Eich Cartref

Eich ardd

A wyf i’n gyfrifol am ofalu am fy ngardd?


Os oes gardd gyda’ch tŷ Cyngor, y tenant (sef chi) sy’n gyfrifol am ofalu am eich gardd. Mae hyn yn cynnwys:

 • Torri’r borfa
 • Cadw gerddi, closydd neu dramwyfeydd yn daclus a di-sbwriel
 • Sicrhau bod unrhyw brysglwyni, coed a chloddiau yn rhesymol uchel, a pheidio â gadael iddynt fargodi dros eiddo cyfagos na mannau cymunedol chwaith.

Y Cyngor sy’n gyfrifol am gynnal a chadw’r prif lwybrau mynediad presennol (ond nid llwybrau gerddi), stepiau, ffensys sy’n nodi ffin waliau’r eiddo. 

Allaf fi gael help er mwyn gofalu am fy ngardd?

Fe all pensiynwyr neu bobl sydd wedi’u cofrestru’n anabl na allant arddio ac sydd heb neb i’w helpu, gael cymorth gan y Gwasanaeth Profiannaeth. Byddwch cystal â chysylltu â'r Adran Rheoli Tenantiaeth Tai er mwyn cael rhagor o wybodaeth, os oes angen cymorth arnoch i roi trefn ar eich gardd.

Rheoli Tenantiaeth Tai 
Ffôn: 01437 764551
E-bost: tenancy.management@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1727, adolygwyd 11/12/2017

Cymorth gydag addurno

A yw’r Cyngor yn cynnig cymorth gyda chostau addurno?

Pan ydych yn arwyddo’r Cytundeb Tenantiaeth ar gyfer eich cartref, efallai y cewch chi lwfans – bydd hynny’n dibynnu ar gyflwr addurnol eich eiddo.  Eich cyfrifoldeb chi yw addurno eich cartref.

Archeb am baent a defnyddiau eraill yw’r lwfans addurno; dylech fynd i mo’yn y defnyddiau hyn o storfeydd depo’r Cyngor yn y swyddfeydd cynnal a chadw Adeiladau, Ystad Ddiwydiannol Thornton, Steynton, Aberdaugleddau (ewch at Parc Busness Thornton).

Fel arall, gallwch chi fynd i mo’yn defnyddiau o’r swyddfeydd cynnal a chadw Adeiladau yn Abergwaun, Feidr Castell, Abergwaun.

Rhaid i chi ddechrau ar y gwaith addurno yn fuan ar ôl mynd i mo’yn y defnyddiau, a rhaid ichi ddefnyddio'r rhain ar yr eiddo yr ydych yn denant ynddo.

Os na allwch chi wneud eich gwaith addurno eich hun, ac os nad oes gyda chi ffrindiau na theulu sy’n gallu eich helpu, efallai y gallwch gael cymorth.  Byddwch cystal â chysylltu â’ch Swyddog Tai er mwyn cael cyngor.

Adran cynnal a chadw Adeiladau
Ffôn: 0800 085 6622
E-bost: building.maintenance@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1751, adolygwyd 13/12/2017

Gwarchod Peipiau'ch Cartref


1. Sut allaf i atal peipiau’m cartref rhag bosto?

Ewch ati i weld ble mae’ch stopfalf, sef y tap sy’n troi mas eich prif gyflenwad dŵr. Dylech gael hyd iddo nawr yn hytrach na chwilio amdano pan fydd gyda chi ddŵr ym mhobman. Mae’n bur debyg taw yn y gegin ar bwys y bosh y mae e. 

