Dweud eich dweud

Newidiadau arfaethedig i'r cyfleusterau toiledau cyhoeddus yn Abergwaun ac Wdig, a Gelliswick

ABERGWAUN AC WDIG

Ar hyn o bryd, mae pedwar toiled cyhoeddus yn Abergwaun ac Wdig.

Mae'r cynnig hwn yn ymwneud â thoiledau yn Parc y Shwt a'r Wesh, yng nghanol tref Abergwaun.

Nid yw'n effeithio ar doiledau ym Mharog Wdig na Thref Isaf Abergwaun.

Mae angen gwella'r cyfleusterau presennol yn Parc y Shwt a'r Wesh. Mae'r toiledau yn y Wesh hefyd wedi bod yn darged fandaliaeth drosodd a thro.

Er mwyn gwella ansawdd darpariaeth toiledau cyhoeddus yng nghanol tref Abergwaun, cynigir darparu bloc toiledau newydd.

Cynigir y caiff ei leoli ger yr arhosfan bysiau ar Ffordd Gyswllt newydd Chimneys (yn amodol ar gymeradwyaeth gynllunio).

Byddai'r toiled newydd hwn yn cael ei ariannu drwy fuddsoddiad gan Danfo (UK) Ltd. Danfo yw'r cwmni sydd dan gontract gan y Cyngor ar hyn o bryd er mwyn helpu i ddarparu cyfleusterau toiledau yn Sir Benfro.

Cynigir y byddai'r cyfleuster newydd yn Abergwaun yn un y telir i'w ddefnyddio, yn gyffredin â llawer o gyfleusterau toiledau eraill yn y sir.

Cynigir hefyd y bydd y ddau doiled presennol yng nghanol y dref (Parc y Shwt a'r Wesh) yn cael eu cau.

Byddai un cyfleuster toiled cyhoeddus yn gwasanaethu canol tref Abergwaun, cystal â chymunedau eraill yn Sir Benfro. Mae hyn yn ystyried nifer y bobl sy'n byw mewn cymuned a'r ardal o'i chwmpas, nifer yr ymwelwyr a'r pellter i gyfleusterau eraill.

Sesiwn Galw Heibio

Gallwch gael mwy o wybodaeth a gweld sut y gallai'r bloc toiledau newydd arfaethedig edrych yn ein sesiwn galw heibio:

Marchnad Abergwaun, Neuadd y Dref, Abergwaun

Dydd Iau 12 Ebrill 2018

Galwch i mewn unrhyw bryd rhwng 10am a 12 hanner dydd

GELLISWICK

Mae toiledau Gelliswick wedi'u cau dros dro ers mis Hydref 2017, o ganlyniad i fandaliaeth.

Dilynodd y fandaliaeth gyfres o broblemau gyda'r bloc toiledau hwn. Roedd y rhain yn cynnwys achosion o ddrysau'n cael eu cicio i mewn drosodd a thro, powliau toiled yn cael eu dinistrio a thân gwyllt yn cael ei gynnau y tu mewn hyd yn oed.

Y bloc toiledau hwn sydd â'r nifer fwyaf o achosion o fandaliaeth a gofnodwyd mewn cyfnod 12 mis. 

Hoffai'r Cyngor glywed gan unrhyw grwpiau cymunedol, neu bartïon eraill, y byddai ganddynt ddiddordeb mewn cymryd drosodd y cyfrifoldeb am doiled Gelliswick.

Mae Cyngor Tref Aberdaugleddau eisoes wedi nodi (yn ei gyfarfod ym mis Ionawr 2018) na fyddai'n gallu darparu unrhyw gyllid er mwyn helpu i ddarparu'r toiledau hyn, oherwydd yr hanes o fandaliaeth helaeth.

Os na cheir dewis amgen hyfyw, mae'r Cyngor yn cynnig y caiff toiledau Gelliswick eu cau'n barhaol.

EICH BARN

Gallwch fynegi eich barn drwy lenwi ein ffurflen ymateb ar-lein

Fel arall, gallwch argraffu a llenwi copi caled. Ar ôl llenwi'r ffurflen, sganiwch hi a'i hanfon drwy e-bost i surveys@pembrokeshire.gov.uk neu drwy'r post i: Cyngor Sir Penfro, Polisïau, 2D Neuadd y Ddinas, Hwlffordd, SA61 1TP

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw dydd Gwener 18 Mai 2018

Caiff yr ymatebion eu casglu mewn adroddiad a'u defnyddio i ddatblygu Asesiad Effaith Integredig. Caiff y dogfennau hyn eu hystyried gan y Cabinet yn ei gyfarfod ym mis Gorffennaf, pan fydd yn gwneud penderfyniad terfynol ar y cynigion.

ID: 3202, revised 17/04/2018