COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Diogelu Pobl rhag cael eu Cam-drin

Beth yw Cam-drin?

Mae cam-drin yn rhywbeth sy’n cael ei wneud i rywun arall, heb iddo fod yn cydsynio ac yn deall yn iawn, ac sy’n peri niwed iddo mewn rhyw ffordd. Gallai fod yn weithred unigol neu’n gyfres o weithredoedd sy’n cael eu hailadrodd.

Gall cam-drin gynnwys un neu ragor o’r canlynol:

Cam-drin corfforol– yn cynnwys taro, pinsio, rhoi gormod o feddyginiaeth yn fwriadol neu atal rhywun yn gorfforol mewn ffordd amhriodol. Er enghraifft, cloi rhywun i mewn neu ei orfodi i fwyta.

Cam-drin ariannol– yn cynnwys cymryd arian neu eiddo rhywun arall. Er enghraifft, dwyn arian neu eiddo, rhoi pwysau ar rywun i roi arian i bobl neu i newid ewyllys, camddefnyddio budd-daliadau, atal mynediad at arian.

Cam-drin rhywiol– yn cynnwys unrhyw weithred rywiol nad yw’r oedolyn agored i niwed wedi cydsynio iddi neu nad yw o bosibl yn ei deall. Er enghraiff, cael ei gyffwrdd neu ei gusanu pan nad oes arno eisiau hynny, gwneud i rywun gyffwrdd neu gusanu rhywun arall, trais rhywiol, gorfodi rhywun i wrando ar sylwadau rhywiol neu i edrych ar weithredoedd neu ddeunydd rhywiol.

Cam-drin seicolegol– gall ddigwydd pan fo rhywun wedi ei ynysu, yn cael ei gam-drin yn eiriol neu’n cael ei fygwth.

Cam-drin sy’n gwahaniaethu– yn cynnwys unrhyw fath o gamdriniaeth sydd wedi ei hanelu at oedolion agored i niwed oherwydd eu lliw, crefydd, ymddangosiad neu rywioldeb. Er enghraifft, anwybyddu daliadau ysbrydol neu grefyddol, sylwadau neu jôcs am anabledd, oedran, hil, cyfeiriadedd rhywiol, neu rywedd/ hunaniaeth o ran rhywedd, anwybyddu anghenion diwylliannol, er enghraifft deiet neu ddillad.

Cam-drin sefydliadol- cam-drin sy’n digwydd mewn sefydliad gofal cymdeithasol neu ofal iechyd a all amrywio o arferion gwael i drin yn wael a chamymddwyn difrifol. Er enghraifft, diffyg gofal unigol, dim hyblygrwydd gydag amser mynd i’r gwely, neu amser deffro, amgylchedd digalon a diffyg ysgogiad.

Mae Cam-drin yn y Cartref yn cyfeirio at unrhyw ddigwyddiad(au) o ymddygiad bygythiol, trais neu gam-drin (seicolegol, corfforol, rhywiol, ariannol neu emosiynol) rhwng oedolion sydd, neu sydd wedi bod, yn gymheiriaid mynwesol neu sy’n perthyn i deulu, ni waeth beth yw eu rhywedd na’u rhywioldeb.

Cysylltiadau Defnyddiol

Dewis Cymru y w’rlle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

ID: 2187, adolygwyd 17/09/2021