breifat, yn gylch chwarae, neu’n gylch meithrin sydd â statws cymeradwy sy’n cynnig 10 awr yr wythnos o Ddysgu Sylfaen a ariennir dros o leiaf dri diwrnod. Gellir cael mynediad at hyn mewn dau leoliad. I gael rhagor o wybodaeth am sut i wneud cais am le addysg rhan-amser mewn lleoliad nas cynhelir, ymwelwch â 10 awr o Addysg Gynnar wedi’i Hariannu – plant 3-4 oed – Cyngor Sir Penfro

Cynnig Gofal Plant Cymru:  Mae Cynnig Gofal Plant Cymru yn darparu 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a gofal plant a ariennir gan y Llywodraeth i rieni plant 3 i 4 oed cymwys sy’n gweithio, am hyd at 48 wythnos o’r flwyddyn. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: Cynnig Gofal Plant Cymru

Mae rhaglen Dechrau’n Deg yn cynnig gwasanaethau gwell i deuluoedd sy’n byw yn yr ardaloedd penodedig sydd â phlentyn rhwng 0 a 4 oed: O fewn yr ardaloedd ehangu, bydd plant yn derbyn un elfen: Gofal Plant

Mae pedair elfen graidd:

 • Ariannu gofal plant o ansawdd am hyd at 2.5 awr y dydd, ar gyfer plant cymwys rhwng 2-3 oed, mewn cylch chwarae cofrestredig Dechrau’n Deg
 • Gwasanaeth ymwelwyr iechyd gwell
 • Sgiliau rhianta
 • Datblygiad iaith cynnar

Gofal:

O'r tymor ar ôl eu hail ben-blwydd bydd pob plentyn yn cael cynnig lle mewn cylch chwarae cofrestredig Dechrau’n Deg am 12.5 awr yr wythnos dros bum niwrnod am hyd at 39 wythnos y flwyddyn.

Iechyd:

Lles eich plentyn sy'n dod gyntaf, bydd y tîm iechyd yn cynnig cymorth a chyngor ychwanegol drwy gydol y beichiogrwydd a phedair blynedd gyntaf bywyd eich plentyn.

Rhianta:

Mae Dechrau’n Deg yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau cymorth rhianta lle mae rhieni yn cael cyngor a sgiliau, yn cyfnewid syniadau ac yn rhannu profiadau cyffredin drwy ein grwpiau strwythuredig a grwpiau anffurfiol fel plant bach a'u tylino babanod.

Datblygiad iaith cynnar:

Caiff datblygiad iaith cynnar ei gefnogi drwy amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys chwarae, crefftau, caneuon a storïau mewn lleoliad grŵp neu yn eich cartref.

Cysylltwch â Swyddog Gwybodaeth Dechrau’n Deg i weld a ydych yn gymwys ar gyfer y prosiect dechrau'n deg ar 01437 770004.

 

iii) Sut mae dewis ysgol i’m plentyn?

Mae pob ysgol yn Sir Benfro yn gwasanaethu ardal ddiffiniedig, a elwir yn ddalgylch. I ddarganfod enw a lleoliad eich ysgol leol, nodwch gôd post eich cartref yn y cyfleuster chwilio 'gwasanaethau yn eich ardal' ar gwefan Cyngor Sir Penfro. Ar ôl dewis y cyfeiriad gwirioneddol ar y sgrin ddilynol, arddangosir rhestr o 'wasanaethau cyfagos'; Bydd gwasgu'r botwm 'ysgolion' yn dangos rhestr o'r holl ysgolion dalgylch ar gyfer y cyfeiriad dan sylw. Nid oes gwarant i dderbyn i'r ysgol a ddewiswyd, hyd yn oed os ydych yn byw yn y dalgylch.

Mae manylion yr ardal a wasanaethir gan bob ysgol ar gael yn yr ysgol, neu ar wefan y Cyngor Sir. Mae'r rhan fwyaf o ddisgyblion yn mynychu'r ysgol ddalgylch sy'n gwasanaethu eu hardal, ond efallai y byddwch yn mynegi dewis o ysgol wahanol. Cyn gwneud hynny, dylech ddarllen y clystyrau o ysgolion rhan 1xii a gwybodaeth am drafnidiaeth ysgol, sy'n ystyried y goblygiadau addysgol a chludiant yn sgîl presenoldeb eich plentyn yn eich dewis ysgol.

Mae Rhestr o Ysgolion ar gael ar wefan y Cyngor Sir.

