Diogelu Oedolion a Phlant

Beth yw cam-drin?

Mae cam-drin yn rhywbeth sy’n cael ei wneud i rywun arall, heb iddo fod yn cydsynio ac yn deall yn iawn, ac sy’n peri niwed iddo mewn rhyw ffordd. Gallai fod yn weithred unigol neu’n gyfres o weithredoedd sy’n cael eu hailadrodd.

Gall cam-drin gynnwys un neu ragor o’r canlynol:

Cam-drin corfforal

yn cynnwys taro, pinsio, rhoi gormod o feddyginiaeth yn fwriadol neu atal rhywun yn gorfforol mewn ffordd amhriodol. Er enghraifft, cloi rhywun i mewn neu ei orfodi i fwyta.

Cam-drin ariannol

yn cynnwys cymryd arian neu eiddo rhywun arall. Er enghraifft, dwyn arian neu eiddo, rhoi pwysau ar rywun i roi arian i bobl neu i newid ewyllys, camddefnyddio budd-daliadau, atal mynediad at arian.

Cam-drin rhywiol

yn cynnwys unrhyw weithred rywiol nad yw’r oedolyn agored i niwed wedi cydsynio iddi neu nad yw o bosibl yn ei deall. Er enghraifft, cael ei gyffwrdd neu ei gusanu pan nad oes arno eisiau hynny, gwneud i rywun gyffwrdd neu gusanu rhywun arall, trais rhywiol, gorfodi rhywun i wrando ar sylwadau rhywiol neu i edrych ar weithredoedd neu ddeunydd rhywiol.

Cam-drin seicolegol

cgall ddigwydd pan fo rhywun wedi ei ynysu, yn cael ei gam-drin yn eiriol neu’n cael ei fygwth.

Cam-drin sy'n gwahaniaethu

yn cynnwys unrhyw fath o gamdriniaeth sydd wedi ei hanelu at oedolion agored i niwed oherwydd eu lliw, crefydd, ymddangosiad neu rywioldeb. Er enghraifft, anwybyddu daliadau ysbrydol neu grefyddol, sylwadau neu jôcs am anabledd, oedran, hil, cyfeiriadedd rhywiol, neu rywedd/ hunaniaeth o ran rhywedd, anwybyddu anghenion diwylliannol, er enghraifft deiet neu ddillad.

Cam-drin sefydliadol

cam-drin sy’n digwydd mewn sefydliad gofal cymdeithasol neu ofal iechyd a all amrywio o arferion gwael i drin yn wael a chamymddwyn difrifol. Er enghraifft, diffyg gofal unigol, dim hyblygrwydd gydag amser mynd i’r gwely, neu amser deffro, amgylchedd digalon a diffyg ysgogiad.

Cam-drin yn y Cartref

yn cyfeirio at unrhyw ddigwyddiad(au) o ymddygiad bygythiol, trais neu gam-drin (seicolegol, corfforol, rhywiol, ariannol neu emosiynol) rhwng oedolion sydd, neu sydd wedi bod, yn gymheiriaid mynwesol neu sy’n perthyn i deulu, ni waeth beth yw eu rhywedd na’u rhywioldeb.

Camfanteisio ar ymddiriedaeth

Yn cyfeirio at y rhai sy'n cael eu hystyried yn arbennig o agored i gael eu hecsbloetio gan y rhai sy'n dal safle o ymddiriedaeth neu awdurdod yn eu bywydau.

Os oes gennych chi neu eraill bryderon ynghylch llesiant plentyn, unigolyn ifanc neu oedolyn, rhaid i chi roi gwybod amdano ar unwaith. Am wybodaeth, cyngor neu gymorth, cysylltwch â'r Tîm Asesu Gofal Plant (CCAT) neu'r Tîm Diogelu Oedolion.

Cysylltwch â ni

Tîm Asesu Gofal Plant: 01437 776444

Tîm Diogelu Oedolion: 01437 776056

Rhif ffôn y Gwasanaethau Cymdeithasol y tu allan i oriau: 0300 333 2222

Heddlu

Mewn argyfwng galwch 999

Ddim yn argyfwng: 101

Dewis Cymru (yn agor mewn tab newydd) yw'r lle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

ID: 7686, adolygwyd 03/11/2023