Dweud eich dweud

Polisi Drafft ar Fasnachu ar y Stryd

Bwriad Cyngor Sir Penfro yw creu profiad o fasnachu ar y stryd sy’n amrywiol ac yn fywiog; rhywbeth sy’n ychwanegu at ffabrig cymdeithasol a diwylliannol Sir Benfro; yn gwarchod a gwella ein hamgylchedd; ac yn hybu’r Sir.

Gall Masnachu ar y Stryd gynnwys ystod eang o weithgareddau adwerthu ac arlwyo a gynhelir ar strydoedd cyhoeddus. Mae cynnwys y ddogfen hon yn egluro’r polisi mewn perthynas â masnachu ar y stryd yn Sir Benfro. Nid yw’n ddatganiad llawn ac awdurdodol o’r gyfraith ac nid yw’n gyfystyr â chyngor cyfreithiol.

Bwriadwyd y polisi hwn i sicrhau bod swyddogaeth masnachu ar y stryd yn cael ei chyflawni yn unol â gofynion deddfwriaethol, nodau ac amcanion strategol y Cyngor ac i osod cyd-destun ar gyfer penderfynu sut i weithredu.

Mae'r polisi hefyd yn ceisio sicrhau ein bod yn diwallu anghenion trigolion, busnesau ac ymwelwyr i helpu i adfywio ein sir. Dylid adolygu'r polisi hwn hefyd ar y cyd â pholisïau allweddol eraill.

Bydd y ddogfen hon yn ganllaw i’r Cyngor wrth iddo ystyried ceisiadau am ganiatâd i fasnachu ar y stryd a bydd yn hysbysu ymgeiswyr am y meini prawf ar gyfer ystyried ceisiadau. 

Y bwriad yw y bydd y Polisi hwn yn cael ei adolygu bob pum mlynedd neu’n amlach os bydd newidiadau deddfwriaethol yn gwneud hynny’n angenrheidiol.

Polisi Drafft ar Fasnacha ar y Stryd

Ffurflen Gais Ddrafft

Eich barn

Gallwch roi eich barn ar y Polisi Masnachu ar y Stryd drafft a'r Ffurflen Gais ddrafft drwy e-bostio ei adborth at surveys@pembrokeshire.gov.uk

Neu gallwch ysgrifennu at: Cyngor Sir Penfro, Polisi, 2D Neuadd y Sir, Hwlffordd, SA61 1TP

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw dydd Mercher 13 Mawrth 2019

 

ID: 4677, revised 18/02/2019