Dylech ymgynefino â’r offer rheoli gwres yn eich cartref. Gall thermostatau gwres canolog a switsys amser fod yn bethau cymhleth dros ben. Beth am gael cyngor gan beiriannydd gwresogi neu ymgynghorydd ynni.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gwybod â phwy y dylech gysylltu os cewch chi beipen wedi bosto

 • Os ydych chi’n byw yn un o dai Cyngor Sir Penfro ffoniwch yr adran Cynnal a Chadw Adeiladau ar 0800 085 6622. Gallwch chi ddefnyddio’r rhif hwn 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos. Cofiwch – dylech ond ffonio y tu fas i’r oriau swyddfa arferol os yw’r broblem yn argyfwng sy’n bygwth eich iechyd, diogelwch neu ddiogeledd.
Yn ôl i’r brig

2. Pan ydych chi gartref

Os oes gwres canolog gyda chi, defnyddiwch y thermostat er mwyn sicrhau bod y tymheredd yn iawn – nid yn rhy dwym nac yn rhy oer. Yn ystod y dydd mae rhywbeth rhwng 18°C a 22°C yn dymheredd da. Os yw’n rhewi y tu fas, dylech sicrhau bod y gwres wedi’i droi ymlaen gydol yr amser, ond dylech osod y gwres ychydig yn is ar gyfer gyda’r nos. Cofiwch ucha’n y byd yr ydych yn dodi’r thermostat, yna mwya’n y byd o danwydd y byddwch yn ei ddefnyddio.

Yn ôl i’r brig

3. Pan ydych chi mas

Os oes gwres canolog gyda chi a’ch bod wedi mynd bant yn ystod tywydd oer, dylech adael y gwres ymlaen gydol yr amser a dodi’r thermostat mor isel â 6°C. Bydd hyn yn atal peipiau’ch cartref rhag rhewi ac ni fydd yn ddrud iawn. Os nad oes gwres canolog gyda chi, trowch y dŵr bant gan ddefnyddio’r stopfalf a gadael yr holl ddŵr oer fynd i lawr y bosh. Yna trowch bant y twymwr tanddwr. Os oes boeler tanwydd solet gyda chi, gadewch i’r tân ddiffodd ac yna gadewch i’r holl ddŵr poeth fynd i lawr y bosh.

Yn ôl i’r brig

4. Beth sy’n digwydd os yw peipiau’m cartref yn bosto?

Os yw peipiau’ch cartref yn bosto neu rewi, dyma beth i’w wneud.....
1. Trowch bant eich cyflenwad dŵr gan ddefnyddio’r stopfalf – sydd ar bwys bosh y gegin, mae’n debyg.

2. Trowch y tapiau dŵr oer YMLAEN. Gwnewch yn siŵr nad yw’r plygiau yn y bosh na’r bath chwaith a chadw’ch rhywfaint o ddŵr i’w yfed.

3. Trowch y twymwr tanddŵr a’r gwres canolog BANT. Os oes gyda chi foeler tanwydd solet, gadewch i’r tân diffodd. 

4. Trowch y tapiau dŵr poeth YMLAEN.

5. Os oes dŵr ar bwys y goleuadau neu’r socedi, trowch y trydan bant wrth y mesurydd.

6. Defnyddiwch fasnau i ddal unrhyw ddŵr sy’n gollwng. Os oes dŵr wedi gollwng, defnyddiwch dyweli i’w sychu rhag iddo wneud difrod i’ch cartref.

7. Os ydych yn byw yn un o dai Cyngor Sir Penfro, ffoniwch yr adran Cynnal a Chadw Adeiladau ar 0800 085 6622. Gallwch chi ddefnyddio’r rhif hwn 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos. Cofiwch – dylech ond ffonio y tu fas i’r oriau swyddfa arferol os yw’r broblem yn argyfwng sy’n bygwth eich iechyd, diogelwch neu ddiogeledd.

Yn ôl i’r brig

5. Beth sy’n digwydd os yw peipiau’m cartref wedi rhewi?

Dilynwch gamau 1, 2 a 7 uchod neu os ydych chi’n gwybod pa beipen sydd wedi rhewi, ceisiwch ei thwymo’n raddol fach gyda photeli dŵr twym neu gyda sychwr gwallt. Dylech ddechrau o’r pen sydd agosaf i’r tap.


