Dweud eich dweud

Gwerthusiad Terfynol o Brosiect LINC

Pam yr ydym yn ymgynghori

Cyflwynwyd y prosiect LINC ym mis Tachwedd 2017 er mwyn treialu rhwydwaith trafnidiaeth integredig, drwy gydweithio a chydweithredu'n well mewn ardaloedd gwledig yn Sir Caerfyrddin (Peniel, Tanglwst, Castellnewydd Emlyn, Pont-tyweli, Pentre-cwrt, Llanybydder) , Ceredigion (i'r de o Aberystwyth a Sir Benfro (i'r gogledd o Hwlffordd). Llwyddodd y prosiect i sicrhau cyllid allanol drwy'r Rhaglen Datblygu Gwledig, a weinyddir gan Lywodraeth Cymru. Yn unol ag amodau'r grant roedd angen cynnal gwerthusiad annibynnol, er mwyn caniatáu asesiad trylwyr a gwrthrychol o'r prosiect a gyllidir.

Gwahoddwyd tendrau gan Gyngor Sir Gaerfyrddin er mwyn cynnal gwerthusiad ffurfiol interim a gwerthusiad terfynol o'r cynllun LINC sydd ar waith yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Nod y gwerthusiad yw asesu llwyddiant ac effeithiolrwydd y cynllun o ran cyflawni amcanion y prosiect. Cyflwynwyd y cynnig llwyddiannus gan Capita. Fel rhan o'r gwerthusiad, mae Capita wedi cael cyfarwyddyd i ganfod barn defnyddwyr a barn y rhai nad ydynt yn ddefnyddwyr, er mwyn nodi llwyddiant y prosiect hyd yn hyn. Mae Capita eisoes wedi cynnal nifer o arolygon wyneb yn wyneb a thrwy'r post gyda'r ddau grŵp, ond er mwyn galluogi'r ymgynghorwyr i gyrraedd cynulleidfa ehangach, mae'n rhaid cyhoeddi'r arolwg ar-lein ar wefannau corfforaethol y 3 awdurdod lleol. Er mwyn cyflawni'r nod hwn, mae Capita wedi gofyn am ein cymorth i'w gyhoeddi ar-lein.

Sut i gymryd rhan

Arolygon ar-lein ar wefannau corfforaethol y 3 awdurdod lleol yn ogystal ag holiaduron wyneb yn wyneb a thrwy'r post.

AROLWG ARLEIN

Camau nesaf

Mae gwybodaeth yn cael ei chasglu ar ran ein hymgynghorwyr annibynnol, Capita.

Bydd y wybodaeth yn cael ei gwerthuso er mwyn asesu llwyddiant y prosiect hyd yn hyn a lle bo'n bosibl, gwneir gwelliannau/newidiadau i'r gwasanaeth.

ID: 5561, revised 19/08/2019