Eich Iechyd

Golwg

Mae sicrhau eich bod yn cael prawf golwg rheolaidd yn bwysig. Mae bob dwy flynedd yn ddelfrydol. Os ydych yn 60 a throsodd neu os ydych yn cyflawni meini prawf eraill (gweler ‘Optometryddion’yn y bennod hon) rydych yn gymwys i gael prawf llygaid GIG am ddim. Dylech fynd at optometrydd neu adran damweiniau ac achosion brys ysbyty yn syth os: :

  • Ydy eich golwg yn newid yn sydyn
  • Ydych yn colli eich golwg yn llwyr neu ran o’ch golwg yn un llygad neu’r ddau lygad
  • Ydych yn cael damwain sy’n effeithio ar eich llygaid
  • Ydych yn sydyn yn dechrau gweld goleuadau’n fflachio neu floaters yn amharu ar eich golwg  

Mae rhoi’r gorau i ysmygu a bwyta bwydydd iach yn gamau hawdd y gallwch eu cymryd i leihau’r perygl o golli eich golwg. Dylech bob amser amddiffyn eich llygaid yn yr haul, ac os ydych chi’n gwisgo lensys cyffwrdd, gwnewch yn siŵr eich bod yn gofalu amdanynt yn iawn. Os ydych chi’n gweithio gyda deunyddiau peryglus neu ddeunyddiau sy’n cael eu cludo yn yr aer, dylech wisgo sbectol diogelwch i amddiffyn eich llygaid rhag anaf. Os ydych chi’n gweithio gyda sgrin cyfrifiadur, dylech gymryd seibiannau rheolaidd i sicrhau bod eich llygaid yn teimlo’n ffres. 

Am ragor o wybodaeth:

Gwasanaeth Gofal Llygaid Cymru Ffôn 01267 248793 

Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall (RNIB) Cymru  Llinell Gymorth: 0303 123 9999 

ID: 2098, adolygwyd 05/07/2022