Dweud eich dweud

Newidiadau Arfaethedig i Gyfleusterau Cwsmeriaid yn Abergwaun, Neyland, Aberdaugleddau a Phenfro

Mynediad i Wasanaethau Ymgynghoriad Cam Un

Newidiadau Arfaethedig i Gyfleusterau Cwsmeriaid yn Abergwaun, Neyland, Aberdaugleddau a Phenfro

CEFNDIR

Gwyddom ar ôl gweithgareddau ymgysylltu ac ymgynghori blaenorol eich bod o'r farn bod gennym ormod o adeiladau.

Yn ystod haf 2017, gwnaethom ddechrau adolygu adeiladau lle darperir cyfleusterau cwsmeriaid mewn trefi yn Sir Benfro.

Nod yr adolygiad oedd sefydlu p'un a allem ddwyn cyfleusterau cwsmeriaid at ei gilydd mewn llai o adeiladau er mwyn ffurfio 'canolfannau cymunedol' neu wasanaethau 'siop un stop', tra'n cynnal lefel dderbyniol o fynediad i wasanaethau ledled y sir.

Fel pob awdurdod lleol yng Nghymru, mae Cyngor Sir Penfro yn wynebu heriau ariannol parhaus. Mae hyn o ganlyniad i'r ffaith bod Llywodraeth Cymru yn cynnig llai o grantiau, yn ogystal â phwysau o ran gwasanaethau a demograffeg.

Yn ogystal â gwella cyfleustra i gwsmeriaid, gall dwyn cyfleusterau ar ei gilydd mewn llai o adeiladau helpu i leihau costau cyfleusterau. Bydd hefyd yn gyfle i gyflogeion wella eu sgiliau er mwyn gallu darparu mwy nag un gwasanaeth, ac i annog y gymuned i ymwneud yn fwy â'r ddarpariaeth.

CAM YMGYSYLLTU

Ym mis Hydref 2017, gwnaethom wahodd trigolion lleol a chynrychiolwyr y gymuned i fynychu cyfres o 10 o gyfarfodydd 'Eich Tref Chi, Eich Llais Chi' er mwyn edrych ar y cyfleusterau cwsmeriaid roeddem yn eu darparu ym mhob lleoliad. Cynhaliwyd cyfarfodydd yng Nghrymych, Abergwaun ac Wdig, Hwlffordd, Arberth, Neyland, Aberdaugleddau, Penfro, Doc Penfro, Tyddewi a Dinbych-y-pysgod.

Gwnaethom hefyd gyhoeddi'r cyflwyniadau a roddwyd, a'r nodiadau a gymerwyd, ym mhob cyfarfod, ar ein gwefan yn: Eich Tref Chi Eich Llais

Cynhaliwyd nifer o gyfarfodydd cam ymgysylltu gyda darparwyr gwasanaethau ac Aelodau'r Cyngor hefyd. Cynhaliwyd cyfarfodydd ychwanegol i randdeiliaid yng Nghanolfan Hamdden Aberdaugleddau ac yn Neyland hefyd.

Ers diwedd 2017, rydym wedi bod yn gweithio i asesu dichonoldeb y syniadau a gynigiwyd ac rydym bellach mewn sefyllfa i allu ymgynghori'n ffurfiol ar yr opsiynau y gellir eu cyflawni ar gyfer nifer o gyfleusterau cwsmeriaid. Mae angen i ni asesu dichonoldeb y syniadau eraill a gynigiwyd ymhellach ac mae'n debygol y cânt eu cynnwys mewn ymgynghoriad ail gam yn ddiweddarach eleni.

YMGYNGHORIAD FFURFIOL – CRYNODEB O'R OPSIYNAU

Rydym bellach mewn sefyllfa i allu ymgynghori'n ffurfiol ar yr opsiynau y gellir eu cyflawni ar gyfer y cyfleusterau cwsmeriaid canlynol:

 

Abergwaun ac Wdig – Opsiwn 1

Symud y Ganolfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid/Canolfan Croeso o lawr gwaelod Neuadd y Dref i lawr cyntaf* y Llyfrgell, gan wneud lle ar gyfer cyfleuster arall ar y llawr gwaelod

A rhoi'r gorau i dderbyn taliadau arian parod yn y Ganolfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid/Canolfan Croeso. Caiff taliadau'r Dreth Gyngor a rhent tai eu derbyn yn y Swyddfa Bost, i'r rheini na allant dalu mewn unrhyw ffordd arall

*Byddai oriau agor y Ganolfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid/Canolfan Croeso yn cyd-fynd ag oriau agor y llyfrgell, heblaw am fore dydd Sadwrn, pan fyddai'r llyfrgell yn darparu'r gwasanaeth gwybodaeth.

 

Neyland – Opsiwn 1

Neyland – Opsiwn 2

Darparu cyfleusterau'r Ganolfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid yn y Llyfrgell un diwrnod yr wythnos

Rhoi'r gorau i ddarparu cyfleuster Canolfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid yn Neyland a caiff taliadau'r Dreth Gyngor a rhent tai eu derbyn yn y Swyddfa Bost, i'r rheini na allant dalu mewn unrhyw ffordd arall

 

Aberdaugleddau – Opsiwn 1

Cadw Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth yn y lleoliad presennol. Symud y Ganolfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid a'r tîm Tai o Neuadd y Dref yn Aberdaugleddau i'r Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth*

*Byddai oriau’r swyddfa dai a Chanolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid yr un fath ag oriau’r llyfgell, heblaw am ar fore Sadwrn ac ar dydd Iau yn ystod gwyliau’r ysgol yn yr haf. Mae swyddogaeth wybodaeth yn cael ei darparu gan y llyfrgell yn barod.

 

Penfro – Opsiwn 1

Penfro – Opsiwn 2

Datblygu Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth ym Mhenfro a gefnogir gan y cyngor cymuned/tref, sy'n debyg i fodelau sydd eisoes ar waith mewn llefydd eraill yn Sir Benfro, yn Abergwaun, Arberth, Trefdraeth a Thyddewi

Rhoi'r gorau i ddarparu'r cyfleuster Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth presennol ym Mhenfro a chael cyfleuster symudol yn ei le

 

EICH BARN

Gallwch fynegi eich barn ar bob un o'r opsiynau a gynigiwyd. Gallwch hefyd gynnig eich opsiynau amgen eich hun os hoffech wneud hynny.

Caiff yr adborth a gawn ei ddwyn ynghyd mewn adroddiad ymgynghori, a gaiff ei ddefnyddio i lywio asesiad effaith integredig. Caiff y dogfennau hyn eu hystyried gan y Cabinet pan fydd yn gwneud penderfyniad terfynol. Rhagwelir y gwneir hyn yn ei gyfarfod ym mis Gorffennaf 2018.

I fynegi eich barn, cwblhewch ein ffurflen ymateb ar-lein

Fel arall, gallwch argraffu a llenwi copi caled. Ar ôl cwblhau'r ffurflen, sganiwch hi a'i hanfon drwy e-bost i surveys@pembrokeshire.gov.uk neu drwy'r post i: Cyngor Sir Penfro, Polisïau, 2D Neuadd y Sir, Hwlffordd, SA61 1TP

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ymatebion yw dydd Gwener, 1 Mehefin 2018

ID: 3357, revised 10/05/2018