Dweud eich dweud

Hywel Dda – Trawsnewid ein Gwasanaeth Iechyd

yMae gennym gyfle unwaith mewn oes i newid yn sylfaenol y ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau gofal iechyd lleol er gwell – ac rydym am glywed eich barn ar hyn.
 
Lansiwyd Hywel Dda – Trawsnewid ein Gwasanaeth iechyd yn swyddogol yng nghyfarfod y bwrdd iechyd ar ddydd Iau 19 Ebrill 2018, gan nodi dechrau ymgynghoriad cyhoeddus 12-wythnos â’r nod o wella darpariaeth iechyd a gofal yn lleol ar gyfer ein cymunedau.
 
Rydym yn gofyn i drigolion Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro, yn ogystal â’r rhanbarthau trawsffiniol ehangach, i fod yn rhan o hyn ac i ddweud eu dweud ar y tri chynnig i wella’r ffordd yr ydym yn darparu gofal ar gyfer ein poblogaeth. Ein clinigwyr sydd wedi cynllunio a phrofi pob un o’r cynigion, er mwyn sicrhau bod ein gwasanaethau’n ddiogel, yn gynaliadwy, yn hygyrch ac yn garedig ar gyfer y genhedlaeth hon a chenedlaethau’r dyfodol.
 
Er mwyn goresgyn yr heriau sylweddol y mae’r Gwasanaeth Iechyd yn eu hwynebu, rydym am wneud newid radical i’r ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau gofal iechyd lleol fel bod pobl yn cael y rhan helaeth o’r gofal a’r driniaeth sydd eu hangen arnynt yn eu cymuned leol, a fel bod pobl yn medru aros adref tra’u bod nhw’n cael triniaeth yn hytrach na gorfod mynd i ysbyty. Bydd lleihau’r nifer o brif ysbytai’n golygu llai o rotas meddygol i’w llenwi, gan wneud y dasg o ddenu clinigwyr i ddod i weithio i ni yn haws; bydd hefyd yn golygu amserau aros byrrach, llai o ganslo a mwy o arian ar gyfer gwasanaethau iechyd lleol a chymunedol.
 
Ym mhob un o’r tri chynnig, bydd Ysbyty Cyffredinol Dosbarth Bronglais yn parhau i ddarparu gwasanaethau i’r Canolbarth; byddwn yn adeiladu prif ysbyty newydd rhywle rhwng Arberth a San Clêr, a bydd 10 hyb cymunedol ar draws ardal y Bwrdd Iechyd.
 
Sut alla’i gymryd rhan?

  • Byddwch cystal ag ymateb i’r holiadur yn www.hywelddahb.wales.nhs.uk/Hddchange

  • Dros y ffôn trwy alw 01554 899 056 (byddwn yn eich ffonio yn ôl, felly does dim rhaid ichi dalu am yr alwad).  Gallwch adael neges ar y peiriant ateb os oes rhaid ichi alw cyn 9am neu ar ôl 5pm.

  • Trwy anfon neges e-bost atom: hyweldda.engagement@wales.nhs.uk

  • Digwyddiad Ar-lein Facebook – Dydd Mercher 23 Mai 6pm-8pm / sesiwn holi ac ate bar-lein gyda phanel o glinigwyr. Dilynwch ni ar Facebook fan hyn am fwy o wybodaeth: https://www.facebook.com/TrawsnewidHywelDdaChange

  • Wyneb-yn-wyneb yn un o’n digwyddiadau galw heibio (gweler y manylion isod)

 
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau galw heibo cyhoeddus mewn cymunedau ar draws y tair sir.

Mae ein meddygon, nyrsys a therapyddion eisiau siarad â chi a chlywed eich barn ar ein cynigion i "Drawsnewid ein gwasanaeth iechyd" yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.
 
Bydd y rhain yn ddigwyddiadau anffurfiol. Galwch heibio ar unrhyw adeg rhwng 2pm a 7pm i ddarganfod mwy.
 
Dyma eich cyfle chi i ddweud eich dweud neu i rannu syniadau newydd â ni.

 

Amser

Dyddiad

Lleoliad

Cod Post

2pm - 7pm

4 Mai 2018

Y Neuadd Fawr, Neuadd y Dref, Aberteifi

SA43 1JL

2pm - 7pm

8 Mai 2018

Neuadd Ddinesig San Pedr, Caerfyrddin

SA31 1PG

2pm - 7pm

11 Mai 2018

Neuadd Regency, Saundersfoot

SA69 9NG

2pm - 7pm

15 Mai 2018

Neuadd Goffa Treletert, Treletert

SA62 5RY

2pm - 7pm

18 Mai 2018

Canolfan Morlan, Aberystwyth

SY23 2HH

2pm - 7pm

22 Mai 2018

Canolfan Selwyn Samuel, Llanelli

SA15 3AE

2pm - 7pm

24 Mai 2018

Neuadd Goffa Llandybie, Llandybie

SA18 3UR

2pm - 7pm

4 Mehefin 2018

Neuadd Goffa Rhys Pritchard, Llandovery

SA20 0DS

2pm - 7pm

7 Mehefin 2018

Neuadd Pater, Doc Penfro

SA72 6DD

2pm - 7pm

11 Mehefin 2018

Neuadd Les Penybanc, Rhydaman

SA18 3QS

2pm - 7pm

14 Mehefin 2018

Neuadd y Ddinas, Tŷ Ddewi

SA62 6SD

2pm - 7pm

18 Mehefin 2018

Neuadd Tysul, Llandysul

SA44 4HS

2pm - 7pm

 26 Mehefin 2018

Adeilad Archifau Sir Benfro, Hwlffordd

SA61 2PE

2pm - 7pm

2 Gorffenaf 2018

Neuadd Fictoria, Llanbedr Pont Steffan

SA48 7EE

2pm - 7pm

5 Gorffenaf 2018

Canolfan Cymdeithasol Pill, Aberdaugleddau

SA73 2QT

2pm - 7pm

9 Gorffenaf 2018

Neuadd Tymble, Tymble

SA14 6HR

ID: 3396, revised 31/05/2018