Eich Diogelwch Personol

Atal Cwympiadau

Mae llawer o bobl yn cael eu hanafu bob blwyddyn trwy gwympo yn eu cartrefi eu hunain ac mae’r risg yn cynyddu wrth i chi heneiddio, ond mae ofn cwympo yn peri pryder mawr i rai pobl. Fodd bynnag, gallwch gymryd rhai camau syml i leihau eich risg o gwympo yn eich cartref.

Cael gwared ar beryglon baglu

 • Tynnu rygiau neu sicrhau bod cefn di-lithro neu dâp arnynt
 • Tapiwch ymylon carpedi rhydd i lawr lle byddwch yn cerdded, neu gosodwch stripiau ar drothwyon drysau
 • Sicrhewch nad oes gwifrau neu geblau trydanol yn llusgo lle byddwch yn cerdded
 • Trefnwch y celfi er mwyn sicrhau na fyddant yn eich rhwystro pan fyddwch yn cerdded
 • Cadwch yr ardaloedd lle byddwch yn cerdded yn rhydd rhag llanast, yn enwedig grisiau

Goleuadau

 • Sicrhewch fod digon o olau yn eich cartref a bod y bylbiau’n gweithio ac yn ddigon llachar
 • Trowch y goleuadau ymlaen yn syth pan fydd hi’n dechrau tywyllu
 • Dylech gael golau y gallwch ei droi ymlaen yn y gwely
 • Os byddwch yn defnyddio’r tŷ bach gyda’r nos, rhowch olau’r landin ymlaen neu osod golau sy’n ymateb i symudiadau 

Symud yn ddiogel

 • Gosodwch reiliau llaw yn yr ystafell ymolchi, ger y tŷ bach, wrth y grisiau neu ar hyd coridorau
 • Defnyddiwch y rheiliau llaw wrth fynd i fyny neu i lawr y grisiau, a dylech ystyried gosod ail reilen
 • Gallwch osgoi pendro trwy godi’n araf os ydych chi wedi bod yn eistedd neu’n gorwedd am amser hir
 • Cymerwch amser – peidiwch â brysio i ateb y drws neu’r ffôn, na throi’n gyflym
 • Defnyddiwch gymorth cerdded sy’n briodol ar gyfer eich anghenion

Dillad

 • Gwiriwch fod eich sliperi neu eich esgidiau’n eich ffitio’n iawn
 • Sicrhewch nad yw eich dillad nos yn agos at eich traed
 • Gwisgwch ddillad sy’n hawdd i’w gwisgo a’u diosg. Eisteddwch wrth ymwisgo neu ddadwisgo
 • Defnyddiwch gymhorthion sy’n eich atal rhag plygu, fel cymorth sanau neu gymorth esgidiau â handlen hir

Meddyliwch am eich dulliau storio

 • Cadwch eitemau yr ydych yn eu defnyddio’n aml, fel potiau a phadellau neu ddillad, mewn cypyrddau neu ar silffoedd sy’n hawdd eu cyrraedd heb blygu neu ymestyn
 • Os oes rhaid i chi estyn rhywbeth uchel, defnyddiwch ysgol fach gadarn – gyda handlen, yn ddelfrydol – a pheidiwch â sefyll ar gadair

Golwg

 • Dylech brofi eich llygaid yn rheolaidd
 • Cofiwch wisgo eich sbectol
 • Os oes gennych chi wahanol barau am wahanol weithgareddau, cofiwch eu newid nhw pan fydd angen
 • Byddwch yn ymwybodol bod sbectol amrywffocal yn anffurfio pellteroedd

Gofalwch am eich traed

 • Torrwch ewinedd eich traed yn aml a dylech ymweld â chiropodydd os oes angen
 • Gwisgwch esgidiau sy’n eich ffitio’n dda ac sy’n cynnal eich troed
 • Mae gan Age UK wybodaeth ddefnyddiol ynglŷn ag edrych ar ôl eich traed (yn agor mewn tab newydd)

Gwnewch ymarfer corff 

Iechyd meddygol

 • Dylai eich meddyg teulu neu fferyllydd wirio eich meddyginiaethau yn rheolaidd

Rhagor o wybodaeth a chymorth

 

ID: 2035, adolygwyd 26/04/2024