Derbyniadau i Ysgolion yn Sir Benfro Gwybodaeth i Rieni (y flwyddyn nesaf)

Rhan 2 – Polisïau a’r gyfraith (2024-2025)

i) Yn ôl y gyfraith, pa oed sydd yn rhaid i’m plentyn fod i fynychu’r ysgol?

Rhaid i rieni plant rhwng 5 ac 16 oed sicrhau bod eu plant yn derbyn addysg llawn amser addas. Mae plentyn yn cyrraedd oedran ysgol statudol ar ddechrau'r tymor yn dilyn ei ben-blwydd yn bump oed. I'r gwrthwyneb, mae'n ofynnol i bob person ifanc aros mewn addysg hyd nes y bydd yn peidio â bod o oedran ysgol gorfodol; dyddiad gadael yr ysgol yw'r dydd Gwener olaf ym mis Mehefin yn y flwyddyn ysgol y mae'r plentyn yn cyrraedd 16 oed.

 

ii) Gall fy mhlentyn gael ei addysgu mewn grwp blwyddyn gwahanol?

Mae gan yr awdurdod lleol canllawiau ar addysg pobl ifanc allan o’u hoed cronolegol.  Mae'r ddogfen hon yn amlinellu'r gweithdrefnau y mae'n rhaid eu dilyn pan fydd angen ystyried dyrchafu neu ddal person ifanc yn ôl mewn addysg. Mae angen i rieni fynd at eu hysgol i gael trafodaethau ynghylch y pwnc hwn.

 

Ceir rhagor o wybodaeth am addysgu pobl ifanc allan o'u hoed cronolegol ar Wefan Gwasanaeth Cynhwysiant Sir Benfro

 

iii) Sut mae’r Cyngor Sir yn diwallu fy newis fel rhiant?

Mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i'r Cyngor Sir wneud trefniadau i rieni fynegi eu dewis o ran yr ysgol lle maent yn dymuno i'w plentyn gael ei addysgu, a rhoi cyfle iddynt roi rhesymau am eu dewis cyn i unrhyw leoedd gael eu cynnig. Rhaid i'r awdurdod derbyn gwrdd â'ch dewis os gall, ond gall rhai ffactorau atal hyn. 

Mae'r rhain yn cynnwys:

  • defnydd effeithlon o adnoddau a llety
  • darparu addysg yn effeithlon
  • cyfyngiadau maint dosbarthiadau statudol

Mae gan bob ysgol nifer derbyn, sy'n cael ei defnyddio fel canllaw wrth benderfynu a yw unrhyw grŵp blwyddyn mewn ysgol yn llawn neu a oes lleoedd ar gael. Os oes mwy o geisiadau na lleoedd ar gael, yna cymhwysir y meini prawf gor-alw yn rhan 1viii. Dangosir y nifer derbyn ar gyfer pob ysgol yn y Rhestr Ysgol - Sir Benfro

 

Gall rhieni fynegi dewis o ran addysg eu plentyn yn: 

3 oed – dosbarthiadau/unedau blynyddoedd cynnar (meithrin) ynghlwm wrth ysgolion babanod neu gynradd (lle bo'r rhain ar gael). Mae plant tair oed yn mynychu'n rhan-amser yn unig

4-5 oed – ysgolion babanod neu adrannau babanod ysgolion cynradd (dosbarth derbyn)

11 oed - addysg uwchradd

 

iv) A oes terfyn ar faint y dosbarthiadau mewn ysgolion?

Oes. Mae'r gyfraith yn dweud, ar wahân i rai eithriadau prin iawn, na all unrhyw ddosbarth babanod (Cyfnod Sylfaen) gynnwys mwy na 30 o ddisgyblion yn cael eu haddysgu gan un athro/athrawes. Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi gosod targed na ddylai unrhyw ddosbarth iau fod yn fwy na 30 o ddisgyblion.

 

v) Pam mae angen i chi wybod am gyfrifoldeb rhiant dros fy mhlentyn?

