Derbyniadau i Ysgolion yn Sir Benfro - Gwybodaeth i Rieni

Rhan 1 – Dewis a gwneud cais

i) Pryd gall fy mhlentyn ddechrau’r ysgol?

Yn Sir Benfro gall plant gael eu derbyn yn rhan amser i ysgol gynradd ar ddechrau’r tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn dair oed, ac yn llawn-amser ar ddechrau’r tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn bedair. Sylwer fod addysg orfodol yn dechrau’r tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn pump oed.  Dyddiad pen-blwydd eich plentyn sy’n penderfynu pryd y gall ddechrau’r ysgol, ni waeth beth yw dyddiad dechrau’r tymor ac mae’r tabl isod yn dangos pryd y gall eich plentyn gael ei dderbyn i ysgol. Gellir dod o hyd i amserlen o ran Dyddiadau Cau a Hysbysiadau yn Rhan 1v. Gall rhieni ddewis i ohirio dyddiad dechrau eu plentyn ar unrhyw adeg hyd nes bod y plentyn wedi cyrraedd oedran ysgol gorfodol, am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Swyddog Derbyn.

 

Pen-blwydd y plentyn rhwng  

Tymor derbyn Meithrin

1 Ebrill - 31 Awst Hydref
1 Medi - 31 Rhagfyr  Gwanwyn
1 Ionawr - 31 Mawrth Haf

 

Mae’r rhan fwyaf o ysgolion Sir Benfro yn darparu ar gyfer disgyblion o 3+ oed a gall plant fynychu yn llawn-amser y tymor yn dilyn eu pedwerydd penblwydd, neu’n rhan-amser y tymor yn dilyn eu trydydd penblwydd. Cyfeiriwch at restr yr ysgol am ragor o wybodaeth.  Pan fydd trefniadau’n bodoli rhwng ysgolion a darparwyr blynyddoedd cynnar preifat, gall disgyblion ddechrau yn yr ysgol ar ddechrau’r ail neu trydydd tymor yn dilyn penblwydd y plentyn yn dair oed. Dylech gysylltu â’r Swyddog Derbyn er mwyn cael gwybodaeth am drefniadau penodol ysgol unigol.

Mae'r ysgolion y mae'r uchod yn berthnasol iddynt fel a ganlyn:-

 • Ail dymor yn unig – Aberllydan, Spittal                      
 • Trydydd tymor yn unig – Maenclochog, Arberth, Roch, Tafarn-sbeit, Tredeml, Ysgol Bro Preseli
 • Meithrinfa amser llawn yn unig – Clydau, Eglwyswrw, Cas-mael, Enw Sanctaidd

Lle nad yw ysgolion yn derbyn disgyblion rhan-amser yn y tymor ar ôl eu trydydd pen-blwydd, bydd y ceisiadau yn dal i gael eu prosesu yn yr un garfan o blant yn ôl eu dyddiad geni a bydd yr awdurdod derbyn yn hysbysu rhieni o'r dyddiad cychwyn perthnasol ar gyfer yr ysgol benodol.

Nid yw’r gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i blentyn ddechrau addysg lawn-amser hyd nes dechrau’r tymor ysgol yn dilyn pen-blwydd y plentyn yn bump oed. Fodd bynnag, darperir lle llawn amser i ddisgyblion y tymor ar ôl pedair ac fe’u hanogir i fynychu’n llawn-amser er mwyn elwa’n llawn ar addysg a phrofiadau’r Cyfnod Sylfaen. Dangosir ystod oed pob ysgol ar Rhestr Ysgolion- Sir Benfro 2022.

 

ii) Sut y gallaf gael lle mewn ysgol i’m plentyn tair oed?   

Mae hawl gan bob plentyn yng Nghymru i gael lle addysg feithrin cyfnod sylfaen rhan-amser am ddim mewn lleoliad blynyddoedd cynnar cymeradwy o'r tymor yn dilyn ei ben-blwydd yn dair oed, cyn cael mynediad llawn amser i'r ysgol.

Mae Cyngor Sir Penfro yn cytuno i ddarparu'r cyllid a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru er mwyn cynnig o leiaf 10 awr o addysg ran-amser wedi'i hariannu mewn lleoliad cymeradwy yn ystod y tymor ysgol i bob plentyn cymwys. Gall rhieni ddewis derbyn hawl y plentyn naill ai mewn lleoliad a gynhelir neu leoliad nas cynhelir:

Lleoliad a gynhelir – dosbarth meithrin mewn ysgol sy'n cynnig 10 awr neu fwy yr wythnos o feithrinfa cyfnod sylfaen a ariennir (HPT). I gael rhagor o wybodaeth am sut i wneud cais am le addysg ran-amser mewn lleoliad a gynhelir, ymwelwch â gwefan derbyniadau ysgol Sir Benfro

Neu

Lleoliad nas cynhelir – a allai fod yn feithrinfa ddydd breifat, cylch chwarae neu gylch meithrin sydd â statws cymeradwy sy'n cynnig 10 awr yr wythnos o feithrinfa cyfnod sylfaen wedi'i ariannu dros gyfnod o 3 diwrnod o leiaf. Gellir cael mynediad i'r rhain dros 2 o leoliadau. I gael rhagor o wybodaeth am sut i wneud cais am le addysg ran-amser mewn lleoliad nas cynhelir, ewch i'r dudalen ‘Grant ar gyfer 10 awr mewn Meithrinfa Cyfnod Sylfaen2’ wefan

