Dewis gwasanaethau gofal cartref

Gofal Cartref Yn Sir Benfro - Beth allwch ei ddisgwyl?

 Mae'r daflen hon ar gyfer pobl sy'n cael gofal cartref wedi'i drefnu ar eu cyfer gan Gyngor Sir Penfro. Mae'n darparu gwybodaeth am y gwasanaeth a'r hyn y gallwch ei ddisgwyl ganddo. 

Beth yw gofal cartref?
Sut bydd gofal cartref yn fy helpu i aros yn annibynnol?
Sut byddaf yn cael gwybod pwy fydd fy narparwr gofal?
Pwy fydd fy ngweithwyr gofal?
Faint o weithwyr gofal fydd yn ymweld â mi?
Pryd bydd fy ngweithiwr gofal yn galw?
Beth fydd yn digwydd os na fydd fy ngweithiwr gofal yn cyrraedd mewn pryd?
Beth yw Monitro Galwadau Electronig?
Mae fy anghenion gofal a chymorth wedi newid – beth ddylwn i ei wneud?
Sut telir am ofal cartref?
Mae yna bethau eraill mae arnaf angen cymorth gyda nhw na fydd y Cyngor yn talu amdanyn nhw. Gyda phwy y dylwn i siarad?
Dydw i ddim yn hapus gyda fy ngofal cartref – beth ddylwn i ei wneud?
Gwybodaeth ychwanegol

 

Beth yw gofal cartref?

Gofal cartref, a elwir weithiau’n ofal yn y cartref, yw pan fydd gweithiwr gofal yn ymweld â chi yn eich cartref eich hun i’ch cefnogi gyda’ch gofal personol a thasgau ymarferol fel eich bod yn aros mor annibynnol â phosibl.

Mae gwasanaethau gofal cartref wedi'u cofrestru ag Arolygiaeth Gofal Cymru, sy'n rheoleiddio ansawdd gwasanaethau gofal ledled Cymru.

Sut bydd gofal cartref yn fy helpu i aros yn annibynnol?

Nod gofal cartref yw eich cefnogi i ddod ac aros mor annibynnol â phosibl. Bydd gweithwyr gofal yn eich cefnogi i wneud cymaint ag y gallwch chi eich hun, gan gynnwys gofalu am eich iechyd a'ch llesiant eich hun. Mae hyn yn golygu y gallant eich helpu i gwblhau gweithgareddau yn hytrach na'u gwneud ar eich rhan ac ni fyddwch yn cael cynnig cymorth mewn meysydd lle gallwch wneud pethau drosoch eich hun. 

Mae pawb yn wahanol ac rydym yn gweithio mewn ffordd sy'n caniatáu i ofal a chymorth fod mor bersonol â phosibl. Os oes gennych weithiwr cymdeithasol, bydd yn siarad â chi i ganfod pa gymorth sydd ei angen arnoch, yn ogystal â beth sy'n bwysig i chi. Byddwch chi a’ch gweithiwr cymdeithasol yn cytuno pa ofal a chymorth a ddarperir a bydd hyn yn cael ei ysgrifennu yn eich cynllun gofal a chymorth.

Sut byddaf yn cael gwybod pwy fydd fy narparwr gofal?

Pan fyddwn yn gwybod pa gymorth sydd ei angen arnoch, byddwn yn cysylltu â darparwyr gofal lleol ac yn gwneud ein gorau i ddod o hyd i’ch gofal a’ch cymorth cyn gynted ag y gallwn. Pan fyddwn yn dod o hyd i'r darparwr cywir i chi, bydd eich gweithiwr cymdeithasol yn cysylltu â chi ac yn dweud wrthych pryd a sut y bydd y darparwr yn cysylltu.

Yn anffodus, weithiau gall fod oedi cyn i weithwyr gofal ddod ar gael lle rydych chi'n byw. Pan fydd pethau'n cymryd mwy o amser, bydd eich gweithiwr cymdeithasol yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi. Efallai y bydd hefyd yn siarad â chi ynghylch p'un a oes opsiynau eraill a allai fod o gymorth ichi yn y tymor byr tra byddwn yn dod o hyd i’r gofal a chymorth hirdymor cywir i chi.
 