Mae angen i'r awdurdod wybod pwy sydd â 'chyfrifoldeb rhiant ' am bob plentyn ac mae angen i'r sawl sy'n gwneud cais gadarnhau ei statws yn unol â hynny. Mae hyn er mwyn sicrhau bod awdurdod priodol yn cael ei roi pan fo angen caniatâd y rhieni ar yr ysgol. Bydd hefyd yn sicrhau y gellir darparu adroddiadau ysgol i bobl sydd â chyfrifoldeb rhiant nad ydynt yn byw gyda phlentyn, a'u bod yn cael cyfle i gymryd rhan yn addysg y plentyn, gan fod ganddynt hawl i gael yr wybodaeth hon oni bai bod Gorchymyn Llys penodol yn atal hynny.

 

Os oes gan fwy nag un person gyfrifoldeb rhiant dros blentyn, rhaid i'r person sy'n cwblhau'r cais am le mewn ysgol gymryd pob cam rhesymol i drafod a chytuno ar y cais gydag eraill sydd â chyfrifoldeb rhiant, lle mae eu lleoliad yn hysbys. Os na wyddys ble mae pobl eraill â chyfrifoldeb rhiant, dylid nodi hyn yn ysgrifenedig.

 

Pwy sydd â chyfrifoldeb rhiant am y plentyn?

  • Mamau sydd â chyfrifoldeb rhiant bob amser (oni bai bod Gorchymyn llys ar waith sy'n nodi na fydd yn cael y cyfrifoldeb mwyach e.e. mewn achosion mabwysiadu).
  • Mae gan dadau a oedd yn briod â'r fam cyn 2003 gyfrifoldeb rhiant.
  • Mae gan dadau hefyd gyfrifoldeb rhiant dros blentyn os cafodd y plentyn ei eni ar ôl 2003 a bod ei enw ar dystysgrif geni'r plentyn.

 

Gall tadau di-briod, llysrieni, perthnasau a pherson arall gael cyfrifoldeb rhiant ond nid ydynt yn ei gael yn awtomatig.

 

Gofynnir i'r rhieni gydweithredu â'r Swyddog Derbyniadau drwy roi manylion y bobl hynny sydd â chyfrifoldeb rhiant dros ddisgybl. Dylai ysgol eich plentyn gael gwybod am unrhyw newidiadau yn y trefniadau ar gyfer cyfrifoldeb rhiant neu ofal o ddydd i ddydd eich plentyn. Mae unrhyw gyfeiriad at rieni yn y llyfryn hwn yn cynnwys unrhyw un sydd â chyfrifoldeb rhiant cyfreithiol.

 

Gall y Cyngor Sir wneud cais am brawf o gyfrifoldeb rhiant a/neu dystysgrif geni'r plentyn, os yw'n ystyried bod angen gwneud hynny.

 

Sylwch, os bydd y Tîm Derbyn yn cael gwybod bod cais wedi’i gyflwyno heb ganiatâd yr holl bobl eraill sydd â Chyfrifoldeb Rhiant a heb iddynt gael eu henwi ar y ffurflen gais, neu fod unrhyw wybodaeth wedi’i rhoi’n dwyllodrus neu’n gamarweiniol, gallai hyn arwain at dynnu’r cais neu le mewn ysgol yn ôl yn gyfreithlon.

 

vi) Enw cyfreithiol/hysbys plentyn

Enw cyfreithiol eich plentyn yw'r hyn a ddangosir ar ei dystysgrif geni. Gofalwch eich bod yn rhoi hwn ar bob ffurflen gais derbyn a throsglwyddo. Os yw eich plentyn yn cael ei adnabod wrth enw arall, yna dylid cynnwys hwn ar y ffurflenni perthnasol hefyd. Mae gweithdrefnau penodol i'w dilyn ar gyfer newid enw cyfreithiol plentyn, a gellir gwneud hyn drwy weithred pôl piniwn neu ddatganiad statudol. Dylech gymryd cyngor cyfreithiol cyn ystyried hyn a sicrhau bod ysgol eich plentyn yn cael gwybod am unrhyw newidiadau dilynol i enw cyfreithiol y plentyn drwy ddarparu copi o'r dogfennau perthnasol.