 

Cynnig Gofal Plant Cymru  - Mae’r Cynnig Gofal Plant Cymru yn darparu 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a ariennir gan y Llywodraeth a gofal plant ar gyfer rhieni cymwys rhwng 3 a 4 oed sy'n gweithio, am hyd at 48 wythnos o'r flwyddyn. I gael rhagor o wybodaeth ewch i: Cynnig Gofal Plant Cymru

 

Mae'r rhaglen Dechrau’n Deg yn cynnig gwasanaethau gwell i deuluoedd sy'n byw yn yr ardaloedd penodedig sydd â phlentyn rhwng 0-4 oed:

Mae pedair elfen graidd:

 • Ariannu gofal plant o ansawdd am hyd at 2.5 awr y dydd, ar gyfer plant cymwys rhwng 2-3 oed, mewn cylch chwarae cofrestredig Dechrau’n Deg
 • Gwasanaeth ymwelwyr iechyd gwell
 • Sgiliau rhianta
 • Datblygiad iaith cynnar

 

Gofal:

O'r tymor ar ôl eu hail ben-blwydd bydd pob plentyn yn cael cynnig lle mewn cylch chwarae cofrestredig Dechrau’n Deg am 12.5 awr yr wythnos dros bum niwrnod am hyd at 39 wythnos y flwyddyn.

Iechyd:

Lles eich plentyn sy'n dod gyntaf, bydd y tîm iechyd yn cynnig cymorth a chyngor ychwanegol drwy gydol y beichiogrwydd a phedair blynedd gyntaf bywyd eich plentyn.

Rhianta:

Mae Dechrau’n Deg yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau cymorth rhianta lle mae rhieni yn cael cyngor a sgiliau, yn cyfnewid syniadau ac yn rhannu profiadau cyffredin drwy ein grwpiau strwythuredig a grwpiau anffurfiol fel plant bach a'u tylino babanod.

Datblygiad iaith cynnar:

Caiff datblygiad iaith cynnar ei gefnogi drwy amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys chwarae, crefftau, caneuon a storïau mewn lleoliad grŵp neu yn eich cartref

Cysylltwch â Swyddog Gwybodaeth Dechrau’n Deg i weld a ydych yn gymwys ar gyfer y prosiect dechrau'n deg ar 01437 770004.

 

iii) Sut mae dewis ysgol i’m plentyn?

Mae pob ysgol yn Sir Benfro yn gwasanaethu ardal ddiffiniedig, a elwir yn ddalgylch. I ddarganfod enw a lleoliad eich ysgol leol, nodwch gôd post eich cartref yn y cyfleuster chwilio "gwasanaethau yn eich ardal" ar gwefan Cyngor Sir Penfro. Ar ôl dewis y cyfeiriad gwirioneddol ar y sgrin ddilynol, arddangosir rhestr o "wasanaethau cyfagos"; Bydd gwasgu'r botwm "ysgolion" yn dangos rhestr o'r holl ysgolion dalgylch ar gyfer y cyfeiriad dan sylw. Nid oes gwarant i dderbyn i'r ysgol a ddewiswyd, hyd yn oed os ydych yn byw yn y dalgylch.

Mae manylion yr ardal a wasanaethir gan bob ysgol ar gael yn yr ysgol, neu ar wefan y Cyngor Sir. Mae'r rhan fwyaf o ddisgyblion yn mynychu'r ysgol ddalgylch sy'n gwasanaethu eu hardal, ond efallai y byddwch yn mynegi dewis o ysgol wahanol. Cyn gwneud hynny, dylech ddarllen y clystyrau o ysgolion rhan 1xii a gwybodaeth am drafnidiaeth ysgol, sy'n ystyried y goblygiadau addysgol a chludiant yn sgîl presenoldeb eich plentyn yn eich dewis ysgol.

Mae Rhestr o Ysgolion ar gael ar wefan y Cyngor Sir.

 

Mae hwn yn dangos y wybodaeth ganlynol (ar gyfer y flwyddyn ysgol flaenorol):

 • Categori iaith yr ysgol
 • Ystod oedran pob ysgol
 • Capasiti'r ysgol a'r nifer derbyn dilynol
 • Nifer y disgyblion ar y gofrestr
 • Nifer y ceisiadau ysgrifenedig a dderbyniwyd am leoedd yn yr ysgol
 • Nifer yr apeliadau llwyddiannus

Os ydych yn ystyried symud i ogledd-ddwyrain Sir Benfro, mae angen i chi fod yn ymwybodol mai'r Gymraeg yw prif gyfrwng bywyd a gwaith mewn ysgolion yn yr ardal honno.

