COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Dweud eich dweud

Mae angen eich help arnom er mwyn pennu ein Cyllideb ar gyfer 2020-21

Mae angen eich help arnom er mwyn pennu ein Cyllideb ar gyfer 2020-21 

 

BETH SYDD WEDI BOD YN DIGWYDD O RAN CYLLIDEBAU CYNGHORAU?


Dros y chwe blynedd diwethaf, bu'n rhaid i bob cyngor yng Nghymru leihau costau'n sylweddol a gwneud arbedion effeithlonrwydd. Mae pob un o'r canlynol wedi cyfrannu at leihau cyllidebau gwariant net (swm yr arian sydd gan Gynghorau i'w wario ar ddarparu gwasanaethau) yn sylweddol. Mae hyn yn deillio o'r canlynol:

Gostyngiadau o ran grant y llywodraeth Bu toriadau sylweddol (neu doriadau mewn termau real) i swm y grant y mae Cynghorau yng Nghymru'n ei gael gan Lywodraeth Cymru

Cynnydd yng nghostau'r gweithlu.  Mae'r isafswm cyflog cenedlaethol a'r cyflog byw wedi cynyddu ac mae dyfarniadau cyflog a chyfraniadau cyflogwyr at bensiynau wedi cynyddu'n sylweddol

 Cynnydd yng nghostau nad ydynt yn ymwneud â'r gweithlu. Mae chwyddiant wedi cyrraedd tua'r un lefel â chyfradd darged Banc Lloegr o 2% (er ei fod bellach o dan). Mae hyn yn golygu bod costau ar gyfer pethau fel tanwydd a chyfleustodau wedi cynyddu. Mae'r rhai sy'n gweithredu contractau ar ran Cynghorau hefyd wedi bod yn codi prisiau

▪ Cynnydd yn nifer y bobl sydd angen help. Mae nifer y bobl hŷn yn y boblogaeth yn cynyddu, sy'n cynyddu'r galw am ein gwasanaethau cymdeithasol i oedolion

Mae cyllideb Cyngor Sir Penfro wedi cael ei gwasgu ymhellach oherwydd:

Ers blynyddoedd lawer, Treth Gyngor Sir Benfro oedd yr isaf yng Nghymru. Wrth gyfrifo swm y grant i'w roi i bob Cyngor yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru yn tybio bod pob cyngor yn codi tua'r un lefel o Dreth Gyngor. Yn Sir Benfro, ni fuom yn gwneud hyn. Mae hyn yn golygu bod ein cyllideb wedi bod yn llawer llai na Chynghorau eraill yng Nghymru, gan gynnwys cynghorau cyfagos yn Sir Gaerfyrddin a Cheredigion.

Dros y chwe blynedd diwethaf, rydym wedi llenwi bwlch cyllido o £89.6m.  Y brif ffordd o wneud hyn fu drwy leihau costau a gwneud arbedion, sydd wedi cyfrif am £67.9m. Mae cyfraniadau llai, ond eto sylweddol, hefyd wedi deillio o gynnydd yn y Dreth Gyngor (£67.9m), ond rydym hefyd wedi cynyddu'r Dreth Gyngor, sydd wedi creu swm ychwanegol o £20.7m. Mae incwm Treth Gyngor ail gartrefi (£0.6m) hefyd wedi cyfrannu a bu cyfraniad untro o'r cronfeydd wrth gefn (£0.7m).

 

BETH SY'N NEWID AR GYFER CYLLIDEB 2020-21?


Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi arwydd cryf y byddwn yn cael cynnydd o 4.9% o ran arian grant (Cyllid Allanol Cyfun) ganddi ar gyfer 2020-21 (pan gaiff ei addasu o drosglwyddiadau i’r anheddiad). Hwn fyddai'r cynnydd mwyaf ond dau i Gyngor yng Nghymru.

Mae nifer o resymau dros hyn:  mae Llywodraeth Cymru yn cael mwy o arian gan y llywodraeth ganolog ac rydym wedi cynyddu'r incwm rydym yn ei godi drwy'r Dreth Gyngor.

Rhagwelir y bydd bwlch cyllido o £6.2m ar gyfer cyllideb 2020-21 (gwariant refeniw net). Mae hyn yn llawer llai na'r bwlch cyllido o £21.4m roedd y Cyngor yn ei wynebu ar gyfer cyllideb 2019-20.