 

vii) Pa ddarpariaeth y byddwch yn ei gwneud ar gyfer personél Lluoedd Arfog y DU?

Mae teuluoedd personél lluoedd arfog y DU a gweision eraill y Goron yn agored i gael eu symud yn aml o fewn y DU ac o dramor, yn aml ar fyr rybudd. O ganlyniad, ystyrir ceisiadau am leoedd ysgol ar gyfer y flwyddyn ysgol sydd i ddod os cânt eu hanfon ynghyd â llythyr swyddogol gan y Weinyddiaeth Amddiffyn neu'r Swyddfa Dramor a Chymanwlad yn datgan dyddiad dychwelyd. Yna bydd lleoedd mewn ysgolion yn cael eu dyrannu ymlaen llaw pe bai'r ymgeisydd yn bodloni'r meini prawf pan fydd yn symud i'r gyrchfan. Derbynnir hefyd gyfeiriadau post Uned ar gyfer ceisiadau gan bersonél y lluoedd arfog, yn absenoldeb cyfeiriad post cartref newydd.

 

viii) Pa ddarparieth sydd am deuluoedd Sipsiwn a Theithwyr?

Ymdrinnir â cheisiadau derbyn a wneir mewn perthynas â phlant Sipsiwn a Theithwyr i ysgol yn Sir Benfro, p'un a ydynt yn byw'n barhaol neu dros dro yn yr ardal, cyn gynted â phosibl, er mwyn dyrannu'r ysgol agosaf sydd ar gael ac yn briodol.

 

ix) Pa ddarpariaeth ydych chi’n ei gwneud ar gyfer Addysg Ddewisol yn y Cartref?

Gall rhieni ddewis addysgu eu plant gartref hefyd. Addysg Ddewisol yn y Cartref yw’r enw am hyn. Mae angen meddwl yn ofalus cyn penderfynu addysgu yn y cartref, gan ei fod yn ymgymeriad sylweddol o ran ymrwymiad, amser a chost. Cynghorir rhieni sy’n ystyried yr opsiwn yma i gysylltu â’r ALl, a cheisio arweiniad gan y Swyddog Addysg Ddewisol yn y Cartref ar 01437 764551. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar yr adran Addysg Ddewisol yn y Cartref ar wefan y Cyngor.

 

x) Beth yw hawliau plant o wledydd tramor?

Mae gan blant o dramor, p'un a ydynt yn mynd gyda rhieni neu ar eu pennau eu hunain, yr un hawliau i addysg â phlant dinasyddion Prydeinig. O ganlyniad, bydd y Cyngor Sir yn trin ceisiadau o'r fath ar gyfer derbyn i ysgolion yn yr un modd. Dylai'r awdurdod lleol sicrhau nad oes unrhyw oedi afresymol o ran sicrhau bod disgyblion sy'n ffoaduriaid ac yn ceisio lloches yn cael eu derbyn ac mae'n rhaid i arferion derbyn fod yn gymesur â'r hyn a gymhwysir at bob disgybl arall.

 

xi) Beth yw fy hawliau i apelio?

Gellir cyflwyno apeliadau am geisiadau am le mewn Dosbarth Derbyn ac uwch. Gellir gwneud apeliadau trwy e-ffurflen neu'n ysgrifenedig i'r Cyfarwyddwr Addysg, gan nodi ar ba sail y gwneir hynny. Rhaid cyflwyno apeliadau o fewn 14 diwrnod (10 diwrnod gwaith) o’r hysbysiad bod eich cais am le ysgol yn aflwyddiannus. Mae ffurflen apelio ar gael ar wefan Cyngor Sir Penfro ynghyd â rhagor o wybodaeth am y broses apelio.

 

Unwaith y daw i law, bydd eich Apêl yn cael ei hystyried gan yr Awdurdod Derbyn ac os na roddir lle, caiff eich Apêl ei chyfeirio at y Gwasanaethau Cyfreithiol (sy'n gweithredu fel Clerc y panel apêl). Sylwch y gall yr Awdurdod Derbyn gysylltu gydag ysgol bresennol eich plentyn, a'r ysgol chi'n anfon cais am, i gadarnhau unrhyw wybodaeth a grybwyllir yn y ffurflen Apêl.

