Eich Iechyd

Alcohol

Gall yfed alcohol yn gymedrol fod yn ddiogel a phleserus, ond gall goryfed arwain at broblemau iechyd. Mae yfed llai yn gostwng eich risg o glefyd y galon, cancr a niwed i’r iau, a byddwch yn llai tebygol o gael damwain. I gadw’n iach:

  • Ni ddylai dynion yfed yn rheolaidd mwy na 3-4 uned o alcohol y dydd
  • Ni ddylai menywod yfed yn rheolaidd mwy na 2-3 uned y dydd  
  • Os ydych wedi cael sesiwn yfed drom, dylech osgoi alcohol am 48 awr  

(Mae 'rheolaidd' yn golygu yfed hyn bob dydd neu bron bob dydd o’r wythnos)

Mae gwydraid bach o win (125ml) yn 1.5 uned. Mae gan beint o gwrw, lager neu seidr cryfder isel (3.6% abv) 2 uned. Mae un joch (25ml) o wirod 40% yn 1 uned.  

Os ydych chi’n rheolaidd yn yfed mwy na’r swm a argymhellir, beth am geisio diod llai o faint neu ddiod cryfder is, diod feddal, diod yn hwyrach na ddiod adeg prydau bwyd yn unig yn lle eich diod arferol.   Gallwch hefyd geisio:

  • Treulio mwy o amser gyda phobl sy’n yfed ychydig iawn neu dim o gwbl – cwrdd â ffrindiau neu ymuno â chlwb.  
  • Rhoi cynnig ar hobi neu ddiddordeb newydd
  • Cael diod gynnes yn hytrach na diod alcohol i’ch helpu i gysgu

Mae help a chefnogaeth ar gael. Os ydych chi'n poeni am eich defnydd personol o alcohol neu rywun arall, ffoniwch 03303 639 997 i gael cymorth ffôn am ddim gan y Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed lleol (DDAS) neu gollyngwch e-bost atynt i confidential@d-das.co.uk

Dylech osgoi alcohol os ydych yn sâl neu’n teimlo’n oer; dylech osgoi yfed ar stumog wag a dylech geisio peidio ag yfed alcohol ar o leiaf dau ddiwrnod yr wythnos. Os ydych yn cymryd meddyginiaeth a roddwyd i chi gan feddyg, ni ddylech yfed alcohol yn achos rhai ohonynt gan y bydd yn amharu ar effaith y feddyginiaeth neu’n rhwystro’r effaith yn llwyr. Gofynnwch i’ch meddyg teulu neu fferyllydd os nad ydych yn siŵr. 

Am ragor o wybodaeth: NHS

ID: 2095, adolygwyd 05/07/2022