im hereim hereim hereim hereim hereim hereim hereim hereim hereim hereim hereim hereim hereim hereim hereim here Fframwaith Ymgynsylltu ac Ymgynghori - Cyngor Sir Benfro

Dweud eich dweud

Fframwaith Ymgynsylltu ac Ymgynghori

1). Adolygiad o'r Strategaeth Ymgysylltu â'r Cyhoedd 2012 – 2017 Gyfredol

 “Mae Cyngor Sir Penfro wedi ymrwymo i roi ymgysylltu â’r cyhoedd wrth graidd dyluniad a chyflwyniad gwasanaethau, polisïau a rhaglenni.”

Rydym wedi bod yn gweithio tuag at:

 • ddealltwriaeth gyffredinol o bwysigrwydd ymgysylltu â'r cyhoedd
 • dealltwriaeth gyffredinol o'r broses o ymgysylltu â'r cyhoedd a sut i reoli'r gwahanol    gamau o fewn y broses
 • derbyn ymgysylltu â’r cyhoedd fel dull arferol ar gyfer llywio datblygu, dylunio, cyflwyno a gwerthuso gwasanaethau, polisïau a rhaglenni'r Cyngor
 • cadw cofnodion cywir a hygyrch o weithgareddau ymgysylltu â'r cyhoedd er mwyn i ni allu dangos:
  • ystod ein gweithgarwch ymgysylltu â'r cyhoedd
  • effeithiolrwydd ein gweithgarwch ymgysylltu â'r cyhoedd
  • canlyniadau ein gweithgarwch ymgysylltu â'r cyhoedd

2). Y ffactorau sy’n gyrru’r Adolygiad o'r Strategaeth

 • Mae wedi dod i ddiwedd ei hoes
 • Mae Deddfau Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant bellach ar waith, ac mae’r ddwy yn pwysleisio’r angen i 'gynnwys' a 'chydweithio'
 • Er bod tystiolaeth glir o gynnydd sylweddol ers cychwyn y strategaeth, mae anghysonderau o ran dull ar draws yr awdurdod
 • Yr angen i leihau'r risg o her i brosesau a phenderfyniadau
 • Mae arfer orau sy'n dod i'r amlwg yn argymell rhagor o wahaniaeth rhwng ymgysylltu ac ymgynghori

Fis Ionawr 2017, cyflwynodd y Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol fframwaith amlinellol ar gyfer datblygu Cyfarwyddyd Strategol Ymgysylltu ac Ymgynghori i'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol. Cyflwynwyd astudiaethau achos o’r adrannau Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion a Gwasanaethau Diwylliannol hefyd fel tystiolaeth ategol o gynnydd. Cyflwynwyd gwybodaeth am y fframwaith amlinellol i’r Tîm Rheoli Corfforaethol hefyd ym mis Chwefror 2017.

3). Fframwaith Amlinellol ar gyfer datblygu Arweiniad Strategol Ymgysylltu ac Ymgynghori

Yn unol â'r arfer orau sy'n dod i'r amlwg, bydd symudiad oddi wrth hyrwyddo'r cysyniad o 'ymgysylltu â'r cyhoedd' tuag at bwysleisio 'ymgysylltu â rhanddeiliaid', gan ddilyn hynny gyda chyfnod o ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol os yw’r meini prawf sy'n creu’r angen am hynny’n cael eu bodloni (gweler tabl isod)

Dadansoddiad o ymgysylltu â rhanddeiliaid

 • Rhanddeiliaid (y rhai sy'n gallu effeithio ar / yr effeithir arnynt)
 • Argymhellwyd ymgymryd ag ymgysylltiad â rhanddeiliaid fel rhan arferol o ddatblygu, dylunio, cyflwyno a gwerthuso gwasanaethau, polisïau a rhaglenni'r Cyngor
 • Mae’r strategaeth yn hyrwyddo dealltwriaeth o fanteision ac anfanteision dulliau parhaus ac ad hoc o ymgysylltu

Ymgysylltu (cyn-opsiwn)

Ymgynghori (cyn-penderfynu)

Yn gynnar yn y broses, cam syniadau’n unig (h.y. cydnabod y ffactorau sy’n gyrru’r newid ond dim achos busnes / opsiynau ffurfiol wedi’u datblygu)