Fe'ch cynghorir i gysylltu â'r ysgol yr ydych yn ei hystyried er mwyn cael copi o'u prosbectws a threfnu gyda'r pennaeth perthnasol i ymweld â'r ysgol cyn gwneud eich penderfyniad. Sylwch – nid yw ymweliad yn gwarantu lle yn yr ysgol. Yn ogystal, gallwch gael gwybodaeth annibynnol am berfformiad ysgol drwy ymweld â gwefan ESTYN (yn agor mewn tab newydd) er mwyn gweld canfyddiadau ei hadroddiad arolygu diweddaraf. ESTYN yw Swyddfa Arolygiaeth ei Mawrhydi dros Addysg a hyfforddiant yng Nghymru – cewch hefyd ymweld â gwefan Fy Ysgol Leol (yn agor mewn tab newydd)

 

iv) Sut mae gwneud cais am le i’m plentyn yn y Dosbarth Meithrin neu’r lle Cynradd?

Dylai Ceisiadau am leoedd ym mhob Ysgol yn Sir Benfro ar-lein drwy wefan y Cyngor erbyn y dyddiadau a nodir yn rhan 1v.  Os nad oes gennych gyfrifiadur/gliniadur/tabled/ffôn clyfar, ewch i'ch llyfrgell leol neu'ch canolfan gwasanaethau cwsmeriaid i ddefnyddio'u cyfleusterau.  Gall yr ysgol hefyd eich helpu i gwblhau'r ffurflen ar-lein.  Mewn amgylchiadau eithriadol, er enghraifft, lle nad oes gan rieni gyfeiriad e-bost, mae ffurflenni copi caled ar gael gan y Tîm Derbyn.

Yn ôl y gyfraith, mae'n rhaid i bob cais am dderbyniad gael ei wneud drwy lenwi ffurflen gais (ar-lein). Nodwch nad yw dweud wrth bennaeth yr ysgol o'ch dewis yn ddigonol i sicrhau lle ac nad ydynt ychwaith yn gallu gwneud penderfyniad ar gynnig lle. Yn achos ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir, bydd y swyddog derbyn yn rhannu manylion am geisiadau ysgol WG gyda'r pennaeth perthnasol er mwyn i bwyllgor derbyn corff llywodraethu'r ysgol wneud penderfyniad ynghylch a ellir cynnig lle ai peidio neu beidio.

Bydd cynigion i unrhyw ysgol sy'n gweithredu ar fwy nag un safle i'r ysgol ac nid i safle penodol. Mae'r safle y mae plant yn mynd iddo yn fater i drefniadaeth fewnol yr ysgol. Ni ellir apelio yn erbyn y safle a ddyrennir. 

Efallai y gofynnir i chi ddarparu prawf o'ch cyfeiriad, e.e. ar ffurf tenantiaeth wedi'i llofnodi neu gytundeb prynu, biliau cyfleustodau diweddar, llythyr budd-dal plant neu gyfriflen banc (dyddiedig o fewn y tri mis diwethaf), wrth wneud cais am le mewn ysgol.

Mae'n bosibl i chi fynegi dewis ar gyfer mwy nag un ysgol a byddai'n ddoeth i rieni wneud cais am fwy nag un ysgol rhag ofn na ellir bodloni'r dewis cyntaf.  Bydd pob ymgeisydd yn cael ei dderbyn i ysgol oni bai bod y nifer derbyn ar gyfer yr ysgol honno yn uwch. Yna bydd y Cyngor Sir yn dyrannu lleoedd yn ôl y meini prawf gordanysgrifio a ddangosir yn rhan 1viii.

Os caiff eich plentyn ei dderbyn i addysg feithrin mewn ysgol, nid yw hyn yn gwarantu lle i'ch plentyn mewn ysgol gynradd (dosbarth derbyn) rhaid i chi ailymgeisio am le mewn ysgol gynradd. 

Mae'r dosbarth blwyddyn derbyn yn dechrau tymor yr Hydref yn y flwyddyn academaidd pan fydd plentyn yn cyrraedd 5 oed. Os oes mwy o geisiadau na'r lleoedd cynradd sydd ar gael, bydd y meini prawf gordanysgrifio a eglurir yn rhan 1viii yn cael eu cymhwyso.

Unwaith y cytunir ar le mewn ysgol a'ch bod yn dymuno gohirio derbyn i'r ysgol, rhaid gwneud hyn yn ysgrifenedig i'r Swyddfa Dderbyniadau a dim ond o fewn y flwyddyn academaidd y gellir ei ohirio (oni bai am y dosbarth derbyn-gweler isod), neu fel arall bydd yn rhaid gwneud cais newydd. Os nad yw'r plentyn wedi dechrau yn yr ysgol o fewn pedair wythnos i'r dyddiad dechrau y cytunwyd arno, gellir tynnu'r lle yn ôl.

Gall rhieni sy'n gwneud cais am le mewn ysgol gynradd (grŵp blwyddyn derbyn) i'w plentyn (yn ystod neu ar ôl y cylch derbyn arferol ar gyfer y lleoedd hyn) ofyn i'r cofnod gael ei ohirio nes y bydd ei blentyn o oedran ysgol gorfodol (tymor ar ôl 5ed pen-blwydd). Os cafodd eich plentyn ei eni yn nhymor yr haf, yna byddai eich plentyn yn mynd yn syth i flwyddyn 1.  O dan yr amgylchiadau hyn, bydd yr awdurdod derbyn yn dal y lle cytunedig ar gyfer y plentyn fel nad yw'r lle ar gael i blentyn arall.

Gellir tynnu lle ysgol yn ôl os bydd rhiant yn rhoi gwybodaeth anghywir neu dwyllodrus wrth wneud cais am dderbyniad. Efallai y bydd gofyn i chi ddarparu prawf o'ch cyfeiriad mewn cysylltiad â'ch cais am le mewn ysgol.

