Derbyniadau i Ysgolion yn Sir Benfro Gwybodaeth i Rieni (y flwyddyn nesaf)

Rhan 3 – Trosglwyddo rhwng ysgolion (2024-2025)

i) Beth yw’r weithdrefn os ydw i am symud fy mhlentyn i ysgol arall?

Mae’r Cyngor yn barod i ystyried ceisiadau am drosglwyddo rhwng ysgolion ar adegau ar wahân i amserau derbyn arferol. Fodd bynnag, os ydych yn ceisio trosglwyddo eich plentyn, rhaid ichi drafod hyn yn gyntaf gyda phennaeth presennol eich plentyn neu bennaeth y flwyddyn mewn ysgol uwchradd. Dylech hefyd gysylltu â phennaeth yr ysgol y dymunwch i’ch plentyn fynd iddi. Gan nad yw trosglwyddo yn ystod y tymor yn cael ei annog, trosglwyddir fel arfer ar ddechrau hanner tymor yn unig, ac eithrio pan fo’r sefyllfa’n codi am fod y teulu wedi newid cyfeiriad. Rhaid cwblhau'r ffurflen gais ar-lein ym mhob achos, ac mae hon ar gael ar wefan y Cyngor Sir. Sylwch - bydd y ffurflen gais yn cael ei rhannu gyda'r ysgol bresennol a'r un y gofynnir amdani pan fydd plentyn yn trosglwyddo o'r naill ysgol yn Sir Benfro i'r llall.  Fel arfer, ni fydd ceisiadau i drosglwyddo yn cael eu hystyried fwy nag 1 tymor cyn y trosglwyddo a dylid eu cyflwyno o leiaf 1 mis cyn y dyddiad trosglwyddo gofynnol er mwyn ei brosesu ar amser.

 

Os cyflwynir cais fwy na thymor ymlaen llaw, cewch e-bost yn cadarnhau bod y cais wedi dod i law, ynghyd â hysbysiad y bydd y cais yn cael ei ohirio tan y tymor cyn y dyddiad cychwyn y gofynnwyd amdano. Bydd eich cais yn cael ei brosesu o fewn 15 diwrnod ysgol o ddechrau’r tymor ysgol hwnnw. Dylid cyflwyno ceisiadau hefyd o leiaf un mis cyn y dyddiad trosglwyddo y gofynnir amdano er mwyn iddo gael ei brosesu mewn pryd.

 

Mae newid ysgolion yn gallu bod yn brofiad anodd i ddisgyblion a gall darfu ar drefniadaeth dosbarthiadau. Dylid gwneud hyn pan fydd popeth arall wedi methu, ac ni ddylid ei ystyried hyd nes y rhoddwyd sylw priodol i’r holl ffyrdd posibl eraill o ddatrys problemau.  Os ydych yn gwneud cais am drosglwyddo oherwydd eich bod yn pryderu ynglŷn â chynnydd eich plentyn neu oherwydd bod unrhyw broblemau yn ysgol eich plentyn, fel cam cyntaf dylech drafod y mater gyda phennaeth yr ysgol bresennol.

 

Pan gytunir ar drosglwyddiad ysgol, bydd y Swyddog Derbyn yn hysbysu'r rhieni'n ysgrifenedig fel arfer ar ffurf e-bost awtomataidd (gwiriwch eich blwch post sothach os nad ydych yn ei dderbyn yn eich mewnflwch).  Bydd angen i rieni ddilyn dolen yn yr e-bost i dderbyn neu wrthod y lle.  Os bydd amgylchiadau'n newid ar ôl i'r lle gael ei dderbyn a mae lle mewn ysgol wahanol, neu pan fydd yr ysgol flaenorol yn ofynnol, rhaid gwneud cais newydd. Dylai rhieni nodi bod y lle yn yr ysgol y mae eu plentyn yn ei adael eisoes wedi'i neilltuo i rywun arall.

