Diogelwch ar y Ffyrdd

Dragon Rider Cymru

Mae Dragon Rider Cymru yn gwrs hyfforddiant i reidwyr beiciau modur, sy'n cael ei gefnogi gan Gynllun Gwell Beiciwr yr Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau a chan Thunder Road Motorcycles o Dde Cymru.

Mae Timau Diogelwch Ffyrdd Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, a Sir Benfro wedi gweithio gyda'i gilydd i ddatblygu'r cwrs sgiliau gwell beiciwr hwn, a roddir ar waith gan hyfforddwyr beiciau modur cymwys a phrofiadol sydd wedi'u hachredu gan Gofrestr yr Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau o hyfforddwyr gyrwyr beiciau modur sydd wedi llwyddo yn eu prawf gyrru. Hefyd mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cefnogi'r fenter.

Cynhelir y cyrsiau ar nos Lun a byddant yn cael eu darparu drwy Microsoft Teams. Bydd yr elfen ymarferol yn cael ei threfnu unwaith y byddwch wedi mynychu'r sesiwn nos a bydd y sesiwn yn digwydd ar amrywiaeth o ffyrdd drwy'r sir ac mewn siroedd cyfagos er mwyn diwallu anghenion hyfforddiant beiciau modur reidwyr unigol, ar sail llawlyfr gyrru'r Heddlu, Roadcraft.

Anogir reidwyr sydd wedi cwblhau'r cwrs Beiciwr Diogel i ddod â chopïau o'u ffurflenni asesu ar gyfer y sesiwn ymarferol. Ar y ffordd bydd un hyfforddwr yn gyfrifol am ddau reidiwr ar y mwyaf. Caiff yr hyfforddiant ei addasu i ddiwallu anghenion unigol y reidiwr.

Ar ddiwedd y ddwy sesiwn, bydd y rhai sy'n cymryd rhan yn cael tystysgrif cymhwysedd a gydnabyddir gan amrywiaeth eang o gwmnïau yswiriant ac a allai olygu gostyngiad ym mhris eu hyswiriant.

Faint mae'r cwrs yn ei gostio?

Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i bobl sy'n byw yn Sir Benfro drwy gyllid Grant Diogelwch Ffyrdd Llywodraeth Cymru.

Pryd mae'r cwrs ar gael

Fynegi eich diddordeb mewn mynychu'r cynllun

Bydd rhagor o wybodaeth am sut i gael mynediad i’r cwrs, ynghyd â’r ddolen ymuno, yn cael eu hanfon atoch ar e-bost yn ystod wythnos eich cwrs. Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn y cyfamser, e-bostiwch road.safety@pembrokeshire.gov.uk

Yn dilyn y cwrs ar-lein, bydd hyfforddwr yn cysylltu â chi i drefnu dyddiad ac amser priodol i gwblhau elfen ymarferol y cwrs.

 

ID: 1673, adolygwyd 22/09/2022