Mae hwn yn dangos y wybodaeth ganlynol (ar gyfer y flwyddyn ysgol flaenorol):

 • Categori iaith yr ysgol
 • Ystod oedran pob ysgol
 • Capasiti'r ysgol a'r nifer derbyn dilynol
 • Nifer y disgyblion ar y gofrestr
 • Nifer y ceisiadau ysgrifenedig a dderbyniwyd am leoedd yn yr ysgol
 • Nifer yr apeliadau llwyddiannus

 

Os ydych yn ystyried symud i ogledd-ddwyrain Sir Benfro, mae angen i chi fod yn ymwybodol mai'r Gymraeg yw prif gyfrwng bywyd a gwaith mewn ysgolion yn yr ardal honno.

Fe'ch cynghorir i gysylltu â'r ysgol yr ydych yn ei hystyried er mwyn cael copi o'u prosbectws a threfnu gyda'r pennaeth perthnasol i ymweld â'r ysgol cyn gwneud eich penderfyniad. Sylwch – nid yw ymweliad yn gwarantu lle yn yr ysgol. Yn ogystal, gallwch gael gwybodaeth annibynnol am berfformiad ysgol drwy ymweld â gwefan ESTYN (yn agor mewn tab newydd) er mwyn gweld canfyddiadau ei hadroddiad arolygu diweddaraf. ESTYN yw Swyddfa Arolygiaeth ei Mawrhydi dros Addysg a hyfforddiant yng Nghymru – cewch hefyd ymweld â gwefan Fy Ysgol Leol (yn agor mewn tab newydd)

 

iv) Sut mae gwneud cais am le i’m plentyn yn y Dosbarth Meithrin neu’r lle Cynradd? 

Dylai Ceisiadau am leoedd ym mhob Ysgol yn Sir Benfro ar-lein drwy wefan y Cyngor erbyn y dyddiadau a nodir yn rhan 1v. Os nad oes gennych gyfrifiadur/gliniadur/tabled/ffôn clyfar, ewch i'ch llyfrgell leol neu'ch canolfan gwasanaethau cwsmeriaid i ddefnyddio'u cyfleusterau. Gall yr ysgol hefyd eich helpu i gwblhau'r ffurflen ar-lein. Mewn amgylchiadau eithriadol, er enghraifft, lle nad oes gan rieni gyfeiriad e-bost, mae ffurflenni copi caled ar gael gan y Tîm Derbyn. 

Yn ôl y gyfraith, mae'n rhaid i bob cais am dderbyniad gael ei wneud drwy lenwi ffurflen gais (ar-lein). Nodwch nad yw dweud wrth bennaeth yr ysgol o'ch dewis yn ddigonol i sicrhau lle ac nad ydynt ychwaith yn gallu gwneud penderfyniad ar gynnig lle. Yn achos ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir, bydd y swyddog derbyn yn rhannu manylion am geisiadau ysgol WG gyda'r pennaeth perthnasol er mwyn i bwyllgor derbyn corff llywodraethu'r ysgol wneud penderfyniad ynghylch a ellir cynnig lle ai peidio neu beidio. 

Bydd cynigion i unrhyw ysgol sy'n gweithredu ar fwy nag un safle i'r ysgol ac nid i safle penodol. Mae'r safle y mae plant yn mynd iddo yn fater i drefniadaeth fewnol yr ysgol. Ni ellir apelio yn erbyn y safle a ddyrennir. 

Efallai y gofynnir i chi ddarparu prawf o'ch cyfeiriad, e.e. ar ffurf tenantiaeth wedi'i llofnodi neu gytundeb prynu, biliau cyfleustodau diweddar, llythyr budd-dal plant neu gyfriflen banc (dyddiedig o fewn y tri mis diwethaf), wrth wneud cais am le mewn ysgol. 

Mae'n bosibl i chi fynegi dewis ar gyfer mwy nag un ysgol a byddai'n ddoeth i rieni wneud cais am fwy nag un ysgol rhag ofn na ellir bodloni'r dewis cyntaf. Bydd pob ymgeisydd yn cael ei dderbyn i ysgol oni bai bod y nifer derbyn ar gyfer yr ysgol honno yn uwch. Yna bydd y Cyngor Sir yn dyrannu lleoedd yn ôl y meini prawf gordanysgrifio a ddangosir yn rhan 1viii. 

Os caiff eich plentyn ei dderbyn i addysg feithrin mewn ysgol, nid yw hyn yn gwarantu lle i'ch plentyn mewn ysgol gynradd (dosbarth derbyn) rhaid i chi ailymgeisio am le mewn ysgol gynradd.  

Mae'r dosbarth blwyddyn derbyn yn dechrau tymor yr Hydref yn y flwyddyn academaidd pan fydd plentyn yn cyrraedd 5 oed. Os oes mwy o geisiadau na'r lleoedd cynradd sydd ar gael, bydd y meini prawf gordanysgrifio a eglurir yn rhan 1viii yn cael eu cymhwyso. 

