COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Dweud eich dweud

Fframwaith Ymgynsylltu ac Ymgynghori

1). Adolygiad o'r Strategaeth Ymgysylltu â'r Cyhoedd 2012 – 2017 Gyfredol

 “Mae Cyngor Sir Penfro wedi ymrwymo i roi ymgysylltu â’r cyhoedd wrth graidd dyluniad a chyflwyniad gwasanaethau, polisïau a rhaglenni.”

Rydym wedi bod yn gweithio tuag at:

 • ddealltwriaeth gyffredinol o bwysigrwydd ymgysylltu â'r cyhoedd
 • dealltwriaeth gyffredinol o'r broses o ymgysylltu â'r cyhoedd a sut i reoli'r gwahanol    gamau o fewn y broses
 • derbyn ymgysylltu â’r cyhoedd fel dull arferol ar gyfer llywio datblygu, dylunio, cyflwyno a gwerthuso gwasanaethau, polisïau a rhaglenni'r Cyngor
 • cadw cofnodion cywir a hygyrch o weithgareddau ymgysylltu â'r cyhoedd er mwyn i ni allu dangos:
  • ystod ein gweithgarwch ymgysylltu â'r cyhoedd
  • effeithiolrwydd ein gweithgarwch ymgysylltu â'r cyhoedd
  • canlyniadau ein gweithgarwch ymgysylltu â'r cyhoedd

2). Y ffactorau sy’n gyrru’r Adolygiad o'r Strategaeth

 • Mae wedi dod i ddiwedd ei hoes
 • Mae Deddfau Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant bellach ar waith, ac mae’r ddwy yn pwysleisio’r angen i 'gynnwys' a 'chydweithio'
 • Er bod tystiolaeth glir o gynnydd sylweddol ers cychwyn y strategaeth, mae anghysonderau o ran dull ar draws yr awdurdod
 • Yr angen i leihau'r risg o her i brosesau a phenderfyniadau
 • Mae arfer orau sy'n dod i'r amlwg yn argymell rhagor o wahaniaeth rhwng ymgysylltu ac ymgynghori

Fis Ionawr 2017, cyflwynodd y Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol fframwaith amlinellol ar gyfer datblygu Cyfarwyddyd Strategol Ymgysylltu ac Ymgynghori i'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol. Cyflwynwyd astudiaethau achos o’r adrannau Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion a Gwasanaethau Diwylliannol hefyd fel tystiolaeth ategol o gynnydd. Cyflwynwyd gwybodaeth am y fframwaith amlinellol i’r Tîm Rheoli Corfforaethol hefyd ym mis Chwefror 2017.

3). Fframwaith Amlinellol ar gyfer datblygu Arweiniad Strategol Ymgysylltu ac Ymgynghori

Yn unol â'r arfer orau sy'n dod i'r amlwg, bydd symudiad oddi wrth hyrwyddo'r cysyniad o 'ymgysylltu â'r cyhoedd' tuag at bwysleisio 'ymgysylltu â rhanddeiliaid', gan ddilyn hynny gyda chyfnod o ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol os yw’r meini prawf sy'n creu’r angen am hynny’n cael eu bodloni (gweler tabl isod)

Dadansoddiad o ymgysylltu â rhanddeiliaid

 • Rhanddeiliaid (y rhai sy'n gallu effeithio ar / yr effeithir arnynt)
 • Argymhellwyd ymgymryd ag ymgysylltiad â rhanddeiliaid fel rhan arferol o ddatblygu, dylunio, cyflwyno a gwerthuso gwasanaethau, polisïau a rhaglenni'r Cyngor
 • Mae’r strategaeth yn hyrwyddo dealltwriaeth o fanteision ac anfanteision dulliau parhaus ac ad hoc o ymgysylltu

Ymgysylltu (cyn-opsiwn)

Ymgynghori (cyn-penderfynu)

Yn gynnar yn y broses, cam syniadau’n unig (h.y. cydnabod y ffactorau sy’n gyrru’r newid ond dim achos busnes / opsiynau ffurfiol wedi’u datblygu)

Pan fo gofyniad statudol

Pan fo disgwyliadau dilys

Er mwyn sicrhau 'tegwch' (hawliau / buddion ddim yn cael eu newid / eu diddymu heb wrando ar farn)

Pan fo gwaith ymgysylltu yn awgrymu’r angen

Casglu syniadau, awgrymiadau ac ati i'w bwydo i ddatblygiad yr achos / opsiynau busnes

Cyflwyno opsiynau a ddatblygwyd o waith ymgysylltu (gan esbonio pam fod unrhyw opsiynau wedi’u diddymu)

Casglu barn ar yr opsiwn/opsiynau a gyflwynwyd a gwahodd awgrymiadau ar gyfer opsiynau gwahanol

Casglu tystiolaeth er mwyn helpu i lywio datblygiad yr Asesiad Effaith Integredig

Y cynnyrch yn cael ei ystyried yn gydwybodol gan y rhai sy’n gwneud penderfyniadau

 

Canolbwyntio ar randdeiliaid

A

Buddiannau cydraddoldeb

Mor gynhwysol â phosib

A

Buddiannau cydraddoldeb

Lawrlwythwch y wybodaeth hon fel PDF

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Sarah Worby, Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol,
Cyngor Sir Penfro,2D, Neuadd y Sir,Hwlffordd SA61 1TP
01437 775263
sarah.worby@pembrokeshire.gov.uk

ID: 2730, adolygwyd 03/09/2018