COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Diogelu Pobl rhag cael eu Cam-drin

Cam drin yn y Cartref

Cam-drin Domestig

Mae cam-drin domestig yn gallu digwydd i unrhyw berson.  Yn ôl yr ystadegau presennol bydd cam-drin domestig yn effeithio ar gymaint ag 1 menyw mewn 4 ac 1 dyn mewn 6 ar ryw adeg yn ystod eu bywydau.

Dyma'r diffiniad traws-lywodraethol o drais a cham-drin domestig: 'Unrhyw ddigwyddiad neu batrwm o ddigwyddiadau sy'n ymwneud ag ymddygiad rheolaethol, cymhellol neu fygythiol neu drais neu gam-drin rhwng yr unigolion hynny sy'n 16 oed neu drosodd sydd, neu sydd wedi bod, yn gymheiriaid mynwesol neu sy'n perthyn i deulu, ni waeth beth yw eu rhywedd na'u rhywioldeb. Gall y cam-drin gwmpasu, ond nid yw'n cael ei gyfyngu i'r math canlynol o drais'

 • seicolegol
 • corfforol
 • rhywiol
 • ariannol
 • emosiynol

Mae hyn yn cynnwys materion pryder i gymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig (BME) fel 'trais wedi'i seilio ar anrhydedd', llurgunio organau cenhedlu menywod (FGM) a phriodas orfod. 

Y diffiniad o oedolyn yw unrhyw berson sy'n 18 oed neu hŷn; a'r diffiniad o aelodau'r teulu yw mam, tad, mab, merch, brawd, chwaer a mam-guod a thad-cuod, pa un ai perthnasau uniongyrchol, teulu yng nghyfraith neu lysdeulu ydynt.

Mae cam-drin domestig yn digwydd ledled cymdeithas, ni waeth beth fo'r oedran, rhywedd, hil, rhywioldeb, cyfoeth na'r ddaearyddiaeth chwaith. Yn aml bydd cam-drin domestig yn ymwneud â phatrwm o ymddygiad difrïol a rheolaethol sy'n tueddu i waethygu gydag amser.

Os ydych chi'n credu bod hyn, o bosibl, yn digwydd i chi ac yr hoffech gael gair hollol gydgyfrinachol â rhywun amdano, mae croeso ichi ffonio: 0808 80 10 800.Llinell Gymorth Byw Heb Ofn yw hon ac mae gyda hwy weithwyr cymorth hyfforddedig wrth law i'ch cynorthwyo 

Os ydych chi mewn perygl enbyd cofiwch ffonio 999.

Sir Benfro Ddiogelach

Mae Cydlynydd Cam-drin Domestig Sir Benfro yn aelod o dîm Sir Benfro Ddiogelach a bydd yn cynnal nifer o grwpiau a chyfarwyddyd yn rheolaidd er mwyn mynd i'r afael â mater llosg Cam-drin Domestig yn yr ardal leol.

Grŵp amlasiantaeth yw Fforwm Cam-drin Domestig Sir Benfro ac mae e'n gyfrifol am rannu gwybodaeth ac arfer da mewn perthynas â gwasanaethau cam-drin domestig. Mae'r fforwm yn gweithredu yn ôl y Cylch Gorchwyl canlynol:

 • Meithrin grŵp amlasiantaeth cadarn ac ymroddedig sy'n canolbwyntio ar fynd i'r afael â'r holl faterion sy'n ymwneud â cham-drin domestig.
 • Cynyddu'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth o faterion cam-drin domestig a hybu gwaith y fforwm o fewn y bartneriaeth, a thynnu sylw sefydliadau eraill a'r cyhoedd hefyd at waith y fforwm.
 • Rhannu gwybodaeth ac adnoddau mewn perthynas â phopeth sy'n ymwneud â cham-drin domestig.
 • Rhestru a lledaenu arfer da, gweithdrefnau a hyfforddiant yn genedlaethol, rhanbarthol a lleol.
 • Cynorthwyo a llywio gwaith y grŵp cyflawni mewn perthynas â Cham-drin Domestig, pan mae cynllun busnes Cam-drin Domestig yn cael ei lunio.
 • Cefnogi gwaith yr amryw is-grwpiau a rhoi gorchwylion i'r grwpiau sy'n gysylltiedig â'r fforwm.
 • Rhestru'r cyfleoedd posibl i sicrhau arian.
 • Cael cyflwyniadau rheolaidd ar amrywiaeth o bynciau er mwyn cynorthwyo i lywio gwaith y fforwm.

Mae'r Grŵp Cyflawni ynghylch Cam-drin Domestig yn goruchwylio'r cynllun busnes dwy flynedd ynghylch Cam-drin Domestig.