Unwaith y cytunir ar le mewn ysgol a'ch bod yn dymuno gohirio derbyn i'r ysgol, rhaid gwneud hyn yn ysgrifenedig i'r Swyddfa Dderbyniadau a dim ond o fewn y flwyddyn academaidd y gellir ei ohirio (oni bai am y dosbarth derbyn-gweler isod), neu fel arall bydd yn rhaid gwneud cais newydd. Os nad yw'r plentyn wedi dechrau yn yr ysgol o fewn pedair wythnos i'r dyddiad dechrau y cytunwyd arno, gellir tynnu'r lle yn ôl. 

Gall rhieni sy'n gwneud cais am le mewn ysgol gynradd (grŵp blwyddyn derbyn) i'w plentyn (yn ystod neu ar ôl y cylch derbyn arferol ar gyfer y lleoedd hyn) ofyn i'r cofnod gael ei ohirio nes y bydd ei blentyn o oedran ysgol gorfodol (tymor ar ôl 5ed pen-blwydd). Os cafodd eich plentyn ei eni yn nhymor yr haf, yna byddai eich plentyn yn mynd yn syth i flwyddyn 1. O dan yr amgylchiadau hyn, bydd yr awdurdod derbyn yn dal y lle cytunedig ar gyfer y plentyn fel nad yw'r lle ar gael i blentyn arall. 

Gellir tynnu lle ysgol yn ôl os bydd rhiant yn rhoi gwybodaeth anghywir neu dwyllodrus wrth wneud cais am dderbyniad. Efallai y bydd gofyn i chi ddarparu prawf o'ch cyfeiriad mewn cysylltiad â'ch cais am le mewn ysgol.

 

v) Pryd dylwn i wneud cais am le yn yr ysgol o’m dewis?

Amserlen Cais Derbyniadau Ysgolion Cymunedol a Gwirfoddol a Reolir

 

Darpariaeth
Plant a Aned Rhwng
Dyddiad cychwyn Ysgol
Gwybodaeth Allan I Rieni
Dyddiad Cau Ceisiadau
Dyddiad Hysbysu
Dyddiad Cau Apeliadau

Lle Meithrin

1 Medi 2021 to 31 Awst 2022

Ionawr, Ebrill neu Medi 2025

 n/a

30 Ebrill 2024

Erbyn diwedd Gorffennaf 2024

Dim hawl apelio am derbyniadau Meithrin

Dosbarth Derbyn

1 Medi  2019 to 31 Awst 2020

Tymor yr Hydref Medi 2024

Tymor yr Hydref Medi 2023

31 Ionawar 2024

16 Ebrill 2024

O fewn 10 diwrnod gwaith o’r dyddiad hysbysu

Trosglwyddo i Addysg Uwchradd

**

1 Medi 2012 to 31 Awst 2013

Tymor yr Hydref Medi 2024

Tymor yr Hydref Medi 2023

21 Rhagfyr 2023

1 Mawrth 2024

O fewn 10 diwrnod gwaith o’r dyddiad hysbysu

* * Ni fydd yn ofynnol i ddisgyblion mewn 3-16 neu 3-19 o ysgolion wneud cais am drosglwyddo i'r elfen uwchradd mewn ysgolion o'r fath, fodd bynnag, os hoffent wneud cais am ysgol wahanol, bydd yr amserlenni hyn yn berthnasol * *

Gellir gwneud ceisiadau am le mewn meithrinfa ac ysgol gynradd ar unrhyw adeg; bydd pob cais a'u derbynnir erbyn y dyddiad cau yn cael eu hystyried gyda'u gilydd ac nid oes unrhyw driniaeth ffafriol yn cael ei rhoi i geisiadau cynnar. Bydd ceisiadau sy’n dod i law ar ôl y dyddiad cau yn cael eu prosesu fel ceisiadau hwyr ac ni byddant yn cael eu hystyried hyd nes bydd y rhai a dderbyniwyd cyn y dyddiad cau wedi cael eu dyrannu a gall leihau eich siawns o gael lle yn eich ysgol dewisol. Er mwyn osgoi siom a gwneud y mwyaf o siawns o gael lle yn yr ysgol o’ch dewis, sicrhewch eich bod yn cyflwyno'ch cais erbyn y dyddiad cau a nodir.

Sylwch, os cyflwynir mwy nag un cais ar gyfer yr un disgybl, defnyddir y cais diweddaraf at ddibenion prosesu a bydd unrhyw geisiadau blaenorol yn cael eu canslo. Rydym yn annog rhieni i wirio gyda’r Tîm Derbyniadau cyn cyflwyno cais dyblyg oherwydd os bydd cais newydd yn cael ei dderbyn ar ôl y dyddiad cau bydd y cais newydd yn cael ei ystyried fel un hwyr a gall effeithio ar y penderfyniad o ddyrannu lle i blentyn ai peidio.