Manylion cysylltu:
Cynnal a Chadw Adeiladau
Ffôn: 0800 085 6622
E-bost: building.maintenance@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1759, adolygwyd 07/07/2017

Tamprwydd a Llwydni

A yw’ch cartref yn damp?

Anwedd sy’n achosi rhywfaint o damprwydd. Mae’r ffeithlen hon yn egluro sut y gallwch leihau’r perygl ichi gael tamprwydd a llwydni yn eich cartref.

Os ydych chi wedi dilyn y canllawiau yn y ffeithlen a bod y problemau yn dal i fod yno, byddwch cystal â ffonio’r adran Cynnal a Chadw Adeiladau ar 0800 085 6622.

Gallwch roi gwybod am atgyweiriadau trwy ffonio ar yr adegau hyn:

8.00am tan 6.00pm o ddydd Llun i ddydd Iau
8.00am tan 5.00pm ar ddydd Gwener
8.00am tan 2.00pm ar ddydd Sadwrn a dydd Sul

Gallwch roi gwybod am argyfyngau y tu fas i oriau swyddfa trwy ffonio 01437 775522

I roi gwybod am atgyweiriad:

 • Ffoniwch Linell Frys Atgyweiriadau Tai ar 0800 085 6622
 • Ewch draw i un o Ganolfannau Gwasanaethau i Gwsmeriaid y Cyngor sydd yn Hwlffordd, Doc Penfro, Aberdaugleddau, Abergwaun neu’r ddesg arian yn Neyland
 • Anfonwch e-bost at buildingmaintenance@pembrokeshire.gov.uk
 • Anfonwch ffacs at 01437 775911
 • Neu ysgrifennwch atom yn: Cyngor Sir Penfro, Yr Adran Cynnal a Chadw, Uned 23, Ystad Ddiwydiannol Thornton, Aberdaugleddau, SA73 2RR

 

ID: 1760, adolygwyd 13/12/2017

Celfi, Carpedi a Llenni

Ble allaf fi gael celfi ar gyfer fy nghartref?

Os oes angen celfi arnoch a bod gyda chi ond hyn a hyn o arian i’w wario, yna beth am edrych ar y ‘mân hysbysebion’ yn y papur lleol.  Gallwch chi gysylltu â FRAME hefyd.

Beth yw FRAME?

Bydd FRAME yn dod i mo’yn nwyddau dieisiau, ailddefnyddiadwy o’r cartref - pethau fel celfi, dillad a hen drugareddau.  Gwasanaeth am ddim yw hyn.

Mae nwyddau ailddefnyddiadwy ar gael i’r cyhoedd yn ystafelloedd arddangos FRAME, sydd yn Johnston a Doc Penfro.  Byddant yn gofyn ichi roi rhodd ariannol am hyn.  Bydd nwyddau yn cael eu gwerthu am brisiau disgownt i bobl sy’n derbyn budd-dal/pensiwn y Wladwriaeth, os gallant brofi eu bod yn cael budd-dal.

Os yw pobl yn dioddef caledi neu argyfwng difrifol, gall FRAME ddarparu celfi angenrheidiol a nwyddau’r cartref yn rhad ac am ddim.  Bydd atgyfeiriadau ar gyfer y gwasanaeth hwn yn cael eu derbyn mewn ysgrifen gan weithwyr cymdeithasol, Sir Benfro yn Gweithredu dros y Digartref (PATH), gweithwyr cefnogi cymunedol, llochesi ac asiantaethau cydnabyddedig eraill.  Mae’r gwasanaeth hwn ar gael ar yr amod hwn; bod y nwyddau ar gael a bod asesiad angen wedi cael ei gynnal gan un o’r grwpiau neu’r unigolion y soniwyd amdanynt eisoes.  

Elusen Gofrestredig rhif 1090949, Cwmni Cyfyngedig trwy Warant rhif 4037005, rhif TAW 851167137

Allaf fi gael cymorth gyda bwyd a nwyddau sylfaenol i’r cartref?

