Diogelwch ar y Ffyrdd

Kerb-Craft

Mae yn gynllun cenedlaethol a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Nod y cynllun yw dysgu sgiliau cerdded hanfodol i ddisgyblion Blwyddyn 1 a/neu Flwyddyn 2 er mwyn helpu i leihau nifer y damweiniau ymhlith plant sy'n cerdded. Mae’r hyfforddiant yn cael ei gynnal ar ymyl y ffordd gan aelod o’r Tîm Diogelwch ar y Ffyrdd.

Mae 43 ysgol gynradd ar hyd a lled Sir Benfro yn rhan o’r cynllun ar hyn o bryd. Cyhoeddodd un pennaeth ysgol bod y prosiect yn ‘gyfle gwych i gynyddu ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar y ffyrdd yn Sir Benfro’ ac mae’r hyfforddiant yn parhau i gael ei gefnogi’n frwd gan rieni, staff ac aelodau’r cymunedau y mae’r sesiynau hyfforddi yn digwydd ynddynt.

Datblygwyd Kerbcraft gan dîm o seicolegwyr ym Mhrifysgol Ystrad Clud a luniodd y rhaglen i ddysgu tri sgìl hanfodol i blant 5-7 oed, sef dewis mannau a llwybrau diogel, croesi’n ddiogel pan fo ceir wedi’u parcio, a chroesi’n ddiogel ar gyffyrdd. Fodd bynnag, atgoffir rhieni y dylai oedolyn gerdded gyda phlant o’r oed hwn bob amser wrth ymyl ffyrdd neu wrth eu croesi.

  1. Dewis mannau a llwybrau diogel i groesi’r ffordd – Caiff plant eu helpu i adnabod y peryglon ac i nodi croesfannau gwahanol.
  2. Croesi’n ddiogel pan fo ceir wedi’u parcio – Caiff plant eu haddysgu sut i ddefnyddio strategaeth ddiogel ar gyfer croesi ger ceir sydd wedi’u parcio, lle nad oes modd eu hosgoi.
  3. Croesi’n ddiogel ar gyffyrdd –Caiff plant eu cyflwyno i broblemau sy’n gysylltiedig â chyffyrdd syml a chymhleth, ac addysgir strategaeth iddynt ar gyfer edrych i bob cyfeiriad.

Caiff pob sgil ei ymarfer mewn sawl lleoliad gwahanol, dros gyfnod o naw wythnos. Bydd hyfforddwyr diogelwch ar y ffyrdd yn gweithio gyda grwpiau bach iawn o blant ac yn eu helpu i ddatblygu eu sgiliau arsylwi a phrosesau gwneud penderfyniadau wrth ymyl y ffordd. Mae'r plant yn gwisgo siacedi llachar ac yn gafael yn nwylo’r hyfforddwyr drwy'r amser.

Os ydych yn rhiant, athro/athrawes neu lywodraethwr ysgol ac eisiau rhagor o wybodaeth am ddechrau Kerbcraft yn eich ysgol, cysylltwch â’r Tîm Diogelwch ar y Ffyrdd drwy anfon e-bost at: road.safety@pembrokeshire.gov.uk

Os ydych yn addysgu yn y cartref ac yn dymuno cyflwyno Kerbcraft gartref, rydym wedi ffurfio pecyn ‘Kerbcraft Gartref’ a fydd yn rhoi'r wybodaeth i chi ynghylch sut i gyflwyno hyfforddiant Kerbcraft i'ch plant.

Rheolau’r Ffordd Fawr – Rheolau ar gyfer Cerddwyr (yn agor mewn tab newydd) 

 

ID: 10560, adolygwyd 14/09/2023