Diogelwch ar y Ffyrdd

Pas a Mwy Cymru

Cynllun a ariennir gan Lywodraeth Cymru yw Pass Plus Cymru, sydd wedi'i anelu at yrwyr ifanc rhwng 17 a 25 oed sydd wedi pasio'u prawf yn ddiweddar. Nod y cynllun yw helpu gyrwyr ifanc i wella sgiliau gyrru, ennill profiad ychwanegol, ac, o bosib, cael gostyngiad ar eu hyswiriant car.

Mae'r cynllun yn gofyn i yrwyr ifanc fynychu tiwtorial rhyngweithiol tair awr, wedi'i ddilyn gan hyd at naw awr o yrru ‘ar y ffordd’ (wedi'i rannu rhwng dau fynychwr) gyda hyfforddwr gyrru sydd wedi'i gymeradwyo ac sydd wedi ymgofrestru â Pass Plus Cymru.

Mae'r cynllun Pass Plus Cymru yn cynnwys chwe modiwl sydd wedi'u cynllunio'n arbennig sy'n cwmpasu'r canlynol:

  • Gyrru o gwmpas y dref
  • Tu allan i'r dref
  • Ym mhob tywydd
  • Yn ystod y nos
  • Ar ffyrdd deuol
  • Ar briffyrdd

Ymdrinnir hefyd â gyrru amddiffynnol, ymwybyddiaeth o beryglon, canolbwyntio, cyflymder, cyffuriau ac yfed a gyrru, agweddau diogel ac ymddygiad.

Oherwydd y caiff y cyfranogwyr eu hyfforddi gan hyfforddwr gyrru proffesiynol, byddant yn ennill sgiliau gwerthfawr ychwanegol a sgiliau moduro cadarnhaol a fyddai fel arall yn cymryd amser hir i'w hennill.

Ar ôl cwblhau'r cwrs, cyflwynir Tystysgrif Pass Plus i bob ymgeisydd. Byddwch yn gallu defnyddio'r dystysgrif hon i hawlio'ch gostyngiad yswiriant car. 

Beth yw cost y cwrs?

Cost y cwrs, sydd wedi'i achredu gan yr Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau (DVSA), yw £20, sy’n ostyngiad sylweddol o'r gost arferol, sef tua £160. Telir gweddill y balans gennym ni gan arian grant oddi wrth Lywodraeth Cymru.

Sut caiff y cwrs ei gyflwyno?

Cyflwynir y cyrsiau ar-lein dros Microsoft Teams. Anfonir gwybodaeth bellach atoch am sut i gael mynediad at y cwrs, ynghyd â'r ddolen i ymuno ag ef, drwy neges e-bost yn ystod yr wythnos y mae eich cwrs wedi'i drefnu ar ei chyfer. Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn y cyfamser, anfonwch e-bost at road.safety@pembrokeshire.gov.uk

Yn dilyn y cwrs ar-lein, bydd hyfforddwr yn cysylltu â chi er mwyn trefnu dyddiad ac amser addas ichi gwblhau elfen ymarferol y cwrs.

Archebwch eich lle ar y cwrs (yn agor mewn tab newydd)

 

ID: 10564, adolygwyd 14/09/2023