Os cawsoch chi eich cartrefu yn berson digartref gallwch chi gysylltu â Sir Benfro yn Gweithredu dros y Digartref (PATH) ar 01437 775335. Efallai y gallant eich helpu trwy roi blwch o fwydydd sylfaenol i chi er mwyn ichi allu cychwyn arni.  Ar ben hynny gallwch gysylltu â Byddin yr Iachawdwriaeth ar 01834 843329 neu wneud cais am Grant y Gronfa Gymdeithasol ar 01437 823000.

Manylion cysylltu:

FRAME Sir Benfro 
Old Hakin Road
Pont Fadlen
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1XF

Ffôn: 01437 779442

Oriau Agor:
09.00am - 5.00pm Dydd Llun i Gwener
10.00am - 1.00pm Dydd Sadwrn


Sir Benfro yn Gweithredu dros y Digartref (PATH)
1 Corner House
Barn Street
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1QA

Ffôn: 01437 765335
Rhadffon 0800-783-5001


 

ID: 1691, adolygwyd 11/12/2017

Yswiriant cynnwys y cartref

Y Cyngor yw perchnogion eich tŷ Cyngor a dim ond cwfert yswiriant ar gyfer rhannau saernïol yr adeilad sydd gyda hwy. Nid oes gyda’r Cyngor gwfert yswiriant ar gyfer addurniadau, carpedi, celfi na’r eiddo arall sydd gyda chi. Eich cyfrifoldeb chi, y tenant, yw sicrhau bod y rhain wedi cael eu hyswirio.


A oes gyda chi yswiriant cynnwys?

Mae llawer o denantiaid yn credu pe byddai rhywbeth yn digwydd yn eu cartref fel tân y byddai popeth yn iawn, oherwydd y gallant hawlio am unrhyw beth y byddant yn ei golli oddi ar yswiriant y Cyngor. 

NID YW HYN YN WIR!

Nid yw’r Cyngor yn yswirio’r cynnwys ar eich rhan.

Fel tenant eich cyfrifoldeb CHI yw sicrhau bod gyda chi ddigon o gwfert yswiriant ar gyfer eich cynnwys a’ch pethau personol, er mwyn ichi allu cyflwyno hawliad pe byddech chi’n dioddef lladrad, colled neu ddifrod.

Ar gyfer beth mae cwfert yswiriant cynnwys?

Mae cwfert yswiriant cynnwys y cartref yn gofalu am holl gynnwys eich cartref, fel celfi, carpedi, llenni, offer cegin, teledu, stereo, ornaments, dillad, cyfrifiaduron ac yn y blaen - sef cyfanswm gwerth popeth yn eich cartref y byddech yn eu cymryd gyda chi pe byddech chi’n symud.

Mae rhai polisïau yn gofalu am ddifrod damweiniol i setiau teledu, lloerenni, peiriannau fideo, peiriannau DVD, cyfrifiaduron ac offer sain. Gallwch chi godi polisi er mwyn cael yswiriant ar gyfer difrod damweiniol i holl gynnwys eich cartref.

Rydym yn eich cynghori’n bendant i yswirio cynnwys eich cartref…


Os ydych yn peidio â chodi eich yswiriant eich hun, nid yw hynny’n golygu bod y Cyngor o dan unrhyw orfodaeth i’ch helpu chi os oes difrod damweiniol yn digwydd i’ch cartref.

Dylech feddwl am gynnwys y canlynol yn yswiriant eich cartref:-

a) Celfi, carpedi, ffitiadau ac addurniadau mewnol, h.y. difrod ar ôl i beipiau fosto, llifogydd, offer twymo, tanciau a silindrau storio dŵr wedi bosto, difrod oherwydd tân a digwyddiadau eraill.
b) Gosodion Iechydol h.y. difrod damweiniol
c) Gwydr a gwydro ffenestri, drysau a pharwydydd mewnol
ch) Cloeon ac allweddi

Ble allaf i gael yswiriant cynnwys?