 

vi) A fydd fy mhlentyn yn gymwys i gael cludiant i’r ysgol?

Fe’ch cynghorir i wirio a ydych yn gymwys i gael cludiant am ddim cyn i chi benderfynu i ba ysgol i anfon eich plentyn. Gallwch wirio a ydych yn gymwys i gael cludiant i’r ysgol ar y wefan cludiant ysgolion.

Dylid cyfeirio’r holl ymholiadau ynghylch cludiant yn uniongyrchol at yr Adran Gludiant trwy gysylltu â’r tîm Cludiant i’r Ysgol neu ffonio 01437 775222.

 

vii) A oes gan ysgolion derfyn ar nifer y disgyblion y gellir eu derbyn?

Oes. Mae gan bob ysgol uchafswm ac ar sail hwnnw cyfrifir y Nifer Derbyn. Rhaid i bob ysgol dderbyn disgyblion hyd at eu nifer derbyn cyhoeddedig.

Bydd y nifer derbyn yn adlewyrchu capasiti'r ysgol ar gyfer pob grŵp blwyddyn a chaiff eich plentyn le mewn ysgol os nad yw'r grŵp blwyddyn yn llawn. Os yw'r nifer o geisiadau i ysgol yr un fath neu'n llai na'r nifer derbyn, bydd pob ymgeisydd yn cael ei dderbyn. Os bydd nifer y ceisiadau yn fwy na'r nifer derbyn, caiff pob cais ei asesu yn erbyn y meini prawf gordanysgrifio a'r lleoedd a ddyfernir yn unol â hynny

 

viii) Sut mae lleoedd mewn ysgolion yn cael eu dyrannu?

Cyngor Sir Penfro yw’r Awdurdod Derbyn ar gyfer yr holl ysgolion cymunedol a gwirfoddol a reolir yn Sir Benfro. Mae polisi derbyn a meini prawf gordanysgrifio'r Cyngor a welir isod yn berthnasol i’r holl Ysgolion Cymunedol a Gwirfoddol a Reolir yn Sir Benfro.

Bydd plant yn cael eu derbyn i’r ysgol a ddewiswyd pan fo darpariaeth a lle yn caniatáu. Os oes mwy o geisiadau am fynediad i Ysgolion cymunedol a gwirfoddol a reolir na’r llefydd sydd ar gael, bydd y Cyngor Sir yn defnyddio’r meini prawf gordanysgrifio canlynol (wedi’u gweithredu yn ôl eu trefn) i flaenoriaethu ceisiadau rhieni sydd wedi dewis yr ysgol:

 

Meini Prawf Gordanysgrifio ar gyfer Ysgolion Cymunedol a Gwirfoddol a Reolir yn Nhrefn Blaenoriaeth 

 1. Disgyblion sy’n Derbyn Gofal ar hyn o bryd ac a fu’n derbyn gofal yn flaenorol gan awdurdodau yng Nghymru a Lloegr yn unol ag A.22 Deddf Plant 1989 fel y’i diwygiwyd gan Reoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) 2016.
 2. Disgyblion â datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig/CDU sy'n enwi'r Ysgol
 3. Anghenion dysgu ychwanegol, meddygol, neu seicolegol eithriadol (nodyn a)
 4. Disgyblion sy’n byw yn nalgylch yr ysgol, sydd â sibling o oedran ysgol gorfodol, yn yr ysgol, ar adeg eu derbyn (nodyn b)
 5. Disgyblion sy'n byw yn nhalgylch yr ysgol sydd wedi mynd i ysgol fwydo (gweler nodyn c)
 6. Disgyblion sy'n byw yn nhalgylch yr ysgol
 7. Disgyblion Disgyblion sy’n byw y tu allan i ddalgylch yr ysgol, sydd â sibling o oedran ysgol gorfodol, yn yr ysgol, ar adeg eu derbyn (nodyn b)
 8. Disgyblion sy'n byw y tu allan i ddalgylch yr ysgol sydd wedi mynd I ysgol fwydo (gweler nodyn d)
 9. Disgyblion sy'n byw y tu allan i ddalgylch yr ysgol

N.B. Pan fo Datganiad Anghenion Arbennig Addysgol/CDU sydd yn enwi ysgol penodol, rhaid cynnwys y manylion priodol wrth gwblhau'r cais. Mae ceisiadau o'r fath yn cael eu trin ar wahan.