Pan fo gofyniad statudol

Pan fo disgwyliadau dilys

Er mwyn sicrhau 'tegwch' (hawliau / buddion ddim yn cael eu newid / eu diddymu heb wrando ar farn)

Pan fo gwaith ymgysylltu yn awgrymu’r angen

Casglu syniadau, awgrymiadau ac ati i'w bwydo i ddatblygiad yr achos / opsiynau busnes

Cyflwyno opsiynau a ddatblygwyd o waith ymgysylltu (gan esbonio pam fod unrhyw opsiynau wedi’u diddymu)

Casglu barn ar yr opsiwn/opsiynau a gyflwynwyd a gwahodd awgrymiadau ar gyfer opsiynau gwahanol

Casglu tystiolaeth er mwyn helpu i lywio datblygiad yr Asesiad Effaith Integredig

Y cynnyrch yn cael ei ystyried yn gydwybodol gan y rhai sy’n gwneud penderfyniadau

 

Canolbwyntio ar randdeiliaid

A

Buddiannau cydraddoldeb

Mor gynhwysol â phosib

A

Buddiannau cydraddoldeb

Lawrlwythwch y wybodaeth hon fel PDF

Cyngor Sir Penfro Fframwaith Ymgysylltu ac Ymgynghori Mawrth 2017

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Sarah Worby, Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol,
Cyngor Sir Penfro,2D, Neuadd y Sir,Hwlffordd SA61 1TP
01437 775263
sarah.worby@pembrokeshire.gov.uk

ID: 2730, adolygwyd 03/09/2018

Ad-drefnu Ysgolion

Adolygiad o Ddarpariaeth Addysg Gynradd yn Hwlffordd

Llythyr Penderfyniad 26/07/18 Llythyr Penderfyniad 26/07/18
Rybuddau Statudol (14/05/18 - 11/06/18) Adolygiad o Ddarpariaeth Addysg Gynradd yn Hwlffordd Rybuddau Statudol
Adroddiad Ymgynghorol Mai 2018 Adroddiad Ymgynghorol
Ymgynghori Statudol (07/02/2018 - 23/03/2018) Ymgynghori Statudol

 

Ysgol Gynradd Gymunedol Tredeml - derbyn disgyblion 3 oed rhan amser

Llythyr Penderfyniad 26/07/18 Llythyr Penderfyniad 26/07/18
Rybuddau Statudol (09/03/18 - 06/04/18) Templeton - Rybuddau Statudol
Adroddiad Ymgynghorol Mawrth 2018 Ysgol GG Tredeml Adroddiad Ymgynghorol
Dogfen Ymgynghori (13/11/17 - 15/01/17) Dogfen Ymgynghori

 

Ysgol WG yr Eglwys yng Nghymru St Florence - derbyn disgyblion 3 oed rhan amser

Llythyr Penderfyniad 23/05/18 Llythyr Penderfyniad
Rybuddau Statudol (28/02/18 - 28/03/18) St Florence - Rybuddau Statudol
Adroddiad Ymgynghori Chwefror 2018 Adroddiad Ymgynghori Chwefror 2018
Dogfen Ymgynghori (17/10/17 - 05/12/17)  Dogfen Ymghyghori

 

Ysgol WG yr Eglwys yng Nghymru, Sant Aeddan – derbyn disgyblion 3 oed rhan amser

Llythyr penderfyniad 05/07/17 Llythyr penderfyniad

 

Ysgol Gymunedol Croesgoch - Newid Cyfrwng yr Addysgu

Llythyr penderfyniad 05/07/17 Llythyr penderfyniad
Llythyr penderfyniad 13/12/16 Ysgol Wirfoddol Cymorthedig yr Eglwys yng Nghymru Sant Aidan

 

Darpariaeth Addysg Gynradd yn Aberdaugleddau

Llythyr penderfyniad - Ysgol Babanod a Meithrin y Meads a Ysgol Iau Aberdaugleddau Llythyr penderfyniad - St Francis
Llythyr penderfyniad - Sant Ffransis Llythyr penderfyniad
Rhybudd Statudol Ysgol Gatholig Sant Ffransis Rhybudd Statudol Ysgol Gatholig Sant Francis