Pwy fydd fy ngweithwyr gofal?

Bydd eich gweithwyr gofal wedi'u hyfforddi ac yn meddu ar y sgiliau i'ch cefnogi. Byddant hefyd wedi'u cofrestru'n unigol gyda Gofal Cymdeithasol Cymru, sy'n goruchwylio ymarfer proffesiynol yng Nghymru.

Mae eich gweithwyr gofal yn debygol o fod yn bobl o amrywiaeth o oedrannau, rhyweddau, cefndiroedd, diwylliannau ac ethnigrwydd.

Mae Cyngor Sir Penfro wedi ymrwymo i gydraddoldeb ac amrywiaeth a gofynnwn i bawb drin pobl eraill gyda'r un parch ac urddas ag y byddent yn dymuno cael eu trin eu hunain. Os oes gennych unrhyw bryderon, siaradwch â'ch darparwr gofal neu weithiwr cymdeithasol.

Faint o weithwyr gofal fydd yn ymweld â mi?

Mae darparwyr gofal yn gwybod ei bod yn bwysig cadw nifer y gweithwyr gofal sy’n ymweld â chi mor isel â phosibl a byddant yn siarad â chi cyn i’ch gofal ddechrau er mwyn i chi ddeall faint o weithwyr fydd yn eich tîm.

Bydd maint eich tîm yn dibynnu ar bethau fel nifer yr ymweliadau a gewch a faint o weithwyr gofal sydd eu hangen ar gyfer pob ymweliad. Yn gyffredinol, po fwyaf o ofal a gewch, yr uchaf fydd nifer y gweithwyr.

Pryd bydd fy ngweithiwr gofal yn galw?

Er ein bod yn gwybod ei bod yn bwysig iawn i bobl gael gofal ar yr amser sydd fwyaf addas iddynt, nid yw hyn bob amser yn bosibl am nifer o resymau.

Pan fyddwch chi’n siarad â’ch gweithiwr cymdeithasol, bydd yn gofyn i chi ddewis ym mha fand amser yr hoffech chi dderbyn eich gofal. Mae'r rhain isod:

 • Band 1 – 6:30am – 8:30am
 • Band 2 – 8:30am – 10:30am
 • Band 3 – 10:30am – 12:00pm
 • Band 4 – 12:00pm – 2:00pm
 • Band 5 – 2:30pm – 4:30pm
 • Band 6 – 4:30pm – 6:30pm
 • Band 7 – 6:30pm – 8:30pm
 • Band 8 – 8:30pm – 10:30pm

Mae pob band amser yn rhoi dewis i chi o'r amser o'r dydd yr hoffech chi dderbyn gofal. Yna byddwn yn dod o hyd i ddarparwyr gofal sy'n gallu darparu amser galw o fewn y band hwn. Yna bydd y darparwr gofal a ddewisir yn rhoi amcangyfrif o amser galw cynlluniedig i chi.

Weithiau efallai na fydd gofal ar gael yn eich bandiau amser dewisol. Os bydd hyn yn digwydd, gofynnir i chi p'un a fyddech yn fodlon derbyn galwadau ar adeg arall am gyfnod byr (oni bai fod risg amlwg i'ch iechyd). Yna bydd eich darparwr gofal yn gweithio i symud eich amserau galw i'ch dewis delfrydol cyn gynted â phosibl.

Beth fydd yn digwydd os na fydd fy ngweithiwr gofal yn cyrraedd mewn pryd?

Bydd gweithwyr gofal bob amser yn gwneud eu gorau i fod gyda chi ar yr amser y cytunwyd arno, ond weithiau byddant yn wynebu oedi na ellir ei osgoi, megis tarfu ar deithio neu angen treulio ychydig mwy o amser gyda rhywun sydd angen cymorth. Mae hyn yn golygu y gall fod adegau pan fydd eich gweithiwr gofal yn cyrraedd ychydig yn gynt neu'n hwyrach na'r disgwyl.

