COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Diogelu Oedolion a Phlant

Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol

Yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru mae dau grŵp sy'n ymroddedig i  VAWDASV ; Grŵp Strategol a Grŵp Cyflawni. Mae'r Grŵp Strategol yn cytuno ar drefniadau lefel uchel sydd wedyn yn cael eu gweithredu ar lefel y Grŵp Cyflawni. Mae'r ddau grŵp yn cynnwys aelodaeth o'r pedwar Awdurdod Lleol, y ddau Fwrdd Iechyd a Heddlu Dyfed Powys, ynghyd â nifer o asiantaethau allweddol eraill gan gynnwys elusennau a sefydliadau VAWDASV arbenigol.

Mae cam-drin domestig yn gallu digwydd i unrhyw unigolyn.  Yn ôl yr ystadegau presennol bydd cam-drin domestig yn effeithio ar gymaint ag 1 menyw mewn 4 ac 1 dyn mewn 6 ar ryw adeg yn ystod eu bywydau.

Dyma'r diffiniad traws-lywodraethol o drais a cham-drin domestig: "Unrhyw ddigwyddiad neu batrwm o ddigwyddiadau sy'n ymwneud ag ymddygiad rheolaethol, cymhellol neu fygythiol neu drais neu gam-drin rhwng yr unigolion hynny sy'n 16 oed neu drosodd sydd, neu sydd wedi bod, yn gymheiriaid mynwesol neu sy'n perthyn i deulu, ni waeth beth yw eu rhywedd na'u rhywioldeb. Gall y cam-drin gwmpasu, ond nid yw'n cael ei gyfyngu i'r math canlynol o drais: 

  • seicolegol
  • corfforol
  • rhywiol
  • ariannol
  • emosiynol

Mae hyn yn cynnwys materion pryder i gymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig (BME) fel 'trais wedi'i seilio ar anrhydedd', llurgunio organau cenhedlu menywod (FGM) a phriodas orfod. 

Os oes gennych chi neu eraill bryderon ynghylch llesiant plentyn, unigolyn ifanc neu oedolyn, rhaid i chi roi gwybod amdano ar unwaith. Am wybodaeth, cyngor neu gymorth, cysylltwch â'r Tîm Asesu Gofal Plant (CCAT) neu'r Tîm Diogelu Oedolion.

 

Cysylltwch â ni:-

Tîm Asesu Gofal Plant: 01437 776444
Tîm Diogelu Oedolion: 01437 776056
Rhif ffôn y Gwasanaethau Cymdeithasol y tu allan i oriau: 0300 333 2222

 

Heddlu:-

Mewn argyfwng galwch 999
Ddim yn argyfwng: 101

 

Rhifau ffôn defnyddiol eraill / cysylltiadau :-

Cam-drin domestig / Byw Heb Ofn / Cymorth i Ferched Cymru / VAWDASV

0808 801 0800

Hafan Cymru

01267 225 555

NSPCC

0808 800 5000

Childline

0800 1111

Arolygiaeth Gofal Cymru

0300 790 0126

Action on Elder Abuse 

0808 808 8141 

Age UK 

0800 169 6565 

Ann Craft Trust 

0115 951 5400  

Respond  

0808 808 0700  

Victim Support 

0808 168 9111 

  

https://www.sir-benfro.gov.uk/sir-benfro-ddiogelach/taclo-cam-drin-domestig

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Cydweithio i ddiogelu plant

Gweithdrefnau Diogelu Cymru

Dewis Cymru yw’r lle i fynd os ydych eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

ID: 7687, adolygwyd 27/04/2021