Rhybudd Statudol Ysgol Babanod a Meithrin y Meads ac Ysgol Iau Aberdaugleddau

Rhybudd Statudol Ysgol Babanod a Meithrin Y Meads a Ysgol Iau Aberdaugleddau
Adroddiad Ymgynghori Statudol Chwefror 2017 Adroddiad Ymgynghori Statudol Chwefror 2017

 

Darpariaeth Addysg Uwchradd Cyfrwng Saesneg yn Hwlffordd

Llythyr penderfyniad 21/07/17 Llythyr penderfyniad

 

Abergwaun a Thyddewi

Llythyr penderfyniad - Abergwaun
Llythyr penderfyniad - Tyddewi
ID: 621, adolygwyd 27/07/2018

Rybuddau Statudol

Nid oes unrhyw hysbysiadau statudol i'w gweld or hyn o bryd. 

ID: 622, adolygwyd 03/10/2018

Ar Ôl Ymgynghori

Beth sy'n digwydd ar ôl i ymgynghoriad ddod i ben?

Ar ôl i ymgynghoriad ddod i ben, coladir yr holl ymatebion a rhoddir adroddiad ymgynghori at ei gilydd.

Bydd y wybodaeth hon yn mynd i'r Pennaeth Gwasanaeth neu'r rheolwr wedyn, a fydd yn gorfod rhoi cynnig/cynigion gerbron ar gyfer ymgynghoriad. Bydd y Pennaeth Gwasanaeth neu'r rheolwr yn defnyddio'r wybodaeth i lunio adroddiad terfynol i'r sawl sy'n gyfrifol am wneud penderfyniad ar y cynnig/cynigion.

Cabinet y Cyngor fydd yn gwneud y penderfyniad yn aml iawn, ond weithiau'r Cyngor llawn fydd yn gwneud, neu mewn rhai achosion, caiff yr awdurdod ei ddirprwyo i Gyfarwyddwr penodol.

Mae papurau pwnc cyfarfodydd lle gwneir penderfyniadau ar gael yn adran Cyfarfodydd agendâu a chofnodion ein gwefan.

Asesiadau Integredig ac Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb

Fel rhan o'r broses ymgynghori, byddwn yn llunio Asesiad Effaith Integredig drafft.

Defnyddiwn y wybodaeth a gasglwn yn ystod ymgynghoriadau i'n helpu ni i lunio Asesiad Effaith Integredig terfynol.

Rhaid i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau ystyried yr asesiad effaith.​

ID: 623, adolygwyd 18/08/2017

Ymgynghoriadau

Ymgynhoriadau Presennol

Statws: Cyfredol
Mewn cyfarfod arbennig o gorff llywodraethol Ysgol Gatholig y Santes Fair ar 19 Mehefin 2018, bu llywodraethwyr ...
Cyfnod Ymgynghoriad: 15/10/2018 -  30/11/2018

Statws: Cyfredol
Mae`r Panel Heddlu a Throseddu yn cynnwys cynrychiolwyr ledled Dyfed-Powys a rôl y Panel yw cefnogi`r ...
Cyfnod Ymgynghoriad: 02/10/2018 -  02/12/2018

Statws: Cyfredol
Fe`ch gwahoddir i fynegi eich barn am ein cynigion ar gyfer gwella yn rhan o`n Cynllun Corfforaethol Drafft ar gyfer 2019-2024....
Cyfnod Ymgynghoriad: 01/10/2018 -  07/12/2018

Statws: Cyfredol
Mae gan Gyngor Sir Penfro gyfrifoldeb i asesu angen y gymuned am doiledau ac i roi cynllun ar waith i ddiwallu’r anghenion a nodir....
Cyfnod Ymgynghoriad: 20/09/2018 -  02/11/2018

Statws: Cyfredol
Yn dilyn adolygiad yn 2015, cafodd cynllun pedestreiddio tref gaerog Dinbych-y-pysgod ei ymestyn i gychwyn ...
Cyfnod Ymgynghoriad: 18/09/2018 -  31/10/2018

Statws: Cyfredol
*Fel rhan o ymdrech i wella`r gwasanaethau y mae`n ei gynnig i gwsmeriaid, ac yng nghyd-destun setliadau ...
Cyfnod Ymgynghoriad: 17/09/2018 -  12/11/2018


ID: 465, adolygwyd 17/08/2017