COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Diogelu Pobl rhag cael eu Cam-drin

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn rhoi gwybod am gam-drin?

Os byddwch yn cysylltu â’r adran Gwasanaethau Oedolion gan eich bod yn amau bod oedolyn agored i niwed yn cael ei gam-drin neu os ydych chi eich hun yn cael eich camdrin:

  • Bydd rhywun yn cymryd y mater o ddifrif
  • Bydd rhywun yn ymchwilio’n llawn ac yn deg i’r mater
  • Gallwch gael cymorth a chefnogaeth

Bydd yr adran Gwasanaethau Oedolion yn gweithio mewn cysylltiad agos â sefydliadau eraill a’r sawl y mae’r cam-drin yn effeithio arno er mwyn cael cymaint o wybodaeth ag sy’n bosibl am yr hyn sydd wedi digwydd. Byddwn yn gwneud nifer o bethau, a allai gynnwys:

  • Siarad gyda chi a phobl eraill sy’n gysylltiedig â’r mater er mwyn darganfod beth sydd wedi digwydd
  • Cynllunio beth i’w wneud er mwyn diogelu’r sawl sy’n cael ei gam-drin
  • Cefnogi’r unigolyn a’i ofalwyr drwy’r broses
  • Bod ar gael i gynnig cefnogaeth yn y dyfodol

Rhifau Defnyddiol
Os yw hynny’n briodol, gallwch hefyd gyylltu â’r sefydliadau canlynol am gymorth:  

I bobl hŷn:

Age Cymru

Ffôn: 0800 169 6565

I oedolion agored i niwed a phlant anabl:  

Ann Craft Trust

Ffôn: 0115 9515400  

Respond  

Llinell Gymorth 0808 808 0700 

I ddioddefwyr unrhyw gam-drin neu drosedd:

Victim Support

Ffôn: 0808 1689 111 

 

ID: 2190, adolygwyd 09/09/2021