 

Gwrandewir ar apelau a'u hystyried gan y Panel Apeliadau Annibynnol o fewn 30 diwrnod ysgol i'r dyddiad cau a bennwyd ar gyfer derbyn apelau, neu cyn pen 30 diwrnod ysgol ar ôl i'r apêl gael ei derbyn yn ysgrifenedig os gwneir yr apêl y tu allan i'r derbyniadau a amserlennwyd Broses. Bydd apeliadau a dderbynnir yn ystod gwyliau'r haf yn cael eu clywed o fewn 30 diwrnod gwaith. Bydd gennych hawl i gyflwyno'ch achos i'r panel yn bersonol. Gall y panel ganiatáu i chi ddod â ffrind gyda chi neu gael eich cynrychioli; yn ogystal, caniateir i blant roi tystiolaeth pan fyddant yn dymuno gwneud hynny. Mae penderfyniad y Panel Apeliadau yn rhwymo'r Cyngor Sir ac ar gyrff llywodraethu ysgolion. Fodd bynnag, nid oes hawl i apelio ar gyfer derbyniadau meithrin.

 

Os gwrthodir lle i chi mewn ysgol wirfoddol a gynorthwyir, bydd yr ysgol dan sylw yn eich hysbysu o'r weithdrefn apelio.

 

xii) Pa gymorth ariannol y gallwn god yn gymwys i’w gael?

Os bydd eich plentyn yn aros yn yr ysgol yn dilyn oedran gadael ysgol statudol, gall fod yn gymwys i gael Lwfans Cynhaliaeth Addysg Llywodraeth Cymru.  Mae'r lwfans yn seiliedig ar brawf modd a bydd angen i chi roi manylion eich incwm. Mae ffurflenni cais ar gael o'r ysgol uwchradd y mae eich plentyn yn ei mynychu neu o wefan Lwfans Cynhaliaeth Addysg Cymru Gwefan Cyllid Myfyrwyr Cymru (yn agor mewn tab newydd)

 

xiii) Cwricwlwm

Yn ystod addysg gynradd ac yn nhair blynedd gyntaf addysg uwchradd, mae pob ysgol yn cynnig rhaglen eang a chytbwys, sy'n cynnwys holl bynciau'r Cwricwlwm Cenedlaethol.  Y nod yw sicrhau llwyfan cadarn o sgiliau sylfaenol, gwybodaeth a dealltwriaeth a hyrwyddo datblygiad personol pob disgybl.

 

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn cyhoeddi llyfrynnau i rieni disgyblion cynradd ac uwchradd sy'n esbonio'r Cwricwlwm Cenedlaethol yng Nghymru a sut mae cynnydd disgybl yn cael ei fesur.  Mae'r rhain ar gael o ysgol eich plentyn neu ar wefan Llywodraeth Cymru (yn agor mewn tab newydd)

 

xiv) Pa arholiadau cyhoeddus fydd fy mhlentyn yn eu cymryd?

Mae pob arholiad cyhoeddus sy'n cael ei drefnu ar gyfer eich plentyn yn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol ac yn cael eu cymeradwyo gan y cymwysterau yng Nghymru, rheoleiddiwr cymwysterau heb radd a'r system gymwysterau yng Nghymru. Mae cymwysterau cymeradwy yn cael eu postio ar Cymwysterau yng Nghymru (yn agor mewn tab newydd)

 

Yr ysgol sy'n gwneud y penderfyniad i ddod â'ch plentyn i arholiadau cyhoeddus. Mae ffi i'w thalu am bob arholiad ac mae'r ysgol yn talu cost y ffi hon pan fydd eich plentyn yn cael ei gofrestru am y tro cyntaf. Os bydd eich plentyn yn methu arholiad heb reswm meddygol dilys, yna chi fydd yn atebol am y ffi. Yn yr un modd, efallai y byddwch yn atebol am dalu ffioedd am ailsefyll arholiadau.  Fodd bynnag, bydd yr ysgol yn gallu rhoi rhagor o fanylion i chi am y materion hyn.

