Dweud eich dweud

Cynnig i Leihau Oriau Agor yn Neuadd Chwaraeon Tyddewi

 

Pam ydyn ni'n cynnig lleihau'r oriau agor?

Dros y pum mlynedd ddiwethaf, mae Cyngor Sir Penfro wedi pontio bwlch cyllido o £68.6 miliwn.

Y rheswm dros y bwlch cyllido yw lleihad yn y grant yr ydym yn ei gael gan Lywodraeth Cymru, cynnydd yn yr isafswm cyflog cenedlaethol a'r cyflog byw, a chodiadau sylweddol mewn cyflogau a chyfraniadau cyflogwyr at bensiynau athrawon. Mae nifer y bobl hŷn yn y boblogaeth hefyd yn cynyddu, sy'n cynyddu'r galw ar wasanaethau cymdeithasol i oedolion. Mae costau nad ydynt yn ymwneud â'r gweithlu yn cynyddu hefyd, er enghraifft chwyddiant a chostau contractiol.

Hyd yma, mae'r bwlch cyllido wedi'i bontio trwy gyfuniad o £14.7 miliwn o incwm ychwanegol o godiadau yn y Dreth Gyngor, £52.6 miliwn trwy leihau costau/effeithlonrwydd, cyfraniad o £0.6 miliwn o incwm ail gartrefi'r Dreth Gyngor (elfen gymunedol) a chyfraniad o £0.7 miliwn o'r cronfeydd wrth gefn.

Ar gyfer blwyddyn ariannol 2019-20, ni fydd ysgolion unigol a maes Gofal Cymdeithasol Plant ac Oedolion yn cael cynnydd yn eu cyllideb refeniw, gan olygu y bydd yn rhaid iddynt ddod o hyd i ffyrdd o leihau costau a gwneud arbedion effeithlonrwydd er mwyn ymateb i bwysau chwyddiannol, demograffig ac eraill. Gofynnwyd i holl wasanaethau eraill y Cyngor, gan gynnwys y Gwasanaethau Hamdden, nodi ffyrdd o arbed 8% (o'u cyllideb gwariant net y gellir ei reoli ar gyfer 2019-20) trwy leihau costau a gwneud arbedion effeithlonrwydd.

Beth y mae hyn yn ei olygu i Neuadd Chwaraeon Tyddewi?

Rydym wedi edrych ar weithgarwch cwsmeriaid ym mhob un o'n deg Canolfan Hamdden a Neuadd Chwaraeon, ac wedi gweld mai prin iawn y mae Neuadd Chwaraeon Tyddewi yn cael ei defnyddio ar fore dydd Iau a dydd Sul. Felly, rydym yn cynnig cau'r neuadd yn ystod yr adegau hyn er mwyn helpu i gyrraedd ein targedau o ran lleihau costau/arbedion effeithlonrwydd, ac i ddiogelu'r ddarpariaeth gyffredinol yn y Neuadd.

 

  Oriau agor presennol Oriau agor newydd arfaethedig
Dydd Llun 8am-12 hanner dydd a 4pm-9pm 8am-12 hanner dydd a 4pm-9pm
Dydd Mawrth 8am-12 hanner dydd a 4pm-8pm 8am-12 hanner dydd a 4pm-8pm
Dydd Mercher 8am-12 hanner dydd a 4pm-9pm 8am-12 hanner dydd a 4pm-9pm
Dydd Iau 8am-12 hanner dydd a 4pm-8pm 4pm-8pm
Dydd Gwener 8am-12 hanner dydd a 4pm-8pm 8am-12 hanner dydd a 4pm-8pm
Dydd Sadwrn 8am-11am 8am-11am
Dydd Sul 9.30am-12.30pm  

 

Yn ogystal, byddai'r cyfleuster yn cau ar nos Wener rhwng 4pm ac 8pm yn ystod gwyliau ysgol yr haf (26 Gorffennaf-30 Awst yn gynhwysol).

Rydym hefyd wedi siarad â Chyngor Dinas Tyddewi, ac mae wedi cytuno na fyddai'n ffordd ddefnyddiol o ddefnyddio cyllid i geisio cadw'r Neuadd ar agor ar yr adegau hyn.

Fodd bynnag, rydym yn awyddus i glywed barn y rheiny sy'n defnyddio'r Neuadd a'r rheiny yn y gymuned ehangach ar y cynigion cyn gwneud penderfyniad terfynol. Mae gennym ddiddordeb hefyd mewn syniadau neu awgrymiadau eraill a allai fod gennych o ran ffyrdd y gallai Hamdden Sir Benfro gyrraedd ei dargedau o ran lleihau costau/arbedion effeithlonrwydd.

Sut i ymateb

Byddem yn ddiolchgar pe gallech roi ychydig funudau i lenwi a dychwelyd ein ffurflen ymateb fer

Fel arall argraffwch gopi caled, cwblhewch a dychwelwch at surveys@pembrokeshire.gov.uk neu Gyngor Sir Penfro, Polisi, 2D Neuadd y Sir, Hwlffordd, SA61 1TP

Dychwelwch erbyn Dydd Mawrth 23ain Ebrill 2019

 
ID: 5029, revised 23/04/2019