Bydd eich darparwr gofal yn cysylltu â chi os bydd newid sylweddol i'ch ymweliad.

Beth yw Monitro Galwadau Electronig?

Mae Monitro Galwadau Electronig yn system sy'n cofnodi pryd mae ymweliadau gofal wedi dechrau ac wedi gorffen a pha alwadau sydd wedi'u gohirio neu eu methu. Gellir ei defnyddio i sicrhau bod unigolion a gweithwyr gofal yn ddiogel.

Gyda'ch caniatâd, efallai y bydd angen i weithwyr gofal ddefnyddio'ch ffôn am amser byr pan fyddant yn cyrraedd a gadael pob galwad. Mae'r galwadau hyn am ddim ac ni chodir tâl arnoch amdanynt.

Mae Cyngor Sir Penfro yn defnyddio'r wybodaeth y mae'r system Monitro Galwadau Electronig yn ei chasglu i wella gwasanaethau gofal felly mae'n bwysig ei bod yn cael ei defnyddio lle bynnag y bo modd.

Mae fy anghenion gofal a chymorth wedi newid – beth ddylwn i ei wneud?

Os bydd eich anghenion gofal a chymorth yn newid, siaradwch â’ch darparwr gofal yn y lle cyntaf. Gall wedyn gytuno ar unrhyw newidiadau gyda'ch gweithiwr cymdeithasol. Os hoffech siarad am unrhyw newidiadau gyda gweithiwr cymdeithasol yn uniongyrchol, cysylltwch â Chyngor Sir Penfro drwy ffonio 01437 764551.

Sut telir am ofal cartref? 

Gallwch chi drefnu a thalu am ofal cartref eich hun. Os byddwch yn prynu cymorth yn breifat, gallwch ddewis y math o gymorth a gewch a'r swm yr ydych ei eisiau.

Os oes gennych chi anghenion gofal a chymorth cymwys y mae’r Cyngor yn gyfrifol amdanynt, yna bydd yn trefnu i ddarparwr gofal ddarparu’r gwasanaeth hwn. Mae hwn yn wasanaeth y codir tâl amdano, sy'n golygu efallai y gofynnir i chi wneud cyfraniad tuag at gost eich gofal. Mae’r taliad hwn yn seiliedig ar brawf modd ac mae uchafswm cyfraniad wythnosol y gellid gofyn i chi ei wneud. 

Cyfrifir taliadau ar sail y gofal a gewch. Gall canslo galwadau gofal gyda llai na 24 awr o rybudd olygu y codir tâl arnoch. Lle bynnag y bo modd, ceisiwch roi cymaint o rybudd ag y gallwch i'ch darparwr os ydych am ganslo unrhyw ymweliadau gofal. Gall hyn helpu darparwyr gofal i gynllunio'n well a bydd yn golygu llai o darfu ar eich gweithwyr gofal.  

Os ydych yn newydd i ofal cartref, byddwch yn cael ffurflen asesiad ariannol a thaflen ffeithiau drwy'r post. Bydd y rhain hefyd yn cynnwys rhagor o fanylion am yr holl faterion ariannol sy'n ymwneud â gofal cartref. Unwaith y byddwch wedi ei chwblhau a'i dychwelyd atom, byddwn yn rhoi gwybod i chi os bydd angen i chi wneud unrhyw gyfraniad.

Os bydd eich sefyllfa ariannol yn newid ar unrhyw adeg, rhowch wybod i ni a gallwn drefnu i asesiad newydd gael ei gwblhau.

Os ydych chi'n poeni na fyddech chi'n gallu fforddio talu am gymorth yn y cartref, mae'n bwysig sicrhau eich bod chi'n derbyn yr holl fudd-daliadau rydych chi'n gymwys i'w cael. Mae yna nifer o sefydliadau lleol sy'n gallu darparu cyngor ar fudd-daliadau a hawliadau. Os ydych eisiau mwy o wybodaeth, siaradwch â'ch gweithiwr cymdeithasol.