Gallwch ddewis o blith nifer o gwmnïau yswiriant. Fodd bynnag, os nad ydych chi’n siŵr pa fath o gwfert yw’r un gorau ar eich cyfer chi, dylech gael cyngor gan frocer yswiriant annibynnol.

Cofiwch - dylech gael eich yswirio nawr er mwyn peidio â chael eich siomi yn ddiweddarach!

Gwybodaeth cysylltu:

Adran Rheoli Tenantiaethau Tai
Ffôn: 01437 764551
E-bost: tenancy.management@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1704, adolygwyd 11/12/2017

Anifeiliaid Anwes - Cadw Anifeiliaid

Allaf i gadw anifail anwes? 

Rydym yn fodlon ichi gadw anifail anwes cyn belled â’i fod yn briodol ar gyfer y math o gartref yr ydych yn byw ynddo ac na fydd e’n tarfu ar bobl eraill na hala ofon arnynt chwaith. Ond mae’n rhaid inni ystyried pob un o’n tenantiaid a rhaid inni wybod i sicrwydd na fydd eich anifail anwes yn achosi unrhyw broblemau. 

Wyf i’n gorfod cael caniatâd i gadw anifail anwes? 

Gallwch chi gadw hyd at ddau anifail anwes yn yr eiddo heb ofyn am ganiatâd y Cyngor. Bydd rhaid ichi ofyn i’ch swyddog tai yn y Cyngor am ganiatâd ysgrifenedig os ydych chi am gadw mwy na dau anifail. 

Yn ôl eich cytundeb tenantiaeth, rhaid ichi beidio â chadw unrhyw anifail sy’n anaddas ar gyfer eich cartref neu’ch gardd, a rhaid i’ch anifail anwes beidio â tharfu ar bobl eraill na hala ofon arnynt chwaith.

Byddwch cystal â dilyn y canllawiau hyn ar gyfer perchnogion anifeiliaid anwes: 

 • Bydd yn rhaid ichi gael caniatâd ysgrifenedig gan y Cyngor os ydych chi’n dymuno adeiladu caetshis i’ch anifeiliaid, fel tŷ adar neu golomendy
 • Ni ddylai eich anifeiliaid achosi niwsans i gymdogion trwy wneud llawer o sŵn
 • Dylai anifeiliaid anwes gael eu cadw mewn cyflwr hylan
 • Dylai cŵn gael eu cadw o dan reolaeth a rhaid iddynt beidio â chrwydro’n rhydd mewn mannau cyhoeddus nac yng ngerddi pobl eraill
 • Ni ddylai cŵn faeddu ar unrhyw fan cyhoeddus. Dylech fod yn ystyriol o bobl, a glanhau ar ôl eich ci bob amser.

Yn y rhan fwyaf o achosion, mater o synnwyr cyffredin ydyw. Rydym yn berffaith fodlon i bobl gael anifail anwes sy’n ymddwyn yn dda, sy’n dawel ac sydd wedi’i gadw’n ddiogel a sicr – cyn belled â nad yw ef wedi cael ei wahardd gan y gyfraith neu gan unrhyw reolau eraill. Ond os yw’r anifail yn tarfu ar bobl eraill neu’n hala ofon arnynt, yna byddwn ni’n gorfod cymryd camau gweithredu. Bydd y tenant yn gorfod cael gwared â’r anifail neu fentro cael ei ddwyn o flaen llys barn am ymddygiad gwrthgymdeithasol.  

Os oes gennych chi unrhyw amheuaeth ynghylch a yw’r anifail yr ydych yn ei gadw, neu’n dymuno ei gadw, yn addas, dylech gysylltu â ni ar unwaith. Fe roddwn y cyngor iawn ichi er mwyn ichi beidio â chael problemau yn ddiweddarach. Ffoniwch yr Adran Tai ar 01437 764551. 

ID: 1722, adolygwyd 11/12/2017

Gwelliannau i'r cartref

Beth os wyf i am wneud gwelliannau i’m cartref? 