Nodiadau

a) Gall anghenion meddygol neu seicolegol fod ar gyfer y plentyn neu ei rieni.  I'w hystyried o dan y maen prawf hwn rhaid i rieni ddarparu tystiolaeth ategol annibynnol ar adeg y cais sy'n nodi pam mai'r ysgol a ffefrir yw'r ysgol fwyaf addas ar gyfer y plentyn a'r anawsterau a achosid pe bai'n rhaid i'r plentyn fynychu ysgol wahanol  

Byddai tystiolaeth ategol a fyddai'n cael ei hystyried yn briodol yn cynnwys: 

 • Llythyr neu adroddiad gan un o'r gweithwyr iechyd proffesiynol cofrestredig canlynol; Ymgynghorydd arbenigol, pediatregydd cymunedol, seicolegydd, seicolegydd addysg, seiciatrydd, ffisiotherapydd, therapydd galwedigaethol.  Rhaid i'r llythyr neu'r adroddiad fod yn seiliedig ar wybodaeth y gweithiwr proffesiynol ei hun am gyflwr ac amgylchiadau'r plentyn/rhiant.
 • Llythyr neu adroddiad gan weithiwr proffesiynol gwaith cymdeithasol cofrestredig y mae'n rhaid iddo fod yn seiliedig ar ei wybodaeth ei hun am gyflwr ac amgylchiadau'r plentyn/rhiant.

Ni roddir blaenoriaeth o dan y maen prawf hwn os na chyflwynir y dystiolaeth ofynnol ar yr adeg ymgeisio. 

a) Mae'n rhaid i wasanaeth cynhwysiad yr awdurdod lleol gadarnhau anghenion dysgu ychwanegol. 

b) Bod brawd neu chwaer yn golygu brawd neu chwaer llawn, hanner neu gam, neu blant a fabwysiedir neu a gaiff eu maethu, sy'n byw ar yr un aelwyd ar adeg eu derbyn. 

c) Ysgol gynradd yw ysgol sy'n bwydo o fewn yr un 'clwstwr o ysgolion' fel ysgol uwchradd.

Pan fydd dewisiadau yn fwy na'r lleoedd sydd ar gael, rhoddir blaenoriaeth o dan bob categori gordanysgrifio i frodyr neu chwiorydd biolegol lluosog (e.e. gefeilliaid neu dripledi). Os yw'r plentyn olaf i gael ei dderbyn hyd at y nifer derbyn yn un o enedigaeth luosog, yna bydd yr awdurdod hefyd yn derbyn y brodyr/chwiorydd eraill. 

Ar gyfer y categorïau gordanysgrifio sy'n cynnwys meini prawf brodyr a chwiorydd (categorïau 4 & 7), os yw'r dewisiadau yn fwy na'r lleoedd sydd ar gael rhoddir blaenoriaeth i frodyr a chwiorydd biolegol lluosog ac yna i'r disgyblion hynny sydd agosaf at oed y brawd neu'r chwaer sydd eisoes yn yr ysgol (h.y. byddai disgybl â brawd neu chwaer ym mlwyddyn 3 yn cael blaenoriaeth uwch na disgybl â brawd neu chwaer ym mlwyddyn 6. Ar gyfer derbyn i ysgol uwchradd byddai disgybl sydd â brawd neu chwaer ym mlwyddyn 9 yn cael blaenoriaeth uwch gan ddisgybl â brawd neu chwaer ym mlwyddyn 11). 

Yn achos 3-16 neu 3-19 o ysgolion, ni fydd disgybl sydd â brawd neu chwaer mewn cyfnod ar wahân yn bodloni'r meini prawf yng nghategorïau 4 a 7 yn rhinwedd y ffaith bod gan yr ysgol niferoedd derbyn ar wahân ar gyfer cyfnodau cynradd ac uwchradd (e.e. disgybl oedran cynradd â brawd neu chwaer oed uwchradd yn yr un ysgol). 

Yn achos cwlwm, cynigir llefydd i'r disgyblion sy'n byw agosaf at yr ysgol, wedi'i fesur yn ôl y pellter cerdded byrraf o'r gât ysgol agosaf sydd ar gael hyd at y pwynt lle mae annedd breifat y disgybl yn cwrdd â'r briffordd gyhoeddus. 

Mae'r Cyngor Sir yn defnyddio system gwybodaeth ddaearyddol (GIS) i gyfrifo pellterau o'r cartref i'r ysgol mewn milltiroedd. Cyfrifir y llwybr byrraf gan ddefnyddio data'r Arolwg Ordnans (AO) lle mae cartref yr ymgeisydd yn cwrdd â'r briffordd gyhoeddus hyd at y pwynt lle mae mynedfa agosaf yr ysgol yn cyrraedd y briffordd gyhoeddus. Penderfynir ar gyfesurynnau cyfeiriad cartref yr ymgeisydd gan ddefnyddio data'r AO a rhestr eiddo. Os bydd anghydfod ynghylch unrhyw bellterau, mae swyddog yn mesur y pellter gan ddefnyddio cerbyd sydd ag odomedr wedi'i galibro.

