Dewis gwasanaethau gofal cartref

Cwestiynau i'w gofyn wrth ddewis gwasanaeth gofal cartref

Trafodaethau cyntaf

 • A fyddwch yn dod i’m gweld yn fy nghartref fy hun i drafod pa gymorth sydd ei angen arnaf?
 • Beth fydd yn digwydd os bydd fy anghenion yn newid?

Gweithwyr cyflogedig

 • A yw pob un o’ch gofalwyr wedi cael ei sgrinio’n briodol a’i gyfweld, ac a ydych wedi cadarnhau eu geirdaon?
 • A oes gan bob un o’ch gofalwyr yr hyfforddiant a’r cymwysterau priodol?
 • A fydd gofal nyrsio bob amser yn cael ei roi gan nyrs gymwysedig?
 • A yw’r holl staff sy’n rhoi gofal personol neu ofal nyrsio wedi cael archwiliad gan yr heddlu?

Goruchwylio

 • Sut yr ydych yn goruchwylio eich gofalwyr er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn gwneud yr hyn y cytunwyd arno?

Argyfyngau

 • Pa gymorth allwch chi ei roi mewn argyfwng?
 • Gyda phwy y dylwn i gysylltu mewn argyfwng?

Cyfrinachedd

 • Pwy fydd â manylion amdanaf fi a’m gofal?
 • Pa wybodaeth bersonol y mae’n rhaid i mi ei darparu?

Trin arian

 • Pa gofnodion fyddwch chi’n gofyn i’ch gofalwyr eu cadw os byddant yn trin fy arian (er enghraifft, os bydd y gofalwr yn mynd i siopa ar fy rhan)?

Taliadau

 • Beth yw eich taliadau am ofal dyddiol, gyda’r nos, yn ystod y penwythnos a 24 awr?
 • A oes unrhyw daliadau ychwanegol?
 • A fyddaf yn cael cadarnhad ysgrifenedig o gost fy ngofal cyn iddo ddechrau?
 • A fyddaf yn cael fy hysbysu ymlaen llaw am unrhyw newidiadau mewn taliadau?
 • How do I pay you (for example, do you bill me each week)?

Yswiriant

 • A oes gennych yswiriant sy’n cynnwys yswiriant atebolrwydd cyhoeddus ac yswiriant atebolrwydd cyflogwr a cholledion yn deillio o anonestrwydd?
 • A yw’n bosibl i mi weld cadarnhad ysgrifenedig o’ch yswiriant?
 • Pa yswiriant cartref sydd ei angen arnaf (rhag ofn i weithiwr anafu ei hun, neu rhag ofn i eitemau gael eu torri)?

Cyfarpar

 • A oes angen i mi ddarparu unrhyw gyfarpar?
 • Pa gyfarpar y mae eich gofalwyr yn eu darparu?

Cwynion

 • Beth y gallaf ei wneud os na fyddaf yn gallu cyd-dynnu â’m gofalwr neu os oes arnaf angen cwyno?
 • Beth yw eich trefn gwyno?

Newidiadau / canslo

 • Faint o rybudd y mae’n rhaid i mi ei roi os oes arnaf angen canslo sesiwn neu’r gwasanaeth yn gyfan gwbl?
 • A fyddwch yn codi tâl os bydd angen i mi ganslo’r gwasanaeth ar fyr rybudd?
 • A fyddwch yn rhoi gwybod i mi ymlaen llaw os na fydd fy ngofalwr yn gallu dod ar yr adeg arferol?
 • A fyddwch yn rhoi gwybod i mi ymlaen llaw os bydd gofalwr gwahanol yn dod?
 • A fyddwch yn rhoi gwybod i mi ymlaen llaw os byddwch yn gorfod canslo fy ngwasanaeth rywbryd?

Cwestiynau eraill

 • A allaf roi anrhegion i’m gofalwyr, er enghraifft, anrheg Nadolig?
 • A oes gan eich gofalwyr hawl i arwyddo ewyllys?
ID: 2152, adolygwyd 11/08/2022