COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Diogelu Oedolion a Phlant

Camfanteisio ar ymddiriedaeth

Prif bwrpas y darpariaethau camfanteisio ar ymddiriedaeth yw amddiffyn pobl ifanc 16 a 17 oed, sy'n cael eu hystyried yn arbennig o agored i gael eu hecsbloetio gan y rhai sydd mewn safle o ymddiriedaeth neu awdurdod yn eu bywydau.

Yn ddarostyngedig i nifer o ddiffiniadau cyfyngedig, mae'n drosedd i berson, mewn safle o ymddiriedaeth, gymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd rhywiol gyda pherson o dan 18 oed y mae ganddo berthynas o ymddiriedaeth ag ef/hi, waeth beth yw'r oedran cydsynio, hyd yn oed os yw sail eu perthynas yn gydsyniol. Mae perthynas yn bodoli lle mae aelod o staff neu wirfoddolwr mewn sefyllfa o rym neu ddylanwad dros bobl ifanc 16 neu 17 oed yn rhinwedd y gwaith neu natur y gweithgaredd sy'n cael ei wneud. 

Mae'r egwyddorion yn berthnasol waeth beth yw eu cyfeiriadedd rhywiol: nid yw cydberthnasau cyfunrywiol na heterorywiol yn dderbyniol o fewn sefyllfa o ymddiriedaeth. Maent yr un mor berthnasol i bawb, heb ystyried rhyw, hil, crefydd, cyfeiriadedd rhywiol nac anabledd. Mae hwn yn faes lle mae'n bwysig iawn osgoi unrhyw stereoteipio rhywiol neu stereoteipio arall. Yn ogystal â hyn, mae'n bwysig cydnabod y gall menywod a dynion ddefnyddio eu safle o ymddiriedaeth i gam-drin eraill.

Os oes gennych chi neu eraill bryderon ynghylch llesiant plentyn, unigolyn ifanc neu oedolyn, rhaid i chi roi gwybod amdano ar unwaith. Am wybodaeth, cyngor neu gymorth, cysylltwch â'r Tîm Asesu Gofal Plant (CCAT) neu'r Tîm Diogelu Oedolion.

 

Cysylltwch â ni:-

 

Tîm Asesu Gofal Plant: 01437 776444
Tîm Diogelu Oedolion: 01437 776056
Rhif ffôn y Gwasanaethau Cymdeithasol y tu allan i oriau: 0300 333 2222

 

Heddlu:-

Mewn argyfwng galwch 999
Ddim yn argyfwng: 101

 

Rhifau ffôn defnyddiol eraill/ cysylltiadau :-

 

NSPCC

0808 800 5000

Childline

0800 1111

Arolygiaeth Gofal Cymru

0300 790 0126

Action on Elder Abuse 

0808 808 8141 

Age UK 

0800 169 6565 

Ann Craft Trust 

0115 951 5400  

Respond  

0808 808 0700  

Victim Support 

0808 168 9111 

Hafan Cymru

01267 225 555

Cam-drin domestig / Byw Heb Ofn / Cymorth i Ferched Cymru / VAWDASV

0808 801 0800

 

 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Cydweithio i ddiogelu plant

Gweithdrefnau Diogelu Cymru

Dewis Cymru yw’r lle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

 

 

ID: 7685, adolygwyd 27/04/2021