Dewis a Chefnogi Sir Benfro

Dewis a Chefnogi Sir Benfro

Mae Cyngor Sir Penfro a'n partneriaid yn croesawu digwyddiadau lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol i'r Sir. Rydym yn cydnabod y buddion diwylliannol, cymunedol ac economaidd y gall y digwyddiadau hyn eu cyflwyno i Sir Benfro ac rydym yn ceisio cynnal digwyddiadau sydd wedi’u cynllunio a’u rheoli’n dda.

Mae Sir Benfro yn lle arbennig sydd hefyd yn cynnwys Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac rydym wedi ymrwymo i ofalu a gofalu am ein sir brydferth.  Rydym yn cydnabod y rôl bwysig y mae'n rhaid i'r amgylchedd naturiol a'i phobl ei chwarae wrth gefnogi Sir Benfro gynaliadwy a ffyniannus ac edrychwn ymlaen at glywed gan drefnwyr digwyddiadau sy'n rhannu ysbryd ein gwerthoedd.

Datblygwyd y canllaw hyn i roi cyngor i drefnwyr digwyddiadau ar sut i drefnu / paratoi'n llwyddiannus ar gyfer digwyddiadau sy'n bleserus, yn ddiogel, wedi'u trefnu'n dda ac yn gwneud cyfraniad cadarnhaol tuag at gefnogi economi ac amgylchedd Sir Benfro.

Mae'r canllaw yn rhoi cyngor am ddyletswyddau cyfreithiol a materion eraill a allai fod yn berthnasol i'ch digwyddiad.  Fe'i cynhyrchwyd i roi gwybodaeth ac arweiniad gwerthfawr a chyson ar gyfer trefnwyr digwyddiadau newydd ynghyd â thimau mwy profiadol.

Nid yw'r wefan yn disodli'r angen i drefnwyr digwyddiadau ofyn am gyngor o ffynonellau eraill ac yn arbennig i ymgynghori â swyddogion awdurdodau lleol perthnasol a'r gwasanaethau brys.

Felly, pam dewis Sir Benfro?

Mae Sir Benfro yn gartref i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Mae gan Sir Benfro a'r Parc Cenedlaethol enw da rhyngwladol am eu tirwedd, bywyd gwyllt a hanes diwylliannol. Mae llawer o drefnwyr digwyddiadau yn penderfynu cynnal digwyddiadau yn Sir Benfro a'r Parc Cenedlaethol i fanteisio ar y cefndir golygfaol ysblennydd hwn a’r cymeriad Cymreig unigryw.

Mae gan Sir Benfro a’i Pharc Cenedlaethol ardaloedd sy'n addas iawn i gynnal digwyddiadau awyr agored ysblennydd a llwyddiannus a allai ddod â chyfranogwyr a gwylwyr yn nes at yr amgylchedd gwych hwn.

Mae Sir Benfro wedi cynnal amryw o ddigwyddiadau dros y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys:

Am fwy o wybodaeth

Os na allwch ddod o hyd i'r ateb i'ch ymholiad neu'r wybodaeth rydych chi'n chwilio amdani yna cysylltwch â'r adran awdurdod lleol perthnasol neu'r partner Cysylltiadau allweddol

 

Datblygwyd yr wybodaeth gan:

Cyngor Sir Penfro

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

 

Cefnogwyd gan:

Heddlu Dyfed-Powys

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Cyfoeth Naturiol Cymru

Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Asiantaeth Gwylwyr y Glannau Morol

 

ID: 4689, adolygwyd 08/03/2023