Mae yna bethau eraill mae arnaf angen cymorth gyda nhw na fydd y Cyngor yn talu amdanyn nhw. Gyda phwy y dylwn i siarad?

Weithiau efallai y byddwch am gael cymorth gyda thasgau o gwmpas y tŷ nad ydynt yn gymwys i gael cyllid gan y Cyngor. Mae’n bosibl y gall eich darparwr gofal, neu wasanaeth arall, eich helpu gyda’r rhain fel rhan o drefniant preifat yr ydych yn talu amdano.

Mae yna hefyd ystod anhygoel o grwpiau cymunedol, gweithgareddau a chefnogaeth ar gael yn Sir Benfro a all eich helpu i gwrdd â phobl eraill, mynd allan, aros yn iach a heini, neu gymryd rhan mewn pethau fel gwirfoddoli. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Hwb Cymunedol Sir Benfro ar:

Ffôn: 01437 723 660

E-bostenquiries@pembrokeshirecommunityhub.org 

Dydw i ddim yn hapus gyda fy ngofal cartref – beth ddylwn i ei wneud?

Os nad ydych yn hapus â’ch gofal a chymorth, yn y lle cyntaf dylech gysylltu â’ch darparwr gofal a mynegi eich pryderon. Gallwch wneud hyn yn anffurfiol neu fel cwyn ffurfiol.

Os nad yw hynny’n datrys y mater, gallwch gysylltu â’r Cyngor drwy eich gweithiwr cymdeithasol neu gysylltu â Thîm Cwynion Cyngor Sir Penfro ar:

Ffôn: 01437 764551

E-bost: socialcarecomplaints@pembrokeshire.gov.uk neu drwy’r

Post: Swyddog Cwynion, Ystafell 2G, Neuadd y Sir, Hwlffordd, SA61 1TP

Os oes angen cymorth arnoch i leisio’ch barn ac i gael rhywun i wrando arnoch, gallwch gysylltu â 3CEPA, sy’n darparu gwasanaeth Eiriolaeth Broffesiynol Annibynnol am ddim.

Gallwch gysylltu â nhw ar:

Ffôn: 0800 206 1387

E-bostinfo@cipawales.org.uk  

 

Gwybodaeth ychwanegol

ID: 9874, adolygwyd 11/09/2023

Gwasanaethau Gofal Cartref

Mae yna eithriadau, ond mae’r rhan fwyaf o sefydliadau’n cynnig ‘pecynnau’ gofal yn hytrach na gwasanaethau gofal ar wahân. Efallai y bydd yr Yellow Pages neu’r mân hysbysebion yn y papur lleol yn ddefnyddiol er mwyn dod o hyd i wasanaethau penodol fel gwasanaethau glanhau, gwasanaethau garddio, cludiant neu brydau bwyd.

Pwy all ddarparu cymorth yn eich cartref?

Mathau o Ofal

Gwasanaethau Eraill

Safonau gofal

Cymdeithasau cyflogwyr

Dewis gwasanaeth gofal cartref  


Pwy all ddarparu cymorth yn eich cartref?

Cymorth gan sefydliadau preifat a gwirfoddol

Mae llawer o ddarparwyr gwasanaethau gofal yn Sir Benfro y gallwch brynu gofal ganddynt.

Cysylltwch â’r Ganolfan Gyswllt am restr o ddarparwyr sy’n cyflawni’r fframwaith. Ffôn: 01437 764551

Gallwch hefyd gysylltu â AGC (yn agor mewn tab newydd) am restr o ddarparwyr cofrestredig.  
Ffôn: 0300 7900 126

I gael manylion am fudiadau gwirfoddol a all eich helpu, cysylltwch â PAVS (yn agor mewn tab newydd).
Ffôn: 01437 769422

Cymorth gan Wasanaethau Oedolion Cyngor Sir Penfro

Bydd yr adran Gwasanaethau Oedolion yn helpu pobl, sy’n gymwys i gael cymorth ganddi, i nodi pa adnoddau a chefnogaeth y gallant eu cael er mwyn eu galluogi i gadw neu gynnal eu hannibyniaeth lle bo modd. Dim ond i bobl sydd angen llawer iawn o gymorth y bydd cymorth yn y cartref yn cael ei drefnu; er enghraiff, pobl sydd angen cymorth â’u gofal personol a phobl sydd newydd ddod o’r ysbyty.