 

v) Pryd dylwn i wneud cais am le yn yr ysgol o’m dewis?

Amserlen Cais Derbyniadau

Ysgolion Cymunedol a Gwirfoddol a Reolir

Darpariaeth
Plant a Aned Rhwng
Dyddiad cychwyn Ysgol
Gwybodaeth Allan I Rieni
Dyddiad Cau Ceisiadau
Dyddiad Hysbysu
Dyddiad Cau Apeliadau
Lle Meithrin

1 Medi 2020 to 31 Awst 2021

Ionawr, Ebrill neu Medi 2024

 n/a

28 Ebrill 2023

Erbyn diwedd Gorffennaf 2023

Dim hawl apelio am derbyniadau Meithrin

Dosbarth Derbyn

1 Medi 2018 to 31 Awst 2019

Tymor yr Hydref Medi 2023

Tymor yr Hydref Medi 2022

31 Ionawar 2023

17 Ebrill 2023

O fewn 10 diwrnod gwaith o’r dyddiad hysbysu

Trosglwyddo i Addysg Uwchradd

**

1 Medi 2011 to 31 Awst 2012

Tymor yr Hydref Medi 2023

Tymor yr Hydref Medi 2022

21 Rhagfyr 2022

1 Mawrth 2023

O fewn 10 diwrnod gwaith o’r dyddiad hysbysu

**Ni fydd yn ofynnol i ddisgyblion mewn 3-16 neu 3-19 o ysgolion wneud cais am drosglwyddo i'r elfen uwchradd mewn ysgolion o'r fath, fodd bynnag, os hoffent wneud cais am ysgol wahanol, bydd yr amserlenni hyn yn berthnasol **

Gellir gwneud ceisiadau am le mewn meithrinfa ac ysgol gynradd ar unrhyw adeg; bydd pob cais a'u derbynnir erbyn y dyddiad cau yn cael eu hystyried gyda'u gilydd ac nid oes unrhyw driniaeth ffafriol yn cael ei rhoi i geisiadau cynnar. Bydd ceisiadau sy’n dod i law ar ôl y dyddiad cau yn cael eu prosesu fel ceisiadau hwyr ac ni byddant yn cael eu hystyried hyd nes bydd y rhai a dderbyniwyd cyn y dyddiad cau wedi cael eu dyrannu a gall leihau eich siawns o gael lle yn eich ysgol dewisol. Er mwyn osgoi siom a gwneud y mwyaf o siawns o gael lle yn yr ysgol o’ch dewis, sicrhewch eich bod yn cyflwyno'ch cais erbyn y dyddiad cau a nodir.

 

vi) A fydd fy mhlentyn yn gymwys i gael cludiant i’r ysgol?

Fe’ch cynghorir i wirio a ydych yn gymwys i gael cludiant am ddim cyn i chi benderfynu i ba ysgol i anfon eich plentyn. Gallwch wirio a ydych yn gymwys i gael cludiant i’r ysgol ar y wefan cludiant ysgolion.

Dylid cyfeirio’r holl ymholiadau ynghylch cludiant yn uniongyrchol at yr Adran Gludiant trwy gysylltu â’r tîm Cludiant i’r Ysgol neu ffonio 01437 775222.

 

vii) A oes gan ysgolion derfyn ar nifer y disgyblion y gellir eu derbyn?

Oes. Mae gan bob ysgol uchafswm ac ar sail hwnnw cyfrifir y Nifer Derbyn. Rhaid i bob ysgol dderbyn disgyblion hyd at eu nifer derbyn cyhoeddedig.

Bydd y nifer derbyn yn adlewyrchu capasiti'r ysgol ar gyfer pob grŵp blwyddyn a chaiff eich plentyn le mewn ysgol os nad yw'r grŵp blwyddyn yn llawn. Os yw'r nifer o geisiadau i ysgol yr un fath neu'n llai na'r nifer derbyn, bydd pob ymgeisydd yn cael ei dderbyn. Os bydd nifer y ceisiadau yn fwy na'r nifer derbyn, caiff pob cais ei asesu yn erbyn y meini prawf gordanysgrifio a'r lleoedd a ddyfernir yn unol â hynny.

 

viii) Sut mae lleoedd mewn ysgolion yn cael eu dyrannu?

Cyngor Sir Penfro yw’r Awdurdod Derbyn ar gyfer yr holl ysgolion cymunedol a gwirfoddol a reolir yn Sir Benfro. Mae polisi derbyn a meini prawf gordanysgrifio'r Cyngor a welir isod yn berthnasol i’r holl Ysgolion Cymunedol a Gwirfoddol a Reolir yn Sir Benfro.

Bydd plant yn cael eu derbyn i’r ysgol a ddewiswyd pan fo darpariaeth a lle yn caniatáu. Os oes mwy o geisiadau am fynediad i Ysgolion cymunedol a gwirfoddol a reolir na’r llefydd sydd ar gael, bydd y Cyngor Sir yn defnyddio’r meini prawf gordanysgrifio canlynol (wedi’u gweithredu yn ôl eu trefn) i flaenoriaethu ceisiadau rhieni sydd wedi dewis yr ysgol:

 

Meini Prawf Gordanysgrifio ar gyfer Ysgolion Cymunedol a Gwirfoddol a Reolir yn Nhrefn Blaenoriaeth 

1.     Disgyblion sy’n Derbyn Gofal ar hyn o bryd ac a fu’n derbyn gofal yn flaenorol gan awdurdodau yng Nghymru a Lloegr yn unol ag A.22 Deddf Plant 1989 fel y’i diwygiwyd gan Reoliadau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) 2016.