Yn ôl eich cytundeb tenantiaeth mae gyda chi’r hawl i wneud gwelliannau’ch hun i’ch tŷ Cyngor cyn belled â’ch bod chi wedi cael cytundeb ysgrifenedig gyda ni yn gyntaf.

Yr ydym yn hynod fodlon i bobl wneud eu gwelliannau eu hunain a dim ond os oes rheswm dros wneud hynny y byddwn ni’n dweud ‘na’ - pe byddai’r gwaith yn effeithio ar eich cymdogion neu ei fod yn anniogel, er enghraifft.

A wyf i’n gorfod cael caniatâd y Cyngor er mwyn gwneud gwelliannau?

Pe byddai’r Cyngor yn gweld bod gwaith wedi cael ei gwneud heb ganiatâd, yna mae gyda’r Cyngor yr awdurdod i ofyn i chi newid yr eiddo er mwyn iddo edrych fel yr oedd ar y dechrau.  Fel arall, fe allai’r Cyngor ofyn i chi wneud gwaith ychwanegol hyd nes bydd e’n bodloni’r safon ofynnol.  Os na allwch chi wneud y gwaith hwn, bydd y Cyngor yn ei gwneud ar eich rhan ac yn codi tâl arnoch am hynny.

Felly, da chi, peidiwch a chychwyn ar y gwaith nes byddwch chi wedi cael y caniatâd mae arnoch chi ei angen - neu efallai y bydd rhaid i chi ailddodi fel yr oedd ar y dechrau!
  
Os hoffech wneud unrhyw welliannau i’ch cartref byddwch cystal â llanw ffurflen gais am wneud newidiadau/gwelliannau i eiddo’r Cyngor neu ffoniwch y Ganolfan Gyswllt Cwsmeriaid ar 01437 764551 er mwyn gofyn am gopi.

Iawndal ar gyfer gwelliannau

Gwelliannau yr ydych chi wedi’u gwneud

Ar ddiwedd eich tenantiaeth efallai y byddwch chi’n gallu cael iawndal am rai gwelliannau yr ydych wedi’u gwneud, o bosibl, i’ch cartref.  Gallwch chi gael rhestr o’r gwelliannau cymhwysol gan Adran Tai Cyngor Sir Penfro.

Dim ond ar ddiwedd y denantiaeth y mae iawndal yn daladwy.  Bydd y swm yn cael ei seilio ar gost wreiddiol ac “oes” ddisgwyliedig y gwaith gwella.  Fodd bynnag, bydd rhai amodau neilltuol yn berthnasol a dylech chi gysylltu ag adran Tai Cyngor Sir Penfro ar 01437 764551 er mwyn cael gwybodaeth ychwanegol.

Gwelliannau y mae’r Cyngor wedi’u gwneud

Pan fydd gwelliannau ar fin digwydd, bydd y Cyngor yn gorfod rhoi digonedd o rybudd i chi cyn i ni roi cychwyn ar y gwaith.  Os oes unrhyw waith yn difrodi'r arddurn y tu mewn i’ch cartref, yna fe gewch iawndal neu bydd y Cyngor yn cweiro’r difrod.

Mewn rhai achosion efallai y bydd y Cyngor yn gorfod eich symud mas o’ch cartref am gyfnod byr, os yw e’n gorfod gwneud llawer o waith.  Hynny yw, moderneiddio ac adnewyddu cartrefi.  Byddwch chi a’ch tyaid yn cael eiddo addas arall gyda ni hyd nes bydd y gwaith wedi’i gwpla ac fe gewch iawndal am yr aflonyddwch a achoswyd i chi.

Pan fydd gwaith sylweddol ar fynd byddwn ni’n cysylltu â chi er mwyn ichi gael yr wybodaeth ddiweddaraf un ynghylch sut mae pethau’n bwrw ymlaen ac ynghylch y gwaith sy’n cael ei gwneud.