 

Yn ei gyfarfod ar 13 Mehefin 2019, cytunodd y Fforwm Derbyn y gallai’r Nifer Derbyn gael ei dorri ym mhob achos o dderbyniadau i ysgolion uwchradd cymunedol a gwirfoddol a reolir o fis Medi 2019 yn achos ceisiadau a gafwyd oddi wrth ddisgyblion o fewn y dalgylch. Fodd bynnag, mae’n ofynnol i’r Swyddog Derbyn drafod pob achos gyda’r Pennaeth perthnasol a dim ond mewn achosion lle nad oes rhestr aros eisoes ar gyfer y grŵp blwyddyn y gall wneud hyn. Mae’r un trefniadau yn berthnasol i ddisgyblion oed cynradd ac mae’r Awdurdod Derbyn yn defnyddio ei ddisgresiwn arferol i ystyried pob cais.

 

ii) Sut y gallaf ychwanegu enw fy mhlentyn at y Rhestr Aros?

Unwaith y bydd y broses ddyrannu wedi ei chwblhau a bod eich dewis ysgol wedi ei wrthod (gweler Rhan 2x Hawliau Apêl) bydd enw eich plentyn yn cael ei ychwanegu yn awtomatig at y rhestr aros tan ddiwedd yr hanner tymor y maent wedi gwneud cais. Wedi hynny, dylid disgwyl i'r rhieni wneud cais newydd am fynediad i'r ysgol. Bydd y flaenoriaeth ar gyfer unrhyw leoedd sydd ar gael yn cael ei roi yn ôl y meini prawf gordanysgrifio ac nid yn ôl y dyddiad y cyflwynwyd y cais am le yn wreiddiol.

 

iii) Sut mae trefnu i’m plentyn drosglwyddo i ysgol uwchradd?

Mae ysgolion uwchradd Sir Benfro yn cynnig addysg gyfun i ddisgyblion o bob gallu. Fel arfer, mae'r broses o drosglwyddo o addysg gynradd i uwchradd yn digwydd yn y mis Medi yn dilyn pen-blwydd plentyn yn un ar ddeg oed. Ar gyfer 3-16 o ysgolion bydd y disgyblion yn trosglwyddo'n awtomatig i gyfnod allweddol 3, fodd bynnag, mae gan rieni ddewis o ran rhieni a gallant ddewis gwneud cais am ysgol uwchradd arall yn ystod y broses rownd derbyn arferol. Gall pennaeth ysgol gynradd eich plentyn roi gwybodaeth i chi am yr ysgol uwchradd y dylai eich plentyn ei mynychu fel arfer. Mae manteision addysgol i'ch plentyn sy'n mynychu'r ysgol uwchradd sy'n gysylltiedig â'i ysgol gynradd fel rhan o'r ' clwstwr o ysgolion ', gweler Rhan 1xii.

 

Caiff gwybodaeth am drosglwyddo i ysgolion uwchradd ei dosbarthu yn ystod tymor yr Hydref drwy'r ysgolion cynradd, cyn y disgwylir i'ch plentyn fynd i'r ysgol uwchradd. Bydd gofyn i chi fynegi eich dewis ar gyfer ysgol uwchradd erbyn diwedd tymor yr Hydref drwy gyflwyno ffurflen gais ar-lein drwy wefan Cyngor Sir Penfro. Bydd yr holl geisiadau a dderbynnir mewn pryd yn cael eu hystyried gyda'i gilydd a byddwch yn cael gwybod am y canlyniad ar ddyddiad y cynnig cyffredin.

 

Os oes mwy o geisiadau am lefydd na’r llefydd sydd ar gael bydd y meini prawf gordanysgrifio yn Rhan 1viii yn berthnasol.

 

Ni ddylech ragdybio y bydd mynychu unrhyw ddiwrnod neu noson agored ar gyfer darpar ddisgyblion uwchradd yn golygu y caiff y plentyn ei dderbyn i’r ysgol neu y caiff cludiant ei ddarparu.

 

Yn ei gyfarfod ar 13 Mehefin 2019, cytunodd y Fforwm Derbyn ym mhob achos o dderbyniadau i ysgolion uwchradd Cymunedol ac ysgolion uwchradd a reolir yn wirfoddol o fis Medi 2019 ymlaen, y gallai’r Nifer Derbyn gael ei dorri yn achos ceisiadau a dderbyniwyd gan ddisgyblion mewn dalgylch. Fodd bynnag, mae'n ofynnol i'r Swyddog Derbyn drafod pob achos gyda'r Pennaeth perthnasol.

ID: 10735, adolygwyd 18/09/2023