im hereim hereim hereim hereim hereim hereim hereim hereim hereim hereim hereim here Rhybudd Preifatrwydd Holiaduron, Arolygon ac Ymgynghoriadau - Cyngor Sir Benfro

Dweud eich dweud

Rhybudd Preifatrwydd Holiaduron, Arolygon ac Ymgynghoriadau

SUT Y BYDDWN YN DEFNYDDIO EICH GWYBODAETH

Y DIBEN A'R SAIL GYFREITHIOL AR GYFER DEFNYDDIO EICH GWYBODAETH

Diben prosesu 

Diben yr holiaduron, yr arolygon ac ymgyngoriadau yw cael eich barn am y gwasanaethau a ddarparwn a newid a datblygiadau y gellir eu cynnig.  Bydd y wybodaeth a ddarparwch yn cael ei choladu a’i defnyddio i lunio adroddiad cryno.  Gan ddibynnu ar gwmpas / natur yr holiadur, arolygon neu ymgynghoriad, bydd yr adroddiad cryno’n cael ystyriaeth gydwybodol gan aelodau ein uwch dîm rheoli (gan gynnwys Cynghorwyr) a fydd yn penderfynu ar gwrs gweithredu priodol.

Ni fydd modd adnabod unigolion o’r adroddiad cryno hwn, a all gael ei gyhoeddi gennym.  

Os yw holiadur neu arolwg yn cynnig cael eich cynnwys mewn raffl, yna bydd eich manylion cyswllt yn cael eu defnyddio hefyd at ddibenion gweinyddu’r raffl hon.  Gallwn hefyd gyhoeddi pwy yw’r enillwyr ar ein gwefan a’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol, ond dim ond gyda’u caniatâd.

Sail gyfreithiol ar gyfer prosesu 

Er mwyn i brosesu data personol fod yn gyfreithlon o dan Reoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2016 a Deddf Diogelu Data 2018, mae’n rhaid nodi amod dilys o Erthygl 6 y Rheoliadau, a amlinellir isod:

6.1 Caniatâd - Mae gwrthrych y data wedi rhoi caniatâd clir i chi brosesu ei ddata personol at un diben penodol neu fwy.  Gellir tynnu’r caniatâd hwn yn ôl unrhyw bryd. 

Mae deddfwriaeth Diogelu Data yn darparu amddiffyniad ychwanegol ar gyfer rhai dosbarthiadau o wybodaeth o'r enw 'data personol arbennig'.  Os bydd unrhyw wybodaeth yn dod o fewn y diffiniad o ddata personol arbennig, yna mae'n rhaid nodi amod ychwanegol o Erthygl 9 y Rheoliadau, fel yr amlinellir isod:.

Atodlen 1 8 (1) Bodlonir yr amod hwn os yw’r prosesu— 

(a) yn perthyn i gategori penodedig o ddata personol, a 

(b) yn angenrheidiol at y dibenion o nodi neu gadw golwg ar fodolaeth neu absenoldeb cyfle cyfartal neu driniaeth gyfartal rhwng grwpiau o bobl a bennwyd mewn perthynas â’r categori hwnnw gyda’r bwriad o alluogi hyrwyddo neu gynnal y cyfryw gydraddoldeb yn amodol ar eithriadau.

PWY FYDD YN GALLU CYRCHU EICH GWYBODAETH?

Manylion prif ddefnyddwyr eich gwybodaeth

Prif ddefnyddiwr eich gwybodaeth fydd y maes gwasanaeth yng Nghyngor Sir Penfro sy’n gofyn am eich barn / yn gweinyddu’r raffl.

Er y gellir cyhoeddi adroddiadau cryno, ni fydd modd adnabod unigolion o’r adroddiad cryno hwn.  

Manylion unrhyw achos o rannu eich gwybodaeth gyda sefydliadau eraill

Ni fydd eich gwybodaeth a ddarparwch wrth ymateb i holiaduron, arolygon ac ymgyngoriadau yn cael ei rhannu gyda phobl eraill oni bai bod dyletswydd gyfreithiol arnom i wneud hynny.

Ceisiadau am wybodaeth

Mae'n bosibl y bydd yr holl wybodaeth a gofnodwyd a gedwir gan Gyngor Sir Penfro yn destun ceisiadau o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 a deddfwriaeth Diogelu Data.

AM BA HYD Y BYDDWN YN CADW EICH GWYBODAETH?