Ail-alluogi

Cefnogaeth tymor byr yw ailalluogi sy’n cyflawni anghenion unigol ac sy’n helpu adfer annibyniaeth yn y gymuned ar ôl cyfnod byr o salwch, cyfnod yn yr ysbyty neu ar ôl colli hyder, er mwyn rhwystro cleifion rhag gorfod mynd yn ôl i’r ysbyty yn ddiangen. Y nod yw sicrhau bod y sgiliau a’r hyder angenrheidiol gennych i fyw’n ddiogel yn eich cartref eich hun, heb fod angen gofal tymor hir. Mae cefnogaeth ailalluogi yn gallu cynnwys defnyddio cyfarpar a chymhorthion sy’n eich galluogi i wneud pethau eich hunan. Gallai’r cymorth cychwynnol ddod gan y Gwasanaethau Oedolion, â gofal hirdymor parhaus yn cael ei ddarparu gan ddarparwyr gwasanaethau eraill. 

Ffôn: 01437 764551  

E-bost: ymholiadau@sir-benfro.gov.uk

Taliadau Uniongyrchol

Mae Taliadau Uniongyrchol wedi cael eu cynllunio gyda’r bwriad o roi mwy o annibyniaeth, dewis a rheolaeth i chi, er mwyn eich helpu i reoli eich bywyd eich hun yn eich cartref eich hun. Gallent fod yn berthnasol os ydych yn:

 • unigolyn anabl 16 a throsodd (gydag anghenion tymor byr neu dymor hir)  
 • rhieni anabl ar gyfer gwasanaethau plant
 • gofalwyr 16 a throsodd (gan gynnwys pobl â chyfrifoldeb rhiant dros blentyn anabl)
 • unigolyn hŷn sydd angen gwasanaethau gofal cymunedol  

Mathau o Ofal

Gofal personol 

Yn golygu help â phethau fel codi yn y bore, mynd i’r gwely, gwisgo, dadwisgo, ymolchi, mynd i’r bath, glendid personol, bwyta ac yfed, defnyddio’r tŷ bach, rheoli anymataledd, gofal dannedd a dannedd gosod. Mae hefyd yn cynnwys help âthasgau sy’n gysylltiedig ag iechyd sy’n cael eu gwneud dan gyfarwyddyd meddyg neu nyrs gymunedol. Mae’n rhaid i bob sefydliad sy’n cynnig gofal personol gofrestru gydag AGGCC.

Gofal nyrsio 

Gan nyrsys cymwysedig, a gall gynnwys tasgau fel newid gorchudd briw neu roi pigiadau yn ogystal â gofal nyrsio cyffredinol. Rhaid i bob sefydliad sy’n cynnig gofal nyrsio fod wedi ei gofrestru gydag AGGCC.

Gofal nos 

Gall sefydliadau ddarparu gofal nos lle mae rhywun yn cysgu neu’n aros yn effro. Pan fyddwch yn cysylltu â sefydliad dylech nodi’n glir pa fath o ofal sydd ei angen arnoch. Os yw’n cynnwys unrhyw ofal personol neu ofal nyrsio, yna bydd angen i’r sefydliad fod wedi ei gofrestru gydag AGGCC.

Cymorth byw i mewn

Olygu pob math o bethau, o help am ychydig ddiwrnodau mewn argyfwng i help hirdymor. Os yw gofal personol neu ofal nyrsio’n cael ei gynnwys, bydd angen i sefydliadau sy’n cynnig cymorth byw i mewn fod wedi eu cofrestru gydag AGGCC.