Mae gwybodaeth ychwanegol am y ddogfen hon ar gael gan Adran Tai Cyngor Sir Penfro.

Manylion cysylltu:

Am wybodaeth ychwanegol byddwch cystal â chysylltu â:

Dave Oldreive
Rheolwr Datblygu
Ffôn: 01437 775605
E-bost: dave.oldreive@pembrokeshire.gov.uk

 
ID: 1726, adolygwyd 11/12/2017

Cyngor ynghylch Diogelwch yn y Cartref

Deg darn o gyngor i wneud eich tŷ yn ddiogel: 


1. Cadwch y ffyrdd mas o’ch cartref yn glir er mwyn i bobl fedru dianc os bydd tân. Gwnewch yn siŵr ei bod yn hawdd i bawb yn eich cartref ddod o hyd i allweddi i’r drysau a’r ffenestri. 

2. 
Cymerwch ofal arbennig yn y gegin - mae damweiniau wrth goginio yn gyfrifol am fwy na hanner y tanau mewn cartrefi. Peidiwch byth â gadael plant ifanc ar eu pen eu hunain yn y gegin. 

3. 
Cymerwch ofal arbennig wrth goginio gydag olew poeth. Ystyriwch brynu sosban ffrio saim dwfn sy’n cael ei reoli gyda thermostat (os nad oes un gyda chi eisoes). 

4. 
Peidiwch byth â gadael canhwyllau’n llosgi mewn ystafelloedd gyda neb ynddynt neu mewn ystafelloedd lle mae plant ar eu pen eu hunain. Gwnewch yn siŵr bod canhwyllau wedi eu dal mewn rhywbeth diogel ar wyneb nad yw’n llosgi ac yn bell oddi wrth unrhyw ddefnyddiau a fyddai’n gallu llosgi. 

5. 
Ewch i’r arfer o gau drysau yn y nos. Os oes arnoch chi eisiau cadw drws ystafell wely plentyn ar agor, yna caewch y drysau i’r lolfa a’r gegin. Fe allai hyn helpu i achub eu bywydau os bydd tân. 

6. 
Peidiwch â gorlwytho socedi trydan. Cofiwch - un plwg i bob soced. 

7. 
Cadwch fatsis a thanwyr mewn man mas o olwg a chyrraedd y plant. 

8. 
Cymerwch ofal arbennig pan fyddwch chi wedi blino neu pan fyddwch chi wedi bod yn yfed. 

9. 
Byddwch yn siŵr bod gyda chi larymau tân sy’n gweithio wedi eu gosod yn eich cartref. Dylai o leiaf un larwm mwg fod lan y staer ac un i lawr y staer yn y cyntedd. 

10. 
Cofiwch roi prawf ar eich larymau mwg unwaith bob wythnos gan ddefnyddio’r botwm prawf coch. Dodwch fatris newydd pan fydd eu hangen. Mae gyda rhai larymau mwg fatri sy’n para 10 mlynedd ynddyn nhw. Does dim angen newid y batris hyn bob blwyddyn ond wedi 10 mlynedd fe ddylech chi osod larwm mwg hollol newydd. 

Prawf diogelwch tân am ddim

Er mwyn i lai o bobl gael eu lladd a’u hanafu gan dân, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi cychwyn gyda rhaglen o Archwiliadau Diogelwch Tân yn y Cartref (HFSA’s).

Nawr bydd ymladdwyr tân a gweithwyr diogelwch tân cymunedol o’r Gwasanaeth yn ymweld â chartrefi i roi cyngor yn rhad ac am ddim am ddiogelu eich cartref yn erbyn tân, a lle mae’n briodol, gosod larymau tân yn rhad ac am ddim. 

Mae eisiau oddeutu awr ar gyfer archwiliad diogelwch tân yn y cartref a bydd dau gynrychiolydd o’r gwasanaeth tân yn ei wneud fel arfer. 

