Dweud eich dweud

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy ar gyfer Sir Benfro - Drafft Mai 2018

Mae Cyngor Sir Penfro ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cydadolygu’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy ar gyfer Sir Benfro 2007 i 2017 (CGHT) a bydd yn newid y cynllun yn ôl gofynion adran 60 o Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000.

Mae’r cynllun statudol wedi bod yn adnodd gwerthfawr i Sir Benfro ers ei ddatblygu un mlynedd ar ddeg yn ôl. Mae’n bwysig ei adolygu i sicrhau bod Cyngor Sir Penfro ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro’n dal i nodi, cynllunio a blaenoriaethu gwelliannau i’w rhwydweithiau llwybrau’n effeithiol. 

Cynllun Gwelliant Hawliau Tramwy 2007 2017

Paratowyd cynllun drafft ac mae ymgynghori arno bellach am ddeuddeg wythnos.  Mae’r ymgynghori’n rhoi cyfle i’r cyhoedd, Cynghorau Cymuned a grwpiau eraill fynegi eu barn ar sut ddylid rheoli’r rhwydwaith hawliau tramwy yn Sir Benfro yn ystod y cyfnod nesaf o ddeng mlynedd.

Cynllun Gwelliant Hawliau Tramwy ar gyfer Sir Benfro Drafft Mai 2018

Eich Barn

Gallwch roi eich barn drwy argraffu a chwblhau'r ffurflen hon. Ar ôl cwblhau'r ffurflen, sganiwch hi a'i hanfon drwy e-bost i 

RightsofWayImprovementPlan@pembrokeshire.gov.uk neu drwy'r post i Hawliau Tramwy Cyhoeddus, Cyngor Sir Penfro, Neuadd y Sir, Hwlffordd, SA61 1TP

 

Fel arall, gallwch anfon sylwadau drwy'r e-bost yn uniongyrchol a RightsofWayImprovementPlan@pembrokeshire.gov.uk neu drwy'r post i'r cyfeiriad uchod

Mae’r ymgynghori’n parhau tan ddydd Gwener 3ydd Awst 2018   

 

ID: 3470, revised 25/05/2018