Eich Iechyd

Lles Meddyliol

Mae lles meddyliol da yn bwysig i’ch iechyd corfforol hefyd. Mae’r GIG yn awgrymu bod yna bum cam y gallwch eu cymryd i wella eich lles meddyliol.   

  • cysylltwch - cysylltwch gyda'r bobl o’ch cwmpas, a threuliwch amser yn datblygu cydberthnasau. Gweler Symud o Gwmpas am wasanaethau cyfeillio, ac isod am fanylion grwpiau cefnogi iechyd cymunedol. Os ydych yn byw ymhell o’ch teulu mae galwadau fideo yn gallu bod yn ffordd o gadw mewn cysylltiad a chynnal cydberthnasau. 
  • byddwch egnïol – does dim rhaid i chi fynd i’r gampfa. Ewch am dro, ewch i nofio, mae yna ymarferion eistedd y gallwch eu gwneud. Ceisiwch ddod o hyd i weithgaredd yr ydych yn ei fwynhau a gwnewch hynny’n rhan o’ch bywyd. Gweler Symud o Gwmpas am grwpiau cerdded, canolfannau hamdden a gwybodaeth ynghylch atgyfeiriadau ymarfer corff.  
  • parhewch i ddysgu – mae dysgu sgiliau newydd yn gallu rhoi ymdeimlad o lkwyddo i chi a hyder newydd. Felly beth am ddilyn cwrs cognio, dechrau dysgu cymorth cyntaf neu ysgrifennu creadigol? Gweler Symud o Gwmpas am ddysgu gydol oes, hyfforddiant a chyflogaeth  
  • rhowch – mae’r weithred lleiaf yn gallu cyfrif – gwên, diolch neu air caredig. Mae gweithredoedd mwy, fel gwirfoddoli yn eich cymuned yn gallu gwella eich lles meddyliol a’ch helpu i feithrin rhwydweithiau cymdeithasol newydd. Gweler Symud o Gwmpas am gyfleoedd gwirfoddol.   
  • cymerwch sylw – byddwch yn fwy ymwybodol o’r munud hwn, gan gynnwys eich teimladau a’ch meddyliau, eich corff a’r byd o’ch cwmpas.  Gelwir yr ymwybyddiaeth hwn weithiau yn ‘ymwybyddiaeth ofalgar’, ac mae’n gallu newid y ffordd ydych chi’n teimlo am fywyd a sut ydych chi’n wynebu heriau.    

Mae pawb yn teimlo ychydig yn drist a digalon o bryd i’w gilydd. Ond os ydych yn teimlo tristwch ac anobaith yn barhaus, yn methu cysgu neu’n dioddef o lefelau egni isel, efallai bod gennych iselder. Mae cymorth a chefnogaeth ar gael. Siaradwch gyda’ch meddyg teulu, neu chwiliwch am ragor o wybodaeth am iselder neu orbryder a sut i gael cymorth yn Galw Iechyd Cymru.   

Mae poeni am faterion ariannol hefyd yn gallu effeithio ar eich iechyd a’ch lles. Gweler Cymorth a chyngor ariannol am wybodaeth ar gymorth ariannol.

ID: 2106, adolygwyd 05/07/2022