Manylion y cyfnod cadw  

Mae'r cyfnod y mae Cyngor Sir Penfro yn cadw gwybodaeth yn cael ei bennu trwy ofynion statudol neu arferion gorau

Ni fyddwn yn cadw’r barnau a fynegwch mewn ffordd a fydd yn peri eich adnabod am gyfnod hwy na’r angen.

Os yw’r holiadur neu’r arolwg yn cynnig cyfle i gyfranogi mewn raffl, yna bydd eich manylion cyswllt yn cael eu cadw am 6 mis.

EICH HAWLIAU (GAN GYNNWYS Y WEITHDREFN GŴYNION)

Eich hawliau o dan ddeddfwriaeth Diogelu Data

Mae deddfwriaeth Diogelu Data yn rhoi nifer o hawliau i wrthrychau data (y rheiny y mae'r wybodaeth yn sôn amdanynt):

•       Yr hawl i gael mynediad at ddata gan y gwrthrych

•       Yr hawl i gael gwybod 

•       Yr hawl i gywiro

•       Yr hawl i ddileu

•       Yr hawl i gyfyngu ar brosesu 

•       Yr hawl i wrthwynebu

•       Yr hawl i gludadwyedd data

•       Hawliau mewn perthynas â gwneud penderfyniadau a phroffilio awtomataidd. 

Mae rhagor o wybodaeth am eich hawliau ar gael o: www.ico.org.uk.  

Er mwyn datgan eich hawliau, cysylltwch â'r Swyddog Diogelu Data isod. 

Cwynion neu Ymholiadau

Mae Cyngor Sir Penfro yn ymdrechu i fodloni’r safonau uchaf wrth gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol.  Am y rheswm hwn, cymerwn unrhyw gwynion a dderbyniwn am hyn o ddifrif.  Anogwn bobl i dynnu ein sylw os credant fod ein proses o gasglu neu ddefnyddio gwybodaeth yn annheg, yn gamarweiniol neu’n amhriodol.

Nid yw’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn darparu manylion llawn am holl agweddau ein proses gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol.  Fodd bynnag, rydym yn hapus i ddarparu unrhyw wybodaeth ychwanegol neu eglurhad sydd eu hangen.  

ENW'R RHEOLYDD DATA A'R SWYDDOG DIOGELU DATA

Jo Hendy, Swyddog Diogelu Data, Cyngor Sir Penfro, Neuadd y Sir, Hwlffordd, SA61 1TP

dataprotection@pembrokeshire.gov.uk

01437 764551

Os ydych eisiau gwneud cwyn am y modd yr ydym wedi prosesu eich data personol, gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth fel y corff statudol sy’n goruchwylio’r gyfraith diogelu data:

Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, SK9 5AF

worker@ico.org.uk     

0303 123 1113

 

 

ID: 4196, adolygwyd 11/10/2018

Fframwaith Ymgynsylltu ac Ymgynghori

1). Adolygiad o'r Strategaeth Ymgysylltu â'r Cyhoedd 2012 – 2017 Gyfredol

 “Mae Cyngor Sir Penfro wedi ymrwymo i roi ymgysylltu â’r cyhoedd wrth graidd dyluniad a chyflwyniad gwasanaethau, polisïau a rhaglenni.”

Rydym wedi bod yn gweithio tuag at:

 • ddealltwriaeth gyffredinol o bwysigrwydd ymgysylltu â'r cyhoedd
 • dealltwriaeth gyffredinol o'r broses o ymgysylltu â'r cyhoedd a sut i reoli'r gwahanol    gamau o fewn y broses
 • derbyn ymgysylltu â’r cyhoedd fel dull arferol ar gyfer llywio datblygu, dylunio, cyflwyno a gwerthuso gwasanaethau, polisïau a rhaglenni'r Cyngor
 • cadw cofnodion cywir a hygyrch o weithgareddau ymgysylltu â'r cyhoedd er mwyn i ni allu dangos:
  • ystod ein gweithgarwch ymgysylltu â'r cyhoedd
  • effeithiolrwydd ein gweithgarwch ymgysylltu â'r cyhoedd
  • canlyniadau ein gweithgarwch ymgysylltu â'r cyhoedd

2). Y ffactorau sy’n gyrru’r Adolygiad o'r Strategaeth

 • Mae wedi dod i ddiwedd ei hoes
 • Mae Deddfau Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant bellach ar waith, ac mae’r ddwy yn pwysleisio’r angen i 'gynnwys' a 'chydweithio'
 • Er bod tystiolaeth glir o gynnydd sylweddol ers cychwyn y strategaeth, mae anghysonderau o ran dull ar draws yr awdurdod
 • Yr angen i leihau'r risg o her i brosesau a phenderfyniadau
 • Mae arfer orau sy'n dod i'r amlwg yn argymell rhagor o wahaniaeth rhwng ymgysylltu ac ymgynghori

