Dweud eich dweud

Arolwg i asesu'r galw am addysg cyfrwng Cymraeg yn ardaloedd Penfro/Doc Penfro

Annwyl riant / gofalwr

Mae plant yn ffynhonnell ddi-ben-draw o bleser, ond ochr yn ochr â'r pleser mae'r cyfrifoldeb am benderfynu ynghylch addysg eich plentyn – hwn fydd un o'r penderfyniadau pwysicaf y byddwch yn ei wneud yn ystod eich bywyd.

Rydym yn ceisio barn rhieni / gofalwyr yn ardaloedd Penfro a Doc Penfro, ar yr iaith y byddai'n well ganddynt i'w plentyn / plant gael ei haddysgu ynddi.

Mae gan bob plentyn yn Sir Benfro yr hawl i gael addysg cyfrwng Cymraeg.

Mae gan bob rhiant/gofalwr yng Nghymru yr hawl i fynegi dymuniad i anfon eu plant i ysgol sy'n cynnig addysg cyfrwng Cymraeg – mae'r opsiwn hwn ar gael i deuluoedd Cymraeg a theuluoedd nad ydynt yn siarad Cymraeg. 

O ganlyniad i ymrwymiad Llywodraeth Cymru i sicrhau bod Cymru yn wlad gwbl ddwyieithog, mae mwy o alw heddiw am sgiliau dwyieithog yn y gweithle nag erioed o'r blaen.

Asesu'r galw

Drwy gwblhau'r arolwg hwn byddwch yn ein helpu i gynllunio a darparu gwasanaethau addysg sy'n diwallu anghenion a dymuniadau cymaint o rieni yn ardaloedd Penfro a Doc Penfro ag sy'n bosibl.

Byddwch yn ymwybodol y caiff y wybodaeth a roddir gennych ei thrin yn gwbl gyfrinachol a'i defnyddio yn unol â'r holl brotocolau diogelu data.  Caiff eich ymatebion eu cadw a'u defnyddio at ddibenion ystadegol yn unig.

Ffurflen Ymateb Arlein

Ysgolion Cynradd a Chanol Cyfrwng Cymraeg yn Sir Benfro

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 7 Mehefin 2019

Yn gywir

 

Kate Evan-Hughes

Cyfarwyddwr Plant ac Ysgolion

ID: 5198, revised 21/05/2019