Eich Iechyd

Y Galon

Mae cysylltiad rhwng clefyd y galon a phethau fel pwysau gwaed uchel, diffyg gweithgarwch corfforol, ysmygu, diabetes, colesterol gwaed uchel a diet wael.  

Gallwch leihau eich risg o glefyd y galon drwy wneud rhai newidiadau syml i’ch ffordd o fyw, beth bynnag yw eich oed.  Mae gwneud ymarfer corff, bwyta diet iach, bod yn ymwybodol o beryglon fel ysmygu, yfed, pwysau gwaed uchel a straen i gyd yn bwysig i’ch iechyd yn y tymor hir. Dylech sicrhau hefyd eich bod yn cymryd unrhyw feddyginiaeth a gewch gan eich meddyg.

Os ydych chi’n meddwl y gallech fod mewn perygl o glefyd y galon, mae’n bosibl i’ch meddyg teulu neu nyrs practis wneud asesiad iechyd y galon neu asesiad risg  cardiofasgwlaidd. Mae hyn ar gael i bawb dros 50. Cewch gyngor ynghylch sut i gadw eich calon yn iach, ac ystyried triniaeth fel meddyginiaeth i amddiffyn eich calon.

Mae rhagor o wybodaeth gan Sefydliad Prydeinig y Galon Ffôn: 0300 330 33 11.

ID: 2103, adolygwyd 01/09/2021