Eich Iechyd

Iechyd Meddwl

Argyfwng Iechyd Meddwl

Os oes arnoch chi neu rywun rydych yn gofalu amdano angen help ar frys, peidiwch ag oedi.

Ffoniwch unrhyw un o’r canlynol i gael help:

  • Eich Meddyg Teulu
  • Galw Iechyd Cymru
  • Eich Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol lleol
  • Eich adran Gwasanaethau Oedolion
  • Yr heddlu
  • Llinell argyfwng y Samariaid 08457 90 90 90
  • Llinell Gymorth Iechyd Meddwl C.A.L.L., 0800 132 737. Anfonwch neges testun yn cynnwys y gair ‘help’ i 81066   

Mae llawer o wasanaethau iechyd meddwl yn cael eu darparu gan y Gwasanaeth Iechyd, yr adran Gwasanaethau Oedolion a’r sector gwirfoddol.

Timau Iechyd Meddwl Cymunedol

Mae Timau Iechyd Meddwl Cymunedol yn cael eu rhedeg ar y cyd gan y Gwasanaeth Iechyd a’r Gwasanaethau Oedolion er mwyn eu galluogi i ddiwallu anghenion iechyd ac anghenion cymdeithasol pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl. Mae’r timau’n gweithio er mwyn cydlynu gofal, ar gyfer anghenion byrdymor a hirdymor. 

Bydd unigolion sydd angen cymorth gan y Timau Iechyd Meddwl Cymunedol yn cael eu cefnogi drwy ddefnyddio’r dull Cynllunio Gofal a Thriniaeth (CPT) a dyrennir cydgysylltydd gofal iddynt a allai fod yn unrhyw aelod cymwysedig o’r tîm. Gallai’r unigolyn hwn fod yn nyrs seiciatrig gymunedol, gweithiwr cymdeithasol, therapydd galwedigaethol neu seiciatrydd neu seicolegydd ymgynghorol.

Bydd cydgysylltydd gofal yn gweithio gyda’r unigolyn a, lle bo’n briodol, gyda’i deulu a’r rhwydweithiau cefnogi, er mwyn llunio ‘cynllun gofal’. Bydd y cynllun hwn yn edrych ar bob agwedd ar anghenion a dyheadau rhywun er mwyn cefnogi ei adferiad. Bydd hyn yn cynnwys triniaeth feddygol, sicrhau nad yw’r unigolyn yn mynd yn wael eto, rhwydweithiau cymdeithasol, risg, cynllunio ar gyfer argyfwng, anghenion llety a chyflogaeth ac anghenion y teulu neu’r ffrindiau sy’n gofalu amdano.

Os byddwch yn cael help gan y Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol, mae’n bosibl y byddwch yn gymwys i gael taliadau uniongyrchol er mwyn i chi allu dewis a threfnu eich gwasanaethau cefnogi eich hun â chymorth. Ceir manylion am Daliadau Uniongyrchol ym Taliadau Uniongyrchol.

Gall y Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol roi gwybodaeth i chi am wasanaethau amrywiol sydd ar gael i bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl. Mae’r rhain yn cynnwys gwasanaethau dydd, cyfleoedd galwedigaethol a chyfleoedd ar gyfer hyfforddiant a darpariaeth dai arbenigol.

Cael cymorth

Er mwyn cael cyngor i chi eich hun neu rywun arall, cysylltwch â’ch Meddyg Teulu. Bydd ef neu hi’n gallu eich helpu’n uniongyrchol neu eich cyfeirio at y Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol.

Mae’r sefydliadau amrywiol isod yn arbenigo mewn cynnig cymorth a chyngor i bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl ac i’w teuluoedd a’u ffindiau. Maent yn sefydliadau lleol a chenedlaethol.

Mind Sir Benfro

Hafal 

Together – For Mental Wellbeing

Sefydliad Anhwylder Deubegwn (Bipolar UK)

Y Sefydliad Iechyd Meddwl

Gofal Iechyd Meddwl


Cysylltwch â PAVS ar 01437 769422 am ragor o fanylion am fudiadau lleol.  

 

ID: 2107, adolygwyd 05/07/2022