Dweud eich dweud

Ymgynghoriad ar y Strategaeth Doiledau Ddrafft

Ein nod yw darparu toiledau glân, hygyrch yn y lleoliadau mwyaf addas.

Nid yw’n ofynnol i gynghorau ddarparu toiledau cyhoeddus er bod llawer o gynghorau, yn hanesyddol, wedi dewis gwneud hynny. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae nifer y toiledau cyhoeddus traddodiadol a ddarperir neu a ariennir gan gynghorau ar draws y DU wedi lleihau’n sylweddol. Tuedd arall yw bod rhai toiledau cyhoeddus traddodiadol yn awr yn cael eu rheoli a/neu eu cynnal gan gymunedau lleol.

Rydym ni ar hyn o bryd yn darparu llawer mwy o doiledau cyhoeddus na’r cyfartaledd yng Nghymru. Drwy gontract rydym yn darparu 72 o’r rhain; mae cyfleusterau ar gyfer yr anabl yn 52 ohonynt, mae cyfleuster newid oedolyn yn un a chyfleusterau newid babi yn 19 ohonynt.

Rydym wedi lleihau’r nifer o doiledau cyhoeddus traddodiadol yr oeddem yn eu cynnal yn 2014. Ein strategaeth oedd annog grwpiau cymunedol neu Gynghorau Tref a Chymuned i ymgymryd â’r rhain ac o ganlyniad, cafodd y gost o redeg 15 o doiledau cyhoeddus traddodiadol ei hysgwyddo gan grwpiau cymunedol lleol. Hefyd, mae rhai busnesau preifat, er nad ydynt yn hysbysebu eu cyfleusterau fel toiledau cyhoeddus, yn caniatáu i’r cyhoedd eu defnyddio heb brynu dim.

Mewn cydweithrediad â’n contractwr, Danfo UK Ltd, rydym wedi gallu gwneud nifer o fuddsoddiadau cyfalaf ar raddfa fawr yn ddiweddar. Yn 2017 dymchwelwyd y bloc toiledau ym maes parcio Regency yn Saundersfoot ac fe’i hailadeiladwyd i ddarparu cyfleuster o’r math diweddaraf. Yn 2018 adnewyddwyd y toiledau ar y Green yn Ninbych-y-pysgod i gynnwys ein cyfleuster cyntaf i Newid Oedolion wedi ei leoli o fewn bloc toiledau cyhoeddus. Bydd ein cynlluniau buddsoddi yn parhau yn 2019 pan fyddwn yn agor bloc toiledau newydd ar ddatblygiad Ffordd Gyswllt y Chimneys yn Abergwaun ac mae cynlluniau wrthi’n cael eu cwblhau ar gyfer bloc toiledau newydd yn Hwlffordd yn lle’r cyfleuster yn y maes parcio aml-lawr. At hynny, bu nifer o welliannau ar raddfa fechan megis trwsio toeau, gosod drysau newydd a gweithgareddau cynnal a chadw cyffredinol.

Cyflwynwyd toiledau talu am ddefnyddio fesul cam o fis Gorffennaf 2015. Mae hyn wedi creu incwm, sy’n cyfrannu at gostau rhedeg y toiledau, ac felly’n cadw’r costau i lawr a’n galluogi i gynnal a chadw mwy o gyfleusterau. Ar hyn o bryd, mae deg bloc o doiledau yn codi tâl am eu defnyddio. Cyflwynwyd taliadau heb arian parod ym mhob toiled sy’n cael ei redeg drwy giât dro ym mis Mai 2018 er hwylustod ychwanegol i gwsmeriaid, gan gydnabod nad yw llawer o bobl yn cario arian parod bellach neu nad oes ganddynt yr arian cywir i fedru defnyddio’r toiledau. Gobeithio y bydd hyn yn lleihau’r difrod o ganlyniad i ladrata sy’n gysylltiedig â mecanweithiau darnau arian.

Mae yna, fodd bynnag, derfynau ar yr hyn y gallwn ei gyflawni. Mae llawer o’r toiledau mewn hen adeiladau, sy’n aml yn eu gwneud yn anodd eu cynnal a’u cadw ac mae rhai angen buddsoddiad sylweddol ac mae’r gronfa fuddsoddi bresennol yn gyfyngedig iawn. Yn anffodus, mae toiledau hefyd yn fagnet i ymddygiad gwrthgymdeithasol gan gynnwys cymryd cyffuriau a fandaliaeth. Mae hyn yn aml yn effeithio ar oriau agor ac, yn y gorffennol, mae wedi arwain at eu cau dros dro neu’n barhaol.

Rydym ni’n deall gwerth y cyfleusterau hyn i gymunedau a thrwy’r strategaeth hon byddwn yn ymroi i gadw cymaint o ddarpariaeth gyhoeddus ag sydd modd yn Sir Benfro er gwaethaf y toriadau ariannol difrifol iawn sy’n ein hwynebu. Nid yw llunio’r strategaeth hon yn golygu y bydd yr holl ddarpariaeth bresennol a ddarperir gan Gyngor Sir Penfro yn parhau. Fodd bynnag, byddwn yn edrych yn strategol ar draws ein Sir ar y ffordd y gellir darparu’r cyfleusterau hyn a’u defnyddio  yn awr ac yn y dyfodol drwy ffyrdd newydd o weithio a chydweithio gydag eraill.

Diolch i bawb a gwblhaodd ein Ffurflen Ateb i Asesu Anghenion. Bu’r wybodaeth a roddwyd yn amhrisiadwy drwy ein helpu i nodi blaenoriaethau ar gyfer y Strategaeth Ddrafft.

Strategaeth Toiledau Drafft

Eich Sylwadau

Cewch roi eich barn drwy gwblhau ein ffurflen ymateb ar-lein

Fel arall, cewch argraffu copi caled ohoni. Unwaith y byddwch wedi ei chwblhau, anfonwch drwy’r e-bost i surveys@pembrokeshire.gov.uk neu drwy’r post i: Cyngor Sir Penfro, Polisi, 2D Neuadd y Sir, Hwlffordd, SA61 1TP

Atebwch, os gwelwch yn dda, erbyn dydd Mawrth 5 Mawrth 2019

 

ID: 4471, revised 10/05/2019