Er y bydd cynnydd o'r fath yn yr arian grant a geir gan Lywodraeth Cymru yn sicr o helpu cyllideb y Cyngor ar gyfer 2020-21, mae pwysau eraill ar ein cyllideb o hyd.

 

ADRAN UN: STRATEGAETH GYLLIDEBOL Y CABINET AR GYFER 2020 – 21


Mae Cabinet y Cyngor wedi amlinellu'r cynllun canlynol i fynd i'r afael â'r bwlch cyllido a ragwelir:

1). Cynigir cadw cyllidebau gwasanaethau unigol yn wastad ar gyfer 2020-21.

Mae gwasanaethau unigol yn cynnwys ysgolion, addysg, gwasanaethau cymdeithasol, gwasanaethau amgylcheddol, priffyrdd a gwasanaethau cymorth canolog.

Mae hyn yn golygu na fyddai cyllidebau gwariant net gwasanaethau unigol yn cynyddu o gwbl yn 2020-21.

Byddai'n rhaid i'r gwasanaethau unigol ymdrin â'r holl bwysau chwyddiannol, demograffig a deddfwriaethol ar gyfer 2020-21 drwy leihau costau a / neu wneud arbedion effeithlonrwydd.

Mae Tabl 1, Colofn A yn rhoi ffigurau amcangyfrifedig ar gyfer effaith cyllidebau gwasanaethau unigol gwastad.

2). Cynigir rhoi arian i nifer o wasanaethau er mwyn gwrthbwyso'r pwysau chwyddiannol, demograffig a deddfwriaethol hyn a / neu fynd i'r afael â phroblemau penodol y maent yn eu hwynebu.

Mae Tabl 1, Colofn B yn rhoi manylion y cynigion hyn.

3). Cynigir cynyddu'r Dreth Gyngor er mwyn helpu i dalu am gost cynigion i wrthbwyso pwysau chwyddiannol, demograffig a deddfwriaethol hyn a / neu fynd i'r afael â phroblemau penodol y mae gwasanaethau'n eu hwynebu.

Mae Tabl 2 yn amlinellu'r opsiynau ar gyfer cynyddu'r Dreth Gyngor.

TABL 1

 

 

 

 

Maes Gwasanaeth

COLOFN A

 

Byddai cyllideb gwariant net wastad ar gyfer 2020-21 yn arwain at fwlch cyllido rhagamcanol gwerth

COLOFN B

 

Cynigion y Cabinet

Addysg – Cyllidebau Ysgolion Unigol

£5,222,000

£3 miliwn i ymdrin â'r pwysau ar Gyllidebau Ysgolion Unigol sy'n gysylltiedig â chyflogau a phensiynau (bydd rhywfaint o arian am weddill y flwyddyn yn dod trwy grant).

 

Cynnydd o £2 filiwn ar gyfer Cyllidebau Ysgolion Unigol ar ben cyflogau a phensiynau (dylai hyn olygu na fydd angen diswyddiadau).

Addysg – Arall

£2,531,000

Cynnydd o £2 filiwn ar gyfer Addysg – Arall, sy'n cynnwys Gwasanaethau Cynhwysiant a Gwasanaethau Ieuenctid.

 

£50,000 i ddarparu Gwasanaeth Ieuenctid Hwlffordd.

 

£1 filiwn i fynd i'r afael â thanberfformio yng Nghyfnod Allweddol 4 (wedi’i ariannu o’r gronfa wrth gefn).

Gofal Cymdeithasol – Plant

£894,000

£1 filiwn i gyllido'r pwysau ar ofal plant y tu allan i'r sir.

 

£ 800,000 i recriwtio a chadw gweithwyr cymdeithasol newydd (ds: byddai'r swm hwn ar gyfer Gwasanaethau Plant ac Oedolion, isod).

Gofal Cymdeithasol – Oedolion

£4,599,000

£1.2 filiwn i gyllido'r pwysau ar gyflogau ein staff gofal cymdeithasol oedolion. 

 

£2 filiwn i gyllido'r pwysau ar gyflogau ein staff gofal cymdeithasol oedolion dan gontract.

