Eich bywyd bob dydd

Gallu diwallu’r angen

Ystyrir bod pobl yn methu diwallu angen os yw gwneud hynny:

  • yn achosi poen sylweddol, gwewyr meddwl neu ofid i’r unigolyn;
  • yn peryglu neu’n debygol o beryglu iechyd neu ddiogelwch yr unigolyn neu rywun arall;
  • yn cymryd llawer mwy o amser i’r unigolyn nag y byddai disgwyl fel arfer.

Meini Prawf Cymhwyster Oedolion a Gofalwyr Aeddfed 

Maen prawf 1af

Anghenion yn deillio o iechyd corfforol neu feddyliol, oed anabledd, dibyniaeth ar gyffuriau neu sylweddau eraill

2il faen prawf

  • Gallu gofalu amdanynt eu hunain neu ddilyn arferion cartref
  • Gallu cyfathrebu
  • Amddiffyn rhag camdriniaeth neu esgeulustod
  • Cyfranogi mewn gwaith, addysg, dysgu neu weithgareddau hamdden
  • Cynnal neu ddatblygu cysylltiadau teuluol neu gysylltiadau personol arwyddocaol eraill
  • Dayblygu a cynnal cysylltiadau cymdeithasol a chyfranogi yn y gymuned
  • Cyflawni cyfrifoldebau gofalu am blentyn

3ydd maen prawf

O ganyniad, maent yn methu diwallu'r angen hwnnw, naill ai ar eu pennau'u hunain, neu gyda chymorth pobl eraill sydd eisiau helpu, neu gyda chymorth y gymuned

4ydd maen prawf

O ganlyniad, maent yn annhebygol o gyflawni un newu fwy o'u canlyniadau personol oni bai fod yr awdurdod lleol yn darparu neu'n trefnu gofal a chymorth

 

ID: 2015, adolygwyd 14/06/2022