Fis Ionawr 2017, cyflwynodd y Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol fframwaith amlinellol ar gyfer datblygu Cyfarwyddyd Strategol Ymgysylltu ac Ymgynghori i'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol. Cyflwynwyd astudiaethau achos o’r adrannau Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion a Gwasanaethau Diwylliannol hefyd fel tystiolaeth ategol o gynnydd. Cyflwynwyd gwybodaeth am y fframwaith amlinellol i’r Tîm Rheoli Corfforaethol hefyd ym mis Chwefror 2017.

3). Fframwaith Amlinellol ar gyfer datblygu Arweiniad Strategol Ymgysylltu ac Ymgynghori

Yn unol â'r arfer orau sy'n dod i'r amlwg, bydd symudiad oddi wrth hyrwyddo'r cysyniad o 'ymgysylltu â'r cyhoedd' tuag at bwysleisio 'ymgysylltu â rhanddeiliaid', gan ddilyn hynny gyda chyfnod o ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol os yw’r meini prawf sy'n creu’r angen am hynny’n cael eu bodloni (gweler tabl isod)

Dadansoddiad o ymgysylltu â rhanddeiliaid

 • Rhanddeiliaid (y rhai sy'n gallu effeithio ar / yr effeithir arnynt)
 • Argymhellwyd ymgymryd ag ymgysylltiad â rhanddeiliaid fel rhan arferol o ddatblygu, dylunio, cyflwyno a gwerthuso gwasanaethau, polisïau a rhaglenni'r Cyngor
 • Mae’r strategaeth yn hyrwyddo dealltwriaeth o fanteision ac anfanteision dulliau parhaus ac ad hoc o ymgysylltu

Ymgysylltu (cyn-opsiwn)

Ymgynghori (cyn-penderfynu)

Yn gynnar yn y broses, cam syniadau’n unig (h.y. cydnabod y ffactorau sy’n gyrru’r newid ond dim achos busnes / opsiynau ffurfiol wedi’u datblygu)

Pan fo gofyniad statudol

Pan fo disgwyliadau dilys

Er mwyn sicrhau 'tegwch' (hawliau / buddion ddim yn cael eu newid / eu diddymu heb wrando ar farn)

Pan fo gwaith ymgysylltu yn awgrymu’r angen

Casglu syniadau, awgrymiadau ac ati i'w bwydo i ddatblygiad yr achos / opsiynau busnes

Cyflwyno opsiynau a ddatblygwyd o waith ymgysylltu (gan esbonio pam fod unrhyw opsiynau wedi’u diddymu)

Casglu barn ar yr opsiwn/opsiynau a gyflwynwyd a gwahodd awgrymiadau ar gyfer opsiynau gwahanol

Casglu tystiolaeth er mwyn helpu i lywio datblygiad yr Asesiad Effaith Integredig

Y cynnyrch yn cael ei ystyried yn gydwybodol gan y rhai sy’n gwneud penderfyniadau

 

Canolbwyntio ar randdeiliaid

A

Buddiannau cydraddoldeb

Mor gynhwysol â phosib

A

Buddiannau cydraddoldeb

Lawrlwythwch y wybodaeth hon fel PDF

Cyngor Sir Penfro Fframwaith Ymgysylltu ac Ymgynghori Mawrth 2017

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Sarah Worby, Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol,
Cyngor Sir Penfro,2D, Neuadd y Sir,Hwlffordd SA61 1TP
01437 775263
sarah.worby@pembrokeshire.gov.uk

ID: 2730, adolygwyd 03/09/2018
ID: 2289, adolygwyd 24/01/2018

Ad-drefnu Ysgolion

Cynnig i ddod ag Ysgol Gatholig y Santes Fair, Doc Penfro i ben

Llythyr Penderfyniad 04/03/19 Llythyr Penderfyniad
Adroddiad Gwrthwynediadau Chwefror 2019 Adroddiad Gwrthwynediadau
Rybuddau Statudol (08/01/19 - 05/02/19) Ysgol Gynradd Gatholig Y Santes Fair
Adroddiad Ymgynghoroi Rhagfyr 2018 Addroddiad Ymghynghori Rhagfyr 2018

 