Cronfa Tai Gyffredinol

£33,000

£50,000 yn ychwanegol i ddarparu ar gyfer pobl ddigartrefedd.

Priffyrdd a Thrafnidiaeth

£665,000

£1 filiwn ar gyfer cynlluniau diogelwch ar y ffyrdd (wedi’i ariannu o’r gronfa wrth gefn).

£600,000 i ariannu pwysau costau priffyrdd.

 

£500,000 ar gyfer trwsio tyllau yn y ffordd ac arwynebau ffyrdd gwael.

 

£70,000 ar gyfer digwyddiadau mawr.

 

Telir am y gost o newid pob i gynnwys bylbiau LED drwy buddsoddi amgen i arbed arian wrth gefn (bydd hyn hefyd yn helpu ein hagenda o ran newid yn yr hinsawdd).

Diwylliant a Gwasanaethau Cysylltiedig

£599,000

£200,000 i alluogi'r Gwasanaethau Hamdden i gyflawni eu cynllun lleihau costau dros 10 mlynedd.

 

Gwasanaethau Cynllunio a Datblygu

£240,000

£235,000 ar gyfer Cynllunio, sy'n wynebu heriau difrifol - yn amodol ar adolygiad llawn o brosesau busnes.

 

£200,000 ar gyfer adfywio, am ddwy flynedd (wedi’i ariannu o’r gronfa wrth gefn).

£120,000 i atgyweirio adeiladau hanesyddol (y nod yw ceisio atal y costau cyfalaf anferth rydym yn eu hwynebu ar adeiladau hanesyddol ar hyn o bryd).

Gwasanaethau Amgylcheddol

£840,000

£300,000 pwysau costau Gwasanaethau Amgylcheddol

 

£100,000 i atal unrhyw doiledau cyhoeddus eraill rhag cau (ac eithrio'r rhai sy'n deillio o fandaliaeth).

 

£100,000 i ymdrin ag achosion o dipio anghyfreithlon.

Cyfrifon Dal (gan gynnwys Gwasanaethau Cymorth Canolog)

£1,360,000

£500,000 ar gyfer pwysau ar Gyfrifon Dal

 

£500,000 ar gyfer TG gan fod angen systemau newydd / datblygu systemau a chefnogaeth ar lawer o wasanaethau.

 

£50,000 ar gyfer swydd Archwilio Mewnol ychwanegol.

Cyllid wrth gefn

 

£500,000 i gynyddu'r cyllid wrth gefn

 

Opsiynau o ran y Dreth Gyngor ar gyfer 2020 – 21

 TABL 2: OPSIYNAU O RAN Y DRETH GYNGOR AR GYFER 2020 – 21

 

Opsiwn

Cynnydd Arfaethedig o ran y Dreth Gyngor a'r incwm a gaiff ei godi

Gostyngiadau o ran Costau / Arbedion Effeithlonrwydd Angenrheidiol

Cyfanswm

Opsiwn 1

2.5% i godi £1.5 miliwn

£4.7 miliwn

£6.2 miliwn

Opsiwn 2

5% i godi £3.0 miliwn

£3.2 miliwn

£6.2 miliwn

Opsiwn 3

7.5% i godi £4.5 miliwn

£1.7 miliwn

£6.2 miliwn

Opsiwn 4

10% i godi £6.0 miliwn

£0.2 miliwn

£6.2 miliwn

 

Eich Barn

I roi eich barn, cwblhewch ein harolwg byr arlein

Fell arall, argraffwch ffurflen ymateb copi caled

Ar ôl cwblhau'r ffurflen, sganiwch hi a'i hanfon drwy e-bost i surveys@pembrokeshire.gov.uk neu drwy'r post i: Cyngor Sir Penfro, Polisïau, 2D Neuadd y Ddinas, Hwlffordd, SA61 1TP

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw dydd Llun 27 Ionawr 2020.

Caiff eich ymatebion eu casglu mewn adroddiad a'u defnyddio i lywio asesiad effaith integredig. Bydd y dogfennau hyn ar gael i'r Cyngor eu hystyried wrth iddo wneud ei benderfyniad terfynol. Gwneir penderfyniad terfynol yng nghyfarfod y Cyngor ddydd Iau 27 Chwefror 2020.

ID: 5895, revised 27/01/2020