COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Diogelu Oedolion a Phlant

Beth yw cam-drin?

Mae cam-drin yn rhywbeth sy’n cael ei wneud i rywun arall, heb iddo fod yn cydsynio ac yn deall yn iawn, ac sy’n peri niwed iddo mewn rhyw ffordd. Gallai fod yn weithred unigol neu’n gyfres o weithredoedd sy’n cael eu hailadrodd.

Gall cam-drin gynnwys un neu ragor o’r canlynol:

Cam-drin corfforal

  • yn cynnwys taro, pinsio, rhoi gormod o feddyginiaeth yn fwriadol neu atal rhywun yn gorfforol mewn ffordd amhriodol. Er enghraifft, cloi rhywun i mewn neu ei orfodi i fwyta.

Cam-drin ariannol

  • yn cynnwys cymryd arian neu eiddo rhywun arall. Er enghraifft, dwyn arian neu eiddo, rhoi pwysau ar rywun i roi arian i bobl neu i newid ewyllys, camddefnyddio budd-daliadau, atal mynediad at arian.

Cam-drin rhywiol

  • yn cynnwys unrhyw weithred rywiol nad yw’r oedolyn agored i niwed wedi cydsynio iddi neu nad yw o bosibl yn ei deall. Er enghraifft, cael ei gyffwrdd neu ei gusanu pan nad oes arno eisiau hynny, gwneud i rywun gyffwrdd neu gusanu rhywun arall, trais rhywiol, gorfodi rhywun i wrando ar sylwadau rhywiol neu i edrych ar weithredoedd neu ddeunydd rhywiol.

Cam-drin seicolegol

  • cgall ddigwydd pan fo rhywun wedi ei ynysu, yn cael ei gam-drin yn eiriol neu’n cael ei fygwth.

Cam-drin sy'n gwahaniaethu

  • yn cynnwys unrhyw fath o gamdriniaeth sydd wedi ei hanelu at oedolion agored i niwed oherwydd eu lliw, crefydd, ymddangosiad neu rywioldeb. Er enghraifft, anwybyddu daliadau ysbrydol neu grefyddol, sylwadau neu jôcs am anabledd, oedran, hil, cyfeiriadedd rhywiol, neu rywedd/ hunaniaeth o ran rhywedd, anwybyddu anghenion diwylliannol, er enghraifft deiet neu ddillad.

Cam-drin sefydliadol

  • cam-drin sy’n digwydd mewn sefydliad gofal cymdeithasol neu ofal iechyd a all amrywio o arferion gwael i drin yn wael a chamymddwyn difrifol. Er enghraifft, diffyg gofal unigol, dim hyblygrwydd gydag amser mynd i’r gwely, neu amser deffro, amgylchedd digalon a diffyg ysgogiad.

Cam-drin yn y Cartref

  • yn cyfeirio at unrhyw ddigwyddiad(au) o ymddygiad bygythiol, trais neu gam-drin (seicolegol, corfforol, rhywiol, ariannol neu emosiynol) rhwng oedolion sydd, neu sydd wedi bod, yn gymheiriaid mynwesol neu sy’n perthyn i deulu, ni waeth beth yw eu rhywedd na’u rhywioldeb.

Camfanteisio ar ymddiriedaeth

  • Yn cyfeirio at y rhai sy'n cael eu hystyried yn arbennig o agored i gael eu hecsbloetio gan y rhai sy'n dal safle o ymddiriedaeth neu awdurdod yn eu bywydau.   

Os oes gennych chi neu eraill bryderon ynghylch llesiant plentyn, unigolyn ifanc neu oedolyn, rhaid i chi roi gwybod amdano ar unwaith. Am wybodaeth, cyngor neu gymorth, cysylltwch â'r Tîm Asesu Gofal Plant (CCAT) neu'r Tîm Diogelu Oedolion.

 

Cysylltwch â ni:-

 

Tîm Asesu Gofal Plant: 01437 776444
Tîm Diogelu Oedolion: 01437 776056
Rhif ffôn y Gwasanaethau Cymdeithasol y tu allan i oriau: 0300 333 2222

 

Heddlu:-

Mewn argyfwng galwch 999
Ddim yn argyfwng: 101

 

Rhifau ffôn defnyddiol eraill/ cysylltiadau :-

 

NSPCC

0808 800 5000

Childline

0800 1111

Arolygiaeth Gofal Cymru

0300 790 0126

Action on Elder Abuse 

0808 808 8141 

Age UK 

0800 169 6565 

Ann Craft Trust 

0115 951 5400  

Respond  

0808 808 0700  

Victim Support 

0808 168 9111 

Hafan Cymru

01267 225 555

Cam-drin domestig / Byw Heb Ofn / Cymorth i Ferched Cymru / VAWDASV

0808 801 0800

 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Cydweithio i ddiogelu plant

Gweithdrefnau Diogelu Cymru

Dewis Cymru yw'r lle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

ID: 7686, adolygwyd 27/04/2021