Eich Iechyd

Ffliw

Mae cael pigiad ffliw bob blwyddyn yn gallu eich diogelu rhag ffliw a chymhlethdodau niweidiol am flwyddyn. Cynigir y pigiad ffliw yn rhad ac am ddim i bobl sydd mewn mwy o berygl. Dylech gael pigiad ffliw bob blwyddyn: 

  • Os ydych dros 65
  • Os ydych yn feichiog
  • Os ydych yn dioddef o gyflwr iechyd difrifol
  • Os ydych yn byw mewn cartref gofal preswyl hirdymor neu adnodd gofal hirdymor arall
  • Os ydych yn derbyn lwfans gofalwr, neu os mai chi yw prif ofalwr unigolyn a fyddai mewn perygl os byddwch chi yn cwympo’n sâl
  • Os ydych yn aelod o sefydliad gwirfoddol sy’n darparu cymorth cyntaf wedi’i gynllunio neu’n Ymatebwr Cyntaf yn y Gymuned
  • Os ydych yn weithiwr gofal iechyd sy’n ymgysylltu’n uniongyrchol â chleifion neu glientiaid
  • Os ydych yn byw gyda rhywun gyda system imiwn wan

Cysylltwch â’ch meddyg teulu ynghylch cael y pigiad ffliw os ydych chi’n bodloni un o’r meini prawf uchod.

Cewch ragor o wybodaeth yn Ffliw

ID: 2100, adolygwyd 05/07/2022