Diogelu Oedolion a Phlant

Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol

Yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru mae dau grŵp sy'n ymroddedig i VAWDASV (yn agor mewn tab newydd) ; Grŵp Strategol a Grŵp Cyflawni. Mae'r Grŵp Strategol yn cytuno ar drefniadau lefel uchel sydd wedyn yn cael eu gweithredu ar lefel y Grŵp Cyflawni. Mae'r ddau grŵp yn cynnwys aelodaeth o'r pedwar Awdurdod Lleol, y ddau Fwrdd Iechyd a Heddlu Dyfed Powys, ynghyd â nifer o asiantaethau allweddol eraill gan gynnwys elusennau a sefydliadau VAWDASV arbenigol.

Mae cam-drin domestig yn gallu digwydd i unrhyw unigolyn.  Yn ôl yr ystadegau presennol bydd cam-drin domestig yn effeithio ar gymaint ag 1 menyw mewn 4 ac 1 dyn mewn 6 ar ryw adeg yn ystod eu bywydau.

Dyma'r diffiniad traws-lywodraethol o drais a cham-drin domestig: 'Unrhyw ddigwyddiad neu batrwm o ddigwyddiadau sy'n ymwneud ag ymddygiad rheolaethol, cymhellol neu fygythiol neu drais neu gam-drin rhwng yr unigolion hynny sy'n 16 oed neu drosodd sydd, neu sydd wedi bod, yn gymheiriaid mynwesol neu sy'n perthyn i deulu, ni waeth beth yw eu rhywedd na'u rhywioldeb. Gall y cam-drin gwmpasu, ond nid yw'n cael ei gyfyngu i'r math canlynol o drais: 

  • seicolegol
  • corfforol
  • rhywiol
  • ariannol
  • emosiynol

Mae hyn yn cynnwys materion pryder i gymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig (BME) fel 'trais wedi'i seilio ar anrhydedd', llurgunio organau cenhedlu menywod (FGM) a phriodas orfod. 

Os oes gennych chi neu eraill bryderon ynghylch llesiant plentyn, unigolyn ifanc neu oedolyn, rhaid i chi roi gwybod amdano ar unwaith. Am wybodaeth, cyngor neu gymorth, cysylltwch â'r Tîm Asesu Gofal Plant (CCAT) neu'r Tîm Diogelu Oedolion.

Cysylltwch â ni

Tîm Asesu Gofal Plant: 01437 776444

Tîm Diogelu Oedolion: 01437 776056

Rhif ffôn y Gwasanaethau Cymdeithasol y tu allan i oriau: 0300 333 2222

Heddlu

Mewn argyfwng galwch 999

Ddim yn argyfwng: 101

Taclo Cam Drin Domestig (yn agor mewn tab newydd)

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (yn agor mewn tab newydd)

Cydweithio i ddiogelu plant (yn agor mewn tab newydd)

Gweithdrefnau Diogelu Cymru (yn agor mewn tab newydd)

Dewis Cymru (yn agor mewn tab newydd) yw’r lle i fynd os ydych eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

ID: 7687, adolygwyd 03/11/2023