Gwasanaethau Eraill

Os nad oes arnoch angen gofal personol na gofal nyrsio, efallai y byddech yn hoffi cysylltu â sefydliadau sy’n cynnig gwasanaethau gofal cartref eraill. Nid yw’r gwasanaethau hyn yn gorfod cael eu cofrestru na’u harolygu ar hyn o bryd. Maent yn cynnwys cymorth domestig, siopa, cludiant / gyrwyr, cwmni, gwasanaethau cymdeithasol, gwasanaethau cadw cwmni, garddio a phrydau bwyd. Pan fyddwch yn cysylltu ag unrhyw sefydliad dylech holi beth yn union y gallant ei gynnig ac a allant ei ddarparu yn ardal eich cartref chi. Mae llawer o sefydliadau’n cynnig y gwasanaethau hyn fel rhan o becyn gofal, ond mae’n bosibl i chi hefyd gael gafael ar wasanaethau yn unigol – gweled Cynnal Annibyniaeth am ragor o fanylion. 

Safonau gofal

Pwy sy’n pennu’r safonau ar gyfer sefydliadau sy’n darparu gofal yn y cartref?

Mae’n rhaid i bob sefydliad sy’n darparu gwasanaethau gofal personol neu ofal nyrsio i bobl yn eu cartref eu hunain fod wedi eu cofrestru a chael eu harolygu er mwyn sicrhau eu bod yn bodloni safonau gofal cenedlaethol.

Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) (yn agor mewn tab newydd) sy’n gyfrifol am gofrestru ac arolygu Asiantaethau Gofal Cartref (sy’n cynnig gofal personol) ac Asiantaethau Nyrsio (sy’n cynnig gofal gan nyrsys cymwysedig). Ar ôl iddynt gael eu cofrestru bydd asiantaethau’n cael eu harolygu o leiaf unwaith y flyddyn er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn cydymffurfio â’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol a bennwyd gan y llywodraeth. 

Cymdeithasau cyflogwyr

Mae rhai sefydliadau gofal cartref yn perthyn i gymdeithasau lleol neu genedlaethol.

I gael manylion am eu safonau / codau ymarfer cysylltwch â:

Gofal Cymdeithasol Cymru (yn agor mewn tab newydd)   
 

Dewis gwasanaeth gofal cartref

Pan fyddwch yn cysylltu â sefydliad sy’n darparu gofal yn y cartref mae angen i chi fod yn sicr ei fod yn cynnig gwasanaeth o safon uchel, gyda staff sydd wedi'u hyfforddi sy'n gallu darparu’r gofal sydd ei angen arnoch. Dylech fod yn benodol ynglŷn â’r math o gymorth y mae arnoch ei eisiau, a pheidiwch â bod ag ofn gofyn cwestiynau.

Mae’n bwysig eich bod yn gwybod beth yn union i’w ddisgwyl, faint y byddwch yn ei dalu, ac am beth y byddwch yn talu, a’ch bod yn ffyddiog y bydd y rhai sy’n dod i’ch cartref yn gallu darparu’r hyn ymae arnoch ei angen.

Os oes gennych nam ar eich golwg neu eich clyw, gofynnwch a yw’r staff gofal wedi cael hyfforddiant mewn gofalu am bobl sydd â nam ar eu synhwyrau.

Os nad oes angen i’r sefydliad fod wedi ei gofrestru gallech ofyn i’r rheolwr am eirda gan gleientiaid bodlon.

Gofynnwch am gael gweld taflen y sefydliad a chopi o unrhyw god ymddygiad sydd ganddynt ar gyfer eu staff.  Efallai y byddwch yn canfod bod angen help gan fwy nag un sefydliad er mwyn darparu popeth sydd ei angen arnoch.

Mae angen i’r holl staff  sy’n rhoi gofal personol neu ofal nyrsio gael eu harchwilio gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a rhaid sicrhau nad yw eu henwau ar y gofrestr Diogelu Oedolion sy’n Agored i Niwed (POVA) (neu POCA os ydynt yn gweithio gyda phlant).

