Diogelwch ar y Ffyrdd

Diogelwch Sedd Car Plant

Mae'n hanfodol fod rhieni'n sicrhau bod plant yn cael eu gosod yn ddiogel mewn seddi plant neu wregysau diogelwch ar bob taith.

Cyfrifoldeb y gyrrwr yw sicrhau bod plant yn gwisgo eu gwregys yn ddiogel wrth deithio mewn car a bod plentyn o dan ddeuddeg oed neu o dan 135cm o daldra yn defnyddio’r sedd ddiogel gywir.

Am fwy o wybodaeth ewch i:

Seddi ceir plant: y gyfraith (yn agor mewn tab newydd)

Y Gymdeithas Frenhinol er Atal Damweiniau  - Seddi Ceir Plant (yn agor mewn tab newydd)

I gael golwg ar ganllaw i sicrhau bod y sedd gywir gennych chi, ewch i Good Egg Safety (yn agor mewn tab newydd)

Ffoniwch ni ar 01437 775144 neu e-bostiwch road.safety@sir-benfro.gov.uk am ragor o gyngor neu wybodaeth am hyn.

i-Size (yn agor mewn tab newydd) yw’r gyfres newydd o reoliadau ar gyfer seddi ceir plant, a ddaeth i rym yn haf 2013. Dylai rhieni ymgyfarwyddo â'r gofynion er mwyn cadw eu plant yn ddiogel.

Mae i-Size yn gwneud y weithred o deithio mewn car gyda'ch plentyn yn fwy diogel gan eu bod yn nodi'r canlynol:

  • dylid cadw eich plentyn yn wynebu'r cefn nes ei fod yn 15 mis oed
  • rhoddir ystyriaeth i oedran, pwysau a thaldra eich plentyn
  • dylid defnyddio seddi Isofix sy'n haws i'w gosod
  • caiff eich plentyn ei amddiffyn rhag gwrthdrawiad ochr
  • rhoddir mwy o amddiffyniad i ben, gwddf ac organau hanfodol eich plentyn

Fideo yn amlygu'r gwahaniaeth rhwng Seddi ceir sy'n wynebu'r cefn a seddi ceir sy'n wynebu'r blaen (yn agor mewn tab newydd). Er mwyn diogelu eich plentyn, parhewch i osod ei sedd yn wynebu'r cefn am gyn hired â phosib. 

 

ID: 10558, adolygwyd 14/09/2023