2.     Disgyblion â datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig/CDU sy'n enwi'r Ysgol

3.     Anghenion dysgu ychwanegol, meddygol, neu seicolegol eithriadol (nodyn a)

4.     Disgyblion sy’n byw yn nalgylch yr ysgol, sydd â sibling o oedran ysgol gorfodol, yn yr ysgol, ar adeg eu derbyn (nodyn b)

5.     Disgyblion sy'n byw yn nhalgylch yr ysgol sydd wedi mynd i ysgol fwydo (gweler nodyn c)

6.     Disgyblion sy'n byw yn nhalgylch yr ysgol

7.     Disgyblion Disgyblion sy’n byw y tu allan i ddalgylch yr ysgol, sydd â sibling o oedran ysgol gorfodol, yn yr ysgol, ar adeg eu derbyn (nodyn b)

8.     Disgyblion sy'n byw y tu allan i ddalgylch yr ysgol sydd wedi mynd I ysgol fwydo (gweler nodyn d)

9.     Disgyblion sy'n byw y tu allan i ddalgylch yr ysgol

N.B. Pan fo Datganiad Anghenion Arbennig Addysgol/CDUsydd yn enwi ysgol penodol, rhaid cynnwys y manylion priodol wrth gwblhau'r cais. Mae ceisiadau o'r fath yn cael eu trin ar wahan.

 

Nodiadau

a)Gall anghenion meddygol neu seicolegol fod ar gyfer y plentyn neu ei rieni.  I'w hystyried o dan y maen prawf hwn rhaid i rieni ddarparu tystiolaeth ategol annibynnol ar adeg y cais sy'n nodi pam mai'r ysgol a ffefrir yw'r ysgol fwyaf addas ar gyfer y plentyn a'r anawsterau a achosid pe bai'n rhaid i'r plentyn fynychu ysgol wahanol 

Byddai tystiolaeth ategol a fyddai'n cael ei hystyried yn briodol yn cynnwys:

i)                 Llythyr neu adroddiad gan un o'r gweithwyr iechyd proffesiynol cofrestredig canlynol; Ymgynghorydd arbenigol, pediatregydd cymunedol, seicolegydd, seicolegydd addysg, seiciatrydd, ffisiotherapydd, therapydd galwedigaethol.  Rhaid i'r llythyr neu'r adroddiad fod yn seiliedig ar wybodaeth y gweithiwr proffesiynol ei hun am gyflwr ac amgylchiadau'r plentyn/rhiant.

ii)                Llythyr neu adroddiad gan weithiwr proffesiynol gwaith cymdeithasol cofrestredig y mae'n rhaid iddo fod yn seiliedig ar ei wybodaeth ei hun am gyflwr ac amgylchiadau'r plentyn/rhiant.

 

Ni roddir blaenoriaeth o dan y maen prawf hwn os na chyflwynir y dystiolaeth ofynnol ar yr adeg ymgeisio.

Mae'n rhaid i wasanaeth cynhwysiad yr awdurdod lleol gadarnhau anghenion dysgu ychwanegol.

b) Bod brawd neu chwaer yn golygu brawd neu chwaer llawn, hanner neu gam, neu blant a fabwysiedir neu a gaiff eu maethu, sy'n byw ar yr un aelwyd ar adeg eu derbyn.

c) Ysgol gynradd yw ysgol sy'n bwydo o fewn yr un 'clwstwr o ysgolion' fel ysgol uwchradd.

 

Pan fydd dewisiadau yn fwy na'r lleoedd sydd ar gael, rhoddir blaenoriaeth o dan bob categori gordanysgrifio i frodyr neu chwiorydd biolegol lluosog (e.e. gefeilliaid neu dripledi). Os yw'r plentyn olaf i gael ei dderbyn hyd at y nifer derbyn yn un o enedigaeth luosog, yna bydd yr awdurdod hefyd yn derbyn y brodyr/chwiorydd eraill.

Ar gyfer y categorïau gordanysgrifio sy'n cynnwys meini prawf brodyr a chwiorydd (categorïau 4 & 7), os yw'r dewisiadau yn fwy na'r lleoedd sydd ar gael rhoddir blaenoriaeth i frodyr a chwiorydd biolegol lluosog ac yna i'r disgyblion hynny sydd agosaf at oed y brawd neu'r chwaer sydd eisoes yn yr ysgol (h.y. byddai disgybl â brawd neu chwaer ym mlwyddyn 3 yn cael blaenoriaeth uwch na disgybl â brawd neu chwaer ym mlwyddyn 6. Ar gyfer derbyn i ysgol uwchradd byddai disgybl sydd â brawd neu chwaer ym mlwyddyn 9 yn cael blaenoriaeth uwch gan ddisgybl â brawd neu chwaer ym mlwyddyn 11).