Mae'n bwysig bod pob cais yn cyrraedd erbyn y dyddiadau gosod fel y gellir eu hystyried gyda'i gilydd a bod y meini prawf ar gyfer gordanysgrifioyn cael eu cymhwyso'n deg a chyfartal ym mhob achos. Bydd hyn hefyd yn golygu y gellir ymdrin ag unrhyw apeliadau yn brydlon a chaniatáu i'r penderfyniad gael ei wneud mewn da bryd cyn y disgwylir i'r plentyn ddechrau yn yr ysgol. Ni roddir blaenoriaeth i geisiadau cynnar – caiff pob cais a dderbynnir erbyn y dyddiad cau cyhoeddedig ei ystyried gyda'i gilydd. 

Lle ceir cyfrifoldeb rhiant a rennir ar gyfer plentyn, a bod y plentyn hwnnw yn byw gyda'r ddau riant neu unigolyn sydd â chyfrifoldeb rhiant cyfreithiol am ran o'r wythnos, nodir y brif breswylfa fel y cyfeiriad lle mae'r plentyn yn byw am y rhan fwyaf o’r wythnos ysgol (h.y. tri allan o bum diwrnod) neu'r cyfeiriad lle telir y budd-dal plant

Os na fydd y Cyngor Sir yn gallu cynnig lle i blentyn yn yr ysgol sydd orau ganddynt yn ystod y cylch derbyn arferol (Derbyn ac Uwchradd) oherwydd gordanysgrifio, bydd enw eich plentyn yn cael ei ychwanegu at y rhestr aros tan 30 Medi yn y flwyddyn ysgol y mae wedi ymgeisio amdani. Wedi hynny cyfrifoldeb y rhiant yw cyflwyno cais pellach. Rhoddir y flaenoriaeth ar gyfer unrhyw leoedd a ddaw ar gael yn unol â'r meini prawf gordanysgrifio uchod ac nid yn ôl y dyddiad y cyflwynwyd y cais am le yn wreiddiol.

Gweler Atodiad 4 am y meini prawf ar gyfer gordanysgrifio am ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir.

 

ix) Sut fydda i’n cael gwybod canlyniad fy nghais am le mewn ysgol?

Byddwch yn derbyn hysbysiad gan Swyddog Derbyniadau'r Cyngor Sir, ar y dyddiad cynnig cyffredin, gweler Rhan 1v ar gyfer yr amserlen dderbyn, a fydd yn rhoi canlyniad unrhyw gais am dderbyniad. Lle cynigir lle, gall rhieni dderbyn drwy ymateb i'r e-bost a anfonir allan gan y system dderbyn.

Os na fydd angen y lle mewn ysgol arnoch mwyach, ysgrifennwch at y Swyddog Derbyniadau cyn gynted â phosibl. Os digwydd i'ch cais gael ei wrthod, bydd yr e-bost/llythyr a wnewch dderbyn yn amlinellu'r rhesymau dros benderfyniad o'r fath, gwybodaeth bod enw eich plentyn wedi'i ychwanegu at y rhestr aros, a gwybodaeth am eich hawl i apelio yn erbyn y penderfyniad, gweler ' Beth yw fy hawliau i apelio? Rhan 2x.

Sylwch nad oes hawl apelio ar gyfer ceisiadau Meithrin (h.y. plant nad ydynt o oedran ysgol gorfodol). 

 

x) Os byddaf yn colli’r dyddiad cau cyhoeddedig ar gyfer cyflwyno cais, sut bydd fy nghais yn cael ei drafod?

Bydd ceisiadau hwyr am leoedd, h.y. ceisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau, a amlinellir yn rhan 1v, yn cael eu hystyried ar ôl i bob cais a ddaw i law ar amser (oni bai bod rhesymau eithriadol pam mae'r cais yn hwyr, y mae'n rhaid ei esbonio ar y pryd o gais). Bydd ceisiadau'n cael eu hystyried ar sail y dyddiad a dderbynnir a'r meini prawf ar gyfer gor-alw, gan ystyried lleoedd cyfredol a dynodedig a nifer y disgyblion a allai fod yn geisiadau ar yr adeg y gwneir y cais. Mae hyn yn golygu os yw eich dewis ysgol yn orlawn, hyd yn oed os ydych yn gwneud cais i'ch plentyn fynychu'r ysgol ddalgylch, efallai y byddwch yn llai tebygol o gael lle os bydd eich cais yn hwyr.

Os byddwch yn newid eich meddwl am eich dewis ysgol ar ôl cyflwyno eich cais gwreiddiol, rhaid i chi hysbysu'r swyddog derbyniadau a llenwi ffurflen gais ar-lein newydd. Os gwneir y penderfyniad hwn ar ôl y dyddiad cau cyhoeddedig, yna caiff eich cais am y dewis newydd ei drin fel cais hwyr hyd yn oed os cafodd eich cais gwreiddiol ei dderbyn ar amser. 

