Dweud eich dweud

Pa mor deg yw Sir Benfro?

Mae cyrff sector cyhoeddus ar draws De Orllewin Cymru yn gofyn pa mor deg yw bywyd yn Sir Benfro, yn ogystal â siroedd eraill yn y rhanbarth, a hynny er mwyn eu helpu i lunio eu Cynlluniau Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 2020 – 2024.

Mae Cynlluniau Cydraddoldeb Strategol yn nodi sut y bydd sefydliadau'r sector cyhoeddus yn cydweithio â'i gilydd, gyda’r Sector Gwirfoddol, a chyda phobl leol, i geisio gwneud bywyd mewn cymunedau yn eu hardaloedd yn decach i bawb.

Mae gan y sefydliadau ddiddordeb mewn canfod sut mae pobl o wahanol grwpiau yn profi amrywiaeth o bethau sy'n cyfrannu at ansawdd bywyd, gan gynnwys: addysg; iechyd; mynediad i ofal, cymorth a gwybodaeth; trafnidiaeth; tai; gwaith a chyfraddau tâl; troseddu a mynediad at gyfiawnder; dylanwadu ar benderfyniadau; cyd-dynnu yn y gymuned; hamdden; a mynediad i gefn gwlad. 

Mae’r gwahanol grwpiau sydd o ddiddordeb iddynt wedi’u nodi yn Neddf Cydraddoldeb 2010, ac maent yn cynnwys pobl o wahanol oedrannau, rhyw, hil, crefydd, galluoedd, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol ac aseiniad rhyw, yn ogystal â'r rhai yr effeithir arnynt gan feichiogrwydd neu enedigaeth ddiweddar.

Mae'r cyrff sector cyhoeddus sy'n gweithio gyda'i gilydd i gasglu adborth gan gymunedau lleol yn cynnwys: awdurdodau lleol yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Phowys; Byrddau Iechyd Addysg Powys a Phrifysgol Hywel Dda; Awdurdod Heddlu Dyfed Powys a Chomisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys; Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru; Ymddiriedolaeth Ambiwlans Cymru; ac Awdurdodau Parciau Cenedlaethol Arfordir Penfro a Bannau Brycheiniog.

Mae'r sefydliadau wedi penderfynu gweithio gyda'i gilydd i gasglu adborth er mwyn osgoi cael sawl sefydliad gwahanol yn gofyn yr un cwestiynau i bobl. Bydd y wybodaeth yn cael ei bwydo i Gynlluniau Cydraddoldeb Strategol y sefydliadau gwahanol ar gyfer 2020 – 2024, sydd i’w cyhoeddi erbyn y Gwanwyn y flwyddyn nesaf.

EICH BARN

Gallwch roi eich barn drwy gwblhau ein harolwg arlein

Llenwch y ffurflen erbyn dydd Gwener 14ain Mehefin 2019

SESIYNAU YMGYSYLLTU

Os ydych yn rhan o grŵp sy'n cynrychioli un neu fwy o'r grwpiau cydraddoldeb a restrir uchod, gallwch ofyn i gynrychiolydd un o’r sefydliadau sector cyhoeddus i ddod i gynnal sesiwn adborth gyda chi, neu efallai y bydd eich grŵp am gynnal sesiwn adborth eu hunain.

Mae angen cynnal sesiynau adborth cyn diwedd mis Gorffennaf.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Sarah Worby, Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol, Cyngor Sir Penfro ar 01437 775263 neu sarah.worby@pembrokeshire.gov.uk

 

Nodyn Diogelu Data: Mae'r arolwg yn ddienw a chaiff y wybodaeth a ddarperir ei chadw yn unol â'r Rheoliadau Cyffredinol ar Ddiogelu Data 2018. Mae'r arolwg yn cael ei weinyddu gan Gyngor Sir Caerfyrddin gan ddefnyddio arolygon SNAP ar ran y cyrff cyhoeddus sy'n rhan o'r ymgynghoriad. Bydd data a gaiff ei gydgasglu yn yr arolwg yn cael ei gyflwyno i'r holl gyrff cyhoeddus sy'n rhan o'r ymarfer ymgynghori ar y cyd: Cyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Sir Ceredigion, Cyngor Sir Penfro, Cyngor Sir Powys, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Heddlu Dyfed Powys, Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru, Gwasanaethau Ambiwlans Cymru Ymddiriedolaeth GIG, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

 

ID: 5186, revised 08/05/2019