Yn achos 3-16 neu 3-19 o ysgolion, ni fydd disgybl sydd â brawd neu chwaer mewn cyfnod ar wahân yn bodloni'r meini prawf yng nghategorïau 4 a 7 yn rhinwedd y ffaith bod gan yr ysgol niferoedd derbyn ar wahân ar gyfer cyfnodau cynradd ac uwchradd (e.e. disgybl oedran cynradd â brawd neu chwaer oed uwchradd yn yr un ysgol).

Yn achos cwlwm, cynigir llefydd i'r disgyblion sy'n byw agosaf at yr ysgol, wedi'i fesur yn ôl y pellter cerdded byrraf o'r gât ysgol agosaf sydd ar gael hyd at y pwynt lle mae annedd breifat y disgybl yn cwrdd â'r briffordd gyhoeddus.

Mae'r Cyngor Sir yn defnyddio system gwybodaeth ddaearyddol (GIS) i gyfrifo pellterau o'r cartref i'r ysgol mewn milltiroedd. Cyfrifir y llwybr byrraf gan ddefnyddio data'r Arolwg Ordnans (AO) lle mae cartref yr ymgeisydd yn cwrdd â'r briffordd gyhoeddus hyd at y pwynt lle mae mynedfa agosaf yr ysgol yn cyrraedd y briffordd gyhoeddus. Penderfynir ar gyfesurynnau cyfeiriad cartref yr ymgeisydd gan ddefnyddio data'r AO a rhestr eiddo. Os bydd anghydfod ynghylch unrhyw bellterau, mae swyddog yn mesur y pellter gan ddefnyddio cerbyd sydd ag odomedr wedi'i galibro.

Mae'n bwysig bod pob cais yn cyrraedd erbyn y dyddiadau gosod fel y gellir eu hystyried gyda'i gilydd a bod y meini prawf ar gyfer gordanysgrifioyn cael eu cymhwyso'n deg a chyfartal ym mhob achos. Bydd hyn hefyd yn golygu y gellir ymdrin ag unrhyw apeliadau yn brydlon a chaniatáu i'r penderfyniad gael ei wneud mewn da bryd cyn y disgwylir i'r plentyn ddechrau yn yr ysgol. Ni roddir blaenoriaeth i geisiadau cynnar – caiff pob cais a dderbynnir erbyn y dyddiad cau cyhoeddedig ei ystyried gyda'i gilydd.

Lle ceir cyfrifoldeb rhiant a rennir ar gyfer plentyn, a bod y plentyn hwnnw yn byw gyda'r ddau riant neu unigolyn sydd â chyfrifoldeb rhiant cyfreithiol am ran o'r wythnos, nodir y brif breswylfa fel y cyfeiriad lle mae'r plentyn yn byw am y rhan fwyaf o’r wythnos ysgol (h.y. tri allan o bum diwrnod) neu'r cyfeiriad lle telir y budd-dal plant

Os na fydd y Cyngor Sir yn gallu cynnig lle i blentyn yn yr ysgol sydd orau ganddynt yn ystod y cylch derbyn arferol (Derbyn ac Uwchradd) oherwydd gordanysgrifio, bydd enw eich plentyn yn cael ei ychwanegu at y rhestr aros tan 30 Medi yn y flwyddyn ysgol y mae wedi ymgeisio amdani. Wedi hynny cyfrifoldeb y rhiant yw cyflwyno cais pellach. Rhoddir y flaenoriaeth ar gyfer unrhyw leoedd a ddaw ar gael yn unol â'r meini prawf gordanysgrifio uchod ac nid yn ôl y dyddiad y cyflwynwyd y cais am le yn wreiddiol.

Gweler Atodiad 4 am y meini prawf ar gyfer gordanysgrifio am ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir. 

 

ix) Sut fydda i’n cael gwybod canlyniad fy nghais am le mewn ysgol?

Byddwch yn derbyn hysbysiad gan Swyddog Derbyniadau'r Cyngor Sir, ar y dyddiad cynnig cyffredin, gweler Rhan 1v ar gyfer yr amserlen dderbyn, a fydd yn rhoi canlyniad unrhyw gais am dderbyniad. Lle cynigir lle, gall rhieni dderbyn drwy ymateb i'r e-bost a anfonir allan gan y system dderbyn.

Os na fydd angen y lle mewn ysgol arnoch mwyach, ysgrifennwch at y Swyddog Derbyniadau cyn gynted â phosibl. Os digwydd i'ch cais gael ei wrthod, bydd yr e-bost/llythyr a wnewch dderbyn yn amlinellu'r rhesymau dros benderfyniad o'r fath, gwybodaeth bod enw eich plentyn wedi'i ychwanegu at y rhestr aros, a gwybodaeth am eich hawl i apelio yn erbyn y penderfyniad, gweler ' Beth yw fy hawliau i apelio? Rhan 2x.

Sylwch nad oes hawl apelio ar gyfer ceisiadau Meithrin (h.y. plant nad ydynt o oedran ysgol gorfodol). 

 

x) Os byddaf yn colli’r dyddiad cau cyhoeddedig ar gyfer cyflwyno cais, sut bydd fy nghais yn cael ei drafod?