Rydych chi’n gallu gofyn am archwiliad diogelwch tân yn y cartref i chi eich hun neu berthynas sy’n dibynnu arnoch chi drwy alw’r gwasanaeth ar 0870 6060699 a dyfynnu: Sir Benfro.

Bydd cynrychiolydd o’r gwasanaeth tân yn cysylltu gyda chi yn y man i drafod eich cais. 

Larymau mwg

Os ydych chi’n denant gyda’r Cyngor ac mae eich larwm tân wedi torri neu ryw ddiffyg arno, rydych chi’n gallu galw’r uned cynnal a chadw adeiladau ar 0800 085 6622 i gael ei drwsio neu un newydd. 

Diogelwch nwy

Os ydych chi’n gallu gwynto nwy yn eich cartref: 

 • Agorwch y drysau a’r ffenestri er mwyn i’r aer ddod i mewn
 • Edrychwch i weld a yw’r nwy wedi ei adael ymlaen heb ei danio neu a oes fflam beilot wedi diffodd
 • Caewch y tap nwy yn y mesurydd
 • Peidiwch â thanio matsis na thanwyr
 • Peidiwch â defnyddio cloch drws na swîts trydan

Ffoniwch TRANSCO ar 0800 111999

Profion diogelwch blynyddol

Mae’r Cyngor yn gwneud profion diogelwch blynyddol yn rhad ac am ddim ar offer nwy, olew a thanwydd solet. Pan gewch chi ddyddiad ar gyfer y gwasanaeth, mae’n bwysig eich bod yn cadw’r apwyntiad hwn. 

Diogelwch tân yn y gegin – yr hanfodion

Pob dydd mae mwy nag 20 o bobl yn y DU yn cael eu lladd neu eu hanafu mewn tanau yn y gegin. 

Atal tân cyn iddo ddechrau!

 • Cadwch wifrau trydan, llieiniau sychu llestri a dillad oddi wrth y cwcer. .
 • Cymerwch ofal os ydych yn gwisgo dillad llac. Mae tân yn gallu cydio ynddo’n hawdd.
 • Cadwch y ffwrn, pen y cwcer a’r gril yn lân. Mae casgliad o fraster a saim yn gallu llosgi’n hawdd.

Diogelwch wrth goginio

 • Peidiwch â gadael sosbenni ac ati heb neb i ofalu amdanyn nhw. Symudwch nhw oddi ar y tân os byddwch yn mynd mas o’r ystafell.
 • Trowch drontolion sosbenni o amgylch fel bod nhw DDIM yn sefyll mas. 
 • Pan fyddwch chi wedi gorffen coginio, cofiwch sicrhau ddwywaith bod y cwcer neu’r ffwrn wedi ei DDIFFODD.

Ffrio mewn saim dwfn

 • Sychwch y bwyd cyn ei ddodi mewn olew poeth.
 • Os bydd mwg yn dechrau codi o’r olew – mae e’n RHY dwym. Diffoddwch y gwres a gadael iddo oeri.
 • Defnyddiwch sosban drydan ar gyfer ffrio saim dwfn gyda thermostat yn ei rheoli. Dydyn nhw ddim yn gallu gordwymo.

Cymerwch ofal yn hwyr yn y nos

Mae’n hawdd bod yn ddiofal os ydych chi wedi blino neu os ydych chi wedi bod yn yfed. 

Beth os bydd sosban yn mynd ar dân?

Os cewch chi dân yn y gegin, peidiwch â cheisio ei ddiffodd.

 • Caewch y drws a hala pawb mas o’r tŷ.
 • Galwch y frigâd dân a chadw mas hyd nes byddan nhw wedi cyrraedd. Mae’r rhan fwyaf o’r anafiadau sy’n digwydd mewn tanau yn y cartref yn digwydd wrth geisio diffodd tân. 
 • PEIDIWCH BYTH DA CHI AG ARLLWYS DŴR AR Y TÂN!

Mewn argyfwng ffoniwch 999 bob amser

 

ID: 1728, adolygwyd 11/12/2017