Dweud eich dweud

Rhybudd Preifatrwydd Holiaduron, Arolygon ac Ymgynghoriadau

SUT Y BYDDWN YN DEFNYDDIO EICH GWYBODAETH

Y DIBEN A'R SAIL GYFREITHIOL AR GYFER DEFNYDDIO EICH GWYBODAETH

Diben prosesu 

Diben yr holiaduron, yr arolygon ac ymgyngoriadau yw cael eich barn am y gwasanaethau a ddarparwn a newid a datblygiadau y gellir eu cynnig.  Bydd y wybodaeth a ddarparwch yn cael ei choladu a’i defnyddio i lunio adroddiad cryno.  Gan ddibynnu ar gwmpas / natur yr holiadur, arolygon neu ymgynghoriad, bydd yr adroddiad cryno’n cael ystyriaeth gydwybodol gan aelodau ein uwch dîm rheoli (gan gynnwys Cynghorwyr) a fydd yn penderfynu ar gwrs gweithredu priodol.

Ni fydd modd adnabod unigolion o’r adroddiad cryno hwn, a all gael ei gyhoeddi gennym.  

Os yw holiadur neu arolwg yn cynnig cael eich cynnwys mewn raffl, yna bydd eich manylion cyswllt yn cael eu defnyddio hefyd at ddibenion gweinyddu’r raffl hon.  Gallwn hefyd gyhoeddi pwy yw’r enillwyr ar ein gwefan a’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol, ond dim ond gyda’u caniatâd.

Sail gyfreithiol ar gyfer prosesu 

Er mwyn i brosesu data personol fod yn gyfreithlon o dan Reoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2016 a Deddf Diogelu Data 2018, mae’n rhaid nodi amod dilys o Erthygl 6 y Rheoliadau, a amlinellir isod:

6.1 Caniatâd - Mae gwrthrych y data wedi rhoi caniatâd clir i chi brosesu ei ddata personol at un diben penodol neu fwy.  Gellir tynnu’r caniatâd hwn yn ôl unrhyw bryd. 

Mae deddfwriaeth Diogelu Data yn darparu amddiffyniad ychwanegol ar gyfer rhai dosbarthiadau o wybodaeth o'r enw 'data personol arbennig'.  Os bydd unrhyw wybodaeth yn dod o fewn y diffiniad o ddata personol arbennig, yna mae'n rhaid nodi amod ychwanegol o Erthygl 9 y Rheoliadau, fel yr amlinellir isod:.

Atodlen 1 8 (1) Bodlonir yr amod hwn os yw’r prosesu— 

(a) yn perthyn i gategori penodedig o ddata personol, a 

(b) yn angenrheidiol at y dibenion o nodi neu gadw golwg ar fodolaeth neu absenoldeb cyfle cyfartal neu driniaeth gyfartal rhwng grwpiau o bobl a bennwyd mewn perthynas â’r categori hwnnw gyda’r bwriad o alluogi hyrwyddo neu gynnal y cyfryw gydraddoldeb yn amodol ar eithriadau.

PWY FYDD YN GALLU CYRCHU EICH GWYBODAETH?

Manylion prif ddefnyddwyr eich gwybodaeth

Prif ddefnyddiwr eich gwybodaeth fydd y maes gwasanaeth yng Nghyngor Sir Penfro sy’n gofyn am eich barn / yn gweinyddu’r raffl.

Er y gellir cyhoeddi adroddiadau cryno, ni fydd modd adnabod unigolion o’r adroddiad cryno hwn.  

Manylion unrhyw achos o rannu eich gwybodaeth gyda sefydliadau eraill

Ni fydd eich gwybodaeth a ddarparwch wrth ymateb i holiaduron, arolygon ac ymgyngoriadau yn cael ei rhannu gyda phobl eraill oni bai bod dyletswydd gyfreithiol arnom i wneud hynny.

Ceisiadau am wybodaeth

Mae'n bosibl y bydd yr holl wybodaeth a gofnodwyd a gedwir gan Gyngor Sir Penfro yn destun ceisiadau o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 a deddfwriaeth Diogelu Data.

AM BA HYD Y BYDDWN YN CADW EICH GWYBODAETH?

Manylion y cyfnod cadw  

Mae'r cyfnod y mae Cyngor Sir Penfro yn cadw gwybodaeth yn cael ei bennu trwy ofynion statudol neu arferion gorau

Ni fyddwn yn cadw’r barnau a fynegwch mewn ffordd a fydd yn peri eich adnabod am gyfnod hwy na’r angen.

Os yw’r holiadur neu’r arolwg yn cynnig cyfle i gyfranogi mewn raffl, yna bydd eich manylion cyswllt yn cael eu cadw am 6 mis.

EICH HAWLIAU (GAN GYNNWYS Y WEITHDREFN GŴYNION)

Eich hawliau o dan ddeddfwriaeth Diogelu Data

Mae deddfwriaeth Diogelu Data yn rhoi nifer o hawliau i wrthrychau data (y rheiny y mae'r wybodaeth yn sôn amdanynt):

•       Yr hawl i gael mynediad at ddata gan y gwrthrych

•       Yr hawl i gael gwybod 

•       Yr hawl i gywiro

•       Yr hawl i ddileu

•       Yr hawl i gyfyngu ar brosesu 

•       Yr hawl i wrthwynebu

•       Yr hawl i gludadwyedd data

•       Hawliau mewn perthynas â gwneud penderfyniadau a phroffilio awtomataidd. 

Mae rhagor o wybodaeth am eich hawliau ar gael o: www.ico.org.uk.  

Er mwyn datgan eich hawliau, cysylltwch â'r Swyddog Diogelu Data isod. 

Cwynion neu Ymholiadau

Mae Cyngor Sir Penfro yn ymdrechu i fodloni’r safonau uchaf wrth gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol.  Am y rheswm hwn, cymerwn unrhyw gwynion a dderbyniwn am hyn o ddifrif.  Anogwn bobl i dynnu ein sylw os credant fod ein proses o gasglu neu ddefnyddio gwybodaeth yn annheg, yn gamarweiniol neu’n amhriodol.

Nid yw’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn darparu manylion llawn am holl agweddau ein proses gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol.  Fodd bynnag, rydym yn hapus i ddarparu unrhyw wybodaeth ychwanegol neu eglurhad sydd eu hangen.  

ENW'R RHEOLYDD DATA A'R SWYDDOG DIOGELU DATA

Jo Hendy, Swyddog Diogelu Data, Cyngor Sir Penfro, Neuadd y Sir, Hwlffordd, SA61 1TP

dataprotection@pembrokeshire.gov.uk

01437 764551

Os ydych eisiau gwneud cwyn am y modd yr ydym wedi prosesu eich data personol, gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth fel y corff statudol sy’n goruchwylio’r gyfraith diogelu data:

Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, SK9 5AF

worker@ico.org.uk     

0303 123 1113

 

 

ID: 4196, adolygwyd 11/10/2018