Dweud eich dweud

Adolygu Ardaloedd Pleideisio a Mannau

Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983, Atodlen A1

Deddf Cofrestru a Gweinyddu Etholiadol 2006, a Rheoliadau Adolygu Ardaloedd a Mannau Pleidleisio (Etholiadau Seneddol) 2006. 

Rydym yn cynnal adolygiad o’r ardaloedd pleidleisio a’r mannau pleidleisio yn Sir Benfro, fel y mae gofyn i ni wneud drwy gyfraith. 

Pwrpas yr adolygiad yw sicrhau bod yr holl ardaloedd pleidleisio a’r mannau pleidleisio, cyn belled ag y bo modd, yn addas ac yn hygyrch i’r holl bleidleiswyr. 

Ardaloedd pleidleisio

Mae’r Cyngor yn gyfrifol am rannu ei ardal yn ardaloedd pleidleisio i ddibenion etholiadau Seneddol y Deyrnas Unedig. Defnyddir y trefniadau a wneir ar gyfer etholiadau Seneddol y Deyrnas Unedig hefyd ar gyfer yr holl etholiadau a refferenda eraill. Rhaid i bob cymuned yng Nghymru, oni bai bod amgylchiadau arbennig yn bodoli, fod yn ardal bleidleisio ar wahân. Wrth ddynodi ardaloedd pleidleisio, ceisiwn sicrhau bod yr holl etholwyr yn cael cyfleusterau rhesymol ar gyfer pleidleisio cyn belled ag y bo’n ymarferol. 

Mannau pleidleisio

Y man pleidleisio yw’r ardal ddaearyddol lle mae’r orsaf bleidleisio wedi ei lleoli.  Mae’n arferiad cyffredin diffinio pob ardal bleidleisio fel y man pleidleisio, yn hytrach na dynodi adeilad neilltuol, sy’n caniatáu rhywfaint o hyblygrwydd. 

Gorsafoedd pleidleisio

Yr orsaf bleidleisio yw’r man ffisegol lle mae pleidleisio’n digwydd. Y Swyddog Canlyniadau (Gweithredol) sy’n penderfynu ar leoliad y gorsafoedd pleidleisio. 

Y camau ar gyfer yr adolygiad hwn

Byddwn yn rhoi hysbysiad ynghylch cychwyn ffurfiol yr adolygiad. 

Byddwn yn cyhoeddi sylwadau gan y Swyddog Canlyniadau (Gweithredol).

Cynhelir ymgynghoriad cyhoeddus dros gyfnod yn cychwyn ar y 3ydd o Fehefin 2019, fydd yn dod i ben ar y 26ain o Orffennaf 2019.

Byddwn yn ystyried y sylwadau a dderbyniwyd pan fyddwn yn gwneud yr argymhellion terfynol.  

Caiff yr argymhellion terfynol eu hystyried gan y Cyngor llawn yn y cyfarfod ar y 10fed o Hydref 2019.  

Amserlen ar gyfer yr adolygiad

Dyddiad

 

27ain o Fai

Hysbysiad ffurfiol am yr adolygiad

27ain o Fai

Cyhoeddi sylwadau gan y Swyddog Canlyniadau (Gweithredol).

3ydd o Fehefin

Cychwyn cyfnod yr ymgynghoriad cyhoeddus 

26ain o Orffennaf

Diwedd cyfnod yr ymgynghoriad cyhoeddus.

10fed o Hydref

Y Cyngor Llawn yn ystyried y cynigion terfynol

 

Y Trefniadau Presennol / Sylwadau gan y Swyddog Canlyniadau (Gweithredol).

Y Trefniadau Presennol a Sylwadau gan y Swyddog Canlyniadau Gweithredol

Adolygiad Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru o drefniadau etholiadol Sir Benfro.

Lle bo adolygiad i gael ei gynnal o ardal / man pleidleisio cyn i ffiniau newydd y ward etholiadol ddod i rym yn llawn, bydd angen i’r adolygiad fod yn seiliedig ar ffiniau cyfredol y ward etholiadol; fodd bynnag, dylai unrhyw adolygiad gymryd i ystyriaeth hefyd unrhyw ffiniau ward newydd nad ydynt eto mewn grym. 

Mae’r tabl isod yn rhoi’r cynigion drafft a wnaed gan Gomisiwn y Ffiniau. Lle nad oes trefniadau gorsaf bleidleisio yn eu lle ar hyn o bryd, byddem yn croesawu eich sylwadau ynghylch adeiladau addas.

Cynigion Drafft

Nid yw'r cynigion yn effeithio ar y wardiau canlynol ac felly nid ydynt yn ffurfio rhan o’r tabl hwn: Burton, Wdig, Hwlffordd - Castell, Hwlffordd - Garth, Hwlffordd - Prendergast, Hwlffordd - Portfield, Hwlffordd - y Priordy, Hundleton, Cilgeti/Begeli, Llanbedr Felffre, Llandyfái, Treletert, Llangwm, Martletwy, Pont Myrddin, Aberdaugleddau - Canol, Aberdaugleddau - Gorllewin, Arberth, Arberth Wledig, Neyland - Dwyrain, Neyland - Gorllewin, Penfro - Gogledd y Santes Fair, Doc Penfro - y Farchnad, Solfach, Tyddewi, Llandudoch, Dinbych-y-pysgod - Gogledd, Dinbych-y-pysgod - De

Am fanylion pellach ynghylch adolygu trefniadau etholiadol yn Sir Benfro, gweler -

https://ldbc.gov.wales/reviews/06-18/pembrokeshire

 

Gwneud sylwadau ar yr adolygiad

Os ydych chi’n fodlon ar y trefniadau presennol, rhowch wybod i ni, os gwelwch yn dda. 

Os nad ydych chi’n fodlon, byddem yn croesawu eich sylwadau a byddai gennym ddiddordeb arbennig mewn gwybod a oes yna adeiladau mwy addas y gallem eu defnyddio. 

Mae gennym ddiddordeb neilltuol mewn cael gwybod a oes yna broblemau penodol mewn perthynas â mynediad i’n gorsafoedd pleidleisio. 

Gellwch wneud sylwadau drwy’r Ffurflen Ymateb Ar-lein hon.

Fel arall, gellwch gwblhau copi caled a’i ddychwelyd i surveys@pembrokeshire.gov.uk neu Cyngor Sir Penfro, Polisi, 2D Neuadd y Sir, Hwlffordd, SA61 1TP

ID: 5239, revised 03/06/2019