Adolygiad o Ddarpariaeth Addysg Gynradd yn Hwlffordd

Llythyr Penderfyniad 26/07/18 Llythyr Penderfyniad 26/07/18
Rybuddau Statudol (14/05/18 - 11/06/18) Adolygiad o Ddarpariaeth Addysg Gynradd yn Hwlffordd Rybuddau Statudol
Adroddiad Ymgynghoroi Mai 2018 Adroddiad Ymgynghorol
Ymgynghori Statudol (07/02/2018 - 23/03/2018) Ymgynghori Statudol

 

Ysgol Gynradd Gymunedol Tredeml - derbyn disgyblion 3 oed rhan amser

Llythyr Penderfyniad 26/07/18 Llythyr Penderfyniad 26/07/18

 

Ysgol WG yr Eglwys yng Nghymru St Florence - derbyn disgyblion 3 oed rhan amser

Llythyr Penderfyniad 23/05/18 Llythyr Penderfyniad

 

Ysgol WG yr Eglwys yng Nghymru, Sant Aeddan – derbyn disgyblion 3 oed rhan amser

Llythyr penderfyniad 05/07/17 Llythyr penderfyniad

 

Ysgol Gymunedol Croesgoch - Newid Cyfrwng yr Addysgu

Llythyr penderfyniad 05/07/17 Llythyr penderfyniad
Llythyr penderfyniad 13/12/16

 

Darpariaeth Addysg Gynradd yn Aberdaugleddau

Llythyr penderfyniad - Ysgol Babanod a Meithrin y Meads a Ysgol Iau Aberdaugleddau
Llythyr penderfyniad - Sant Ffransis Llythyr penderfyniad

 

Darpariaeth Addysg Uwchradd Cyfrwng Saesneg yn Hwlffordd

Llythyr penderfyniad 21/07/17 Llythyr penderfyniad

 

Abergwaun a Thyddewi

Llythyr penderfyniad - Abergwaun
Llythyr penderfyniad - Tyddewi
ID: 621, adolygwyd 04/06/2019

Rybuddau Statudol

 

Hysbysiad o Adolygiad o Ddosbarthiadau Etholiadol, Mannau Pleidleisio o Gorsafoedd Pleidleisio

Hysbysiad o Adolygiad o Ddosbarthiadau Etholiadol, Mannau Pleidleisio o Gorsafoedd Pleidleisio

Y Trefniadau Presennol a Sylwadau gan y Swyddog Canlyniadau Gweithredol

ID: 622, adolygwyd 13/06/2019

Ar Ôl Ymgynghori

Beth sy'n digwydd ar ôl i ymgynghoriad ddod i ben?

Ar ôl i ymgynghoriad ddod i ben, coladir yr holl ymatebion a rhoddir adroddiad ymgynghori at ei gilydd.

Bydd y wybodaeth hon yn mynd i'r Pennaeth Gwasanaeth neu'r rheolwr wedyn, a fydd yn gorfod rhoi cynnig/cynigion gerbron ar gyfer ymgynghoriad. Bydd y Pennaeth Gwasanaeth neu'r rheolwr yn defnyddio'r wybodaeth i lunio adroddiad terfynol i'r sawl sy'n gyfrifol am wneud penderfyniad ar y cynnig/cynigion.

Cabinet y Cyngor fydd yn gwneud y penderfyniad yn aml iawn, ond weithiau'r Cyngor llawn fydd yn gwneud, neu mewn rhai achosion, caiff yr awdurdod ei ddirprwyo i Gyfarwyddwr penodol.

Mae papurau pwnc cyfarfodydd lle gwneir penderfyniadau ar gael yn adran Cyfarfodydd agendâu a chofnodion ein gwefan.

Asesiadau Integredig ac Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb

Fel rhan o'r broses ymgynghori, byddwn yn llunio Asesiad Effaith Integredig drafft.

Defnyddiwn y wybodaeth a gasglwn yn ystod ymgynghoriadau i'n helpu ni i lunio Asesiad Effaith Integredig terfynol.

Rhaid i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau ystyried yr asesiad effaith.​

ID: 623, adolygwyd 18/08/2017

Ymgynghoriadau

Ymgynhoriadau Presennol

Statws: Cyfredol
Mae’r ddogfen hon yn cynrychioli man cychwyn adolygiad o ddarpariaeth ...
Cyfnod Ymgynghoriad: 03/06/2019 -  05/07/2019

Statws: Cyfredol
Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983, Atodlen A1 Deddf Cofrestru a Gweinyddu Etholiadol 2006, a Rheoliadau ...
Cyfnod Ymgynghoriad: 03/06/2019 -  26/07/2019


ID: 465, adolygwyd 17/08/2017