Dweud eich dweud

Adolygiad o Ddarpariaeth Addysg Gynradd yn Hwlffordd

Mae gan Gyngor Sir Penfro ddyletswydd statudol i sicrhau lleoedd ysgol digonol ac addas yn ei ardal a phennu p’un a yw’n gwneud y defnydd gorau o’r adnoddau a’r cyfleusterau i gyflwyno’r cyfleoedd y mae plant yn eu haeddu.

Cynhaliwyd trafodaeth ragarweiniol ar y cyfeiriad ar gyfer darpariaeth addysg gynradd yn ardal Hwlffordd yn y dyfodol gyda staff, llywodraethwyr, rhieni a’r gymuned ehangach rhwng mis Mai a mis Mehefin 2016, adroddwyd am y canfyddiadau wrth y Cyngor Sir ym mis Rhagfyr 2016. O ganlyniad, ystyriwyd adroddiad pellach gan y Cyngor ym mis Hydref 2017, a oedd yn cynnwys y cynnig canlynol:

Y dylid awdurdodi’r Cyfarwyddwr Plant ac Ysgolion i ddechrau ymgynghoriad statudol ag Esgobaeth Tyddewi ar y ddau ddewis canlynol:

a)      Terfynu Ysgol Feithrin a Babanod Mount Airey ac Ysgol Wirfoddol a Reolir yr Eglwys yng Nghymru Hwlffordd a sefydlu ysgol gymunedol 3-11 newydd gan ddefnyddio safleoedd ac adeiladau presennol y ddwy ysgol;

b)      Terfynu Ysgol Feithrin a Babanod Mount Airey, Ysgol Wirfoddol a Reolir yr Eglwys yng Nghymru Hwlffordd ac Ysgol Gynradd Gymunedol Fenton, a sefydlu ysgol gymunedol 3-11 newydd gan ddefnyddio safleoedd ac adeiladau presennol yr ysgolion.

Yn unol â’r rheoliadau perthnasol, cynhaliwyd ymgynghoriad ag Esgobaeth Tyddewi ar y cynnig uchod rhwng 23 Hydref 2017 a 24 Tachwedd 2017.  Yn ddiweddarach, ystyriodd y Cyngor ymateb yr Esgobaeth yn ei gyfarfod ar 14 Rhagfyr 2017 a chymeradwyodd y dylid dechrau ymgynghoriad statudol ar ddewis a) uchod.

Roedd penderfyniad Cyngor Sir Penfro ar 14 Rhagfyr 2017 fel a ganlyn:

(a)     Y dylid nodi ymateb Esgobaeth Tyddewi.

(b)     Y dylid awdurdodi’r Cyfarwyddwr Plant ac Ysgolion i gynnal ymgynghoriad cyffredinol yn gyfan gwbl ar y cynnig i derfynu Ysgol Feithrin a Babanod Mount Airey ac Ysgol Wirfoddol a Reolir yr Eglwys yng Nghymru Hwlffordd a sefydlu ysgol gymunedol 3-11 newydd gan ddefnyddio safleoedd ac adeiladau presennol y ddwy ysgol – dylid rhoi hyn ar waith ym mis Ionawr 2019.

Dogfen Ymghyghori

Dogfen Ymghyghori

Eich Barn

Gallwch ddweud eich barn trwy gwblhau'r ffurflen ymateb arlein

Neu, argraffwch Ffurflen Ymateb ei sganio a'i anfon trwy e-bost at education.consultations@pembrokeshire.gov.uk neu ei bostio at: Y Cyfarwyddwr Plant ac Ysgolion, Cyngor Sir Penfro, Neuadd y Sir, Hwlffordd, SA61 1TP

Y dyddiad can ar gyfer ymatebion yw dydd Gwener 23 Mawrth 2018

 

ID: 3045, revised 22/03/2018