 

ID: 2145, adolygwyd 11/09/2023

Cwestiynau i'w gofyn wrth ddewis gwasanaeth gofal cartref

Trafodaethau cyntaf

 • A fyddwch yn dod i’m gweld yn fy nghartref fy hun i drafod pa gymorth sydd ei angen arnaf?
 • Beth fydd yn digwydd os bydd fy anghenion yn newid?

Gweithwyr cyflogedig

 • A yw pob un o’ch gofalwyr wedi cael ei sgrinio’n briodol a’i gyfweld, ac a ydych wedi cadarnhau eu geirdaon?
 • A oes gan bob un o’ch gofalwyr yr hyfforddiant a’r cymwysterau priodol?
 • A fydd gofal nyrsio bob amser yn cael ei roi gan nyrs gymwysedig?
 • A yw’r holl staff sy’n rhoi gofal personol neu ofal nyrsio wedi cael archwiliad gan yr heddlu?

Goruchwylio

 • Sut yr ydych yn goruchwylio eich gofalwyr er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn gwneud yr hyn y cytunwyd arno?

Argyfyngau

 • Pa gymorth allwch chi ei roi mewn argyfwng?
 • Gyda phwy y dylwn i gysylltu mewn argyfwng?

Cyfrinachedd

 • Pwy fydd â manylion amdanaf fi a’m gofal?
 • Pa wybodaeth bersonol y mae’n rhaid i mi ei darparu?

Trin arian

 • Pa gofnodion fyddwch chi’n gofyn i’ch gofalwyr eu cadw os byddant yn trin fy arian (er enghraifft, os bydd y gofalwr yn mynd i siopa ar fy rhan)?

Taliadau

 • Beth yw eich taliadau am ofal dyddiol, gyda’r nos, yn ystod y penwythnos a 24 awr?
 • A oes unrhyw daliadau ychwanegol?
 • A fyddaf yn cael cadarnhad ysgrifenedig o gost fy ngofal cyn iddo ddechrau?
 • A fyddaf yn cael fy hysbysu ymlaen llaw am unrhyw newidiadau mewn taliadau?
 • How do I pay you (for example, do you bill me each week)?

Yswiriant

 • A oes gennych yswiriant sy’n cynnwys yswiriant atebolrwydd cyhoeddus ac yswiriant atebolrwydd cyflogwr a cholledion yn deillio o anonestrwydd?
 • A yw’n bosibl i mi weld cadarnhad ysgrifenedig o’ch yswiriant?
 • Pa yswiriant cartref sydd ei angen arnaf (rhag ofn i weithiwr anafu ei hun, neu rhag ofn i eitemau gael eu torri)?

Cyfarpar

 • A oes angen i mi ddarparu unrhyw gyfarpar?
 • Pa gyfarpar y mae eich gofalwyr yn eu darparu?

Cwynion

 • Beth y gallaf ei wneud os na fyddaf yn gallu cyd-dynnu â’m gofalwr neu os oes arnaf angen cwyno?
 • Beth yw eich trefn gwyno?

Newidiadau / canslo

 • Faint o rybudd y mae’n rhaid i mi ei roi os oes arnaf angen canslo sesiwn neu’r gwasanaeth yn gyfan gwbl?
 • A fyddwch yn codi tâl os bydd angen i mi ganslo’r gwasanaeth ar fyr rybudd?
 • A fyddwch yn rhoi gwybod i mi ymlaen llaw os na fydd fy ngofalwr yn gallu dod ar yr adeg arferol?
 • A fyddwch yn rhoi gwybod i mi ymlaen llaw os bydd gofalwr gwahanol yn dod?
 • A fyddwch yn rhoi gwybod i mi ymlaen llaw os byddwch yn gorfod canslo fy ngwasanaeth rywbryd?

Cwestiynau eraill

 • A allaf roi anrhegion i’m gofalwyr, er enghraifft, anrheg Nadolig?
 • A oes gan eich gofalwyr hawl i arwyddo ewyllys?
ID: 2152, adolygwyd 11/08/2022