 

Bydd pob ysgol yn rhoi manylion canlyniadau eu harholiadau cyhoeddus i chi os gofynnwch iddynt. Yn ogystal â’r uchod, rhaid i ddysgwyr ym Mlynyddoedd 2 i 9 mewn ysgolion a gynhelir (gan gynnwys ysgolion cymunedol, gwirfoddol a gynorthwyir, gwirfoddol a reolir a sylfaen) sefyll yr asesiadau personol darllen a rhifedd o leiaf unwaith yn ystod y flwyddyn ysgol. Cymerir rhifedd mewn dwy ran: Rhifedd (Gweithdrefnol) a Rhifedd (Rhesymu). Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma – yr wybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru.

 

xv) Pa gostau y mae’n bosibl y bydd rhaid i mi eu talu?

Yn ystod cyfnod eich plentyn yn yr ysgol, mae'r rhan fwyaf o'r gweithgareddau a gynigir gan ysgolion yn rhad ac am ddim. Fodd bynnag, ceir adegau pan fydd gofyn i chi gyfrannu at y costau. Gellir cael gwybodaeth am bolisi ysgol am daliadau a pheidio â chodi tâl ar gyfer gweithgareddau ysgol gan bennaeth yr ysgol dan sylw. 

 

xvi) Pa drefniadau diogelu sydd ar waith?

Gofal a llesiant disgyblion yw prif flaenoriaeth pob ysgol. Mae pob aelod o staff ysgolion yn cadw at Weithdrefnau Diogelu Cymru er mwyn diogelu a hybu lles plant. Mae gan bob ysgol bolisi diogelu a bydd ganddynt Berson Diogelu Dynodedig sy’n gyfrifol am faterion diogelu ac am ymdrin â honiadau unigol o gam-drin.

 

Mae gan ysgolion ddyletswydd statudol i weithredu er lles pennaf y plentyn ac felly mae dyletswydd arnynt i wneud atgyfeiriad diogelu i’r Tîm Asesu Gofal Plant o fewn yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol os oes pryderon am les plentyn neu os oes honiad o gam-drin. Fel arfer, gofynnir am gytundeb rhiant ar gyfer atgyfeiriad, ond er mwyn amddiffyn plentyn weithiau bydd angen gwneud atgyfeiriad heb gytundeb rhiant neu mewn rhai achosion heb hysbysu’r rhieni. Mae hwn yn faes gwaith sensitif ac mae cefnogaeth rhieni yn bwysig pan fydd ysgolion yn gweithredu protocolau diogelu. Gallwn eich sicrhau bod staff yr ysgol yn gweithio gyda llesiant eich plentyn yn gadarn mewn cof. Mae ysgolion Sir Benfro yn gweithredu Polisi Atal Eithafiaeth a Radicaleiddio, sydd â’r bwriad o ddarparu fframwaith ar gyfer ymdrin â materion sy’n ymwneud â bod yn agored i niwed, radicaleiddio a dod i gysylltiad â safbwyntiau eithafol.

 

Mae holl ysgolion Sir Benfro’n cymryd rhan mewn mentrau gyda Heddlu Dyfed-Powys a elwir yn Ymgyrch Encompass ac Ymgyrch Endeavour. Mae Ymgyrch Encompass yn ymwneud â hysbysu ysgolion pan fo plentyn neu berson ifanc wedi gweld neu glywed neu wedi bod yn rhan o unrhyw ddigwyddiad cam-drin domestig. Mae Ymgyrch Endeavour yn ymwneud â hysbysu ysgolion pan roddwyd gwybod bod plentyn ar goll; bydd hyn hefyd yn cynnwys pan fo’r plentyn wedi cael ei ganfod.

 

Mae’r Pennaeth a’r UBD yn meddu ar wybodaeth lawn am y ddwy fenter ac yn gwybod sut i sicrhau bod plentyn a/neu ei deulu’n cael cefnogaeth ddigonol pan ydynt wedi gweld neu glywed neu wedi bod yn rhan o ddigwyddiad cam-drin domestig neu ddigwyddiad plentyn coll.

ID: 10711, adolygwyd 18/09/2023