Bydd ceisiadau hwyr am leoedd, h.y. ceisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau, a amlinellir yn rhan 1v, yn cael eu hystyried ar ôl i bob cais a ddaw i law ar amser (oni bai bod rhesymau eithriadol pam mae'r cais yn hwyr, y mae'n rhaid ei esbonio ar y pryd o gais). Bydd ceisiadau'n cael eu hystyried ar sail y dyddiad a dderbynnir a'r meini prawf ar gyfer gor-alw, gan ystyried lleoedd cyfredol a dynodedig a nifer y disgyblion a allai fod yn geisiadau ar yr adeg y gwneir y cais. Mae hyn yn golygu os yw eich dewis ysgol yn orlawn, hyd yn oed os ydych yn gwneud cais i'ch plentyn fynychu'r ysgol ddalgylch, efallai y byddwch yn llai tebygol o gael lle os bydd eich cais yn hwyr.

Os byddwch yn newid eich meddwl am eich dewis ysgol ar ôl cyflwyno eich cais gwreiddiol, rhaid i chi hysbysu'r swyddog derbyniadau a llenwi ffurflen gais ar-lein newydd. Os gwneir y penderfyniad hwn ar ôl y dyddiad cau cyhoeddedig, yna caiff eich cais am y dewis newydd ei drin fel cais hwyr hyd yn oed os cafodd eich cais gwreiddiol ei dderbyn ar amser. 

 

xi) Alla i wneud cais am ysgol y tu allan i Sir Benfro?

Ie, ond yn yr achos hwn, dylech wneud cais i'r Cyngor Sir sy'n cynnal yr ysgol o'ch dewis. Mae pob Cyngor Sir yn llunio llyfryn gwybodaeth i rieni ac yn cynnwys meini prawf a chanllawiau ymgeisio.

Os ydych yn dymuno gwneud cais am le mewn ysgol yn un o'r siroedd Ardaloedd Cyngor cyfagos, dylid gwneud ceisiadau ar-lein i'r awdurdod priodol:

Sir Gaerfyrddin (yn agor mewn tab newydd)

Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant

Cyngor Sir Caerfyrddin

Rhan Addysg a Phlant

Adeilad 2

Parc Dewi Sant

Heol Ffynnon Job

Caerfyrddin

SA31 3HB

Ffôn: 01267 246500

 

Ceredigion (yn agor mewn tab newydd)

Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Cymunedol

Cyngor Sir Ceredigion

Rhan Addysg a Gwasanaeth Cymunedol

Canolfan Rheidol

Rhodfa Padarn

Llanbadarn Fawr

Aberystwyth

SY23 3UE

Ffôn: 01970 617911

 

xii) Beth yw Clystyrau Ysgolion?

Mae ysgolion yn Sir Benfro yn gweithredu ar sail 'clwstwr ysgolion' ac mae cydweithredu agos rhyngddynt. Nôd model y clwstwr ysgolion yw cryfhau’r cysylltiadau rhwng ysgolion mewn ffordd sy’n sicrhau cynnydd, parhad a chynhaliaeth i ddisgyblion wrth iddynt symud trwy wahanol gyfnodau eu haddysg. Mae plant fel arfer yn trosglwyddo i’r ysgol gyswllt yn y clwstwr ysgolion. Mae rhai ysgolion cynradd yn 'bwydo' mwy nag un ysgol uwchradd oherwydd bod eu dalgylchoedd yn gorgyffwrdd.

 

xiii) Beth os ydw i’n dymuno addysg dan ddylanwad yr Eglwys i’m plant?

Mae gwybodaeth gyffredinol am ysgolion yr Eglwys yng Nghymru ac ysgolion Catholig ar gael gan y Cyfarwyddwr Addysg Esgobaethol briodol. Dyma’r cyfeiriadau a’r manylion cyswllt:

Yr Eglwys yng Nghymru                               

Y Parch John Cecil                                        

Cyfarwyddwr Addysg yr Esgobaeth                 

Y Ficerdy                                                        

Steynton                                                        

Aberdaugleddau                                             

SA73 1AW                                                      

Ffôn: 01646 692974                                       

Ebost: CecilJ7@hwbcymru.net

 

Yr Eglwys Gatholig

Mr Paul White

Cyfarwyddwr Addysg yr Esgobaeth

Y Swyddfa Lysol     

27 Heol y Cwfaint

Abertawe

SA1 2BX

Ffôn: 01792 652757

Ebost:education@menevia.org

 

Dylid cyflwyno ceisiadau am lefydd mewn ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir ar-lein gan ddefnyddio gwefan y Cyngor Sir. Fodd bynnag, mae cyrff llywodraethol yr ysgolion yma yn gyfrifol am wneud penderfyniadau ar materion derbyn. Mae gan yr ysgolion hyn eu meini prawf gordanysgrifio eu hunain, a cheir manylion y rhain yn Atodiad 3.

 

xiv) Sut mae gwneud cais am Addysg Chweched Dosbarth?

Mae derbyniadau i ddosbarthiadau chwech ysgolion uwchradd yn rhan o ymbarél y Cyngor Sir yn rhinwedd y ffaith mai hi yw'r awdurdod derbyn ar gyfer yr holl ysgolion cymunedol a gwirfoddol a reolir.  Fodd bynnag, dirprwyir y trefniadau o ddydd i ddydd ar gyfer gweinyddu ceisiadau o'r fath i'r ysgol uwchradd berthnasol. Dylid trafod trefniadau derbyn i addysg chweched dosbarth gyda'r ysgol unigol.  Bydd yr ysgol yn rhoi ffurflen gais i chi.  Os bydd eich cais yn aflwyddiannus, rhoddir manylion yn y llythyr gwrthod ar sut i apelio. 