 

xi) Alla i wneud cais am ysgol y tu allan i Sir Benfro?

Ie, ond yn yr achos hwn, dylech wneud cais i'r Cyngor Sir sy'n cynnal yr ysgol o'ch dewis. Mae pob Cyngor Sir yn llunio llyfryn gwybodaeth i rieni ac yn cynnwys meini prawf a chanllawiau ymgeisio.

Os ydych yn dymuno gwneud cais am le mewn ysgol yn un o'r siroedd Ardaloedd Cyngor cyfagos, dylid gwneud ceisiadau ar-lein i'r awdurdod priodol:

Sir Gaerfyrddin (yn agor mewn tab newydd)

Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant
Cyngor Sir Caerfyrddin
Rhan Addysg a Phlant
Adeilad 2
Parc Dewi Sant
Heol Ffynnon Job
Caerfyrddin
SA31 3HB
Ffôn: 01267 246500

Ceredigion (yn agor mewn tab newydd)

Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Cymunedol
Cyngor Sir Ceredigion
Rhan Addysg a Gwasanaeth Cymunedol
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE
Ffôn: 01970 617911

 

xii) Beth yw Clystyrau Ysgolion?

Mae ysgolion yn Sir Benfro yn gweithredu ar sail 'clwstwr ysgolion' ac mae cydweithredu agos rhyngddynt. Nôd model y clwstwr ysgolion yw cryfhau’r cysylltiadau rhwng ysgolion mewn ffordd sy’n sicrhau cynnydd, parhad a chynhaliaeth i ddisgyblion wrth iddynt symud trwy wahanol gyfnodau eu haddysg. Mae plant fel arfer yn trosglwyddo i’r ysgol gyswllt yn y clwstwr ysgolion. Mae rhai ysgolion cynradd yn 'bwydo' mwy nag un ysgol uwchradd oherwydd bod eu dalgylchoedd yn gorgyffwrdd.

Sylwer, wrth ystyried derbyn i ysgol uwchradd, y cyfeiriad cartref a ddefnyddir i bennu ysgol ddalgylch ac nid yr ysgol gynradd a fynychir.

 

xiii) Beth os ydw i’n dymuno addysg dan ddylanwad yr Eglwys i’m plant?

Mae gwybodaeth gyffredinol am ysgolion yr Eglwys yng Nghymru ac ysgolion Catholig ar gael gan y Cyfarwyddwr Addysg Esgobaethol briodol. Dyma’r cyfeiriadau a’r manylion cyswllt:

Yr Eglwys yng Nghymru                               

Y Parch John Cecil
Cyfarwyddwr Addysg yr Esgobaeth
Y Ficerdy
Steynton
Aberdaugleddau
SA73 1AW

Ffôn: 01646 692974                                     

Ebost: CecilJ7@hwbcymru.net

Yr Eglwys Gatholig

Mr Paul White
Cyfarwyddwr Addysg yr Esgobaeth
27 Heol y Cwfaint
Abertawe
SA1 2BX

Ffôn: 01792 652757

Ebost:education@menevia.org

Dylid cyflwyno ceisiadau am lefydd mewn ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir ar-lein gan ddefnyddio gwefan y Cyngor Sir. Fodd bynnag, mae cyrff llywodraethol yr ysgolion yma yn gyfrifol am wneud penderfyniadau ar materion derbyn. Mae gan yr ysgolion hyn eu meini prawf gordanysgrifio eu hunain, a cheir manylion y rhain yn Atodiad 3. 

 

xiv) Sut mae gwneud cais am Addysg Chweched Dosbarth?

Mae derbyniadau i ddosbarthiadau chwech ysgolion uwchradd yn rhan o ymbarél y Cyngor Sir yn rhinwedd y ffaith mai hi yw'r awdurdod derbyn ar gyfer yr holl ysgolion cymunedol a gwirfoddol a reolir. Fodd bynnag, dirprwyir y trefniadau o ddydd i ddydd ar gyfer gweinyddu ceisiadau o'r fath i'r ysgol uwchradd berthnasol. Dylid trafod trefniadau derbyn i addysg chweched dosbarth gyda'r ysgol unigol. Bydd yr ysgol yn rhoi ffurflen gais i chi. Os bydd eich cais yn aflwyddiannus, rhoddir manylion yn y llythyr gwrthod ar sut i apelio. 

 

xv) Sut mae gwneud cais am Ysgol Arbennig Portfield a chanolfannau adnoddau dysgu mewn ysgolion (unedau atodedig)?

