Diogelwch ar y Ffyrdd

Marchog Draig

Mae Dragon Rider Cymru yn gwrs hyfforddi beiciau modur a gefnogir gan Gynllun Beiciwr Gwell yr Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau a Thunder Road Motorcycles yn Ne Cymru.

Mae’r Timau Diogelwch ar y Ffyrdd Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Sir Benfro, wedi gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu’r cwrs sgiliau uwch hwn i reidwyr sy'n cael ei gyflwyno gan hyfforddwyr beiciau modur profiadol a chymwys sydd wedi’u hachredu gan Gofrestr yr Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau o hyfforddwyr beiciau modur sydd wedi llwyddo yn eu prawf gyrru. Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru hefyd yn cefnogi'r fenter.

Cynhelir y cyrsiau ar nos Lun ac fe'u cyflwynir trwy Microsoft Teams. Bydd yr elfen ymarferol yn cael ei threfnu unwaith y byddwch wedi mynychu’r sesiwn gyda’r nos a bydd yn cael ei chynnal ar y ffordd, gan ddefnyddio amrywiaeth o ffyrdd ledled y sir hon a’r siroedd cyfagos i ddiwallu anghenion hyfforddi reidwyr unigol, yn seiliedig ar Roadcraft, llawlyfr gyrru’r heddlu.

Anogir reidwyr sydd wedi cwblhau'r cwrs Beicio Diogel i ddod â chopïau o'u ffurflenni asesu ar gyfer y sesiwn ymarferol. Y gymhareb hyfforddi fydd un hyfforddwr i uchafswm o ddau feiciwr ar gyfer yr elfen ar y ffordd. Bydd hyfforddiant yn cael ei deilwra i ddiwallu anghenion unigol y reidiwr.

Ar ddiwedd y ddwy sesiwn bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn cael tystysgrif cymhwysedd a gydnabyddir gan amrywiaeth eang o gwmnïau yswiriant ac a allai olygu gostyngiad yn eich premiwm yswiriant.

Beth yw cost y cwrs?

Diolch i gyllid grant Diogelwch ar y Ffyrdd Llywodraeth Cymru, mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i drigolion Sir Benfro.

Argaeledd y cwrs

Mynegwch eich diddordeb i fynychu'r cynllun

Anfonir gwybodaeth bellach atoch am sut i gael mynediad at y cwrs, ynghyd â'r ddolen i ymuno ag ef, drwy neges e-bost yn ystod yr wythnos y mae eich cwrs wedi'i drefnu ar ei chyfer. Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn y cyfamser, anfonwch e-bost at diogelwcharyffyrdd@sir-benfro.gov.uk

Yn dilyn y cwrs ar-lein, bydd hyfforddwr yn cysylltu â chi er mwyn trefnu dyddiad ac amser addas ichi gwblhau elfen ymarferol y cwrs.

ID: 10559, adolygwyd 14/09/2023