 

xv) Sut mae gwneud cais am Ysgol Arbennig Portfield a chanolfannau adnoddau dysgu mewn ysgolion (unedau atodedig)?

Ymdrinnir â derbyniadau i ysgol arbennig Portfield a chanolfannau adnoddau dysgu dynodedig sydd ynghlwm wrth ysgolion prif ffrwd gan Wasanaeth Cynhwysiad yr awdurdod ar sail lefel asesedig y disgyblion o anawsterau dysgu ac anghenion cymhleth. Mae rhieni'n gwneud cais ar-lein yn y ffordd arferol ac mae'r gwasanaeth derbyn yn trosglwyddo'r manylion i'r Gwasanaeth Cynhwysiad.  Nid yw'r broses uchod yn berthnasol i'r ceisiadau hyn.

 

xvi) Addysgu Cymraeg a Saesneg mewn Ysgolion

Mae’r Cyngor Sir yn credu’n gryf yng ngwerth addysgol caffael dwy iaith. Nod y polisi dwyieithrwydd hwn yw addysgu disgyblion fel eu bod yn gwbl ddwyieithog o ran defnyddio’r Gymraeg a’r Saesneg erbyn iddynt adael yr ysgol gynradd er mwyn iddynt allu cyfranogi’n llawn yn y gymuned ddwyieithog y maent yn rhan ohoni.

Dymuna’r Cyngor sicrhau bod yr holl ddisgyblion yn gallu cael mynediad at addysg cyfrwng Cymraeg o’r safon uchaf ac mae ganddo weledigaeth eglur i ddatblygu ac ehangu’r ddarpariaeth hon. Caiff y weledigaeth hon ei disgrifio yng Nghynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg y Cyngor ac mae’n seiliedig ar yr egwyddorion allweddol canlynol, h.y.

 • Cydnabod hawl pob plentyn i ddysgu Cymraeg a hyrwyddo manteision dwyieithrwydd
 • Cynyddu canran y disgyblion sy’n dewis addysg cyfrwng Cymraeg a sicrhau ei fod ar gael i bob dysgwr, o fewn pellter teithio rhesymol o’u cartrefi
 • I adeiladu ar gyflawniadau’r gorffennol a hybu’r safonau academaidd uchaf posibl
 • Y bydd dysgwyr sydd wedi mynychu lleoliad cyfrwng Cymraeg yn y cyfnod cynradd yn cael eu hannog a disgwylir iddynt barhau a hyn wrth drosglwyddo i gyfnodau allweddol dilynol yn y cyfnod uwchradd.

Mae addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg bellach yn hygyrch i blant ym mhob ardal yn Sir Benfro a dyhead y Cyngor yw bod hyn yn cael ei ddyblygu ar gyfer addysg gynradd.  

Mae gan yr holl ysgolion gategorïau iaith sy’n diffinio i ba raddau y maent yn addysgu Cymraeg, ac ar hyn o bryd mae gan Sir Benfro economi gymysg o ysgolion Cyfrwng Cymraeg, Dwy Ffrwd, Trosiannol a Chyfrwng Saesneg. Mae categorïau iaith presennol Llywodraeth Cymru, ynghyd â’r rhai a gynigir, wedi’u cynnwys yn Atodiad 5; fodd bynnag bydd categorïau diwygiedig yn weithredol o fis Medi 2023.

 

Canolfannau Cymraeg mewn Ysgolion Uwchradd

Fel yr amlinellwyd uchod, mae’r datblygiad ac ehangiad addysg cyfrwng Cymraeg yn parhau fel ein gweledigaeth wrth i ni gydnabod y pwysigrwydd o greu cyfleoedd i bob disgybl Sir Benfro i fod yn ddwyieithog. Mae gan Sir Benfro tri chanolfan Cymraeg gyda’r amcan o ddarparu dysg Gymraeg dwys er mwyn galluogi plant i ennill y lefel o ruglder sydd ei angen i drosglwyddo i addysg mewn Ysgol cyfrwng Cymraeg.

Mae’r canolfannau iaith hyn yn gweithredu o Ysgol Bro Preseli, Ysgol Bro Gwaun ac Ysgol Caer Elen a thargedir y ddarpariaeth at ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2. Mae’r tri chanolfan yn cefnogi hwyrddyfodiad i’r Gymraeg gyda chwrs rhan amser dwy flynedd sydd â ffocws cryf ar ddatblygu medrau llafaredd, darllen ac ysgrifennu disgyblion, a sgiliau gyda phatrymau iaith a geirfa yn seiliedig ar ymarfer ystafell ddosbarth ac iaith fynegiannol er mwyn cefnogi integreiddiad naturiol disgyblion i’w hysgolion. Mae staff y ganolfan iaith yn cyfathrebu’n rheolaidd ag Ysgol y disgybl a’r rhiant i drafod cynnydd disgyblion. 

                      

 

 

 

 

 

ID: 9109, adolygwyd 28/04/2023