Nid yw derbyniadau i Ysgol Arbennig Portfield a Chanolfannau Adnoddau Dysgu dynodedig sy’n gysylltiedig ag ysgolion prif ffrwd yn cael eu prosesu gan y Tîm Derbyniadau, ond ymdrinnir â nhw gan Wasanaeth Cynhwysiant yr Awdurdod ar sail lefel asesedig anawsterau dysgu ac anghenion cymhleth y disgyblion. Cynghorir rhieni i gysylltu â’r Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni a fydd yn gallu eu cynghori ar sut i wneud cais am y lleoedd hyn, a gwneir hyn yn uniongyrchol drwy’r Gwasanaeth Cynhwysiant. Nid yw’r broses dderbyniadau uchod yn berthnasol i’r ceisiadau hyn.

 

xvi) Addysgu Cymraeg a Saesneg mewn Ysgolion

Mae’r Cyngor Sir yn credu’n gryf yng ngwerth addysgol caffael dwy iaith. Nod y polisi dwyieithrwydd hwn yw addysgu disgyblion fel eu bod yn gwbl ddwyieithog o ran defnyddio’r Gymraeg a’r Saesneg erbyn iddynt adael yr ysgol gynradd er mwyn iddynt allu cyfranogi’n llawn yn y gymuned ddwyieithog y maent yn rhan ohoni.

Dymuna’r Cyngor sicrhau bod yr holl ddisgyblion yn gallu cael mynediad at addysg cyfrwng Cymraeg o’r safon uchaf ac mae ganddo weledigaeth eglur i ddatblygu ac ehangu’r ddarpariaeth hon. Caiff y weledigaeth hon ei disgrifio yng Nghynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg y Cyngor ac mae’n seiliedig ar yr egwyddorion allweddol canlynol, h.y.

 • Cydnabod hawl pob plentyn i ddysgu Cymraeg a hyrwyddo manteision dwyieithrwydd
 • Cynyddu canran y disgyblion sy’n dewis addysg cyfrwng Cymraeg a sicrhau ei fod ar gael i bob dysgwr, o fewn pellter teithio rhesymol o’u cartrefi
 • I adeiladu ar gyflawniadau’r gorffennol a hybu’r safonau academaidd uchaf posibl
 • Y bydd dysgwyr sydd wedi mynychu lleoliad cyfrwng Cymraeg yn y cyfnod cynradd yn cael eu hannog a disgwylir iddynt barhau a hyn wrth drosglwyddo i gyfnodau allweddol dilynol yn y cyfnod uwchradd. 

Gall rhagor o wybodaeth am Addysg Gymraeg yn Sir Benfro fod ar y gwefan cyngor sir benfro

Mae addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg bellach yn hygyrch i blant ym mhob ardal yn Sir Benfro a dyhead y Cyngor yw bod hyn yn cael ei ddyblygu ar gyfer addysg gynradd. 

Mae gan yr holl ysgolion gategorïau iaith sy’n diffinio i ba raddau y maent yn addysgu Cymraeg, ac ar hyn o bryd mae gan Sir Benfro economi gymysg o ysgolion Cyfrwng Cymraeg, Dwy Ffrwd, Trosiannol a Chyfrwng Saesneg. Mae categorïau iaith presennol Llywodraeth Cymru, ynghyd â’r rhai a gynigir, wedi’u cynnwys yn Atodiad 5; fodd bynnag bydd categorïau diwygiedig yn weithredol o fis Medi 2023.

 

Canolfannau Cymraeg mewn Ysgolion Uwchradd

Fel yr amlinellwyd uchod, mae’r datblygiad ac ehangiad addysg cyfrwng Cymraeg yn parhau fel ein gweledigaeth wrth i ni gydnabod y pwysigrwydd o greu cyfleoedd i bob disgybl Sir Benfro i fod yn ddwyieithog. Mae gan Sir Benfro tri chanolfan Cymraeg gyda’r amcan o ddarparu dysg Gymraeg dwys er mwyn galluogi plant i ennill y lefel o ruglder sydd ei angen i drosglwyddo i addysg mewn Ysgol cyfrwng Cymraeg.

Mae’r canolfannau iaith hyn yn gweithredu o Ysgol Bro Preseli, Ysgol Bro Gwaun ac Ysgol Caer Elen a thargedir y ddarpariaeth at ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2. Mae’r tri chanolfan yn cefnogi hwyrddyfodiad i’r Gymraeg gyda chwrs rhan amser dwy flynedd sydd â ffocws cryf ar ddatblygu medrau llafaredd, darllen ac ysgrifennu disgyblion, a sgiliau gyda phatrymau iaith a geirfa yn seiliedig ar ymarfer ystafell ddosbarth ac iaith fynegiannol er mwyn cefnogi integreiddiad naturiol disgyblion i’w hysgolion. Mae staff y ganolfan iaith yn cyfathrebu’n rheolaidd ag Ysgol y disgybl a’r rhiant i drafod cynnydd disgyblion. 

 

                      

ID: 10717, adolygwyd 18/09/2023