Dweud eich dweud

Adolygiad o'r Polisi Gamblo

Gofynnir i bobl sy’n byw yn Sir Benfro am eu barn ar y newidiadau arfaethedig i Bolisi Gamblo’r Cyngor Sir.

Mae’r polisi’n esbonio sut mae Cyngor Sir Penfro’n ymdrin â thrwyddedu safleoedd ac yn dyroddi trwyddedau ar gyfer gamblo.

Mae angen i’r Polisi Gamblo gael ei adolygu bob tair blynedd ac mae’r Cyngor Sir yn awyddus i glywed beth mae pobl leol yn ei feddwl am faterion fel atal trosedd ac anhrefn, a diogelu plant a phobl fregus rhag cael eu niweidio neu eu hecsploetio gan gamblo.

Cyhoeddwyd Datganiad Polisi Gamblo cyfredol Cyngor Sir Penfro yn Ionawr 2016.

Polisi Gamblo 2016

Mae gofyn nawr i’r Cyngor ymgynghori ar a pharatoi Datganiad Polisi Gamblo am dair blynedd arall, a ddaw i rym o Ionawr 2019.

DRAFFT Datganiad Polisi Trwyddedu Gorffennaf 2018

Os hoffech wneud sylwadau ar y naill bolisi neu’r llall erbyn dydd Gwener 28 Medi 2018, ysgrifennwch yn uniongyrchol at:-

Y Tîm Trwyddedu
Is-adran Diogelu’r Cyhoedd
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP
Rhif ffôn: 01437 764551

Neu e-bostiwch:-

licensing@pembrokeshire.gov.uk

 

 

 

ID: 4011, revised 20/08/2018