Bydd dau grŵp arall yn cyfarfod yn rheolaidd er mwyn canolbwyntio ar faterion a gyfyd o'r Llys Cam-drin Domestig Arbenigol (gwasanaeth llys arbenigol sy'n cael ei gynnull er mwyn cynorthwyo dioddefwyr i erlyn y troseddwyr) a chanolbwyntio ar wasanaethau i Blant a Phobl Ifanc.

Gwasanaethau

Mae nifer o raglenni ar gael i gynorthwyo pobl ifanc I ddod i ddeall beth yw perthnasoedd iach ac afiach yn ogystal â sylweddoli beth yw cam-drin domestig. Mae'r pecyn sbectrwm yn cael ei gynnig ar hyn o bryd gan Hafan Cymru mewn nifer o ysgolion uwchradd ledled Sir Benfro a chaiff rhaglen Diogelwch, Ymddiried a Pharch ei chynnal gan Gymorth i Fenywod Cymru. 

Caiff Criw Craff ei gynnig i holl blant Blwyddyn 6 (10 - 11 oed) ac un o'r sesiynau a gynigir yw bwlian yn y cartref.

Ar hyn o bryd mae gan Sir Benfro Ymgynghorydd Annibynnol Dros Dro ynghylch Cam-drin Domestig, sy'n gallu rhoi cymorth i ddioddefwyr sydd mewn perygl enbyd. Ar ben hyn mae lloches ar gael i fenywod a'u plant sy'n gorfod cael diogelfan i fynd iddi.  Am ragor o fanylion byddwch cystal â ffonio Hafan Cymru ar 01437 768671.

Siop Un Alwad

Mae'r Ganolfan ar gyfer Adnoddau Trais Domestig (CEDAR) yn cynnig cyswllt canolog i bawb sy'n pryderu am gamdriniaeth deuluol pa un ai fel dioddefwr, cyfaill, perthynas neu blentyn. Rydym hefyd yn gweithio mewn partneriaeth gydag amrywiaeth o grwpiau a chynlluniau presennol sy'n cael eu rhedeg gan asiantaethau proffesiynol eraill er mwyn i'n cleientiaid ddod i amgylchedd cysurus a chyfarwydd. Mae'r gwasanaeth, sy'n cynnwys cyngor, cwnsela a hyfforddiant, ar gael i ddynion, merched a phlant sy'n chwilio am gefnogaeth ynghylch materion camdriniaeth deuluol.

Cymorth i Fenywod Cymru 

Hafan Cymru 

Prosiect Dyn (ar gyfer dynion sy'n cael eu cam-drin) 0808 801 0321   

Cymorth i Ddioddefwyr

Kooth - gwasanaeth cyngor a chynghori ar-lein i bobl ifanc 

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth neu er mwyn trafod syniadau ynghylch sut y gallwn gydweithio'n effeithiol er mwyn gostwng nifer y digwyddiadau cam-drin domestig, byddwch cystal â chysylltu â:  

Jennifer Hart

Cydlynydd Cam-drin Domestig

E-bost: jenny.hart@pembrokeshire.gov.uk

O dan Flaenoriaeth Camdriniaeth Deuluol yn y Cynllun Integredig Sengl mae nifer o Brif Gamau Gweithredu y bydd y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol yn eu dwyn ymlaen. Y rhain yw:

 • Dal i gynyddu ymwybyddiaeth o gamdriniaeth deuluol a hyrwyddo gwasanaethau
 • Sicrhau bod pobl ifanc yn ymwybodol o gysylltiadau iach ac yn gallu adnabod ymddygiad treisiol
 • Dal i ddatblygu gwasanaethau sy'n rhoi cyngor a chefnogaeth effeithiol i'r rhai a effeithiwyd gan gamdriniaeth deuluol
 • Gweithio gyda phartneriaid cyfiawnder troseddol i wella ymatebion i gamdriniaeth deuluol
 • Rheoli tramgwyddwyr yn effeithiol i leihau perygl

Beth wnaethom ni yn ystod y 12 mis diwethaf?

 • Parhau gwaith gydag ysgolion ac addysg
 • Parhau â gwaith gyda'r Criw Craff.
 • Cyfarfodydd rheolaidd gydag Ynadon SDVC (Llysoedd Arbenigol ar gyfer Trais Domestig).
 • Hyfforddiant DA ar-lein (dros 900 wedi eu cwblhau hyd yma).
 • Codi ymwybyddiaeth o Drais Domestig, y Rhuban Gwyn, ac FGM (Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod) trwy sgyrsiau gyda grwpiau lleol.

Tebyg i:

 • Merched y Wawr
 • Soroptimyddion
 • Cymdeithas yr Ynadon
 • Cangen Unsain y Sir.
ID: 2192, adolygwyd 09/09/2021